Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 05 thaùng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc nam nöõ tu só coù theå trôû laïi Algeùrie

Caùc nam nöõ tu só coù theå trôû laïi Algeùrie.

Alger - 05.12.98 - Sau cuoâïc hoïp cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc mieàn Magreb (caùc nöôùc mieàn Baéc Phi Chaâu) taïi Alger, thuû ñoâ cuûa Algeùrie, caùc giaùm muïc cho phoå bieán moät thoâng caùo, trong ñoù caùc ngaøi vieát nhö sau: "Tình hình an ninh trôû neân khaù hôn cho pheùp nghó ñeán vieäc trôû laïi cuûa caùc nam nöõ tu só taïi Algeùrie. Tình hình naøy cho thaáy hy voïng veà moät töông lai bình thaûn hôn vaø seõ coù theå môû laïi caùc tu vieän ñaõ bò ñoùng cöûa taïm thôøi trong thôøi gian qua". Söï hy voïng trôû laïi cuûa caùc linh muïc vaø nam nöõ tu só do söï kieän naøy laø trong khoaûng töø 1993 ñeán 1996 coù 19 linh muïc, nam, nöõ tu só bò saùt haïi; nhöng töø hai naêm nay - sau vuï saùt haïi 7 ñan só Trappistes vaø Ñöùc Cha Pierre Claverie, giaùm muïc giaùo phaän Oran cho tôùi luùc naøy khoâng xaåy ra vuï naøo khaùc nöõa, trong khi ñoù caùc vuï saùt haïi ngöôøi daân vaãn tieáp tuïc. Ngaøy 04.12.98 vöøa qua ñaõ coù 4 ngöôøi bò gieát vaø 30 ngöôøi khaùc bò thöông taïi Mascara, moät ñòa ñieåm thuoäc maïn Taây Algeùrie. Ngaøy 3/12/98, taïi Ain Defla, caùch thuû ñoâ Alger 150 caây soá, 15 ngöôøi bò saùt haïi vaø 25 ngöôøi bò thöông. Nhö vaäy tình hình chung trong nöôùc vaãn coøn caêng thaúng. Nhöng trong tình hình naøy caùc linh muïc vaø tu só nam nöõ muoán hieän dieän ñeå minh chöùng ñöùc tin, tình lieân ñôùi vaø tình thöông cuûa Chuùa Kitoâ giöõa caùc anh chò em Hoài Giaùo. Thöïc söï ngöôøi daân vaãn muoán coù söï hieän dieän cuûa caùc ngaøi; hoï caûm phuïc söï can ñaûm cuûa caùc tu só nam, nöõ, caùch rieâng ñoái vôùi 7 ñan só Trappistes bò saùt haïi naêm 1996 taïi Tibhirine vaø Ñöùc Giaùm Muïc giaùo phaän Oran bò gieát cuøng vôøi ngöôøi taøi xeá luùc vöøa trôû veà Truï sôû.


ÑTC tieáp caùc luaät gia Coâng Giaùo

ÑTC tieáp caùc luaät gia Coâng Giaùo.

Vatican - 05.12.98 - Saùng thöù Baåy 05.12.98, trong Phoøng Clementina cuûa Ñeàn Vatican, ÑTC tieáp 500 thaønh vieân cuûa Hieäp Hoäi caùc Luaät Gia Coâng Giaùo YÙ, tham döï Hoäi Nghò cuûa Hieäp Hoäi, do Giaùo Sö Giuseppe Dalla Torre laõnh ñaïo, ñöôïc khai maïc thöù Baåy 05.12.98 ôû Roma taïi Thính Ñöôøng Augustianum, vaø seõ beá maïc vaøo thöù Ba moàng 8/12/98 Leã Ñöùc Meï Voâ Nhieãm, veà ñeà taøi: "Tình lieân ñôùi giöõa Luaân Lyù vaø Luaät Phaùp". Trong dieãn vaên doïc cho caùc Luaät Gia Coâng Giaùo YÙ, ÑTC noùi: Vieäc xaùc nhaän quyeàn thieân nhieân ñeå thöïc hieän vieäc thaêng tieán ñích thöïc con ngöôøi vaø xaõ hoäi daân söï laø nguyeân taéc ñaõ luoân luoân höôùng daãn coâng vieäc cuûa Hieäp hoäi caùc Luaät gia Coâng Giaùo YÙ. ÑTC ca ngôïi coâng vieäc laøm vaø nhöõng coá gaéng cuûa Hieäp Hoäi töø naêm 1948 tôùi nay ñaõ laøm, ñeå phuïc vuï caùc giaù trò con ngöôøi vaø giaù trò Kitoâ, beânh vöïc quyeàn öu tieân cuûa con ngöôøi vaø cuûa coâng ích tröôùc nhöõng bieán chuyeån cuûa xaõ hoäi vaø cuûa phaùp luaät taïi YÙ. ÑTC nhaéc laïi söï ñoùng goùp lôùn lao cuûa heä thoáng luaät phaùp taïi YÙ trong vieäc trung thaønh vôùi noäi dung cuûa Hieán Chöông naêm 1948 veà nhaân quyeàn do Lieân Hieäp Quoác coâng boá. ÑTC cuõng nhaéc ñeán nhöõng hoaït ñoäng cuûa Hieäp Hoäi caùc Luaät Gia Coâng Giaùo YÙ trong vieäc choáng laïi luaät veà li dò naêm 1970 vaø veà phaù thai, taùm naêm sau. Ngaøi noùi: "Söï lo laéng chung cuûa caùc Luaät Gia laø ngaøy nay ñem ñeán tính caùch hieäu löïc ñaày ñuû cho caùc quyeàn con ngöôøi tröôùc nhöõng vi phaïm naëng neà, hieän coøn xaåy ra taïi nhieàu mieàn treân theá giôùi, duø ñaõ coù nhöõng xaùc nhaän long troïng veà nguyeân taéc. Nhöng vieäc doác quyeát naøy lieàu ñi ñeán thaønh quaû khieâm toán hoaëc lieàu ñi ñeán vieäc laãn loän caùc quyeàn ñích thöïc vôùi nhöõng yeâu saùch chuû quan vaø ích kyû, neáu thieáu moät söï öng thuaän roäng raõi vaø toaøn theå treân neàn taûng cuûa caùc quyeàn naøy.

ÑTC keát thuùc dieãn vaên baèng vieäc caàu chuùc raèng nhöõng ñeà taøi ñöôïc thaûo luaän trong Hoäi Nghò, goùp coâng vaøo vieäc phaûn laïi caùch höõu hieäu nhöõng quan nieäm caù nhaân, laøm sai laïc baûn chaát luaät thöïc ñònh, baèng vieäc bieán noù thaønh moät söï giaûi thích ñôn giaûn cuûa nhöõng yeâu saùch caù nhaân , maø khoâng ñeám xæa gì ñeán nhöõng ñoøi hoûi cuûa coâng bình vaø boån phaän cuûa tình lieân ñôùi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page