Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 23 thaùng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Boä Tröôûng Tö Phaùp Nga leân tieáng toá caùo thaùi ñoä phaân bieät ñoái xöû cuûa moät soá vuøng ñoái vôùi caùc toân giaùo khoâng truyeàn thoáng

Boä Tröôûng Tö Phaùp Nga leân tieáng toá caùo thaùi ñoä phaân bieät ñoái xöû cuûa moät soá vuøng ñoái vôùi caùc toân giaùo khoâng truyeàn thoáng.

Mascova [Apic 23/11/98] - Boä tröôûng Tö Phaùp Nga leân tieáng toá caùo thaùi ñoä phaân bieät ñoái xöû cuûa 30 vuøng taïi Nga ñoái vôùi caùc toân giaùo khoâng truyeàn thoáng.

Theo oâng Boä Tröôûng Tö Phaùp Nga, ñeå daønh öu tieân cho caùc toân giaùo truyeàn thoáng nhö Chính Thoáng Giaùo, Do Thaùi Giaùo vaøHoài Giaùo, caùc qui ñònh toân giaùo do caùc vuøng naøy ñöa ra ñeàu coù muïc ñích giôùi haïn töï do toân giaùo, töï do löông taâm vaø töï do ngoân luaän ñoái vôùi caùc toân gíao khaùc. Boä Tröôûng Tö Phaùp Nga ghi nhaän raèng taïi moät soá vuøng, nguôøi ta ñöa ra moät soá qui ñònh toân giaùo nhaèm ngaên caûn vieäc ñaêng kyù cuûa caùc coäng ñoàng toân giaùo vaø nhö vaäy khoâng nhìn nhaän caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi vaø baùc aùi cuûa caùc coäng ñoàng naøy.

Toång Giaùm Muïc Chính Thoáng Nga Jouvenalij cho raèng daønh öu tieân cho caùc toân giaùo truyeàn thoáng laø ñieàu hôïp lyù, bôûi vì caùc toân giaùo naøy ñaõ phaûi traûi qua nhieàu naêm bò baùch haïi, cho neân khoâng theå ñaët ngang haøng vôùi caùc toân giaùo môùi ñöôïc du nhaäp töø ngoaïi quoác. Nhöng chính phuû Nga loan baùo seõ coù nhöõng bieän phaùp choáng laïi söï phaân bieät ñoái xöû naøy.


Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Meâhicoâ giaûm bôùi nghi thöùc trong chuyeán vieáng thaêm saép tôùi cuûa ÑTC

Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Meâhicoâ giaûm bôùi nghi thöùc trong chuyeán vieáng thaêm saép tôùi cuûa ÑTC.

(Reuters 23/11/98) - Meâhicoâ (Thuû ñoâ Meâhicoâ) - Vì söùc khoûe cuûa ÑTC, moät Giaùm Muïc Meâhicoâ loan baùo hoâm thöù Hai 23/11/98 raèng caùc nghi thöùc thoâng leä trong chuyeán vieáng thaêm saép tôùi cuûa ngaøi taïi Meâhicoâ seõ ñöôïc giaûm bôùt.

Theo chöông trình ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ vieáng thaêm Meâhicoâ trong voøng 4 ngaøy baét ñaàu töø ngaøy 22/01/99. Ngaøi chæ löu laïi thuû ñoâ Meâhicoâ maø thoâi. Ñöùc Cha Abelardo Alcantara, naèm trong UÛy Ban Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc chuaån bò chuyeán vieáng thaêm cho bieát nhö sau: "Chuùng toâi luoân löu taâm tôùi söùc khoûe cuûa ÑTC, vì theá seõ coù moät vaøi ngoaïi leä trong nghi thöùc thoâng thöôøng khi ngaøi ñeán vieáng thaêm moät quoác gia". Theo Ñöùc Cha Alcantara, nghi thöùc tieáp ñoùn ÑTC taïi phi tröôøng ôû thuû ñoâ seõ ñöôïc giaûm bôùt, vaø thay vì ñöùng, ÑTC seõ ngoài ñeå ñoïc baøi dieãn vaên cuûa ngaøi. Chöông trình vieáng thaêm cuûa ÑTC trong boán ngaøy goàm coù thaùnh leã, vaø cuoäc gaëp gôõ vôùi caùc tín höõu Coâng Giaùo treân khaép Chaâu Myõ La Tinh qua heä thoáng veä tinh töø saân vaän ñoäng Azteca ôû thuû ñoâ Meâhicoâ.

Chuyeán vieáng thaêm saép tôùi laø laàn thöù tö ÑTC ñeán thaêm Meâhicoâ.


Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Meâhicoâ seõ phaït vaï tuyeät thoâng caùc tín höõu chuyeân baét coùc toáng tieàn

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Meâhicoâ seõ phaït vaï tuyeät thoâng caùc tín höõu chuyeân baét coùc toáng tieàn.

(Reuters 23/11/98) - Meâhicoâ (Guadalajara) - Trong moät chieán dòch nhaém giaûm tröø naïn toäi phaïm, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Meâhicoâ döï tính phaït vaï tuyeät thoâng caùc tín höõu coù dính líu tôùi nhöõng vuï baét coùc toáng tieàn.

Ñöùc Hoàng Y Juan Sandoval Iniguez, Toång Giaùm Muïc Guadalajara thuoäc mieàn Taây Meâhicoâ, cho caùc kyù giaû bieát hoâm thöù Hai 23/11/98 nhö sau: "Chuùng toâi ñang chuaån bò moät thoûa thuaän nhaém phaït vaï tuyeät thoâng nhöõng ngöôøi phaïm toäi baét coùc vaø caùc ñoàng loõa cuûa hoï. Chuùng toâi muoán coù bieän phaùp ñeå ñoái phoù vôùi vaán naïn ñang ngaøy moät gia taêng taïi Meâhicoâ. Ñaây laø naïn toäi phaïm raát nghieâm troïng." Thoûa thuaän vöøa noùi seõ do 12 vò Giaùm Muïc thuoäc mieàn Taây Meâhicoâ kyù teân trong tuaàn naøy. Ñöùc Hoàng Y Iniguez noùi theâm raèng ñaõ ñeán luùc nhöõng ngöôøi chuyeân baét coùc neân choïn löïa giöõa Kitoâ giaùo vaø toäi aùc naøy.

Baét coùc toáng tieàn vaø nhöõng toäi aùc khaùc ñang gia taêng taïi Meâhicoâ keå töø sau khi ñoàng Peso bò phaù giaù daïo thaùng 12 naêm 1994, khieán cho neàn kinh teá cuûa nöôùc naøy rôi vaøo tình traïng suy thoaùi. Thaùng 2/1998 naêm nay, Ñöùc Cha Luis Reynoso, Giaùm Muïc Cuernavaca thuoäc bang Morelos ôû mieàn Trung Meâhicoâ, laø ngöôøi khôûi ñaàu chieán dòch duøng hình thöùc phaït toäi naëng nhöùt cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñoái vôùi nhöõng keû baét coùc toáng tieàn. Ñöùc Cha Reynoso ñaõ phaït vaï tuyeät thoâng moät ñoäi tröôûng cuûa ñoäi choáng baét coùc vaø hai tuøy vieân cuûa oâng, sau khi nhaø chöùc traùch khaùm phaù ra hoï ñaõ thoâng ñoàng vôùi caùc toå chöùc chuyeân baét coùc toáng tieàn maø hoï coù traùch nhieäm phaûi truy baét.


Caùc Giaùm Muïc Nhaät Baûn keâu goïi tín höõu coäng taùc vaøo chieán dòch xin xoùa giaûm nôï

Caùc Giaùm Muïc Nhaät Baûn keâu goïi tín höõu coäng taùc vaøo chieán dòch xin xoùa giaûm nôï.

(UCAN JA1424.1003 23/11/98) - Nhaät Baûn (Tokyo) - Moät UÛy Ban cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nhaät Baûn ñaõ khuyeán khích caùc giaùo daân trong nöôùc tham gia vaøo chieán dòch xin chöõ kyù treân khaép theá giôùi ñeå keâu goïi xoùa giaûm nôï naàn quoác teá cuûa caùc nöôùc ngheøo nhaân dòp Ñaïi Naêm Thaùnh 2000.

Muïc tieâu cuûa chieán dòch laø xin ñöôïc 220 trieäu chöõ kyù tröôùc khoùa hoïp thöôïng ñænh cuûa caùc vò boä tröôûng trong khoái caùc nöôùc kyõ ngheä taân tieán, goïi taét laø G-8, döï truø seõ dieãn vaøo thaùng 6 naêm tôùi 1999. Laù thö keâu goïi cuûa UÛy Ban chuaån bò Ñaïi Naêm Thaùnh thuoäc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nhaät Baûn mang chöõ kyù cuûa Ñöùc Hoàng Y Peter Seiichi Shirayanagi, Toång Giaùm Muïc Tokyo. Laù thö giaûi thích caùc nguyeân nhaân taïi sao caùc nöôùc ngheøo tích tuï nhöõng moùn nôï khoång loà khoâng theå naøo traû noåi. Chính phuû tham nhuõng cuûa caùc quoác gia ngheøo cuõng nhö caùc nöôùc chuû nôï ñeàu coù traùch nhieäm gaây neân tình traïng naøy. Ngoaøi ra nhöõng sai laàm veà chính saùch vaø ñieàu haønh cuûa caùc toå chöùc quoác teá nhö Quó Tieàn Teä Quoác Teá vaø Ngaân Haøng Theá Giôùi cuõng laø caùc yeáu toá khieán cho caùc nöôùc ngheøo phaûi gaùnh nôï trieàn mieân. Laù thö ghi nhaän ña soá nhöõng quoác gia seõ höôûng lôïi nhôø ñöôïc xoùa giaûm nôï laø caùc quoác gia thuoäc Chaâu Phi, tuy nhieân caùc quoác gia nhö Thaùi Lan, Indonesia vaø Nam Haøn cuõng seõ giaûm bôùt ñöôïc gaùnh naëng nôï naàn vì chuû nôï cuûa caùc quoác gia naøy laø Nhaät Baûn. Töïu chung, ñöôïc giaûm hay xoùa nôï hoaøn toaøn ñeàu ñöôïc coi laø moät ôn cöùu chuoäc cho caùc quoác gia ngheøo.

Tuy Nhaät Baûn cuõng ñang ôû vaøo giai ñoaïn suy thoaùi kinh teá traàm troïng nhaát keå töø sau Theá Chieán Thöù Hai, nhöng ñaây laø thôøi ñieåm ñeå Nhaät Baûn saùt caùnh vôùi caùc quoác gia khaùc ôû AÙ Chaâu vöôït qua cuoäc khuûng hoaûng, ñeå qua ñoù, moãi moät ngöôøi daân ñeàu coù theå soáng ñuùng vôùi phaåm gia con ngöôøi cuûa mình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page