Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 01 thaùng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC leân aùn naïn boùc loät nhöõng ngöôøi di daân baát hôïp phaùp

ÑTC leân aùn naïn boùc loät nhöõng ngöôøi di daân baát hôïp phaùp.

(CWN 1/12/98) - Vatican - Trong buoåi ñoïc kinh truyeàn tin tröa Chuùa Nhaät, ngaøy 29/11/98 vöøa qua, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ maïnh meõ leân aùn naïn boùc loät nhöõng ngöôøi di daân vaø di truù baát hôïp phaùp.

Thöù Saùu tuaàn tröôùc (27/11/98), hai chieác taøu ñuïng nhau ngoaøi khôi bôø bieån Brindisi trong vuøng Adriatic, khieán cho moät em beù moät tuoåi bò thieät maïng vaø boán ngöôøi khaùc bò maát tích. Moät trong hai chieác taøu nay ñang chôû nhöõng ngöôøi di daân baát hôïp phaùp töø caùc nöôùc nhö Albanie, Kosovo, Thoå Nhó Kyø. Trong baøi huaán ñöùc ÑTC ñaõ baøy toû söï baát bình cuûa ngaøi tröôùc tình traïng nhöõng ngöôøi ñang möu caàu lôïi ích cho rieâng mình giöõa luùc ngöôøi khaùc phaûi gaùnh chòu nhöõng haäu quaû tang toùc. Ngaøi noùi nhö sau: "Trong luùc chuùng ta caàu nguyeän cho caùc caùc naïn nhaân, toâi khoâng theå khoâng leân aùn baèng nhöõng lôøi maïnh meõ nhaát, thaùi ñoä cuûa moät soá ngöôøi ñang truïc lôïi giöõa söï ñau khoå cuûa bieát bao ngöôøi khaùc. Caùi cheát cuûa caùc naïn nhaân chaéc chaén ñang ñaùnh ñoäng maïnh tôùi löông taâm cuûa hoï. Tai naïn ñuïng taàu môùi nhaát naøy, moät laàn nöõa phaûn aùnh nhöõng vaán ñeà phöùc taïp cuûa vieäc vaän chuyeån nhöõng ngöôøi di daân baát hôïp phaùp".

Caùc chuyeân gia öôùc löôïng trong voøng 6 thaùng vöøa qua, toång coäng coù 17 ngaøn ngöôøi ñaõ vaøo nöôùc Italia baát hôïp phaùp, ña soá hoï laø nhöõng ngöôøi di daân thöôøng phaûi traûi qua soùng gioù treân nhöõng con taøu eøo oäp, cuõ kyõ, khoâng coù khaû naêng chòu ñöïng soùng gioù bieån caû. Nhieàu gia ñình taïi caùc nöôùc noùi treân ñang laâm vaøo hoaøn caûnh tuyeät voïng taïi queâ quaùn cuûa hoï vaø saün saøng trao maïng soáng cuûa caû gia ñình vaøo tay nhöõng keû buoân laäu ngöôøi di daân. Cuõng trong baøi huaán ñöùc, ÑTC keâu goïi caùc chính phuû tìm ra bieän phaùp chaám döùt tình traïng khai thaùc ngöôøi di daân, ñoàng thôøi kieán taïo nhöõng ñieàu kieän trong ñoù nhöõng ngöôøi tò naïn ñuôïc soáng xöùng vôùi phaåm giaù cuûa hoï, vaø coù ñöôïc moät cuoäc soáng toát ñeïp hôn.


Caùc Giaùm Muïc Burundi vaø Rwanda keâu goïi hoøa bình

Caùc Giaùm Muïc Burundi vaø Rwanda keâu goïi hoøa bình.

(EWTN 1/12/98) - Vatican - Caùc Giaùm Muïc Coâng Giaùo cuûa Burundi vaø Rwanda vöøa ra moät thoâng caùo chung keâu goïi baõi boû caùc bieän phaùp caám vaän quoác teá nhaém vaøo hai quoác gia naøy, ñoàng thôøi xin caùc quoác gia giaøu maïnh nhaát treân theá giôùi haõy duøng theá löïc cuûa hoï ñeå tìm ra moät giaûi phaùp hoøa bình cho cuoäc tranh chaáp ñang keùo daøi trong vuøng Ñaïi Hoà.

Caùc Giaùm Muïc cuûa hai nöôùc hoïp nhau taïi thò traán Giheta caû Burundi hoài tuaàn nöôùc, ñeàu ñoàng yù laø caùc bieän phaùp caám vaän quoác teá do Toå Chöùc Hieäp Nhaát caùc Quoác Gia Chaâu Phi aùp ñaët keå töø naêm 1996, ñang gaây theâm nhieàu khoå cöïc cho ngöôøi ngheøo chöù khoâng heà khieán cho chính phuû Burundi vaø Rwanda thay ñoå chính saùch cai trò. Thoâng caùo nhaán maïnh tôùi söï kieän, nhöõng thöû thaùch, loøng oaùn haän, lo sôï vaø noãi thoáng khoå, cuûa ngöôøi daân trong vuøng Ñaïi Hoà ñang ngaøy moät gia taêng. Trong khi caùc traïi tò naïn vaãn ñaày aùp nhöõng ngöôøi ñeán tìm nôi laùnh naïn, nhöng hoaøn caûnh vaø ñieàu kieän cö truù trong traïi thì ngaøy moät trôû neân thieáu thoán nhieàu hôn.

Laù thö chung cuûa caùc Giaùm Muïc Burundi vaø Rwanda chaéc chaén seõ gaây söï chuù yù cuûa taân söù thaàn Toøa Thaùnh taïi Rwanda, laø Ñöùc Toång Giaùm Muïc Salvatore Pennacchio, ngöôøi YÙ. Ñöùc taân söù thaàn ñaõ töøng phuïc vuï trong ngaønh ngoaïi giao cuûa Toøa Thaùnh taïi caùc nöôùc Panama, Ethiopia, Australia, Ai Caäp vaø Yugoslavia. Tröôùc khi ñöôïc boå nhieäm sang Rwanda, ngaøi laø söù thaàn Toøa Thaùnh taïi coäng hoøa Ai Len.


Caùc Giaùm Muïc Panama phaûn ñoái chính phuû dôøi ngaøy leã toân giaùo

Caùc Giaùm Muïc Panama phaûn ñoái chính phuû dôøi ngaøy leã toân giaùo.

(EWTN 1/12/98) - Panama - Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jose Dimas Delgado cuûa Panama vöøa göûi moät böùc thö phaûn ñoái leân quoác hoäi nöôùc naøy lieân quan tôùi saéc luaät môùi dôøi ngaøy leã toân giaùo sang ngaøy thöù Hai gaàn nhaát. Trong laù thö Ñöùc Toång Giaùm Muïc Delgado cho raèng luaät môùi naøy seõ ngaên caûn khoâng cho pheùp caùc coâng nhaân ngöôøi Coâng Giaùo möøng leã toân giaùo moät caùch nghieâm chænh.

Luaät môùi naøy cuûa quoác hoäi Panama seõ ñöôïc aùp duïng laàn ñaàu tieân vaøo tuaàn tôùi ñaây. Thöù Ba ngaøy 8/12/98, laø leã Ñöùc Meï Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi. Chieáu theo luaät môùi naøy, thì caùc giaùo daân Panama buoäc phaûi möøng leã naøy vaøo ngaøy thöù Hai 7/12/98, töùc laø ngaøy thöù Hai gaàn nhaát vôùi ngaøy leã chính. Theo Ñöùc Toång Giaùm Muïc Delgado, vì luaät naøy, caùc coâng nhaân ngöôøi Coâng Giaùo seõ gaëp nhieàu khoù khaên neáu hoï muoán döï thaùnh leã vaøo ñuùng ngaøy thöù Ba 8/12/98.

Duø vaäy, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Delgado cuõng nhaéc nhôû caùc tín höõu raèng boån phaän cuûa hoï laø phaûi nghieâm chænh tham döï thaùnh leã ñuùng vaøo ngaøy thöù Ba 8/12/98. Ngoaøi ra caùc linh muïc chaùnh xöù trong Toång Giaùo Phaän Panama cuõng coù nhieäm vuï ñaûm baûo theá naøo ñeå ngaøy leã Ñöùc Meï Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi ñöôïc cöû haønh theo ñuùng ngaøy vôùi nghi thöùc caàn thieát.


Moät soá caây thaùnh giaù taïi Auschwitz seõ ñöôïc thaùo gôõ

Moät soá caây thaùnh giaù taïi Auschwitz seõ ñöôïc thaùo gôõ.

(AFP 1/12/98) - Ba Lan (Varsava) - Thöù Ba 1/12/98, thuû töôùng Jerzy Buzek cuûa Ba Lan ñaõ göûi moät laù thö cho caùc nhaø laõnh ñaïo Do Thaùi noùi raèng moät soá caây thaùnh giaù Auschwitz seõ ñöôïc thaùo gôõ, tuy nhieân caây thaùnh giaù lôùn baèng goã beân caïnh baøn thôø nôi ÑTC Gioan Phaoloâ II cöû haønh thaùnh leã daïo naêm 1979 seõ ñöôïc giöõ nguyeân.

Trong laù thö, thuû töôùng Buzek noùi raèng oâng khoâng muoán vaán ñeà caùc caây thaùnh giaù laøm ñoå vôõ moái quan heä toát ñeïp, ñöôïc caûi tieán hoài gaàn ñaây giöõa ngöôøi Ba Lan vaø Do Thaùi, vaø trong töông lai, moät ñaïo luaät môùi ñang ñöôïc quoác hoäi soaïn thaûo seõ traùnh laäp laïi nhöõng gì ñaõ xaûy ra taïi Auschwitz. Baèng moät cöû chæ hoøa giaûi vôùi ngöôøi Do Thaùi, thuû töôùng Buzek cuõng cho bieát theâm laø chính phuû Ba Lan ñang tieán haønh thuû tuïc hoaøn traû laïi caùc taøi saûn cuûa ngöôøi Do Thaùi ñaõ bò tòch thu tröôùc ñaây.

Trong thôøi gian gaàn ñaây, toång coäng ñaõ coù khoaûng 239 caây thaùnh giaù nhoû ñaõ ñöôïc caém leân xung quanh caây thaùnh giaù lôùn naém beân ngoaøi traïi taäp trung Auschwitz, nôi khoaûng 1 trieäu ngöôøi Do Thaùi ñaõ bò Ñöùc Quoác Xaõ saùt haïi. Söï hieän dieän cuûa caùc caây thaùnh giaù naøy ñaõ khieán cho ngöôøi Do Thaùi töùc giaän vì hoï khoâng muoán coù moät bieåu töôïng toân giaùo hay chính trò naøo taïi nôi maø haøng trieäu ngöôøi Do Thaùi ñaõ hy sinh maïng soáng. Caùc Rabbi tröôûng cuûa Israel ñaõ chính thöùc xin ÑTC Gioan Phaoloâ II can thieäp trong vuï caùc caây thaùnh giaù naøy. Israel cuõng yeâu caàu chính phuû Ba Lan can thieäp thaùo gôõ nhöõng caây thaùnh giaù, trong khi Ñöùc Hoàng Y Josef Glemp, giaùo chuû Coâng Giaùo Ba Lan, thì khuyeân caùc tín höõu Coâng Giaùo Ba Lan traùnh ñöøng döïng theâm thaùnh giaù taïi Auschwitz bôûi vì haønh ñoäng naøy chæ laøm haï giaûm giaù trò cuûa caây thaùnh giaù maø thoâi.


Ñöùc Söù thaàn Toøa thaùnh taïi Rumani laïc quan veà chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vaøo naêm tôùi

Ñöùc Söù thaàn Toøa thaùnh taïi Rumani laïc quan veà chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vaøo naêm tôùi.

Vatican [Zenit 1/12/98] - Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jean Claude Perisset, söù thaàn toøa thaùnh taïi Rumani toû ra laïc quan veà chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vaøo naêm tôùi.

Ñöùc Cha Perisset ñaõ ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha tieáp kieán hoâm cuoái thaùng 11/1998 vöøa qua. Ngaøi cho bieát vieäc xích laïi gaàn nhau giöõa hai Giaùo Hoäi Chính Thoáng vaø Coâng Giaùo taïi Rumani tuøy thuoäc vaøo vaán ñeà caùc taøi saûn cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñaõ bò cheá ñoä coäng saûn tröôùc kia tòch thu vaø giao cho Giaùo Hoäi Chính Thoáng. Veà chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vaøo naêm tôùi, Ñöùc Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Rumani tin raèng moïi söï ñang dieãn ra theo chieàu höôùng thuaän lôïi.

Ñöôïc bieát nhaân chuyeán vieáng thaêm Vatican hoài thaùng 7/1998 vöøa qua, thuû töôùng Rumani, oâng Radu Vasile, ñaõ chính thöùc môøi Ñöùc Thaùnh Cha vieáng thaêm xöù sôû cuûa oâng. Ñieàu ñaùng ghi nhaän laø chính Giaùo Hoäi Chính Thoáng taïi Rumani cuõng toû ra thuaän lôïi vôùi moät lôøi môøi nhö theá.

Trong nhöõng thaùng vöøa qua, qua Boä caùc Giaùo Hoäi ñoâng phöông, Toøa Thaùnh ñaõ coù nhieàu noå löïc nhaèm taïo ñieàu kieän ñeå caùc tín höõu Coâng Giaùo thuoäc nghi leã Hy Laïp ñöôïc coäng taùc vôùi caùc anh em Chính Thoáng.

Daïo cuoái thaùng 8/1998, ñieàu chöa töøng xaûy ra trong lòch söû Rumani, laø phuû toång thoáng Rumani ñaõ cuøng vôùi coäng ñoàng thaùnh Egidioâ ñöùng ra toå chöùc cuoäc gaëp gôõ quoác teá vôùi chuû ñeà "Con ngöôøi vaø toân giaùo".

Cuoái cuøng, hoài ñaàu thaùng 11/1998 vöøa qua, Ñöùc Thöôïng Phuï Teoctist ñaõ ñaïi dieän Giaùo Hoäi Chính Thoáng Rumani ñeå ñeán Roma möøng leã boån maïng cuûa Ñöùc Thaùnh Cha.


Caùc phieân quaân Sierra Leone ñe doïa seõ baét coùc caùc Giaùm Muïc Coâng Giaùo

Caùc phieân quaân Sierra Leone ñe doïa seõ baét coùc caùc Giaùm Muïc Coâng Giaùo.

(AFP 1/12/98) - Sierra Leone (Freetown) - Caùc phieán quaân thuoäc chính quyeàn quaân nhaân bò laät ñoå cuûa Sierra Leone vöøa leân tieáng ñe doïa laø hoï seõ baét coùc moät vò Giaùm Muïc Coâng Giaùo neáu caùc ñieàu kieän cuûa hoï khoâng ñöôïc ñaùp öùng.

Ñöùc Cha Giorgio Biguzzi, Giaùm Muïc giaùo phaän Mekeni, naèm caùch thuû ñoâ Freetown khoaûng 140 kiloâmeùt veà höôùng Taây Baéc, cho caùc kyù giaû ôû thuû ñoâ bieát, oâng Solomon Musa, laõnh tuï cuûa caùc phieán quaân ñaõ töø choái traû töï do cho cha Mario Guerra tröø khi chính quyeàn cung caáp cho hoï thuoác men vaø cho rieâng oâng caùc duïng cuï ñeå oâng coù theå lieân laïc vôùi vôï vaø caùc con cuûa oâng hieän ñang bò giam taïi Freetown. Ñöùc Cha Biguzzi ñaõ lieân laïc ñöôïc vôùi oâng Musa vaø oâng naøy ñaõ ñöa ra nhöõng ñieàu kieän treân ñaây. Tuy nhieân Ñöùc Cha Biguzzi noùi raèng ngaøi khoâng coù quyeàn haïn gì ñeå ñaùp öùng caùc ñieàu kieän naøy, vaø oâng Musa caûnh caùo laø hoï coù theå baét coùc luoân caû Ñöùc Cha Biguzzi ñeå gaây aùp löïc. Do ñoù Ñöùc Cha Biguzzi phaûi traû lôøi laø ngaøi seõ thoâng baùo cho chính quyeàn Sierra Leone veà nhöõng ñieàu kieän cuûa phe phieán quaân.

Ñöùc Cha Giorgio Biguzzi ñang thöông löôïng vôùi caùc phieán quaân ñeå hoï traû töï do cho linh muïc Mario Guerra, ngöôøi bò baét coùc caùch ñaây moät tuaàn. Ñöùc Cha cuõng cho bieát theâm laø ngaøi ñaõ noùi chuyeän vôùi cha Guerra vaø taùnh maïng cha taïm thôøi vaãn an toaøn nhöng ñöông nhieân laø cha vaãn muoán ñöôïc traû töï do.


Toång thoáng vaø caùc laõnh tuï toân giaùo Indonesia keâu goïi hoøa hoaõn

Toång thoáng vaø caùc laõnh tuï toân giaùo Indonesia keâu goïi hoøa hoaõn.

(Toång hôïp AFP, Reuters 1/12/98) - Indonesia (Jakarta) - Toång thoáng Indonesia, oâng Habibie vaø caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo nöôùc naøy tha thieát keâu goïi daân chuùng neân bình tónh vaø hoøa hoaõn ñeå traùnh gaây neân baïo ñoäng giöõa ngöôøi Kitoâ vaø Hoài Giaùo.

Lôøi keâu goïi treân ñaây ñöôïc ñöa ra theo sau vuï haøng traêm sinh vieân ngöôøi Kitoâ taïi Kupang thuoäc mieàn Taây Timor bieåu tình treân ñöôøng phoá vaøo hoâm thöù Hai 30/11/98, ñeå phaûn ñoái vuï ngöôøi Hoài Giaùo ñoát phaù caùc nhaø thôø cuûa ngöôøi Kitoâ taïi thuû ñoâ Jakarta ngaøy 22/11/98 vöøa qua. Cuoäc bieåu tình trôû neân baïo ñoäng sau khi haøng ngaøn ngöôøi Kitoâ taïi Kupang ñaõ taán coâng vaøo caùc ñeàn thôø Hoài Giaùo. Moät ñeàn thôø bò ñoát, 4 ñeàn thôø khaùc vaø nhieàu cöûa tieäm ñaõ bò ñaäp phaù. Kupang laø thuû phuû cuûa tænh Ñoâng Nusatenggara, nôi coù ña soá ngöôøi Kitoâ giaùo sinh soáng. Lieàn sau vuï baïo ñoäng taïi Kupang, saùng sôùm thöù Ba 1/12/98, coù tin noùi raèng moät nhaø thôø Tin Laønh taïi Banjarsari, thuoäc Taây Java, ñaõ bò ngöôøi Hoài Giaùo taán coâng. Banjarsari naèm caùch thuû ñoâ Jakarta khoaûng 240 kiloâmeùt veà höôùng Taây Nam.

Ñöùng tröôùc tình traïng baïo ñoäng beø phaùi ñang gia taêng, toång thoáng Habibie cuûa Indonesia ñaõ nhanh choùng ñöa ra lôøi keâu goïi moïi ngöôøi haõy bình tónh, trong khi caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo thì caûnh giaùc caùc tín höõu, ñöøng ñeå bò rôi vaøo caïm baãy cuûa nhöõng ngöôøi muoán duøng toân giaùo ñeå gaây chia reõ vaø laøm xaùo troän an ninh. Moät vò boä tröôûng cuûa Indonesia noùi raèng toång thoáng Habibie ñaõ leân aùn nhöõng vuï taán coâng vaøo caùc nhaø thôø cuûa Kitoâ Giaùo cuõng nhö ñeàn thôø Hoài Giaùo. Thöù Ba 1/12/98, caùc kyù giaû ñaõ trích thuaät lôøi cuûa oâng Habibie taïi moät khoùa hoäi thaûo veà nhaân quyeàn nhö sau: "Chuùng toâi leân aùn haønh ñoäng ñoát phaù nhaø cuûa Thieân Chuùa, duø laø nhaø thôø, hay ñeàn thôø cuõng vaäy. Chuùng toâi leân aùn haønh ñoäng naøy bôûi vì noù ñi ngöôïc laïi vôùi caùc giaù trò vaên hoùa cuûa Indonesia vaø ñi ngöôïc laïi caùc giaù trò nhaân quyeàn quoác teá.

Veà phaàn mình caùc nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi Coâng Giaùo Indonesia keâu goïi caùc tín höõu ñöøng ñeå mình bò khieâu khích gaây theâm baïo ñoäng trong nöôùc. Ñöùc Cha Joseph Suwatan, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Indonesia ñaõ xin loãi ngöôøi Hoài Giaùo veà vuï ñoát phaù taïi Kupang. Moät thoâng caùo cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Indonesia ñaõ ghi nhö sau: "Baïo ñoäng chæ khieán cho tình theá trôû neân traàm troïng hôn maø thoâi. Chuùng toâi xin loãi nhöõng ngöôøi Hoài Giaùo bò toån thöông bôûi vuï ñoát phaù caùc ñeàn thôø ôû Kupang. Chuùng toâi keâu goïi ngöôøi Coâng Giaùo haõy tích cöïc döï phaàn vaøo coâng taùc taùi thieát caùc nôi thôø phöôïng taïi Kupang, vaø daán thaân taêng cöôøng tinh thaàn huynh ñeä vôùi caùc anh chò em Hoài Giaùo. Vôùi loøng thaønh thöïc vaø nghieâm chænh, chuùng toâi keâu goïi giôùi laõnh ñaïo cuûa taát caû caùc toân giaùo, caùc toå chöùc toân giaùo, haõy tích cöïc coäng taùc ñeå laøm cho tình theá laéng dòu laïi. Xöû duïng nhöõng bieán coá baïo ñoäng naøy nhö moät caùi moài, hay moät chieâu baøi chính trò, ñeå gaây chia reõ giöõa caùc toân giaùo, chæ phaù hoaïi söï toàn taïi cuûa quoác gia vaø laøm giaûm uy tín cuûa caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo maø thoâi.

Caùc laõnh tuï Hoài Giaùo Indonesia cuõng nhanh choùng ñöa ra lôøi keâu goïi caùc tín höõu Hoài Giaùo ñöøng quaù deã daøng ñeå cho mình bò löøa gaït bôûi nhöõng möu toan muoán ñaët ngöôøi Hoài Giaùo vaø Kitoâ giaùo vaøo tình theá choáng ñoái laãn nhau. OÂng Abdurrahman Wahid, laõnh tuï cuûa toå chöùc Hoài Giaùo lôùn nhaát taïi Indonesia cho raèng nhöõng vuï baïo ñoäng naøy khoâng ñôn thuaàn mang tính caùch baøi toân giaùo hay xaûy ra moät caùch töï nhieân, nhöng ñoù laø moät aâm möu ñeå gaây chia reõ giöõa ngöôøi Kitoâ vaø Hoài Giaùo.


Chính phuû Cuba chính thöùc yeâu caàu ñaët Leã Giaùng Sinh trong lòch

Chính phuû Cuba chính thöùc yeâu caàu ñaët Leã Giaùng Sinh trong lòch.

(AFP 1/12/98) - Cuba (Havana) - Giaùng Sinh naêm nay vaø trong nhöõng naêm saép tôùi, seõ laø ngaøy nghæ leã taïi Cuba.

Thöù Ba 1/12/98, tôø Granma, cô quan ngoân luaän chính thöùc cuûa chính quyeàn Cuba loan baùo, vaên phoøng chính trò cuûa ñaûng coäng saûn ñaõ chính thöùc ñeà nghò leân hoäi ñoàng nhaø nöôùc ñaët trong lòch, ngaøy 25/12 keå töø naêm nay vaø nhöõng naêm keá tieáp laø ngaøy nghæ leã cho taát caû daân chuùng trong nöôùc, Kitoâ cuõng nhö khoâng Kitoâ, coù tín ngöôõng hay khoâng coù tín ngöôõng.

Ñaây laø laàn ñaàu tieân trong gaàn ba thaäp nieân qua, leã Giaùng Sinh ñöôïc chính thöùc thöøa nhaän laø ngaøy leã nghæ taïi Cuba.


Toøa Thaùnh tham döï Hoäi Nghò quoác teá veà Ngaønh Du Lòch

Toøa Thaùnh tham döï Hoäi Nghò quoác teá veà Ngaønh Du Lòch.

Punta del fuoco - Ushuaia - 01.12.98 - Caùc quoác gia hoäi vieân cuûa Toå Chöùc theá giôùi veà Du Lòch (OMT: Organisation Mondiale du Tourisme, truï sôû ôû Geneøve, Thuïy Só) ñang tham döï Hoäi Nghò trong nhöõng ngaøy naøy taïi Punta del Fuoco-Ushuaia, ñieåm cöïc nam cuûa theá giôùi, beân Argentina, vôùi muïc ñích soaïn moät Boä Luaät chung veà Luaân Lyù cuûa Ngaønh Du Lòch - Ñaïi Dieän Toøa Thaùnh, Linh Muïc Piero Moni, hieän ñang döï Hoäi Nghò naøy.

Trong dieãn vaên khai maïc, Ñaïi Dieän Toøa Thaùnh noùi: Trong khi löïa choïn mieàn Ñaát Löûa, thuoäc mieàn cöïc nam theá giôùi, cho cuoäc hoäi hoïp quan troïng naøy, OMT moät laàn nöõa ñaõ muoán nhaán maïnh ñeán söï quan troïng cuûa moät hoaït ñoäng du lòch ñöôïc kieåm soaùt, caùch rieâng neáu du lòch dieãn ra trong nhöõng heä thoáng moâi sinh baáp beânh vaø nhaèm ñeán vieäc baûo ñaûm vieäc phaùt trieån coù theå chaáp nhaän ñöôïc. Linh Muïc Moni noùi tieáp: Nhaéc laïi söï ñoøi hoûi cuûa moät Du Lòch toân troïng thieân nhieân, vaên hoùa, truyeàn thoáng vaø toân giaùo cuûa caùc daân toäc, nghóa laø ñaët mình tröôùc vaán ñeà khoâng theå taùch lìa cuûa neàn luaân lyù du lòch. Vieäc giaù trò hoùa taïo döïng vaø vieäc toân troïng caùc neàn vaên hoùa, truyeàn thoáng vaø taäp quaùn ñòa phöông laø nhöõng ñoøi hoûi öu tieân cuûa chính töông lai cuûa ngaønh du lòch vaø ñoøi phaûi ñöôïc ñoùn nhaän moät caùch hieåu bieát vaø vôùi vieäc thoâng tin töông xöùng, keøm theo vieäc huaán luyeän nhöõng ngöôøi lieân heä: ngöôøi du lòch cuõng nhö ngöôøi baûn xöù.

Cuõng trong dòp naøy, Ñaïi Dieän Toøa Thaùnh moät laàn nöõa toá caùo "moät söï baát chính ñöôïc che ñaäy vaø coù tính caùch thöông maïi cuûa moät soá toå chöùc du lòch. Hoï toå chöùc caùc chuyeán ra ñi maø khoâng coù moät chuaån bò toái thieåu vaø vôùi nhöõng chuû ñích roõ raøng voâ luaân. Ñoàng thôøi Ñaïi Dieän Toøa Thaùnh cuõng leân tieáng chæ trích maáy chính phuû, chæ chuù troïng ñeán vieäc "hoát ngoaïi teä", khoâng ñeám xæa gì ñeán nhöõng thieät haïi veà luaân lyù vaø veà trí tueä cuûa ngöôøi daân mình. Sau cuøng ñaïi dieän Toøa Thaùnh noùi leân söï khaån caáp naøy laø OMT soaïn moät Boä Luaät Chung veà luaân lyù cho ngaønh du lòch, ñeå haõn ngöõ nhöõng hieän töôïng tieâu cöïc nhaéc treân ñaây, ñoàng thôøi baûo veä nhöõng quyeàn caên baûn cuûa con ngöôøi, ñaõ ñöôïc coâng nhaän treân bình dieän quoác teá.


Linh Muïc Andreù Feuillet, thuoäc tu hoäi Xuaân Bích vaø laø nhaø chuù giaûi kinh thaùnh noåi tieáng, vöøa qua ñôøi hoâm thöù Naêm 26/11/98

Linh Muïc Andreù Feuillet, thuoäc tu hoäi Xuaân Bích vaø laø nhaø chuù giaûi kinh thaùnh noåi tieáng, vöøa qua ñôøi hoâm thöù Naêm 26/11/98.

Tin Paris (Apic 1/12/98): Theo baûn tin ñöôïc haõng thoâng taán Coâng Giaùo Thuïy Só phoå bieán hoâm thöù Ba 1/12/98, thì Nhaø Chuù Giaûi Kinh Thaùnh noåi tieáng, linh muïc Andreù Feuillet, thuoäc tu hoäi Xuaân Bích, ñaõ qua ñôøi taïi Paris, hoâm thöù Naêm ngaøy 26 thaùng 11/1998 vöøa qua, höôûng thoï 89 tuoåi.

Vôùi baèng Tieán Só Thaàn Hoïc vaø Cöû Nhaân Kinh Thaùnh, cha Feuillet ñaõ daïy taïi Hoïc Vieän Coâng Giaùo Paris, töø naêm 1952 cho ñeán naêm 1973. Cha chuyeân moân veà thaùnh Phaoloâ vaø Thaùnh Gioan, vaø ñaõ goùp phaàn thöïc hieän boä Kinh Thaùnh noåi tieáng baèng tieáng Phaùp, goïi laø Kinh Thaùnh Gieârusalem (Bible de Jeùrusalem). Hai taùc phaåm noåi tieáng cuûa Cha ñaõ ñöôïc xuaát baûn vaøo naêm 1966 vaø 1972. Ñoù laø hai taäp saùch, moät mang töïa ñeà: Chuùa Kitoâ, Söï Khoân Ngoan cuûa Thieân Chuùa, theo nhöõng taùc phaåm cuûa Thaùnh Phaoloâ, xuaát baûn naêm 1966; vaø taùc phaåm mang töïa ñeà: Maàu Nhieäm Tình Yeâu Thieân Chuùa trong thaàn hoïc cuûa Thaùnh Gioan, ñöôïc xuaát baûn naêm 1972.


Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo Louvain, beân Bæ, trao ba Baèng Tieán Só Danh Döï, ñeå kyû nieäm bieán coá 50 naêm Coâng Boá Tuyeân Ngoân Nhaân Quyeàn

Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo Louvain, beân Bæ, trao ba Baèng Tieán Só Danh Döï, ñeå kyû nieäm bieán coá 50 naêm Coâng Boá Tuyeân Ngoân Nhaân Quyeàn.

Tin Bæ Quoác (Apic 1/12/98): Baûn Tuyeân Ngoân Quoác Teá veà Nhaân Quyeàn ñaõ ñöôïc Khoùa Hoïp Lieân Hieäp Quoác kyù nhaän vaø coâng boá ngaøy 10 thaùng 12 naêm 1948. Ñeå kyû nieäm bieán coá 50 naêm coâng boá Tuyeân Ngoân Nhaân Quyeàn, Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo Louvain, beân nöôùc Bæ, ñaõ trao baèng Tieán Só Danh Döï (doctor honoris causa) cho ba nhaân vaät noåi tieáng trong vieäc beânh vöïc phaåm giaù con ngöôøi. Ñoù laø: Ñöùc Hoàng Y Roger Etchegaray, cöïu chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Ñoàng Taâm vaø Coâng Lyù Hoøa Bình, vaø ñöông kim chuû tòch UÛy Ban Trung Öông Naêm Thaùnh 2000; ngöôøi thöù hai laø baø AUNG SAN SUU KYI, laõnh ñaïo phong traøo ñoái laäp taïi Mieán Ñieän hieän nay vaø ñaõ ñöôïc giaûi thöôûng Nobel Hoøa Bình naêm 1991; ngöôøi thöù ba laø Baø Khalida MESSAOUDI, ngöôøi Algeâri.

Nôi baûn Tuyeân Ngoân Quoác Teá Nhaân Quyeàn, ngöôøi ta coù theå ñoïc thaáy nhöõng quaû quyeát maïnh meõ nhö sau: "Taát caû moïi ngöôøi sinh ra töï do vaø bình ñaúng trong phaåm giaù cuõng nhö trong quyeàn lôïi. Khoâng moät ngöôøi naøo coù theå bò baét giöõ, bò giam tuø hay bò ñi ñaøy, moät caùch töï yù voâ côù. Moïi ngöôøi ñeàu coù quyeàn töï do tö töôûng, töï do löông taâm vaø töï do toân giaùo. Moïi ngöôøi ñeàu coù quyeàn laøm vieäc, quyeàn töï do choïn vieäc laøm, coù quyeàn höôûng nhöõng ñieàu kieän coâng baèng vaø xöùng ñaùng ñeå laøm vieäc, coù quyeàn ñöôïc baûo veä choáng laïi naïn thaát nghieäp."


Back to Radio Veritas Asia Home Page