Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 03 thaùng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


3 tín höõu Kitoâ Pakistan bò truy toá veà toäi phaïm thöôïng

3 tín höõu Kitoâ Pakistan bò truy toá veà toäi phaïm thöôïng.

(AFP 3/12/98) - Pakistan (Islamabad) - Thöù Naêm 3/12/98, Maët Traän Giaûi Phoùng Ngöôøi Kitoâ cuûa Pakistan ñaõ caùo buoäc caùc thaønh phaàn Hoài Giaùo cöïc ñoan laø ñang saùch nhieãu ngöôøi Kitoâ giaùo, sau khi coù 3 tín höõu Kitoâ bò caûnh saùt baét giöõ vì toäi phaïm thöôïng.

Trong moät thoâng caùo ñöôïc coâng boá, toå chöùc noùi treân cho bieát caùc nhoùm Hoài Giaùo quaù khích ñang ñe doïa duøng baïo ñoäng choáng laïi ngöôøi Kitoâ giaùo taïi thaønh phoá Gujranwala vaø moät thò traán gaàn ñoù laø Ali Pur naèm trong tænh Punjab. Cuoái thaùng 11/1998 vöøa qua, caûnh saùt taïi Ali Pur ñaõ truy toá 3 tín höõu Kitoâ veà toäi phaïm thöôïng, sau khi moät ngöôøi laùng gieàng theo Hoài Giaùo cuûa 3 tín höõu naøy ñaõ ñi thöa vôùi caûnh saùt raèng hoï ñaõ neùm nhöõng trang kinh thaùnh Kora bò xeù raùch vaøo nhaø cuûa oâng.

Moät nhoùm ñieàu tra cuûa Maët Traän Giaûi Phoùng ngöôøi Kitoâ taïi Ali Pur cho bieát ngöôøi haøng xoùm naøy coù moái hieàm khích vôùi 3 tín höõu Kitoâ vöøa noùi vaø ñaõ caùo gian hoï laø xuùc phaïm tôùi ñaïo Hoài. Caûnh saùt ñaõ baét giöõ moät trong soá 3 ngöôøi Kitoâ naøy vaø luoân caû 15 thaân nhaân cuûa hai tín höõu Kitoâ khaùc ñaõ troán thoaùt. Caùc nhoùm Hoài Giaùo quaù khích taïi Ali Pur caûnh caùo raèng hoï seõ phaù huûy gia cö cuûa ngöôøi Kitoâ trong vuøng neáu hai tín höõu ñang laãn troán khoâng ra ñaàu thuù.


Ngöôøi Kitoâ taïi AÁn Ñoä bieåu tình haøng loaït treân toaøn nöôùc

Ngöôøi Kitoâ taïi AÁn Ñoä bieåu tình haøng loaït treân toaøn nöôùc.

(Reuters 3/12/98) - AÁn Ñoä (New Delhi) - Thöù Saùu ngaøy 4/12/98, haøng trieäu tín höõu Kitoâ treân khaép AÁn Ñoä seõ tham gia bieåu tình ñeå keâu goïi chính phuû nöôùc naøy tìm bieän phaùp ngaên chaën laøn soùng baïo ñoäng ñang gia taêng nhaém vaøo caùc coäng ñoaøn Kitoâ.

OÂng John Dayal, ngöôøi trieäu taäp Dieãn Ñaøn Kitoâ Thoáng Nhöùt cho Nhaân Quyeàn cho bieát nhö sau: "Bieåu tình vaø hoïp maët caàu nguyeän seõ ñöôïc toå chöùc treân khaép nöôùc AÁn Ñoä trong ngaøy thöù Saùu 4/12/98 naøy, ñieån hình laø taïi caùc thaønh phoá lôùn nhö, Haryana, Orissa, Karnataka, New Delhi vaø Bombay". 2,3% trong toång soá 960 trieäu daân AÁn Ñoä laø ngöôøi Kitoâ, trong khi AÁn Giaùo chieám khoaûng 82,5% daân soá. Theo oâng Dayal, nhöõng ai khoâng theo ñaïo AÁn ñeàu bò caùo buoäc laø keû thuø vaø nhöõng ngöôøi naøy ñeàu bò taán coâng, doïa naït. Dieãn ñaøn do oâng trieäu taäp döï tính seõ göûi leân quoác hoäi vaø chính phuû AÁn Ñoä moät kieán thö ñoøi buoäc caùc nhaø laõnh ñaïo phaûi coù bieän phaùp khaån caáp ñeå baûo veä caùc coäng ñoaøn Kitoâ. Ngoaøi bieåu tình, taát caû caùc tröôøng Kitoâ giaùo cuõng seõ ñoùng cöûa trong ngaøy thöù Saùu 4/12/98. Muïc ñích cuûa cuoäc bieåu tình haøng loaït naøy, khoâng chæ ñeå gaây söï chuù yù veà nhöõng vuï taán coâng ngöôøi Kitoâ giaùo, nhöng cuõng ñeå phaûn ñoái söï kieän laø nhaân quyeàn cuûa ngöôøi Kitoâ taïi AÁn Ñoä ñang bò choái boû.

Trong cuoäc phoûng vaán vôùi haõng thoâng taán Reuters, oâng Dayal ñaõ noùi nhö sau: "Baûo veä cho chính chuùng toâi khoâng phaûi laø traùch nhieäm cuûa chuùng toâi, nhöng ñoù laø traùch nhieäm cuûa nhaø nöôùc vaø chính phuû. Chæ rieâng trong naêm vöøa qua, chuùng toâi ñaõ ghi nhaän toång coäng 120 tröôøng hôïp, goàm haõm hieáp, ñoát kinh thaùnh, vaø ñuû moïi hình thöùc baïo ñoäng nhaém vaøo ngöôøi Kitoâ giaùo, so vôùi chæ coù 40 vuï trong suoát khoaûng thôøi gian töø naêm 1964 cho ñeán naêm 1996. 70% nhöõng vuï taán coâng trong naêm qua xaûy ra taïi bang Gujarat thuoäc mieàn Taây AÁn Ñoä. Caùc toå chöùc AÁn Giaùo quaù khích ñaõ khuûng boá caùc coäng ñoaøn Kitoâ, taán coâng caùc linh muïc vaø caùc nhaø truyeàn giaùo vì hoï cho raèng phía Coâng Giaùo ñang eùp buoäc daân chuùng trong vuøng, nhaát laø nhöõng ngöôøi daân ngheøo, theo ñaïo".

Lôøi caùo buoäc naøy, theo oâng Dayal, laø hoaøn toaøn voâ caên cöù bôûi vì caùc hoaït ñoäng cuûa ngöôøi Kitoâ trong caùc laõnh vöïc baùc aùi, giaùo duïc vaø y teá, hoaøn toaøn mang tính caùch phuïc vuï cho ngöôøi ngheøo vaø raát oân hoøa. Caùc nhaø quan saùt cuõng ghi nhaän laø keå töø khi ñaûng AÁn Giaùo, döôùi söï laõnh ñaïo cuûa thuû töôùng Atal Vajpayee leân naém quyeàn taïi AÁn Ñoä, thì nhöõng vuï taán coâng ngöôøi Kitoâ caøng trôû neân maïnh baïo vaø nhieàu hôn so vôùi caùc chính phuû tröôùc.


Ñaïi Hoäi cuûa Hoäi Ñoàng Caùc Giaùo Hoäi Kitoâ theá giôùi khai maïc

Ñaïi Hoäi cuûa Hoäi Ñoàng Caùc Giaùo Hoäi Kitoâ theá giôùi khai maïc.

(AFP 3/12/98) - Zimbabwe (Harare) - Ñaïi Hoäi laàn thöù 8 cuûa Hoäi Ñoàng Caùc Giaùo Hoäi Kitoâ Theá Giôùi ñaõ khai maïc vaøo hoâm thöù Naêm 3/12/98 taïi thuû ñoâ Harare cuûa Zimbabwe. Ñaïi hoäi laàn naøy qui tuï khoaûng 3,000 ñaïi bieåu cuûa caùc giaùo hoäi Tin Laønh, Anh Giaùo vaø Chính Thoáng Giaùo. Giaùo hoäi Coâng Giaùo Roma khoâng phaûi laø thaønh vieân cuûa Hoäi Ñoàng nhöng cuõng göûi ñaïi dieän tham döï trong tö caùch laø quan saùt vieân.

Chöông trình nghò söï ñöôïc mang ra thaûo luaän trong ñaïi hoäi laàn naøy goàm coù: tình hình taïi Chaâu Phi, vaán ñeà nôï naàn cuûa caùc nöôùc thuoäc theá giôùi thöù ba, qui cheá cuûa thaønh Jerusalem vaø choã ñöùng cuûa phuï nöõ trong xaõ hoäi. Tham döï buoåi leã khai maïc hoâm thöù Naêm 3/12/98 coù phoù toång thoáng Zimbabwe laø oâng Simon Muzenda. Toång thoáng Robert Mugabe, hieän ñang coâng du AÂu Chaâu, seõ ñeán döï hoäi nghò vaøo thöù Ba 8/12/98 tuaàn tôùi. Ñaïi Hoäi laàn naøy seõ keùo daøi cho ñeán ngaøy thöù Hai 14/12/98.


Coâng Giaùo vaø Anh Giaùo Nam Haøn thaêng tieán tình hieäp nhaát Kitoâ giaùo

Coâng Giaùo vaø Anh Giaùo Nam Haøn thaêng tieán tình hieäp nhaát Kitoâ giaùo.

(UCAN KO1457.1004 3/12/98) - Nam Haøn (Seoul) - Ñöùc Toång Giaùm Muïc Nicolas Cheong Jin Suk cuûa Toång Giaùo Phaän Seoul vaø Ñöùc Toång Giaùm Muïc Chong Chul Bon ñaõ ñoàng yù hôïp taùc ñeå thaêng tieán tình hieäp nhaát Kitoâ Giaùo.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Chong Chul Bon cuûa Anh Giaùo Nam Haøn vöøa ñöôïc baàu laøm chuû tòch Hoäi Ñoàng Quoác Gia cuûa Caùc Giaùo Hoäi Nam Haøn, moät toå chöùc qui tuï 8 giaùo hoäi Tin Laønh Nam Haøn. Ngaøy 23/11/98 vöøa qua, ngaøi ñaõ ñeán thaêm Ñöùc Toång Giaùm Muïc Nicolas Cheong Jin Suk taïi nhaø thôø chính toøa Myongdong ôû thuû ñoâ Seoul. Ñaây laø laàn ñaàu tieân vò chuû tòch cuûa Hoäi Ñoàng Caùc Giaùo Hoäi Nam Haøn chính thöùc ñeán thaêm moät nhaân vaät cao caáp cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo Nam Haøn. Trong buoåi noùi chuyeän giöõa hai nhaø laõnh ñaïo, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Chong Chul Bon ñaõ yeâu caàu giaùo hoäi Coâng Giaùo ñöùng ra baûo trôï chöông trình cuûa Tuaàn Leã Hieäp Nhaát Kitoâ Giaùo, seõ ñöôïc toå chöùc vaøo thaùng Gieâng/1998 naêm tôùi. Ngoaøi ra giaùo hoäi Coâng Giaùo Nam Haøn cuõng ñöôïc yeâu caàu coäng taùc vôùi caùc giaùo hoäi Tin Laønh trong noã löïc thoáng nhöùt hai mieàn Nam vaø Baéc Haøn.

Veà phaàn mình, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Cheong Jin Suk ñaõ baøy toû caûm nghó laø giaùo hoäi Coâng Giaùo vaø caùc giaùo hoäi Tin Laønh caàn phaûi giuùp ñôõ laãn nhau trong nghóa vuï rao giaûng Tin Möøng taïi Nam Haøn cuõng nhö ôû Baéc Haøn. Ngoaøi ra, giaùo hoäi Coâng Giaùo vaø Hoäi Ñoàng Caùc Giaùo Hoäi Tin Laønh neân thaêng tieán söï caûm thoâng vôùi nhau qua nhöõng cuoäc ñoái thoaïi lieân tuïc.


Toøa thaùnh baùc boû moïi caùo buoäc lieân quan ñeán vaán ñeà "vaøng" do Ñöùc Quoác Xaõ tòch thu

Toøa thaùnh baùc boû moïi caùo buoäc lieân quan ñeán vaán ñeà "vaøng" do Ñöùc Quoác Xaõ tòch thu.

Vatican [Apic 3/12/98] - Toøa Thaùnh leân tieáng baùc boû moïi caùo buoäc cho raèng Toøa Thaùnh coøn giöõ taøi lieäu lieân quan ñeán soá vaøng do Ñöùc Quoác Xaõ tòch thu.

Trong moät tuyeân ngoân ñöa ra hoâm thöù Naêm 3/12/98, phaùt ngoân vieân cuûa Toøa Thaùnh, tieán só Navarro Valls khaúng ñònh raèng caùo buoäc Toøa Thaùnh coøn giöõ nhöõng taøi lieäu coù lieân quan ñeán vuï vaøng naøy laø ñieàu voâ caên côù. Tieán só Navarro Valls thaùch thöùc raèng ai ñöa ra nhöõng lôøi caùo buoäc nhö theá caàn phaûi tröng daãn nhöõng baèng côù cuï theå.

Tröôûng phoøng baùo chí Toøa Thaùnh cho bieát toaøn boä nhöõng taøi lieäu coù lieân quan ñeán vaán ñeà ñaõ ñöôïc caùc söû gia quoác teá söu tra vaø ñaõ cho coâng boá. Tieán só Navarro Valls khaúng ñònh: "Veà vaán ñeà naøy, toâi caàn phaûi laäp laïi moät laàn nöõa raèng töø nhieàu naêm nay, Toøa Thaùnh ñaõ cho coâng boá 11 pho taøi lieäu töø caùc vaên khoá cuûa Vatican trong giai ñoaïn töø thaùng 3 naêm 1939 cho ñeán thaùng 5 naêm 1945. Coâng trình keách xuø naøy ñaõ ñöôïc taát caû moïi söû gia nhìn nhaän nhö moät ñoùng goùp neàn taûng cho vieäc nghieân cöùu veà giai ñoaïn naøy".

Veà soá vaøng ñöôïc Ñöùc Quoác Xaõ tòch thu taïi Croatia, tieán só Navarro Valls cuõng khaúng ñònh raèng trong vaên khoá cuûa Toøa thaùnh, khoâng heà coù baát cöù taøi lieäu naøo lieân quan ñeán vaán ñeà naày.


Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï Khanh cöû haønh thaùnh leã cho caùc naïn nhaân traän baõo Mitch

Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï Khanh cöû haønh thaùnh leã cho caùc naïn nhaân traän baõo Mitch.

Vatican - 03.12.98 - Chieàu thöù Naêm moàng 03.12.98, trong ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ, Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh, nhaân danh ÑTC cöû haønh thaùnh leã caàu nguyeän cho caùc naïn nhaân cuûa traâïn baõo "Mitch" taøn phaù caùc nöôùc Trung Myõ Chaâu. Cuõng neân nhaéc laïi, töø 29 thaùng 11/1998 vöøa qua, ÑTC ñaõ cöû Ñöùc Toång Giaùm Muïc Paul Cordeøs, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Cor Unum vieáng thaêm caùc nöôùc bò taøn phaù bôûi traän baõo naøy: Nicaragua, El Salvador, Honduras vaø Guiatemala, ñoàng thôøi cuõng mang theo söù ñieäp vaø moät soá tieàn trôï caáp rieâng cuûa ÑTC vaø cuûa caùc cô quan cöùu trôï Coâng Giaùo quoác teá. Ngaøy 30.11.98, Ñöùc Toång Giaùm Muïc ñaõ cöû haønh thaùnh leã taïi Posoltega caàu cho caùc naïn nhaân.


Back to Radio Veritas Asia Home Page