Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 21 thaùng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC boå nhieäm giaùm muïc taïi Thaùi Lan, Sudan vaø Mali

ÑTC boå nhieäm giaùm muïc taïi Thaùi Lan, Sudan vaø Mali.

Vatican - 21.11.98 - Taïi Thaùi Lan, ÑTC chaáp nhaän ñôn xin töø chöùc cuûa Ñöùc Cha Joseph Bangchong Aribarg, giaùm muïc giaùo phaän Nakhon Sawan; ñoàng thôøi boå nhieäm Linh Muïc Louis Chamniern Santisukniran, 56 tuoåi, hieän chòu traùch nhieäm veà vieäc rao giaûng Tin Möøng cuûa Toång giaùo phaän Thareù and Nonseng, laøm giaùm muïc thay theá Ñöùc Cha Banchon Aribarg. Trong Khoùa hoïp khoaùng ñaïi cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi veà AÙ Chaâu, Cha Louis Chamniern Santisukniran ñaõ ñöôïc goïi veà Roma laøm "phuï taù" cuûa Vaên Phoøng Thöôïng Hoäi Ñoàng.

Taïi Sudan, ÑTC boå nhieäm Cha Cesare Mazzolari, 61 tuoåi, thuoäc Doøng Comboniano, hieän laøm giaùm quaûn Toâng Toøa giaùo phaän Rumbek, laøm Giaùm Muïc chính toøa giaùo phaän naøy.

Taïi Mali, ÑTC boå nhieäm linh muïc Jean Baptiste Tiama, 43 tuoåi, hieän laø giaùm ñoác caùc Hoäi Giaùo Hoaøng truyeàn giaùo quoác gia, laøm giaùm muïc giaùo phaän Sikasso.


Back to Radio Veritas Asia Home Page