Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 12 thaùng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñöùc Hoàng Y Bernard Law vaø Jaime Ortega vieáng thaêm Chuû Tòch Fidel Castro

Ñöùc Hoàng Y Bernard Law vaø Jaime Ortega vieáng thaêm Chuû Tòch Fidel Castro.

La Havana - 12.12.98 - Trong nhöõng ngaøy vöøa qua, Ñöùc Hoàng Y Bernard Law, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Boston (Hoa Kyø) vieáng thaêm Ñöùc Hoàng Y Jaime, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän La Havana, thuû ñoâ Cuba. Trong dòp naøy, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Boston tuyeân boá: "Con ñöôøng môùi ñaõ ñöôïc khôûi söï giöõa Giaùo Hoäi vaø Nhaø Nöôùc Cuba phaûi tieáp tuïc tieán cho ñeán luùc Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Cuba trôû neân höõu ích caùch töï do hôn cho coâng ích cuûa xaõ hoäi nöôùc naøy". Chieàu ngaøy 11.12.98, hai Ñöùc Hoàng Y ñaõ vieáng thaêm Chuû Tòch Fidel Castro vaø duøng côm toái vôùi vò laõnh ñaïo quoác gia. Töø chuyeán vieáng thaêm muïc vuï cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II (cuoái thaùng Gieâng naêm 1998), tình hình Giaùo Hoäi taïi Cuba trôû neân deã thôû hôn nhieàu. Môùi ñaây Chuû tòch Fidel Castro vaø Ñaûng coäng saûn Cuba ñaõ quyeát ñònh laáy laïi Leã Giaùng Sinh haèng naêm ñöôïc möøng vaøo ngaøy 25 thaùng 12 nhö ngaøy leã nghæ quoác gia. Leã naøy bò cheá ñoä baõi boû naêm 1969.


Back to Radio Veritas Asia Home Page