Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 30 thaùng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc Giaùm Muïc Chileâ keâu goïi daân chuùng haõy bình tónh

Caùc Giaùm Muïc Chileâ keâu goïi daân chuùng haõy bình tónh.

(EWTN 30/11/98) - Chileâ (Santiago de Chileâ) - Caùc Giaùm Muïc Coâng Giaùo Chileâ vöøa keâu goïi daân chuùng trong nöôùc haõy bình tónh vaø ñöøng neân quan troïng hoùa tieán trình phaùp lyù lieân quan tôùi töôùng Augusto Pinochet taïi Anh Quoác.

Keå töø sau khi Toái Cao Phaùp Vieän Anh tuyeân boá raèng töôùng Pinochet khoâng ñöôïc höôûng quyeàn mieãn toá ngoaïi giao, môû ñöôøng cho vieäc daãn ñoä töôùng Pinochet sang Taây Ban Nha ñeå bò truy toá, nhieàu cuoäc bieåu tình vaø ñuïng ñoä giöõa hai phe uûng hoä vaø choáng oâng Pinochet ñaõ dieãn taïi Chileâ. Chuùa Nhaät, 29/11/98 vöøa qua, caûnh saùt Chileâ ñaõ baét giöõ 26 ngöôøi bieåu tình, nhieàu caûnh saùt vieân ñaõ bò thöông trong luùc ñoái choïi vôùi ñoaøn ngöôøi bieåu tình.

Trong moät thoâng caùo ñöôïc coâng boá ñeå traán an daân chuùng, caùc Giaùm Muïc Chileâ ghi nhaän laø giai ñoaïn chuyeån tieáp sang neàn daân chuû cuûa Chileâ laø moät tieán trình heát söùc phöùc taïp vaø ñaày khoù khaên. Thoâng caùo keâu goïi ngöôøi daân haõy haønh ñoäng moät caùch thaän troïng vaø coù traùch nhieäm, traùnh gaây neân nhöõng caûm xuùc tieâu cöïc, nhöng toát hôn laø chöùng toû raèng, baát luaän quan ñieåm cuûa rieâng caù nhaân nhö theá naøo, taát caû moïi ngöôøi ñeàu coù khaû naêng kieán taïo nhöõng ñieàu toát ñeïp cho quoác gia ñoàng thôøi toân troïng nhöõng ai ñang bò ñau khoå vì nhöõng gì ñaõ xaûy ra trong quaù khöù. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Francisco Javier Errazuriz, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chileâ vaø laø Toång Giaùm Muïc thuû ñoâ, baøy toû hy voïng laø töôùng Pinochet seõ ñöôïc traû töï do vì lyù do nhaân ñaïo, tuy nhieân duø trong baát cöù hoaøn caûnh naøo, cuoäc khuûng hoaûng chính trò phaùt sinh töø vuï baét giöõ töôùng Pinochet taïi Anh phaûi laø cô hoäi ñeå baét ñaàu moät tieán trình hoøa giaûi môùi vaø lieân keát thöïc söï giöõa daân chuùng Chileâ. Caùc baùo chí xuaát baûn taïi Chileâ töôøng thuaät laø Ñöùc Toång Giaùm Muïc Errazuriz taùn thaùnh vieäc thaønh laäp moät uûy ban söï thaät vaø hoøa giaûi môùi, nhaém tìm ra tung tích cuõng nhö thi haøi cuûa caùc naïn nhaân bò gieát döôùi thôøi töôùng Pinochet caàm quyeàn.


ÑTC seõ tieáp kieán thoáng ñoác Macau

ÑTC seõ tieáp kieán thoáng ñoác Macau.

(AFP 30/11/98) - Hoàng Koâng - Thoáng Ñoác Macau, oâng Vasco Rocha Vieira seõ coù cuoäc hoäi kieán vôùi ÑTC Gioan Phaoloâ II trong thaùng 12/1998 naøy, ñuùng moät naêm tröôùc ngaøy Macau ñöôïc trao traû laïi cho chuû quyeàn cuûa Trung Quoác. Cuoäc hoäi kieán do Giaùo Phaän Macau ñöùng ra daøn xeáp vaø ñöôïc coi laø moät vinh döï cho taát caû ngöôøi daân taïi cöïu thuoäc ñòa naøy cuûa Boà Ñaøo Nha.

Macau trôû thaønh thuoäc ñòa cuûa Boà Ñaøo Nha töø naêm 1557 vaø laø cöûa ngoû ñaàu tieân cuûa Toøa Thaùnh treân con ñöôøng truyeàn giaùo sang Trung Quoác keå töø theá kyû thöù 16. Macau seõ taùi thuoäc chuû quyeàn cuûa Trung Quoác vaøo ngaøy 19 thaùng 12 naêm tôùi 1999.


Ñaëc söù cuûa ÑTC cöû haønh thaùnh leã cho caùc naïn nhaân traän baõo Mitch taïi Nicaragua

Ñaëc söù cuûa ÑTC cöû haønh thaùnh leã cho caùc naïn nhaân traän baõo Mitch taïi Nicaragua.

(Reuters 30/11/98) - Nicaragua (Posoltega) - Thöù Hai 30/11/98, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Paul Cordes, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Ñoàng Taâm vaø laø ñaëc söù cuûa ÑTC ñeán vieáng thaêm caùc quoác gia Chaâu Myõ La Tinh bò traän baõo Mitch taøn phaù, ñaõ cöû haønh moät thaùnh leã ñaëc bieät taïi Thaùnh Ñöôøng Chuùa Gieâsu Thaønh Nagiareùt ôû Posoltega, naèm caùc thuû ñoâ Managua cuûa Nicaragua khoaûng 120 caây soá veà höôùng Taây Baéc.

Posoltega laø moät trong nhöõng thaønh phoá cuûa Nicaragua bò thieät haïi naëng neà do traän baõo Mitch. Soá ngöôøi bò thieät maïng taïi ñaây leân tôùi khoaûng 2,000, trong toång soá 11 ngaøn ngöôøi, theo öôùc löôïng ñaõ cheát do traän baõo lôùn nhaát cuûa vuøng Ñaïi Taây Döông töø 2 theá kyû nay, gaây ra. Sau côn baõo, ngöôøi daân taïi Posoltega coøn gaëp phaûi moät thieân tai khaùc nöõa laø ñaát buøn töø treân söôøn nuùi löûa Casita cuûa vuøng naøy traøn xuoáng sau nhöõng côn möa, vuøi laáp caû nhieàu laøng chuyeân soáng veà ngheà noâng. Haøng ngaøn ngöôøi coøn soáng soùt ñaõ ñeán tham döï thaùnh leã, ñaëc bieät coù söï hieän dieän cuûa toång thoáng Nicaragua laø oâng Arnoldo Aleman.

Giaûng trong thaùnh leã, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Paul Cordes ñaõ chuyeån tôùi caùc naïn nhaân lôøi an uûi vaø tình hieäp thoâng cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II vôùi hoï trong côn hoaïn naïn vaø thöû thaùch ñaày khoù khaên naøy. Vò ñaëc söù cuûa ÑTC ñaõ noùi nhö sau: "Ñöùc Giaùo Hoaøng caûm thaáy raát gaàn guõi vôùi anh chò em, vôùi bieát bao naïn nhaân khaùc bò aûnh höôûng bôûi tai hoïa kinh khuûng naøy. Taïi sao Thieân Chuùa laïi ñeå cho nhöõng söï döõ naøy xaûy ñeán? Tình yeâu cuûa ngaøi ôû nôi ñaâu? Söï ñau khoå maø anh chò em ñang phaûi gaùnh chòu mang yù nghóa gì? Taát caû ñeàu laø nhöõng caâu hoûi vöôït quaù söï hieåu bieát cuûa chuùng ta. Chuùng chæ coù theå traû lôøi ñöôïc baèng ñöùc tin maø thoâi".


Caùc Giaùm Muïc mieàn Taây Meâhicoâ baét ñaàu phaït vaï tuyeät thoâng nhöõng ngöôøi baét coùc

Caùc Giaùm Muïc mieàn Taây Meâhicoâ baét ñaàu phaït vaï tuyeät thoâng nhöõng ngöôøi baét coùc.

(Reuters 30/11/98) - Meâhicoâ (Guadalajara) - Thöù Hai 30/11/98, caùc Giaùm Muïc Coâng Giaùo taïi mieàn Taây Meâhicoâ cho bieát caùc ngaøi seõ baét ñaàu phaït vaï tuyeät thoâng nhöõng tín höõu Coâng Giaùo naøo phaïm toäi baét coùc toáng tieàn, ñoàng thôøi quaû quyeát laø nhöõng keû baét coùc xöùng ñaùng bò hình phaït naëng nhaát cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo bôûi toäi aùc choáng laïi luaät cuûa Thieân Chuùa.

12 Giaùm Muïc thuoäc 5 bang cuûa mieàn Taây Meâhicoâ ñaõ kyù saéc leänh phaït vaï tuyeät thoâng nhöõng tín höõu Coâng Giaùo naøo truïc lôïi töø nhöõng thuû ñoaïn baét coùc toáng tieàn. Saéc leänh bao goàm luoân caû nhöõng luaät sö naøo baøo chöõa cho caùc thuû phaïm. Ñöùc Cha Javier Navarro, phoái hôïp vieân muïc vuï cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo taïi mieàn Taây ñaõ phaùt bieåu nhö sau: "Chuùng toâi quyeát ñònh xöû duïng hình phaït naëng nhaát cuûa giaùo hoäi cho taát caû nhöõng ngöôøi phaïm toäi baét coùc, bôûi vì hoï ñaõ phaïm toäi nghieâm troïng choáng laïi luaät cuûa Thieân Chuùa. Chuùng toâi hy voïng laø caùc vò Giaùm Muïc khaùc taïi Meâhicoâ seõ tham gia chieán dòch ngaên ngöøa naïn toäi phaïm naøy." Saéc leänh cuûa caùc Giaùm Muïc mieàn Taây Meâhicoâ qui ñònh laø nhöõng keû bò phaït vaï tuyeät thoâng vì toäi baét coùc chæ coù theå ñöôïc ñoùn nhaän trôû laïi giaùo hoäi neáu hoï toû loä söï thoáng hoái thöïc söï. Ñieàu naøy coù nghóa laø hoï phaûi vónh vieãn töø boû con ñöôøng toäi aùc trong quaù khöù. Ñöùc Hoàng Y Juan Sandoval, moät trong ba vò Hoàng Y cuûa Meâhicoâ tuyeân boá raèng giaùo hoäi Coâng Giaùo khoâng theå ñöùng yeân tröôùc tình traïng toäi aùc ngaøy moät gia taêng, vaø caùc Giaùm Muïc Meâhicoâ phaûi coù bieän phaùp ñoái phoù vôùi naïn baét coùc bôûi vì caùc ngaøi tin raèng hình thöùc phaït vaï tuyeät thoâng seõ giuùp laøm giaûm bôùt naïn toäi phaïm trong nöôùc.

Naïn baét coùc toáng tieàn ñang gia taêng cuøng vôùi nhöõng toäi aùc khaùc ôû Meâhicoâ keå töø sau khi Meâhicoâ laâm vaøo tình traïng suy thoaùi veà maët kinh teá, do ñoàng Pesoâ bò phaù giaù. Thöù Hai 30/11/98, vaên phoøng Toång Giaùm Muïc thuû ñoâ Meâhicoâ loan tin, moät linh muïc Coâng Giaùo laø cha Pedro Lascurain, ñaõ ñöôïc nhöõng keû baét coùc cha traû töï do sau hai ngaøy bò caàm giöõ. Thoâng caùo cuûa toøa Toång Giaùm Muïc noùi raèng cha Lascurain ñaõ bò ñaùnh ñaäp vaø phuïc thuoác trong luùc bò giam giöõ, nhöõng keû baét coùc coøn ñe doïa laø hoï seõ gieát cha.


Back to Radio Veritas Asia Home Page