Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 25 thaùng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Taân chuû tòch Hoäi Ñoàng Caùc Giaùo Hoäi Nam Haøn noã löïc cuûng coá hieäp nhaát vôùi Phaät Giaùo

Taân chuû tòch Hoäi Ñoàng Caùc Giaùo Hoäi Nam Haøn noã löïc cuûng coá hieäp nhaát vôùi Phaät Giaùo.

(UCAN KO1412 25/11/98) - Nam Haøn (Seoul) - Hoäi Ñoàng Caùc Giaùo Hoäi Nam Haøn seõ noã löïc thaêng tieán tình hieäp nhaát vaø hoøa giaûi giöõa caùc giaùo hoäi Kitoâ vôùi nhau ñoàng thôøi xuùc tieán coâng taùc xaây döïng quan heä toát ñeïp hôn vôùi giaùo hoäi phaät giaùo Nam Haøn.

Treân ñaây laø lôøi cam keát cuûa Ñöùc Cha Chong Chul Bon, Toång Giaùm Muïc Anh Giaùo cuûa Seoul vaø laø taân chuû tòch Hoäi Ñoàng Caùc Giaùo Hoäi Nam Haøn. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Chong Chul Bon ñöôïc baàu vaøo chöùc vuï môùi trong khoùa hoïp thöôøng nieân cuûa Hoäi Ñoàng dieãn ra taïi Seoul hoâm 9/11/98 vöøa qua. Trong cuoäc phoûng vaán vôùi haõng thoâng taán UCAN vaøi ngaøy sau ñoù, Ñöùc Cha Chul Bon ñaõ phaùt bieåu nhö sau: "Trong tö caùch laø chuû tòch Hoäi Ñoàng Caùc Giaùo Hoäi, toâi seõ laøm taát caû nhöõng gì coù theå cho söï hoøa giaûi vaø hieäp nhaát giöõa caùc giaùo hoäi. Toâi muoán khôûi xöôùng caùc bieän phaùp caûi toå trong caùc giaùo hoäi, vaø Hoäi Ñoàng Caùc Giaùo Hoäi seõ daãn ñaàu trong coâng taùc ñaïi keát böôùc vaøo thieân nieân kyû thöù ba".

Cuõng trong cuoäc phoûng vaán, vò Toång Giaùm Muïc Anh Giaùo leân aùn moät soá ngöôøi Kitoâ cöïc ñoan coù khuynh höôùng baøi Phaät Giaùo, khieán cho ngöôøi Phaät Giaùo taïi ñòa phöông leân tieáng chæ trích caùc nhaø laõnh ñaïo Kitoâ cuõng nhö chính phuû Nam Haøn, maø hoï cho laø thieân vò ñoái vôùi ngöôøi Kitoâ bôûi vì toång thoáng Kim Dae Jung laø moät ngöôøi Coâng Giaùo. Theo Ñöùc Toång Giaùm Muïc Chul Bon, vieäc söûa ñoái thaùi ñoä hieàm khích cuûa moät soá phaàn töû Kitoâ Giaùo choáng laïi caùc toân giaùo khaùc, cuï theå laø Phaät Giaùo, laø moät coâng taùc heát söùc caáp baùch cuûa Hoäi Ñoàng Caùc Giaùo Hoäi Nam haøn. Beân caïnh nhöõng noã löïc thaêng tieán quan heä giöõa caùc giaùo hoäi Kitoâ vôùi nhau vaø vôùi caùc toân giaùo khaùc, Hoäi Ñoàng Caùc Giaùo Hoäi Nam Haøn cuõng seõ khôûi xöôùng caùc chöông trình nhaém tôùi vieäc kieán taïi moät baàu khí hoøa giaûi giöõa hai chính phuû Nam vaø Baéc Haøn, tieáp tuïc caùc chöông trình vieän trôï thöïc phaåm cho anh chò em ôû mieàn Baéc ñang bò laâm vaøo tình caûnh ñoùi keùm.


Ôn goïi tu doøng giaûm suùt taïi Italia

Ôn goïi tu doøng giaûm suùt taïi Italia.

Roma [Zenit 25/11/98] - Ôn goïi tu doøng ñang giaûm suùt taïi Italia. Hieän nay taïi Italia coù taát caû 182 doøng nam ñang hoaït ñoäng vôùi toång soá tu só laø 27 ngaøn ngöôøi. Trong khi ñoù, con soá nöõ tu hoïat ñoäng vaø chieâm nieäm coù khoaûng 110 ngaøn ngöôøi thuoäc 700 hoäi doøng khaùc nhau vaø raûi raùc trong 12,200 coäng ñoaøn. Nhöõng con soá treân ñaây ñöôïc phoå bieán taïi Hoäi Nghò môùi ñaây cuûa caùc beà treân caáp cao Doøng Nöõ taïi Italia. Lieân hieäp caùc beà treân caáp cao doøng nöõ taïi Italia ghi nhaän raèng töø naêm 1995 ñeán nay, con soá nöõ tu thuoäc ngaønh hoaït ñoäng giaûm suùt treân 8 ngaøn ngöôøi. Cuõng trong ngaønh hoaït ñoäng, naêm 1995 coù taát caû khoaûng 12 ngaøn coäng ñoaøn. Nguyeân trong naêm nay, ñaõ coù 834 nhaø ñoùng cöûa.


Quan saùt vieân thöôøng tröïc cuûa Toøa Thaùnh taïi Lieân Hieäp Quoác laäp laïi yù nghóa cuûa vieäc Chuùa Giaùng Sinh

Quan saùt vieân thöôøng tröïc cuûa Toøa Thaùnh taïi Lieân Hieäp Quoác laäp laïi yù nghóa cuûa vieäc Chuùa Giaùng Sinh.

New York [Zenit 25/11/98] - Ñöùc Toång Giaùm Muïc Renato Martino, quan saùt vieân thöôøng tröïc cuûa Toøa Thaùnh taïi Lieân Hieäp Quoác, nhaéc laïi yù nghóa cuûa vieäc Chuùa Giaùng Sinh.

Phaùt bieåu taïi phieân hoïp ñaëc bieät cuûa Lieân Hieäp Quoác veà ñeà taøi "Beâlem naêm 2000", Ñöùc Cha Martino noùi nhö sau: "Vieäc Chuùa Gieâsu giaùng sinh taïi Beâlem caùch ñaây 2000 naêm ñaõ ñaët neàn moùng cho moät neàn vaên minh xaây döïng treân tình thöông vaø hoøa bình, treân moái quan heä cuûa moãi ngöôøi vôùi Thieân Chuùa vaø vôùi nguôøi khaùc, treân söï toân troïng hoaøn toaøn phaåm giaù cuûa moãi nguôøi".

Trích daãn Thaùnh Vònh vaø saùch tieân tri Isaia, vò ñaïi dieän cuûa Toøa Thaùnh taïi Lieân Hieäp Quoác noùi ñeán ñoâ thò nhoû beù cuûa mieàn Giuda nhö laø "nôi hoaøn thaønh nieàm mong ñôïi cuûa lòch söû vaø ñoàng thôøi cuõng laø nôi khai môû moät kyû nguyeân môùi daønh öu tieân cho nguôøi ngheøo vaø nhöõng keû bò ñaåy ra beàn leà, voán laø nhöõng nguôøi ñöôïc Thieân Chuùa quan taâm moät caùch ñaëc bieät trong trang söû môùi ñöôïc vieát baèng ngoân ngöõ cuûa Tình Yeâu".

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Martino giaûi thích nhö sau: "Khi töï ñoàng hoùa vôùi nhöõng nguôøi bò baùch haïi vaø aùp böùc vaø haønh ñoäng nhö theá baèng caû caùi cheát baát coâng treân thaäp giaù, Chuùa Gieâsu ñaõ ñöùng veà phía nhöõng ngöôøi chòu baát coâng vaø ñaøn aùp". Ngaøi maïc khaûi Thieân Chuùa cho moãi ngöôøi ñeå moãi ngöôøi ñeàu coù theå goïi Ngaøi laø Cha. Ngaøi bieán nhaân loaïi thaønh moät gia ñình maø luaät soáng laø tình huynh ñeä, loøng tha thöù vaø söï khoan nhöôïng.

Keát thuùc baøi phaùt bieåu, vò ñaïi dieän cuûa Toøa Thaùnh khaúng ñònh raèng söù ñieäp cuûa söï tha thöù , söùc maïnh cuûa tình thöông vaø nieàm hy voïng maø Chuùa Gieâsu ñaõ loan baùo ñöôïc ngoû moät caùch ñaëc bieät cho ngöôøi daân Belem vaø toaøn vuøng.


Toøa Thaùnh töø choái nhaän laù thö cuûa Ban Toân Giaùo Thoå Nhó Kyø

Toøa Thaùnh töø choái nhaän laù thö cuûa Ban Toân Giaùo Thoå Nhó Kyø.

(AFP 25/11/98) - Thoå Nhó Kyø (Ankara) - Toøa Thaùnh ñaõ töø choái nhaän moät laù thö töø vò chuû tòch ban toân giaùo cuûa Thoå Nhó Kyø, trong ñoù Thoå Nhó Kyø yeâu caàu ÑTC Gioan Phaoloâ II can thieäp giaûi quyeát cuoäc tranh caõi giöõa chính phuû Italia vaø Thoå Nhó Kyø lieân quan tôùi vaán ñeà trao traû laõnh tuï ngöôøi Kurd veà Thoå Nhó Kyø ñeå chòu xeùt xöû.

Thöù Tö 25/11/98, Ñöùc Hoàng Y Francis Arinze, toång töôûng boä ñaëc traùch veà ñoái thoaïi lieân toân cuûa Toøa Thaùnh cho bieát, trong chuyeán vieáng thaêm môùi ñaây cuûa ngaøi taïi thuû ñoâ Thoå Nhó Kyø, ngaøi ñaõ töø choái nhaän moät laù thö do oâng Mehmet Nuri Yilmaz, chuû tòch ban toân giaùo Thoå Nhó Kyø, göûi tôùi ngaøi qua ñöôøng giaây ngoaïi giao. Trong laù thö, chính phuû Thoå Nhó Kyø noùi raèng oâng Abdullah Ocalan laø laõnh töï cuûa Ñaûng Coâng Nhaân Ngöôøi Kurd. Ñaûng naøy ñang tranh ñaáu voõ trang ñeå ñoøi quyeàn töï trò cho ngöôøi Kurd taïi laõnh thoå thuoäc mieàn Ñoâng Nam Thoå Nhó Kyø. Cuoäc chieán ñaõ gaây thieät maïng cho khoaûng 30 ngaøn ngöôøi, trong soá naøy coù nhieàu phuï nöõ vaø treû em. Thoå Nhó Kyø yeâu caàu Italia trao traû oâng Ocalan laïi cho Thoå Nhó Kyø ñeå chòu xeùt xöû theo luaät quoác gia. Tuy nhieân Italia ñaõ töø choái lôøi yeâu caàu naøy vì neáu bò mang ra xeùt xöû taïi Thoå Nhó Kyø, oâng Ocalan coù theå laõnh aùn töû hình. OÂng Ocalan bò baét giöõ taïi phi tröôøng ôû Roma ngaøy 12/11/98 vöøa qua vaø sau ñoù ñaõ noäp ñôn xin tò naïn chính trò.

Cuoäc tranh caõi lieân quan tôùi vaán ñeà cuûa oâng Ocalan ñang gaây caêng thaúng giöõa Italalia vaø caùc nöôùc trong khoái lieân hieäp AÂu Chaâu vôùi Thoå Nhó Kyø.


Tín höõu Kitoâ bò baùch haïi taïi Trung Quoác

Tín höõu Kitoâ bò baùch haïi taïi Trung Quoác.

(Reuters 25/11/98) - Hoa Kyø (New York) - Thöù Tö 25/11/98, moät toå chöùc coù teân laø Nhaân Quyeàn taïi Trung Quoác cho bieát chính quyeàn coäng saûn nöôùc naøy ñaõ baét giöõ khoaûng 140 tín höõu thuoäc giaùo hoäi Tin Laønh thaàm laëng trong khoaûng thôøi gian töø thaùng 10 cho ñeán thaùng 11 naøy. Ña soá naïn nhaân laø laõnh tuï caùc giaùo hoäi Tin Laønh thaàm laëng taïi Trung Quoác vaø nhieàu ngöôøi trong hoï ñaõ bò ñaùnh ñaäp vaø tra taán raát daõ man.

Toå chöùc nhaân quyeàn noùi treân coù truï sôû taïi thaønh phoá New York cuûa Hoa Kyø. Baûn thoâng caùo do toå chöùc naøy coâng boá ñaëc bieät noùi ñeán tröôøng hôïp cuûa coâ Cheing Meiying, bò baét ngaøy 26/10/98 taïi tænh Haø Nam. Coâ Meiying ñaõ bò tra taán raát daõ man ñeán ñoä bò chaán thöông naõo vaø maát trí nhôù hoaøn toaøn. Coâng an Trung Quoác ñaõ traû töï do cho coâ Meiying hoâm thöù Baûy 21/11/98 tuaàn tröôùc ñeå troán traùnh traùch nhieäm. Ñöôïc bieát coâ Meiying ñi laïi thöôøng xuyeân trong caùc tænh Haéc Long Giang, Noäi Moâng vaø Haø Nam, nôi coâ ñaõ giuùp thieát laäp caùc giaùo hoäi Tin Laønh thaàn laëng. Tröôùc ñaây coâ cuõng ñaõ bò coâng an baét vaø giam giöõ nhieàu laàn.

Baûn thoâng caùo cuõng cho bieát theâm hieän coù khoaûng 70 tín höõu Tin Laønh vaãn coøn bò giam giöõ, nhöõng ngöôøi khaùc ñöôïc traû töï do sau khi ñaõ noäp tieàn phaït. Tieàn phaït laø 10 ngaøn ñoàng Nhaân Daân Teä töông ñöông khoaûng 1,200 Myõ Kim, ñoâi khi leân cao gaáp maáy laàn. Theo caùc nguoàn tin töø Trung Quoác thì tieàn phaït naøy ñöôïc coi nhö moät hình thöùc tieàn chuoäc cho nhöõng ngöôøi bò baét hoaït ñoäng toân giaùo traùi pheùp. Baûn thoâng caùo keâu goïi Baéc Kinh neân söûa ñoåi chính saùch ñoái vôùi caùc giaùo hoäi khoâng chính thöùc vaø cho pheùp ngöôøi daân ñöôïc quyeàn töï do tín ngöôõng hoaøn toaøn. Thoâng caùo coù ñoaïn ghi nhö sau: "Chuùng toâi ñoøi chính phuû Trung Quoác toân troïng hoaøn toaøn quyeàn töï do toân giaùo ñöôïc ghi trong hieán phaùp cuûa nöôùc naøy cuõng nhö trong baûn Hieäp Öôùc Quoác Teá veà quyeàn daân söï vaø chính trò."

Ngaøy 5/10/98 vöøa qua, Trung Quoác ñaõ kyù teân vaøo Hieäp Öôùc Quoác Teá trong ñoù ñaûm baûo quyeàn töï do ngoân luaän, töï do hoäi hoïp vaø töï do toân giaùo. Coäng ñoàng quoác teá ñaõ ca ngôïi Trung Quoác ñoàng thôøi baøy toû hy voïng laø Trung Quoác seõ nôùi roäng töï do cuûa ngöôøi daân trong nöôùc. Tuy nhieân ñaõ gaàn hai thaùng troâi qua, ngöôøi ta vaãn chöa thaáy coù daáu hieäu naøo laø Trung Quoác toân troïng baûn hieäp öôùc quoác teá maø Baéc Kinh ñaõ kyù teân.


Chính phuû Taây Ban Nha töø choái nhaõ yù cuûa vò Giaùm Muïc Coâng Giaùo

Chính phuû Taây Ban Nha töø choái nhaõ yù cuûa vò Giaùm Muïc Coâng Giaùo.

(EWTN 25/11/98) - Taây Ban Nha (Madrid) - Chính phuû Taây Ban Nha ñaõ lòch söï töø choái nhaõ yù cuûa moät Giaùm Muïc Coâng Giaùo nöôùc naøy, saün saøng ñöùng ra laøm trung gian cho cuoäc thöông thuyeát giöõa chính phuû Taây Ban Nha vôùi löïc löôïng ETA ñang ñaáu tranh ñoøi quyeàn töï trò cho vuøng Basque.

Thöù Tö 25/11/98, oâng Jame Oreja, boä tröôûng noäi vuï Taây Ban Nha ñaõ tuyeân boá vôùi caùc kyù giaû nhö sau: "Ñieàu quan troïng laø giaùo hoäi giuùp kieán taïo moät baàu khí hoøa bình, hoøa giaûi vaø caàu nguyeän. Tuy nhieân chính phuû khoâng caàn moät trung gian trong cuoäc thöông thuyeát vôùi caùc laõnh tuï cuûa löïc löôïng ETA". Môùi ñaây, trong cuoäc phoûng vaán vôùi tôø baùo "Theá Giôùi", Ñöùc Cha Jose Maria Setien Alberro, Giaùm Muïc San Sebastian ñeà nghò laø oâng Oreja coù theå giuùp ngaøi lieân laïc vôùi caùc laõnh tuï cuûa ETA ñeå möu tìm ñöôøng höôùng daãn tôùi moät cuoäc ñoái thoaïi. Tuy nhieân, toång thoáng Jose Maria Aznar cuûa Taây Ban Nha vaãn giöõ vöõng laäp tröôøng laø baát cöù cuoäc ñoái thoaïi naøo vôùi nhoùm ETA phaûi laø tröïc tieáp chöù khoâng qua moät trung gian naøo.

Keå töø khi tuyeân boá ngöng chieán, caùc ñaïi dieän cuûa ETA ñaõ ngoû yù laø muoán ñoái thoaïi vôùi chính phuû Taây Ban Nha ñeå möu tìm moät neàn hoøa bình vónh vieãn, ñoàng thôøi xin traû töï do cho khoaûng 535 thaønh vieân cuûa nhoùm naøy ñang ngoài tuø taïi Taây Ban Nha vaø neáu coù theå ñaït tôùi nguyeän voïng laø quyeàn töï trò taïi vuøng Basque.


Back to Radio Veritas Asia Home Page