Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 26 thaùng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Kitoâ Giaùo, Do Thaùi Giaùo vaø Hoài Giaùo tröôùc moái quan heä giöõa ñöùc tin vaø lyù trí

Kitoâ Giaùo, Do Thaùi Giaùo vaø Hoài Giaùo tröôùc moái quan heä giöõa ñöùc tin vaø lyù trí.

Vatican [Zenit 26/11/98] - Sau khi Ñöùc Thaùnh Cha coâng boá thoâng ñieäp "ñöùc tin vaø lyù trí", caùc tín höõu Kitoâ, Do Thaùi vaø Hoài Giaùo ñaõ gaëp gôõ nhau ñeå baøn veà moái quan heä giöõa ñöùc tin vaø lyù trí.

Cuoäc gaëp gôõ vôùi chuû ñeà "Saùch Thaùnh, Vaên Hoùa vaø Lyù Trí", ñöôïc Ñaïi Hoïc Giaùo Hoaøng Urbaniana cuûa Boä Truyeàn Giaùo ñöùng ra toå chöùc. Tham döï cuoäc gaëp gôõ coù caùc giaùo sö cuûa nhieàu Giaùo Hoäi Kitoâ Ñoâng vaø Taây, cuûa ñaïi hoïc Gierusalem vaø ñaïi hoïc Hoài Giaùo taïi Tunez.

Caùc tham döï vieân ñaõ neâu baät söï kieän ba toân giaùo ñoäc thaàn vaø caùc toân giaùo lôùn khaùc treân theá giôùi, ñeàu gaëp vaán ñeà xung ñoät giöõa Saùch Thaùnh vaø trieát lyù. Do ñoù, moái töông quan giöõa ñöùc tin vaø lyù trí ñöôïc ñeà caäp tôùi trong thoâng ñieäp cuûa Ñöùc Thaùnh Cha, seõ môû ra nhöõng vieãn aûnh môùi cho cuoäc ñoái thoaïi giöõa caùc toân giaùo.

Theo linh muïc Ambrogio Spreafico, vieän tröôûng Ñaïi Hoïc Urbaniana, cuoäc ñoái thoaïi môùi giöõa ñöùc tin vaø lyù trí, giöõa Kinh Thaùnh vaø trieát lyù vaø vaên hoùa, môû ra cho caùc toân giaùo lôùn xaây döïng treân Saùch Thaùnh, moät töông quan ñoái thoaïi hôn laø ñoái ñaàu. Phaùt bieåu taïi hoäi nghi, Ñöùc Hoàng Y Tomko, toång tröôûng Boä Truyeàn Giaùo, nhìn nhaän raèng cuoäc gaëp gôõ giöõa Saùch Thaùnh vaø trieát lyù dieãn ra khi con ngöôøi ñi tìm Chaân Lyù vaø yù nghóa toái haäu cuûa cuoäc soáng. Luùc ñoù Maïc Khaûi seõ coù khaû naêng gôïi leân nhöõng caâu hoûi thaâm saâu nhöùt cho con ngöôøi.


Ñaëc Söù cuûa Ñöùc Thaùnh Cha thaêm vieáng caùc naïn nhaân cuûa Traän Baõo Mitch

Ñaëc Söù cuûa Ñöùc Thaùnh Cha thaêm vieáng caùc naïn nhaân cuûa Traän Baõo Mitch.

Vatican [Zenit 26/11/98] - Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ gôûi ñaëc söù cuûa ngaøi ñeán vieáng thaêm caùc naïn nhaân cuûa traän baõo Mitch taïi Trung Myõ.

Vò ñaëc söù cuûa Ñöùc Thaùnh Cha laø Ñöùc Toång Giaùm Muïc Paul Cordes, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh "Ñoàng Taâm". Vaøo ngaøy 28/11/98, ngaøi seõ chuû söï Thaùnh Leã caàu nguyeän cho caùc naïn nhaân cuûa Traän Baõo taïi Nicaragua. Trong ba ngaøy ñaàu thaùng 12/1998, ngaøi seõ vieáng thaêm El Salvador, Honduras vaø Guatemala. Trong chöông trình thaêm vieáng, ngoaøi caùc naïn nhaân cuûa traän Baõo, vò ñaëc söù cuûa Ñöùc Thaùnh Cha coøn gaëp gôõ vôùi caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, caùc chính quyeàn lieân heä, cuõng nhö caùc toå chöùc Coâng Giaùo ñang daán thaân vaøo coâng cuoäc taùi thieát.

Tröôùc ñoù, ñeå trôï giuùp caáp toác cho caùc naïn nhaân, qua Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh "Ñoàng Taâm", Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ gôûi taëng 160 ngaøn myõ kim.


Cuba ñang chuaån bò möøng leã Giaùng Sinh

Cuba ñang chuaån bò möøng leã Giaùng Sinh.

La Habana [Zenit 26/11/98] - Leã Giaùng Sinh ñang ñeán gaàn, nhöng ngöôøi daân Cuba vaãn chöa bieát chaéc hoï coù ñöôïc nghæ leã khoâng. Tuy nhieân, ñieàu naøy khoâng ngaên caûn caùc Trung taâm thöông maïi taïi thuû ñoâ La Habana trôû neân nhoän nhòp khaùc thöôøng. Taïi caùc giaùo xöù Coâng Giaùo, ngöôøi ta ñaõ baét ñaàu chuaån bò Leã Giaùng Sinh. Caùc cöûa haøng maäu dòch quoác doanh cuõng ñaõ baét ñaàu baøy baùn ñuû moïi moùn haøng coù lieân quan ñeán Leã Giaùng Sinh nhö caây giaùng sinh, hoa ñeøn vaø hình aûnh oâng giaø Noel. Moät caây Giaùng Sinh nhaäp caûng töø Trung Quoác giaù töø 10 ñeán 50 myõ kim trong khi ñoù möùc thu nhaäp haèng thaùng cuûa nguôøi daân Cuba chæ coù khoaûng 10 myõ kim.

Naêm vöøa qua, ñeå chuaån bò cho chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Thaùnh Cha, chính phuû Cuba ñaõ tuyeân boá Leã Giaùng Sinh laø leã nghæ. Giaùo Hoäi Cuba ñang tranh ñaáu ñeå ñoøi chính phuû phaûi nhìn nhaän Leã Giaùng Sinh laø leã nghæ treân toaøn quoác.

Leã Giaùng Sinh ñaõ khoâng ñöôïc chính phuû Cuba thöøa nhaän laø leã nghæ töø 3 thaäp nieân nay. Tuy khoâng coù luaät coâng khai ngaên caám leã Giaùng Sinh hay tröøng phaït nhöõng ai möøng leã Giaùng Sinh, nhöng chính phuû vaãn luoân taïo "söùc eùp xaõ hoäi" ñeå cho ngöôøi daân coù caûm töôûng raèng Leã naøy laø leã cuûa giôùi tröôûng giaû.


Moät linh muïc vaø saùu giaùo daân thuoäc Giaùo Hoäi thaàm laëng taïi Trung Quoác bò coâng an baét giöõ

Moät linh muïc vaø saùu giaùo daân thuoäc Giaùo Hoäi thaàm laëng taïi Trung Quoác bò coâng an baét giöõ.

Baéc Kinh [Zenit 26/11/98] - Moät linh muïc vaø saùu giaùo daân thuoäc Giaùo Hoäi Coâng Giaùo thaàm laëng taïi Trung Quoác ñaõ bò coâng an baét giöõ vì tham döï thaùnh leã taïi nhaø moät vò giaùm muïc.

Vò giaùm muïc naøy laø Ñöùc Cha Zeng Jingmu, 79 tuoåi , ñaõ töøng ôû tuø 32 naêm. Thaùng Naêm 1998 vöøa qua, vì tình traïng söùc khoûe yeáu keùm, Ñöùc Cha Jingmu ñaõ ra khoûi tuø, nhöng bò quaûn thuùc taïi gia.

Chuùa Nhöït 22/11/98 vöøa qua, khi ñöôïc tin haèng traêm nguôøi tuï taäp taïi nhaø vò giaùm muïc ñeå tham döï thaùnh leã, coâng an ñaõ ñoät nhaäp vaøo nhaø vaø baét giöõ moät linh muïc vaø saùu giaùo daân. Nhöõng ngöôøi naøy hieän ñang bò giam giöõ taïi moät nhaø tuø ôû huyeän Chongren, tænh Jiangxi.

Toå chöùc Nhaân Quyeàn taïi Trung Quoác coøn cho bieát chính quyeàn Trung Quoác ñaõ baét giöõ ít nhöùt laø 70 tín höõu Tin Laønh, trong soá naøy coù nhieàu ngöôøi bò tra taán hay thuû tieâu. Theo moät tuyeân ngoân cuûa Toå Chöùc naøy, moät phuï nöõ teân laø Cheing Meiying bò baét giöõ ngaøy 26/10/98 vöøa qua taïi Wugan, tænh Henan, Trung AÙ. Ngöôøi phuï nöõ naøy bò ñaùnh ñaäp ñeán ñoä baát tænh trong ba ngaøy. Sau khi ñöôïc traû töï do, nguôøi ñaøn baø hoaøn toaøn maát trí nhôù.

Maëc duø töï do toân giaùo ñöôïc hieán phaùp Trung Quoác baûo ñaûm, chính phuû chæ cho pheùp toå chöùc ñöôïc meänh danh laø "giaùo hoäi yeâu nöôùc" hoaït ñoäng maø thoâi.


Thöông thuyeát vôùi caùc phieán quaân Sierra Leone bò beá taéc

Thöông thuyeát vôùi caùc phieán quaân Sierra Leone bò beá taéc.

(AFP 26/11/98) - Sierra Leone (Free Town) - Thöù Naêm 26/11/98, Ñöùc Cha Giorgio Biguzzi, Giaùm Muïc Coâng Giaùo ôû mieàn Baéc Sierra Leone cho bieát nhöõng noã löïc thöông thuyeát vôùi caùc phieán quaân ñeå xin traû töï do cho lm ngöôøi YÙ, ñang bò beá taéc.

Cha Mario Guerra bò caùc phieán quaân baét coùc caùch ñaây hai tuaàn, taïi Kamalo thuoäc giaùo phaän Makeni, naèm caùch thuû ñoâ Free Town cuûa Sierra Leone khoaûng 140 kilomeùt veà höôùng Ñoâng Baéc. Ñöùc Cha Giorigo Biguzzi cho caùc kyù giaû taïi thuû ñoâ bieát laø Ñöùc Cha ñaõ nghe ñöôïc tieáng cuûa cha Guerra qua ñaøi phaùt thanh cuûa Löïc Löôïng Gìn Giöõ Hoøa Bình ECOMOG thuoäc caùc nöôùc mieàn Taây Phi. Caùc phieán quaân baét coùc cha Guerra thuoäc Maët Traän Caùch Maïng Thoáng Nhaát vaø caùc ñoàng minh thuoäc nhoùm quaân nhaân Sierra Leone ñaõ bò ECOMOG haï beä. Thaùng 5 naêm 1997, nhoùm quaân ñoäi naøy ñaõ ñaûo chaùnh laät ñoå chính quyeàn daân döï cuûa oâng Ahmad Tejan Kabbah, tuy nhieân sau ñoù hoï ñaõ bò Löïc Löôïng ECOMOG ñaùnh baïi.

Ñöùc Cha Biguzzi khoâng tieát loä nhöõng gì cha Guerra noùi treân ñaøi phaùt thanh hoaëc laøm theá naøo ñeå ECOMOG baét ñöôïc lieân laïc vôùi cha. Caùc Linh Muïc khaùc trong giaùo phaän Makeni ñang tieáp tuïc tìm caùch lieân laïc vôùi caùc phieán quaân. Trong khi ñoù, caùc nhaø ngoaïi giao Taây Phöông taïi Sierra Leone xaùc nhaän laø cha Guerra ñang naèm trong tay cuûa oâng Solomon Musa, cöïu boä tröôûng ngoaïi giao trong chính phuû quaân nhaân bò haï beä cuûa Sierra Leone. Ngöôøi ta tin raèng caùc phieán quaân ñang duøng cha Guerra ñeå maëc caû vôùi nhaø chöùc traùch. Cuõng trong cuoäc hoïp baùo vôùi caùc kyù giaû, Ñöùc Cha Biguzzi moät laàn nöõa keâu goïi caùc phieán quaân ñoái xöû nhaân ñaïo vôùi cha Guerra ñoàng thôøi traû töï do cho cha voâ ñieàu kieän.


Back to Radio Veritas Asia Home Page