Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 29 thaùng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñöùc Hoàng Y ñöùng ñaàu boä giaùo duïc Coâng Giaùo keâu goïi tình lieân ñôùi nôi giôùi doanh thöông

Ñöùc Hoàng Y ñöùng ñaàu boä giaùo duïc Coâng Giaùo keâu goïi tình lieân ñôùi nôi giôùi doanh thöông.

Vatican [Zenit 29/11/98] - Ñöùc Hoàng Y ñöùng ñaàu boä giaùo duïc Coâng Giaùo keâu goïi tình lieân ñôùi nôi giôùi doanh nhaân.

Trong moät cuoäc gaëp gôõ vôùi giôùi doanh nhaân, Ñöùc Hoàng Y Pio Laghi, ngöôøi ñöùng ñaàu boä giaùo duïc Coâng Giaùo, ñaõ ghi nhaän raèng kinh teá thò tröôøng coù theå coù moät linh hoàn vaø linh hoàn cuûa noù laø tình lieân ñôùi.

Hieän nay, nôùi roäng caùnh tay ñeå giuùp ñôõ nhöõng nguôøi yeáu keùm nhöùt ñaõ trôû thaønh moät khuynh höôùng chung trong giôùi doanh nhaân. Ñaây laø moät daáu chæ cuûa thôøi ñaïi. Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II laø ngöôøi ñaõ nhaän ra khuynh höôùng naøy cuûa nhaân loaïi nhö moät nhaân ñöùc neàn taûng caàn phaûi gaén lieàn vôùi ñöùc coâng bình.

Phaùt bieåu tröôùc moät nhoùm doanh nhaân vaø taøi chaùnh do Ñöùc Hoàng Y Camillo Ruini, giaùm quaûn Roma, trieäu taäp ñeå ñaùnh daáu söù meänh cuûa thaønh phoá maø Giaùo Hoäi muoán ñeà ra tröôùc naêm 2000, Ñöùc Hoàng Y Pio Laghi khaúng ñònh raèng khoâng heà coù söï maâu thuaån giöõa kinh teá thò tröôøng vaø tình lieân ñôùi. Trích daãn lôøi cuûa toång thoáng Tieäp, Vaclav Havel, Ñöùc Hoàng Y Toång Tröôûng Boä Giaùo Duïc Coâng Giaùo noùi raèng kinh teá thò tröôøng cuõng phaûi coù ñaïo ñöùc rieâng cuûa noù vaø nguôøi laøm kinh teá thò tröôøng khoâng ñöôïc pheùp nhaém maét laøm ngô tröôùc nhöõng haønh ñoäng phi phaùp. Nguôøi ta cuõng khoâng theå xaây döïng moät neàn kinh teá thò tröôøng vöõng chaéc trong moät cheá ñoä cho pheùp troán thueá.


Back to Radio Veritas Asia Home Page