Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 07 thaùng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC vieát thô cho caùc anh chò em lao ñoäng taïi Roma

ÑTC vieát thô cho caùc anh chò em lao ñoäng taïi Roma.

Tin Vatican (VIS 7/12/98): Nhö ñaõ loan baùo trong buoåi ñoïc kinh Truyeàn Tin tröa Chuùa Nhaät I Muøa Voïng, ngaøy 29 thaùng 11/1998 vöøa qua, thì saùng hoâm thöù Hai, muøng 7 thaùng 12/1998, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ cho coâng boá böùc thô cuûa ngaøi gôûi cho taát caû anh chò em lao ñoäng taïi Roma. ÑTC ñaõ leân tieáng keâu goïi nhöõng anh chò em lao ñoäng Coâng Giaùo taïi Roma haõy vöôït qua nhöõng lo sôï, ñeå coù theå trình baøy veà Chuùa Gieâsu Kitoâ cho nhöõng anh chò em khaùc trong moâi tröôøng laøm vieäc cuûa hoï. ÑTC nhaán maïnh raèng: "Vieäc laøm chöùng cho Phuùc AÂm, treân bình dieän caù nhaân cuõng nhö coâng coäng, laø phöông theá öu tieân ñeå laøm cho vieäc laøm trôû neân nhaân baûn troïn veïn. Giaùo Hoäi caàn ñeán nhöõng anh chò em giaùo daân, bieát trôû thaønh nhöõng ngöôøi laøm vieäc ñích thöïc cho coâng cuoäc rao giaûng phuùc aâm môùi, trong nhöõng hoaøn caûnh bò tuïc hoùa cuûa thôøi ñaïi chuùng ta. Ñoái vôùi ÑTC Gioan Phaoloâ II, coâng vieäc rao giaûng Tin Möøng cho moâi tröôøng lao ñoäng ñoøi hoûi phaûi coù söï trung thaønh vaø ngay chính trong vieäc chu toaøn ngheà nghieäp, ñoøi hoûi phaûi bieát choïn löïa ñuùng theo nhöõng nguyeân taéc luaân lyù, vaø cuoái cuøng ñoøi hoûi soáng tình lieân ñôùi huynh ñeä vôùi taát caû nhöõng ai caàn ñöôïc trôï giuùp. Keát thuùc böùc thô, ÑTC yeâu caàu caùc toå chöùc Lao Ñoäng haõy löu yù ñeán nhöõng mong öôùc cuûa caùc gia ñình, nhöõng chôø ñôïi cuûa caùc ngöôøi nöõ, nhaát laø trong nhöõng gì coù lieân heä ñeán vieäc mang thai, vieäc nghæ ngaøy Chuùa Nhaät vaø thôøi giôø nghæ ngôi. Chuùng toâi seõ trình baøy ñaày ñuû hôn veà böùc thô naày trong moät chöông trình khaùc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page