Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 04 thaùng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ngöôøi Hoài Giaùo Indonesia ñoát chaùy moät nhaø thôø Coâng Giaùo

Ngöôøi Hoài Giaùo Indonesia ñoát chaùy moät nhaø thôø Coâng Giaùo.

(AFP, Reuters 4/12/98) - Indonesia (Jakarta) - Thöù Saùu 4/12/98, moät ngöôøi Hoài Giaùo Indonesia quaù khích ñaõ ñoát chaùy moät nhaø thôø Coâng Giaùo taïi Ujung Pandang, thuû phuû cuûa tænh Nam Sulawesi. Ñaây laø haønh ñoäng nhaém traõ ñuõa vuï nhöõng ngöôøi Coâng Giaùo ñoát phaù caùc ñeàn thôø Hoài Giaùo taïi Kupang thuoäc Ñoâng Nusa Tenggara hoài tuaàn tröôùc, vaø laø moät trong nhöõng vuï ñuïng ñoä giöõa hai phía Hoài Giaùo vaø Coâng Giaùo taïi Indonesia suoát hai tuaàn vöøa qua.

Nhaø thôø Kare bò ñoát naèm treân ñöôøng daãn tôùi phi tröôøng ôû Ujung Pandang. Caùc giôùi chöùc quaân söï taïi ñaây xaùc nhaän tin naøy nhöng khoâng ñöa ra lôøi pheâ bình naøo. Nhieàu ngöôøi coù maët trong nhaø thôø luùc xaûy ra vuï hoûa hoaïn ñaõ ñöôïc di chuyeån ñeán nôi an toaøn. Trong naêm nay, baïo ñoäng xaûy ra thöôøng xuyeân taïi Indonesia, nôi ñang coù cuoäc khuûng hoaûng kinh teá vaø chính trò. Nhöõng vuï ñuïng ñoä giöõa hai nhoùm tín höõu Coâng Giaùo vaø Hoài Giaùo ñang gia taêng giöõa luùc chính quyeàn Indonesia ñang phaûi ñöông ñaàu vôùi nhöõng cuoäc bieåu tình cuûa sinh vieân vaø daân chuùng ñoøi caûi toå chính trò. An ninh vaø traät töï trong nöôùc ngaøy moät trôû neân toài teä hôn. Tình traïng caêng thaúng giöõa caùc phe nhoùm toân giaùo taïi Indonesia ñaõ aâm æ töø laâu, nhöng vaãn naèm trong voøng kieåm soaùt cuûa quaân ñoäi döôùi quyeàn laõnh ñaïo cuûa cöïu toång thoáng Suharto. Keå töø khi oâng Suharto töø chöùc daïo thaùng 5/1998 vöøa qua, vaø quaân ñoäi Indonesia bò nhieàu tai tieáng vì caùch ñoái xöû daõ man vôùi caùc sinh vieân bieåu tình, tranh chaáp giöõa caùc toân giaùo hieän ñang boäc phaùt trôû laïi.


Ngöôøi Kitoâ AÁn Ñoä bieåu tình treân toaøn nöôùc ñeå phaûn ñoái nhöõng vuï taán coâng vaøo caùc coäng ñoaøn Kitoâ Giaùo

Ngöôøi Kitoâ AÁn Ñoä bieåu tình treân toaøn nöôùc ñeå phaûn ñoái nhöõng vuï taán coâng vaøo caùc coäng ñoaøn Kitoâ Giaùo.

(AFP 4/12/98) - AÁn Ñoä (New Delhi) - Thöù Saùu 4/12/98, ngöôøi Kitoâ AÁn Ñoä ñaõ bieåu tình treân toaøn nöôùc ñeå phaûn ñoái nhöõng vuï taán coâng ngaøy moät gia taêng vaøo caùc coäng ñoaøn Kitoâ Giaùo, keå töø sau khi lieân minh AÁn Giaùo leân naém quyeàn taïi AÁn Ñoä daïo thaùng 3/1998 naêm nay.

Nhieàu vò daân bieåu quoác hoäi thuoäc caùc toân giaùo chính cuõng baøy toû söï uûng hoä ñoái vôùi ngöôøi Kitoâ giaùo baèng caùch tham gia cuoäc bieåu tình toå chöùc taïi thuû ñoâ New Delhi. Taát caû caùc tröôøng hoïc, ñaïi hoïc vaø cô quan cuûa Kitoâ giaùo ñoùng cöûa trong khi caùc beänh vieän do ngöôøi Kitoâ ñieàu khieån vaãn môû cöûa, nhöng caùc nhaân vieân trong beänh vieän ñeàu mang baêng ñen treân ngöôøi. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Alan De Lastic cuûa New Delhi caàm ñaàu cuoäc bieåu tình taïi thuû ñoâ. Moät buoåi caàu nguyeän ngaén ñaõ ñöôïc toå chöùc taïi laêng cuûa laõnh tuï Mahatma Gandhi Trong cuoäc phoûng vaán vôùi haõng thoâng taán AFP, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Alan de Lastic qui traùch nhieäm nhöõng vuï taán coâng ngöôøi Kitoâ giaùo leân chính phuû AÁn Giaùo cuõng nhö caùc toå chöùc AÁn Giaùo cöïc ñoan, vaø ngaøi ñaët ra caâu hoûi raèng chính phuû ñaõ laøm gì ñeå ngaên chaën laøn soùng baïo ñoäng nhaém vaøo caùc coäng ñoaøn Kitoâ giaùo ôû AÁn Ñoä. Sau ñoù, leân tieáng vôùi ñoaøn ngöôøi bieåu tình gaàn quoác hoäi AÁn Ñoä, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Alan de Lastic ñaõ maïnh meõ baùc boû caùo buoäc cuûa phe AÁn Giaùo laø caùc nhaø truyeàn giaùo ñang chieâu duï ngöôøi AÁn Giaùo theo Kitoâ Giaùo.


Thaønh phoá Saint Louis, Hoa Kyø ñình hoaõn aùn töû hình nhaân chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Thaùnh Cha

Thaønh phoá Saint Louis, Hoa Kyø ñình hoaõn aùn töû hình nhaân chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Thaùnh Cha.

Saint Louis, Hoa Kyø [Zenit 4/12/98] - Toái Cao Phaùp Vieän taïi Thaønh Phoá Saint Louis, bang Missouri, Hoa Kyø, ñaõ ñình hoaõn moät vuï xöû töû hình ñöôïc döï truø vaøo ñuùng ngaøy Ñöùc Thaùnh Cha vieáng thaêm thaønh phoá.

Hoâm 12/11/98 vöøa qua, toøa ñaõ quyeát ñònh xöû töû oâng Darrel Mease, 42 tuoåi can toäi gieát moät nguôøi baïn vaø 2 ngöôøi khaùc, vaøo ngaøy 27/01/1999 naêm tôùi. Tuy nhieân, vieäc thi haønh baûn aùn ñaõ ñöôïc dôøi tôùi ngaøy 10/02/1999.

Ngöôøi phaùt ngoân cuûa toøa aùn khoâng ñöa ra lyù do taïi sao coù quyeát ñònh naøy, nhöng giôùi luaät gia taïi Missouri tin raèng chính vì khoâng muoán coù moät vuï xöû töû dieãn ra trong nhöõng ngaøy Ñöùc Thaùnh Cha vieáng thaêm thaønh phoá Saint Louis maø toøa aùn taïi ñaây ñaõ quyeát ñònh dôøi laïi.

Ñöôïc bieát Ñöùc Thaùnh Cha seõ töø Mehicoâ ñeán Saint Louis chieàu ngaøy 26/01/98. Lieàn sau ñoù, ngaøi seõ coù moät cuoäc gaëp gôõ vôùi giôùi treû. Ñöùc Thaùnh Cha chæ döøng laïi taïi Hoa Kyø trong voøng 24 tieáng ñoàng hoà. Theo chöông trình döï truø, ngaøi cuõng seõ gaëp gôõ vôùi toång thoáng Bill Clinton.

Trong thoâng ñieäp "Tin Möøng Söï Soáng", Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II khaúng ñònh raèng ngaøy nay khoâng coøn coù lyù do gì ñeå bieän minh cho aùn töû hình. Trong chöông trình möøng Ñaïi Naêm Thaùnh 2000, ngaøi ñaõ keâu goïi caùc nöôùc treân theá giôùi haõy ñình hoaõn laïi caùc cuoäc xöû töû.


ÑTC nghe Giaûng Phoøng Muøa Voïng

ÑTC nghe Giaûng Phoøng Muøa Voïng.

Trong khung caûnh cuûa naêm daønh cho Thieân Chuùa Cha, ñeå chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù cuûa naêm 2000, Cha Cantalamessa ñaõ khai trieån veà moái lieân heä giöõa Tình Cha cuûa Thieân Chuùa, laø Ñaáng Thaùnh, vôùi vieäc keâu goïi taát caû caùc tín höõu Kitoâ tieán ñeán söï thaùnh thieän. Dó nhieân ñaây laø lôøi keâu goïi khoù khaên vaø vaát vaû, ñoøi hoûi nôi caùc tín höõu moät "vieäc vöôn leân" vaø mang yù nghóa ñaëc bieät trong vieäc chuaån bò Muøa Voïng cuûa Ngaøn Naêm thöù ba. Cha noùi: "Xem ra chuùng ta khoâng theå khôûi söï caùch toát hôn Muøa Voïng vaø Naêm daønh cho Chuùa Cha, neáu khoâng baèng vieäc ñoùn nhaän lôøi môøi khaån caáp tieán ñeán söï thaùnh thieän, lôøi môøi ñöôïc gaëp thaáy trong Thaùnh Kinh töø ñaàu ñeán cuoái. Vaø cuõng coù leõ laø caùch toát hôn caû, ñeå chuaån bò chuùng ta böôùc vaøo Ñaïi Toaøn Xaù cuûa Naêm 2000. Taát caû caùc vieäc khaùc chæ laø vieäc phuï thuoäc. Caùi maø Thieân Chuùa cuõng nhö Giaùo Hoäi chôø ñôïi töø Naêm Thaùnh, laø söï taêng tröôûng treân con ñöôøng thaùnh thieän cuûa caùc con caùi cuûa Ngöôøi. Neáu khoâng, Chuùa Gieâsu phaûi laéc ñaàu vaø noùi vôùi chuùng ta nhö Ngöôøi ñaõ noùi vôùi Marta: "Con lo laéng quaù nhieàu söï, chæ coù moät söï caàn thieát maø thoâi". Caùi maø Thieân Chuùa quan taâm hôn caû laø caùi gì? Chuùng ta khoâng caàn tìm ñaâu xa. Thaùnh Phaoloâ ñaõ noùi roõ cho chuùng ta bieát: "Ñaây laø thaùnh yù Thieân Chuùa: anh chò em haõy neân thaùnh".


ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn veà vuï hoûa hoaïn taïi Manila

ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn veà vuï hoûa hoaïn taïi Manila.

Vatican - 04.12.98 - Trong ñieän vaên, do Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh kyù vaø göûi ñi hoâm thuù Saùu 04.12.98 cho Ñöùc Hoàng Y Jaime Sin, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Manila, ÑTC baøy toû söï ñau ñôùn saâu xa cuûa ngaøi ñoái vôùi caùc naïn nhaân thieät maïng trong vuï hoûa hoaïn xaåy ra hoâm thöù Naêm 03.12.98 taïi Vieän Moà Coâi ôû thaønh phoá Manila. Ngaøi phuù thaùc caùc treû em vaø caùc ngöôøi lôùn bò thieät maïng trong tai naïn naøy cho tình thöông xoùt cuûa Thieân Chuùa.

Roài ÑTC baûo ñaûm vôùi caùc ngöôøi coøn soáng vaø taát caû nhöõng ai lieân heä ñeán vieän moà coâi lôøi caàu nguyeän trong giôø phuùt khoù khaên naøy. Sau cuøng ÑTC ban pheùp laønh cho taát caû caùc naïn nhaân, nhö laø moät baûo ñaûm cho söùc maïnh thieâng lieâng vaø nhö vieäc bieåu loä ñöùc tin nôi Chuùa Gieâsu.

Theo nhaø caàm quyeàn, vuï hoûa hoaïn naøy laø moät trong caùc vuï bi thaûm nhaát trong taát caû lòch söû cuûa Philippines. Ñaõ coù ít ra 28 ngöôøi thieät maïng, trong soá naøy coù 23 treû em. Ñöôïc xaây caát naêm 1913 ôû trong khu phoá bình daân cuûa thaønh phoá Manila, vieän moà coâi ñoùn nhaän caùc treû em bi boû rôi hoaëc caùc treû em do caùc baø meï ñi laøm göûi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page