Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 13 thaùng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Moät nöûa soá hoïc sinh taïi Madrid Taây Ban Nha theo hoïc taïi caùc tröôøng Coâng Giaùo

Moät nöûa soá hoïc sinh taïi Madrid Taây Ban Nha theo hoïc taïi caùc tröôøng Coâng Giaùo.

Madrid - Taây Ban Nha [Zenit 13/12/98] - Hôn moät nöûa soá hoïc sinh taïi Madrid, Taây Ban Nha, theo hoïc taïi caùc tröôøng Coâng Giaùo. Ñieàu naøy cho thaáy taàm quan troïng cuûa neàn giaùo duïc Coâng Giaùo taïi thaønh phoá naøy.

Theo tuaàn baùo coù teân laø "Alfa vaø Omega", trong soá ra thaùng 12/1998 naøy, toång giaùo phaän thuû ñoâ Madrid coù 305 tröôøng Coâng Giaùo. Trong soá naøy coù 25 tröôøng thuoäc giaùo phaän, 19 tö nhaân vaø phaàn coøn laïi do caùc doøng tu ñieàu khieån. Theo tyû leä, 46 phaàn traêm hoïc sinh taïi thuû ñoâ theo hoïc taïi caùc tröôøng coâng laäp, 39 phaàn traêm laø hoïc sinh caùc tröôøng Coâng Giaùo, phaàn coøn laïi theo hoïc taïi caùc trung taâm xaõ hoäi.

Tyû leä treân ñaây cho thaáy uy tín cuûa neàn giaùo duïc Coâng Giaùo. Ngoaøi phöông phaùp sö phaïm toát, caùc tröôøng Coâng Giaùo coøn quan taâm ñeán vieäc ñaøo taïo toaøn dieän con nguôøi. Trong nhieàu thaäp nieân qua, caùc tröôøng Coâng Giaùo taïi thuû ñoâ Madrid ñaõ ñaøo taïo ñöôïc raát nhieàu nhaân söï cho xaõ hoäi.

Trong cuoäc gaëp gôõ vôùi caùc giaùm ñoác cuûa caùc tröôøng trong toång giaùo phaän, Ñöùc Hoàng Y Antonio Rouco Varela, Toång Giaùm Muïc Madrid , ñaõ keâu goïi phaûi noå löïc rao giaûng Tin Möøng. Ngaøi nhaén nhuû caùc vò giaùm ñoác haõy quan taâm ñeán vieäc daïy giaùo lyù trong lôùp vaø trung thaønh vôùi nhöõng ñieåm neàn taûng cuûa Ñöùc Tin. Ngaøi cuõng nhaéc nhôõ hoï raèng coâng vieäc muïc vuï khoâng chæ nhaém ñeán sinh vieân hoïc sinh, maø coøn caû caùc giaùo vieân vaø phuï huynh hoïc sinh, voán laø nhöõng nguôøi naém giöõ nhieäm vuï then choát trong coâng taùc giaùo duïc. Nhöng ñieàu quan troïng ñöôïc Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Madrid nhaán maïnh laø caàn phaûi lieân keát hoaït ñoäng muïc vuï taïi hoïc ñöôøng vôùi giaùo xöù, ñeå sau khi ra tröôøng , hoïc sinh vaãn tieáp tuïc duy trì söï lieân keát vôùi Giaùo Hoäi.


Ñöùc Toång Giaùm Muïc La Havana tuyeân boá: nhaân quyeàn laø moät vaán ñeà cho taát caû moïi ngöôøi

Ñöùc Toång Giaùm Muïc La Havana tuyeân boá: nhaân quyeàn laø moät vaán ñeà cho taát caû moïi ngöôøi.

(Zenit 13/12/98) - Cuba (Havana) - Ñöùc Hoàng Y Jaime Orterga, Toång Giaùm Muïc Havana, vöøa baøy toû hy voïng raèng kyû nieäm 50 naêm tuyeân boá baûn tuyeân ngoân nhaân quyeàn quoác teá seõ laøm cho moïi ngöôøi treân traùi ñaát naøy suy nghó veà yù nghóa cuûa nhaân quyeàn.

Trong moät söù ñieäp muïc vuï ñöôïc coâng boá treân moät tôø baùo cuûa Toång Giaùo Phaän Havana coù teân laø: "Ñaây, Giaùo Hoäi", Ñöùc Toång Giaùm Muïc Ortega cho raèng nhaân loaïi coøn phaûi ñi moät ñoaïn ñöôøng daøi tröôùc khi ñöôïc höôûng ñaày ñuû taát caû nhaân quyeàn cuûa mình. Trong söù ñieäp, ngaøi nhaán maïnh tôùi nhöõng noã löïc to lôùn trong vieäc baûo veä nhaân quyeàn vaãn coøn ñang trong giai ñoaïn chôùm nôû, trong khi chæ coù moät soá ít quoác gia treân theá giôùi toân troïng hoaøn toaøn quyeàn cuûa con ngöôøi. Ñeå hieåu ñöôïc taàm quan troïng cuûa nhaân quyeàn ñoái vôùi giaùo hoäi, hay noùi moät caùch khaùc, ñeå hieåu roõ quyeàn lôïi cuûa moät con ngöôøi, ñieàu caàn thieát laø moãi moät ngöôøi, nam cuõng nhö nöõ, ñeàu phaûi ñöôïc coi laø coâng trình saùng taïo cuûa Thieân Chuùa. Khi quyeàn xaõ hoäi cuûa moät ngöôøi khoâng ñöôïc ñaûm baûo thì ngöôøi ñoù khoâng ñöôïc ñoái xöû ñuùng vôùi phaåm giaù con ngöôøi, cuõng nhö khi nhöõng quyeàn caù nhaân cuûa ngöôøi ñoù, keå caû quyeàn daân söï vaø chính trò, khoâng ñöôïc toân troïng.

Söù ñieäp cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Ortega coù ñoaïn ghi nhö sau: "Nhöõng quyeàn xaõ hoäi nhö quyeàn ñöôïc coù thöïc phaåm, y teá, giaùo duïc, ñeàu ñöôïc nhaém tôùi lôïi ích cuûa rieâng töøng caù nhaân bôûi vì caù nhaân ñoù laø moät con ngöôøi. Quyeàn töï do cuûa caù nhaân, bao goàm töï do tín ngöôõng, töï do yù thöùc heä, quyeàn ñöôïc cö nguï, di chuyeån, töï do baøy toû tö töôûng, töï do hoäi hoïp, ñoù ñeàu naèm ôû trung taâm ñieåm cuûa xaõ hoäi". Cuõng trong söù ñieäp, Ñöùc Hoàng Y Ortega ñaõ nhaéc laïi nhöõng gì ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ khaúng ñieäp trong söù ñieäp hoøa bình cho naêm nay, raèng, nhaân quyeàn cuûa moãi moät con ngöôøi caàn phaûi ñöôïc toân troïng moät caùch toaøn dieän. Keát thuùc söù ñieäp, Ñöùc Hoàng Y Ortega môøi goïi taát caû moïi ngöôøi soáng treân ñòa caàu, caùc ñaûng phaùi chính trò, caùc chính trò gia, khoa hoïc gia, cuï theå laø taïi Cuba, haõy suy nghó veà yù nghóa cuûa kyû nieäm 50 naêm ngaøy tuyeân boá baûn tuyeân ngoân nhaân quyeàn quoác teá; vaø ngaøi ñaët ra caâu hoûi: "Chuùng ta ñang laøm nhöõng gì ñeå ñaït tôùi vieäc toân troïng moät caùch toaøn dieän nhaân quyeàn cuûa moãi moät con ngöôøi?"


Back to Radio Veritas Asia Home Page