Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 02 thaùng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Thoáng ñoác Jakarta goùp quyõ taùi thieát nhaø thôø Tin Laønh bò ñoát ruïi

Thoáng ñoác Jakarta goùp quyõ taùi thieát nhaø thôø Tin Laønh bò ñoát ruïi.

(AFP 2/12/98) - Indonesia (Jakarta) - Chính quyeàn Indonesia vöøa chi 13 ngaøn Myõ Kim ñeå ñoùng goùp vaøo quyõ taùi thieát khoaûng 19 nhaø thôø Kitoâ bò ñoát phaù ôû thuû ñoâ Jakarta trong nhöõng vuï taán coâng hoài thaùng 11/1998 vöøa qua.

Thoáng ñoác thuû ñoâ Jakarta, oâng Sutiyoso cho bieát, 1/4 soá tieàn noùi treân seõ ñöôïc daønh rieâng cho moät nhaø thôø tin laønh ñaõ bò nhöõng ngöôøi Hoài Giaùo ñoát ruïi ngaøy 22/11/98. OÂng Sutiyoso cuõng xin loãi moïi ngöôøi vì ngaân khoaûn quaù nhoû moïn so vôùi phí toån taùi thieát laïi caùc nhaø thôø bò hö haïi, bôûi vì ngaân saùch cuûa chính quyeàn ñòa phöông cuõng ñang ôû trong tình traïng eo heïp, chuû yeáu laø phaàn lôùn ngaân quyõ ñaõ ñöôïc duøng ñeå taùi thieát caùc cô sôû coâng coäng bò ñoát phaù trong nhöõng vuï noåi loaïn daïo thaùng 5 vaø trung tuaàn thaùng 11/1998 vöøa qua.


Toøa Thaùnh haøi loøng veà vieäc Cuba taùi laäp ngaøy leã Giaùng Sinh

Toøa Thaùnh haøi loøng veà vieäc Cuba taùi laäp ngaøy leã Giaùng Sinh.

(Reuters 1/12/98 AFP 2/12/98) - Vatican- Thöù Tö 2/12/98, Toøa Thaùnh ñaõ baøy toû söï haøi loøng veà quyeát ñònh cuûa chính phuû Cuba taùi laäp vónh vieãn Giaùng Sinh laø ngaøy leã nghæ taïi quoác gia naøy.

Tieán só Navarro Valls, giaùm ñoác phoøng baùo chí Toøa Thaùnh, tuyeân boá: "Lôøi loan baùo naøy cuûa chính quyeàn Cuba ñaùp öùng öôùc muoán cuûa ngöôøi daân vaø cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo Cuba. Toâi nghó coäng ñoàng quoác teá cuõng seõ löu yù tôùi (thieän chí naøy cuûa chính phuû Cuba)". Trong moät buoåi hoäi kieán vôùi chuû tòch Fidel Castro daïo thaùng Gieâng 1998 naêm nay, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ keâu goïi chính phuû nöôùc naøy thöøa nhaän Giaùng Sinh laø ngaøy leã. Tröôùc ñoù, dòp Giaùng Sinh naêm 1997, chuû tòch Castro ñaõ tuyeân boá Giaùng Sinh naêm ñoù laø leã nghæ ñeå baøy toû thieän chí ñoái vôùi ÑTC khi ngaøi ñang chuaån bò ñeán vieáng thaêm Cuba vaøo thaùng Gieâng 1998.

Thöù Ba 1/12/98 vöøa qua, khi loan baùo quyeát ñònh taùi laäp Giaùng Sinh laø ngaøy leã sau 28 naêm, ñaûng coäng saûn Cuba laäp luaän raèng, quyeát ñònh baõi boû ngaøy leã Giaùng Sinh tröôùc ñaây laø do yeáu toá kinh teá vaø chính trò, chöù khoâng phaûi vì muïc tieâu baøi toân giaùo. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Cuba hoan ngheânh quyeát ñònh môùi naøy cuûa chính phuû. OÂng Orlando Marquez, phaùt ngoân vieân cuûa Giaùo Hoäi ñaõ noùi nhö sau: "Toâi nghó ñaây laø moät böôùc tích cöïc ñaùp öùng ñöôïc nguyeän voïng vaø caûm tình toân giaùo cuûa ngöôøi daân Cuba, hôn nöõa ngaøy leã Giaùng Sinh ñaõ trôû thaønh moät truyeàn thoáng coù töø laâu taïi quoác gia naøy. Ngöôøi phaùt ngoân cuûa Giaùo Hoäi Cuba cuõng caùm ôn chính phuû ñoàng thôøi ghi nhaän theâm raèng quyeát ñònh naøy chöùng toû laø chính quyeàn ñaõ laéng nghe vaø thoûa maõn yeâu caàu cuûa ÑTC cuõng nhö cuûa toaøn theå daân chuùng.


Toång thoáng AÁn Ñoä giôùi thieäu cuoán saùch veà Meï Teâreâsa Thaønh Calcutta

Toång thoáng AÁn Ñoä giôùi thieäu cuoán saùch veà Meï Teâreâsa Thaønh Calcutta.

(EWTN 2/12/98) - AÁn Ñoä (Calcutta) - Thöù Saùu 27/11/98 tuaàn tröôùc, oâng Narayanan, Toång Thoáng AÁn Ñoä, ñaõ giôùi thieäu caùc ñoäc giaû cuoán saùch mang töïa ñeà "Meï Teâreâsa thaønh Calcutta". Taùc giaû cuoán saùch naøy laø baø Sunitar Kumar, moät coäng söï vieân thaân tín cuûa Meï Teâreâsa trong 3 thaäp nieân vaø ñaõ töøng laø phaùt ngoân vieân cuûa Doøng Caùc Nöõ Töû Thöøa Sai Baùc AÙi do Meï Teâreâsa saùng laäp.

Cuoán saùch bao goàm nhöõng hình aûnh trình baøy nhöõng giai ñoaïn vaø taâm traïng khaùc nhau trong cuoäc ñôøi cuûa Meï Teâreâsa. Theo döï truø, cuoán saùch ñaõ ñöôïc ra maét ñoäc giaû vaøo ñuùng ngaøy 5/09/98, leã gioã ñaàu tieân cuûa Meï Teâreâsa nhöng vì khoâng in kòp neân nöõ tu Nirmala, beà treân toång quyeàn Doøng Caùc Nöõ Töû Thöøa Sai Baùc AÙi quyeát ñònh cho ra maét moät cuoán maãu nhaân leã gioã cuûa Meï. Toång Thoáng Narayanan ñaõ ca ngôïi nhöõng noã löïc vaø ñoùng goùp ñeå hoaøn thaønh cuoán saùch veà cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp cuûa moät nhaân vaät maø oâng heát loøng ngöôõng moä. OÂng Narayanan cuõng keå laïi raèng trong chuyeán vieáng thaêm cuûa oâng sang AÂu Chaâu vöøa qua, nhöõng ngöôøi oâng coù dòp tieáp xuùc ñaõ baøy toû söï ngaïc nhieân tröôùc söï kieän, vinh döï quoác taùng laïi ñöôïc daønh cho Meï Teâreâsa, moät thöôøng daân vaø khoâng phaûi laø ngöôøi AÁn Giaùo.


Ñaïi Chuûng Vieän ñaàu tieân taïi Laøo ñöôïc môû cöûa

Ñaïi Chuûng Vieän ñaàu tieân taïi Laøo ñöôïc môû cöûa.

Vientiane [Apic 2/12/98] - Ñaïi chuûng vieän ñaàu tieân taïi Laøo ñaõ ñöôïc khaùnh thaønh. Chuûng Vieän ñöôïc ñaët taïi Thakhek, moät thaønh phoá naèm ôû mieàn trung Laøo. Toøa Giaùm Quaûn Savannakhet cuõng naèm taïi thaønh phoá naøy.

Tröôùc ñaây, caùc ñaïi chuûng sinh Laøo ñeàu phaûi thuï huaán taïi nöôùc ngoaøi. Daïo thaùng 10/1997 naêm vöøa qua, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Laøo vaø Campuchia ñaõ quyeát ñònh môû ñaïi chuûng vieän cho moãi nöôùc.

Chuûng vieän môùi taïi Thakhet döï truø ñaùp öùng nhu caàu cho boán giaùm haït cuûa Laøo laø Luang Prabang, Pakseù, Savannakhet vaø Vientiane. Caùc chuûng sinh seõ theo hoïc chöông trình 8 naêm, goàm moät naêm döï bò, ba naêm trieát vaø boán naêm thaàn.

Laøo coù khoaûng gaàn 5 trieäu daân, trong ñoù chæ coù khoaûng 42 ngaøn tín höõu Coâng Giaùo. Treân toaøn quoác chæ coù ba giaùm muïc vaø 15 linh muïc.


Ñaïi Hoäi giôùi treû AÂu Chaâu do coäng ñoàng ñaïi keát Taizeù toå chöùc seõ dieãn ra taïi Milano

Ñaïi Hoäi giôùi treû AÂu Chaâu do coäng ñoàng ñaïi keát Taizeù toå chöùc seõ dieãn ra taïi Milano.

Milano [Apic 2/12/98] - Ñaïi Hoäi giôùi treû AÂu Chaâu laàn thöù 21 do coäng ñoàng ñaïi keát Taizeù toå chöùc seõ dieãn ra taïi Milano, Baéc YÙ töø ngaøy 28/12/1998 naêm nay ñeán 1/01/1999 naêm tôùi. Seõ coù khoaûng 80 ngaøn baïn treû töø khaép AÂu Chaâu, nhöùt laø töø caùc nöôùc cöïu coïng saûn Ñoâng AÂu, tham döï cuoäc gaëp gôõ naøy.

Hieän nay, taïi Milano, moãi buoåi toái, coù khoaûng 30 cuoäc gaëp gôõ ñeå chuaån bò cho bieán coá naøy. Haøng ngaøn gia ñình taïi ñaây ñaõ saün saøng môû cöûa ñeå ñoùn tieáp caùc baïn treû. Theo chöông trình, buoåi saùng caùc baïn treû seõ sinh hoaït taïi khoaûng 400 giaùo xöù trong giaùo phaän. Buoåi chieàu hoï keùo nhau ñeán Coâng Vieân Trieån Laõm Milano.

Trong söù ñieäp gôûi caùc baïn treû AÂu Chaâu, Ñöùc Hoàng Y Martini, Toång Giaùm Muïc Milano keâu goïi caùc baïn treû haõy hoïc soáng tình huynh ñeä, cuøng chung soáng vôùi nhau, cuøng tìm kieám hoøa bình, cuøng giuùp nhau vöôït qua nhöõng xung ñoät vaø chia reõ, cuõng nhö chuaån bò xaây döïng AÂu Chaâu vaø theá giôùi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page