Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 27 thaùng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC göûi söù ñieäp cho Lieân Hieäp caùc Tröôøng veà hoaït ñoäng Giaùo Duïc taïi YÙ

ÑTC göûi söù ñieäp cho Lieân Hieäp caùc Tröôøng veà hoaït ñoäng Giaùo Duïc taïi YÙ.

Vatican - 27.11.98. ÑTC vöøa göûi söù ñieäp cho caùc vò tham döï Khoùa Hoïp laàn thuù 52 cuûa Lieân Hieäp caùc tröôøng hoïc taïi YÙ (FIDAE: Federazione Istituti di Attivitaø educative). Lieân hieäp caùc tröôøng hoïc laø cô quan ñöôïc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc YÙ coâng nhaän, goàm hôn 10 ngaøn tröôøng ñoäc laäp vôùi 800 ngaøn hoïc sinh, lieân keát vaø döôùi söï höôùng daãn cuûa Giaùo Quyeàn. Trong söù ñieäp ÑTC nhaéc laïi cho caùc vò tham döï Khoùa Hoïp raèng: boån phaän rieâng bieät cuûa caùc cô caáu giaùo duïc Coâng Giaùo laø huaán luyeän "trí tueä vaø taâm hoàn" cuûa theá heä môùi, theo kieåu maãu cuûa nhaân tính do Chuùa Kitoâ ñeà nghò. Söù meänh giaùo duïc ñoøi moät chöùng taù ñôøi soáng göông maãu cuûa caùc giaùo vieân, giaùo sö vaø cha meï; chöùng taù naøy coøn caàn hôn nöõa trong xaõ hoäi nhö xaõ hoäi thôøi nay, moät xaõ hoäi sai laàm trong vieäc xaây döïng thònh vöôïng vaø haïnh phuùc con ngöôøi chæ qua trung gian khoa hoïc vaø kyõ thuaät maø thoâi".

Vì theá, ÑTC vieát tieáp, yù töôûng veà tröôøng Coâng Giaùo ñoái vôùi caùc cha meï trôû neân moät cô hôïi quí baùu vaø laø moät vieäc bieåu döông veà giaù trò ñoái vôùi moät heä thoáng hoïc ñöôøng chuyeân lo veà giaùo duïc toaøn dieän cho con ngöôøi. Nhö vaäy caùc cha meï coù theå löïa choïn tröôøng hoïc töông xöùng cho con caùi mình.

Trong phaàn keát thuùc söù ñieäp, ÑTC öôùc mong Lieân Hieäp caùc Tröôøng hoaït ñoäng Giaùo Duïc trung thaønh coå voõ moãi ngaøy moät caùch quyeát lieät hôn (coã voõ) "caên cöôùc" cuûa caùc tröôøng Coâng Giaùo trong toaøn caûnh giaùo duïc cuûa nöôùc YÙ, baèng vieäc ñeà cao giaù trò veà thaêng tieán vaên hoùa vaø veà phaùt trieàn daân chuû xaõ hoäi.


Moät Giaùm Muïc Meâhicoâ caùo buoäc caùc toå chöùc quoác teá coå voõ phaù thai

Moät Giaùm Muïc Meâhicoâ caùo buoäc caùc toå chöùc quoác teá coå voõ phaù thai.

(EWTN 27/11/98) - Meâhicoâ (Thuû ñoâ Meâhicoâ) - Moät vò Giaùm Muïc Coâng Giaùo ngöôøi Meâhicoâ ñaõ caùo buoäc giôùi chöùc cuûa caùc cô quan quoác teá nhö Lieân Hieäp Quoác, Quó Tieàn Teä Quoác Teá, Ngaân Haøng Theá Giôùi, laø nhöõng toå chöùc chuyeân coå voõ phaù thai treân khaép theá giôùi.

Ñöùc Cha Felipe Arizmendi Esquivel, Giaùm Muïc Tapachula beân Meâhicoâ cho raèng, ba toå chöùc quoác teá naøy ñang taän duïng uy theá cuûa hoï veà maët taøi chaùnh ñeå uûng hoä cho caùc laõnh tuï chính trò coå voõ phaù thai. Vaø nhö theá hoï ñang duøng quyeàn löïc taøi chaùnh ñeå thaêng tieán moät neàn vaên hoùa cuûa söï cheát.

Ñöùc Cha Esquivel keâu goïi caùc chính trò gia ngöôøi Meâhicoâ haõy choáng cöï laïi chöông trình coå voõ phaù thai cuûa caùc toå chöùc quoác teá naøy. Ngaøi noùi nhö sau: "Caùc nhaø laøm luaät, töï xöng mình laø ngöôøi coù ñöùc tin, duø laø Coâng Giaùo hay Tin Laønh, cuõng ñeàu phaûi bieåu loä ñöùc tin cuûa mình baèng caùch ñöa ra caùc döï luaät hoaëc boû phieáu uûng hoä caùc döï luaät nhaém baûo veä söï soáng. Ñeå qua ñoù, Ñöùc Kitoâ toû loä söï hieän dieän cuûa ngaøi trong xaõ hoäi, trong ñôøi soáng chính trò, kinh teá, hoïc ñöôøng vaø trong caùc phöông tieän truyeàn thoâng".


Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Siberi ñaõ chính thöùc ñaêng kyù

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Siberi ñaõ chính thöùc ñaêng kyù.

Novosibirsk - Siberi [Apic 27/11/98] - Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Siberi ñaõ chính thöùc ñaêng kyù.

Ñöùc cha Joseph Werth, Giaùm Quaûn Toâng Toøa taïi Siberi cho bieát ñaây laø moät böôùc raát quan troïng ñoái vôùi Giaùo Hoäi taïi ñaây. Vôùi söï thöøa nhaän chính thöùc naøy, Giaùo Hoäi coù theå deã daøng xin chieáu khaùn nhaäp caûnh cho caùc linh muïc vaø tu só nöôùc ngoaøi cuõng nhö ñoøi laïi caùc taøi saûn cuûa Giaùo Hoäi.

Cuoái naêm 1997, maëc duø gaëp nhieàu choáng ñoái töø beân ngoaøi, toång thoáng Boris Yeltsin vaãn kyù luaät môùi veà toân giaùo, theo ñoù chæ coù Chính Thoáng Giaùo, Do Thaùi Giaùo, Phaät Giaùo vaø Hoài Giaùo ñöôïc nhìn nhaän nhö nhöõng toân giaùo truyeàn thoáng cuûa lieân bang Nga. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñaõ khoâng ngöøng leân tieáng toá caùo thaùi ñoä kyø thò naøy. Muøa heø vöøa qua, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñaõ ñaêng kyù vaø ñöôïc chính thöùc nhìn nhaän taïi Nga AÂu. Nhöng taïi caùc mieàn khaùc trong ñoù coù Siberi, chính quyeàn ñòa phöông ñaõ tuøy tieän ñöa ra caùc qui ñònh nhaèm taïo khoù deã cho ngöôøi Coâng Giaùo. Theo luaät môùi veà toân giaùo, thôøi haïn cuoái cuøng ñeå caùc coäng ñoàng toân giaùo ñaêng kyù laø cuoái naêm 1999.


Hoäi nghò caùc giaùm muïc boán nöôùc Baéc Phi

Hoäi nghò caùc giaùm muïc boán nöôùc Baéc Phi.

Alger [Apic 27/11/98] - Caùc Ñöùc Giaùm Muïc vaø toång ñaïi dieän cuûa caùc nöôùc Algeri, Maroc, Tunisi vaø Lybi thuoäc Baéc Phi ñaõ gaëp gôõ nhau trong phieân hoïp keùo daøi töø ngaøy 14 ñeán 17/11/98 vöøa qua taïi Alger, thuû ñoâ Algeri.

Theo haõng thoâng taán Fides, trong vaên kieän chung keát, caùc ñöùc giaùm muïc cuûa caùc nöôùc Baéc Phi ñaõ trình baøy kinh nghieäm soáng cuûa Giaùo Hoäi taïi caùc nöôùc lieân heä. Taïi Maroc, hai giaùo phaän trong nöôùc ñaõ toå chöùc caùc khoùa hoäi thaûo giuùp cho caùc nhaø truyeàn giaùo hieåu ñöôïc tình hình ñaát nöôùc vaø Giaùo Hoäi hoaëc giuùp cho caùc linh muïc Taây Ban Nha hieåu ñöôïc hoaøn caûnh cuûa nhöõng nguôøi di daân trong nöôùc hoï. Taïi Algeri, caùc ñöùc giaùm muïc ghi nhaän raèng nhôø tình traïng an ninh ñöôïc caûi thieän, nhieàu tu só ñaõ coù theå ñeán ñaây. Taïi Tunisi, caøng gaàn ñeán Ñaïi Naêm Thaùnh 2000 vaø nhaân dòp kyû nieäm 100 naêm Nhaø Thôø Chính Toøa Tunis, caùc hoaït ñoäng thieâng lieâng vaø vaên hoùa ngaøy caøng gia taêng. Cuoái cuøng taïi Lybi, caùc tu só keâu goïi coù theâm nhieàu ngöôøi hôn ñeå ñaùp öùng vôùi caùc nhu caàu cuûa ñaát nöôùc.

Ngoaøi ra, tröôùc söï hieän dieän cuûa muïc sö Hugh Johnson, chuû tòch cuûa Giaùo Hoäi Tin Laønh Algeri vaø muïc sö Mohr, ñaïi dieän cho Giaùo Hoäi Methodist Thuïy Só, caùc tham döï vieân hoäi nghò caùc giaùm muïc Baéc Phi cuõng ñaõ baøn ñeán moái quan heä huynh ñeä caàn ñöôïc ñaøo saâu giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø caùc coäng ñoaøn Kitoâ khaùc.

Cuoái cuøng, ñeå chuaån bò cho Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc naêm 2000, caùc vò chuû chaên cuûa caùc Giaùo Hoäi taïi Baéc Phi cuõng ñoïc taøi lieäu chuaån bò. Phieân hoïp khoaùng ñaïi ñaõ ñöôïc keát thuùc baèng cuoäc gaëp gôõ vôùi oâng Meziane, chuû tòch cuûa Hoäi Ñoàng toái cao cuûa Hoài Giaùo taïi Algeri.


Toång thoáng Indonesia: ñoát phaù caùc nhaø thôø laø ñieàu khoâng theå tha thöù ñöôïc

Toång thoáng Indonesia: ñoát phaù caùc nhaø thôø laø ñieàu khoâng theå tha thöù ñöôïc.

(AFP 27/11/98) - Indonesia (Jakarta) - Toång Thoáng Habibie cuûa Indonesia ñaõ goïi nhöõng vuï ñoát phaù caùc nhaø thôø Kitoâ giaùo laø ñieàu khoâng theå tha thöù ñöôïc.

OÂng Frans Seda, coá vaán cuûa toång thoáng Habibie ñaõ trích thuaät lôøi treân ñaây cuûa vò toång thoáng Indonesia. OÂng Seda laø moät tín höõu Kitoâ vaø ñaõ töøng giöõ chöùc boä tröôûng trong chính phuû tröôùc ñaây. Thöù Naêm 26/11/98 vöøa qua, oâng ñaõ ñeán gaëp toång thoáng Habibie trong tö caùch laø moät tín höõu Kitoâ ñeå than phieàn veà vuï nhöõng ngöôøi Hoài Giaùo quaù khích ñaõ ñoát phaù toång coäng 22 nhaø thôø Kitoâ giaùo, sau moät vuï ñuïng ñoä giöõa hai phe nhoùm taïi thuû ñoâ Jakarta. Coù 13 ngöôøi Kitoâ giaùo bò thieät maïng trong vuï taán coâng naøy.

Toøa Thaùnh cuõng nhö caùc Giaùm Muïc Coâng Giaùo Indonesia ñaõ leân aùn vaø baøy toû quan ngaïi saâu xa veà haønh ñoäng naøy cuûa nhöõng ngöôøi Hoài Giaùo quaù khích.


Back to Radio Veritas Asia Home Page