Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 06 thaùng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC thieát laâïp Giaùo Tænh môùi taïi Cuba

ÑTC thieát laâïp Giaùo Tænh môùi taïi Cuba.

Vatican - 06.12.98 - Thöù Baåy 05.12.98, ÑTC cho thaønh laäp Giaùo Tænh môùi taïi Cuba: Ñoù laø Giaùo Tænh Camaguey; ñoàng thôøi ngaøi thaêng Ñöùc Giaùm Muïc Adolfo Rodriguez Herrera, hieän laø Giaùm Muïc giaùo phaän Camaguey, leân baäc Toång Giaùm Muïc. Giaùo Tænh môùi goàm coù ba giaùo phaän phuï thuoäc sau ñaây: Ciego de Avila, Cinfuegos vaø Santa Clara. Trong chuyeán vieáng thaêm muïc vuï cuoái thaùng Gieâng vöøa qua (1998), ÑTC ñaõ vieáng thaêm Giaùo Phaän Camaguey vaø cöû haønh thaùnh leã vôùi söï tham döï cuûa khoaûng 500 ngaøn tín höõu. Vôùi cô caáu môùi, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Cuba ñöôïc chia thaønh ba Giaùo Tænh: Giaùo Tænh La Havana (thuû ñoâ), naèm ôû maïn Baéc - Giaùo Tænh Camaguey (thaønh phoá lôùn thöù ba, khoaûng 300 ngaøn daân cö ) naèm ôû mieàn Trung Cuba vaø Giaùo Tænh Santiago de Cuba (thaønh phoá lôùn thöù hai, sau thuû ñoâ La Havana, khoaûng 400 traêm ngaøn daân cö ) naèm ôû mieàn maïn Nam.

Giaùo Phaän Camaguey ñöôïc thaønh laäp naêm 1912, thuoäc Giaùo Tænh Santiago de Cuba, goàm 18,671 caây soá vuoâng vôùi khoaûng moät trieäu röôûi daân cö, trong soá naøy ngöôøi Coâng Giaùo chieám 38% (töùc hôn 500 ngaøn), ñöôïc chia thaùnh 17 giaùo xöù, vôùi 116 nhaø thôø hoaëc ñòa ñieåm truyeàn giaùo. Soá linh muïc quaù ít saùnh vôùi nhieàu Giaùo Phaän khaùc: chæ coù 19 linh muïc giaùo phaän vaø 5 linh muïc doøng tu. Sau chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC , soá ôn keâu goïi baét ñaàu gia taêng, nhöng coøn phaûi chôø ñôïi laâu naêm môùi coù theå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu muïc vuï hieän nay. Vieäc thaønh laäp Giaùo Tænh môùi ñöôïc loan baùo, sau khi Chính Phuû vaø Ñaûng Coäng Saûn Cuba quyeát ñònh laáy laïi Leã Giaùng Sinh, töø naêm nay 1998, nhö ngaøy leã nghæ cho toaøn quoác. Naêm ngoaùi (25.12.1997), Chuû Tòch Fidel Castro cho pheùp möøng Leã Giaùng Sinh trong caû nöôùc, ñeå toû loøng toân kính ÑTC Gioan Phaoloâ II saép vieáng thaêm Cuba. Leã Giaùng Sinh taïi Cuba bò baõi boû töø naêm 1969, caùch ñaây 30 naêm. Toaøn daân Cuba, khoâng phaân bieät toân giaùo, ñaõ ñoùn nhaän quyeát ñònh cuûa Chính Phuû vaø cuûa Ñaûng vôùi nhieàu haân hoan vaø hy voïng. Leã Giaùng Sinh laø moät sinh hoaït truyeàn thoáng cuûa daân toäc Cuba töø hôn 5 theá kyû nay vaø laø ngaøy leã coù tính caùch quoác teá.


ÑTC chuû söï Thaùnh leã kính Ñöùc Trinh Nöõ Maria voâ nhieãm trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ vaø kính vieáng Ñaøi Kyû Nieäm taïi Quaûng Tröôøng Spagna

ÑTC chuû söï Thaùnh leã kính Ñöùc Trinh Nöõ Maria voâ nhieãm trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ vaø kính vieáng Ñaøi Kyû Nieäm taïi Quaûng Tröôøng Spagna.

Vatican - 06.12.98 - Thöù Ba moàng 8 thaùng 12/1998, Leã troïng kính Ñöùc Trinh Nöõ Maria voâ nhieãm nguyeân toäi, ÑTC cöû haønh thaùnh leã trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, nhaân dòp Ñaïi Hoäi quoác gia laàn thöù 10 cuûa Coâng GiaùoTieán Haønh YÙ, thay vì trong Ñeàn Thôø Ñöùc Baø Caû (Santa Maria Maggiore,) nhö moïi naêm, vì Ñeàn Thôø naøy ñang ñöôïc söûa chöõa trong chöông trình chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù cuûa naêm 2000.

Ban chieàu luùc 4 giôø, ÑTC ñeán Quaûng Tröôøng Taây Ban Nha (Spagna) naèm ôû trung taâm Roma, nhö moïi naêm, ñeå kính vieáng Ñaøi Kyû Nieäm Ñöùc Meï voâ nhieãm vaø ñaët voøng hoa. Ñaøi Kyû Nieäm ñöôïc xaây caát, sau khi Ñöùc Pio IX (1846- 1878) tuyeân boá Tín Ñieàu: "Ñöùc Trinh Nöõ Maria voâ nhieãm nguyeân toäi", ngaøy moàng 8 thaùng 12 naêm 1854. Sau leã nghi taïi Quaûng Tröôøng, ÑTC ñeán kính vieáng aûnh Ñöùc Meï Laø Söï Cöùu Roãi cuûa Daân Toäc Roma (Salus Populi Romani), hieän ñang ñöôïc toân kính trong Ñeàn Thôø Ñöùc Baû Caû.


Back to Radio Veritas Asia Home Page