Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 11 thaùng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giaùo Hoäi Cuba ñang phuïc sinh

Giaùo Hoäi Cuba ñang phuïc sinh.

(Avvenire 11.12.98) - Berlin - 11.12.98 - Trong nhöõng ngaøy vöøa qua, Ñöùc Hoàng Y Jaime Ortega, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän La Havana, thuû ñoâ Cuba, vieáng thaêm Coäng Hoøa Lieân Bang Ñöùc, ñeå tham döï buoåi khai maïc leã nghi quyeân tieàn cuûa caùc ngöôøi Coâng Giaùo Ñöùc thuoäc Hoäi Adveniat, trong nhaø thôø chính toøa Paderborn, do Ñöùc Cha Franz Grave, giaùm muïc phuï taù giaùo phaän Essen, phuï traùch Hoäi Adveniat, höôùng daãn. Taïi Paderborn, Ñöùc Hoàng Y tuyeân boá: "Giaùo Hoäi taïi Cuba ñang phuïc sinh, ñang soáng". Hoäi Adveniat laø moät toå chöùc cuûa caùc ngöôøi Coâng Giaùo Ñöùc khoâng thuoäc chính phuû, ñöôïc thaønh laäp naêm 1961, taïi Essen, vôùi muïc ñích giuùp ñôõ taøi chaùnh caùch rieâng cho caùc nöôùc Chaâu Myõ Latinh ñeå coå voõ vieäc phaùt trieån vaø thaêng tieán con ngöôøi. Töø ngaøy thaønh laäp tôùi nay, Adveniat ñaõ thu döôïc 3,700 tæ lire YÙ cho 150 ngaøn döï aùn. Hieän nay cô quan naøy ñang xuùc tieán vieäc cöùu trôï caùc naïn nhaân cuûa caùc nöôùc Trung Myõ Chaâu môùi ñaây bò taøn phaù bôûi traän baõo "Mitch".

Ñöùc Hoàng Y vieáng thaêm Ñöùc Quoác cuõng ñeå caûm ôn veà nhöõng giuùp ñôõ taøi chaùnh cuûa Adveniat cho Giaùo Hoäi Cuba vaø cho caùc Giaùo Hoäi taïi Chaâu Myõ Latinh. Ngaøi noùi: "Nhôø caùc giuùp ñôõ cuûa Taây Phöông vaø cuûa toå chöùc Adveniat Ñöùc, Giaùo Hoäi Cuba ñang soáng laïi töø naém tro taøn. Nhôø caùc giuùp ñôõ naøy chuùng toâi ñang qua khoûi moät vuï haïn haùn thieâng lieâng keùo daøi töø nhieàu naêm". Ñöùc Toång Giaùm Muïc La Havana noùi tieáp: "Chuùng toâi ñang ôû treân laøn soùng daøi cuûa chuyeán vieáng thaêm lòch söû cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II, moät chuyeán vieáng thaêm, ngoaøi vieäc cuûng coá ñöùc tin vaø hy voïng, coøn khuyeán khích toâi laëp laïi lôøi ÑTC yeâu caàu Hoa Kyø baõi boû leänh caám vaän ñoái vôùi Cuba". Trong cuoäc gaëp gôõ vôùi Toång Thoáng Ñöùc, oâng Herzog, Ñöùc Hoàng Y noùi: "Ngaøy nay taïi chính Hoa Kyø ñaõ coù nhöõng daáu hieäu tích cöïc veà vieäc baõi boû leänh caám vaän". Dó nhieân beân caïnh söï laïc quan naøy, coøn coù nhieàu khoù khaên. Hieän nay chính phuû Fidel Castro vaãn coøn giam giöõ khoaûng 350 naêm tuø chính trò, sau khi phoùng thích 300 tuø nhaân, do lôøi yeâu caàu cuûa ÑTC trong chuyeán vieáng thaêm Cuba cuoái thaùng Gieâng naêm nay (1998). Tröôùc nhöõng khoù khaên, moät ñieàu chaéc chaén ñoái vôùi Ñöùc Hoàng Y Ortega laø: "Cuba xeùt chung ñang soáng moät Muøa Voïng môùi".


ÑTC nghe giaûng phoøng trong Muøa Voïng

ÑTC nghe giaûng phoøng trong Muøa Voïng.

Vatican - 11.12.98 - Saùng thöù Saùu trong tuaàn thöù 2 Muøa Voïng, 11.12.98, cuøng vôùi caùc nhaân vieân trong Giaùo Trieàu, Giaùo phaän Roma vaø caùc Beà treân Toång Quyeàn ôû Roma, ÑTC hieän dieän trong buoåi suy ngaém veà Muøa Voïng, do Cha Raniero Cantalamessa, vò giaûng thuyeát cuûa Phuû Giaùo Hoaøng, höôùng daãn.

Ñeà taøi cuûa baøi suy ngaém laø: "Vieäc maïc khaûi lôùn lao cuûa Chuùa Cha". Tình Phuï Töû cuûa Thieân Chuùa ñöôïc toû ra trong vieäc naøy laø "Ngöôøi ñaõ yeâu theá gian ñeán noãi göûi Con Moät Ngöôøi xuoáng theá qua trung gian Ñöùc Trinh Nöõ Maria". Cha Cantalamessa giaûi thích theâm nhö sau: "Tình yeâu Thieân Chuùa laø noäi dung chính yeáu cuûa taát caû Thaùnh Kinh". Thieân Chuùa laø Tình Yeâu, moät tình yeâu "cuûa ngöôøi cha, cuûa ngöôøi meï". Cha nhaéc laïi lôøi Ñöùc Gioan Phaoloâ ñeä nhaát: "Thieân Chuùa cuõng laø ngöôøi meï. Moät vò Thieân Chuùa khoâng phaûi chæ ñeå yeâu thöông, nhöng laø Vò Thieân Chuùa ñaõ yeâu thöông chuùng ta tröôùc tieân". Cha keát thuùc: "Leã Giaùng Sinh, nay ñaõ gaàn keà, laø thôøi giôø ñeå taùi khaùm phaù maàu nhieäm Tình Yeâu cuûa Thieân Chuùa".


Back to Radio Veritas Asia Home Page