Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 20 thaùng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giaùm Muïc Sri Lanka coå voõ daân chuùng thuùc giuïc chính trò gia vaø quaân ñoäi möu tìm hoøa bình

Giaùm Muïc Sri Lanka coå voõ daân chuùng thuùc giuïc chính trò gia vaø quaân ñoäi möu tìm hoøa bình.

(UCAN SR1383.1002 20/11/98) - Sri Lanka (Colombo) - Ñaàu thaùng 11/1998 naøy, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Sri Lanka ñaõ ra moät thoâng caùo keâu goïi daân chuùng trong nöôùc coá gaéng thuyeát phuïc chính trò gia vaø quaân ñoäi möu tìm moät giaûi phaùp chính trò cho cuoäc tranh chaáp giöõa hai saéc toäc vaø vaõn hoài hoøa bình.

Trong thoâng caùo, caùc Giaùm Muïc noùi raèng taát caû daân chuùng Sri Lanka, ngoaïi tröø nhöõng ngöôøi coá yù giaû muø, môùi khoâng bieát tôùi nhöõng toån thaát chieán tranh veà nhaân maïng cuõng nhö taøi saûn do cuoäc tranh chaáp gaây ra. Coäng vôùi nhöõng tranh caõi chính trò, caùc cuoäc giao chieán coøn daãn ñeán tình traïng caùc giaù trò luaân lyù giaûm suùt nghieâm troïng. Caùc Giaùm Muïc Sri Lanka thöøa nhaän laø trong voøng 3 thaäp nieân qua, ñaõ coù nhieàu noã löïc nghieâm chænh ñeå giaûi quyeát nhöõng caêng thaúng giöõa hai saéc toäc ngöôøi Sinhala vaø Tamil. Caêng thaúng nay böôùc sang cuoäc tranh chaáp baèng voõ trang keå töø naêm 1983. Trong khi ñaát nöôùc ñang ræ maùu thì caùc phe phaùi lieân heä chæ bieát lôïi duïng tình theá ñeå ñaït tôùi muïc tieâu chính trò cuûa rieâng mình.

Vì quyeàn lôïi cuûa ñaát nöôùc, caùc Giaùm Muïc Sri Lanka tha thieát keâu goïi daân chuùng laøm theá naøo thuyeát phuïc caùc daân bieåu cuûa hoï vaø Löïc Löôïng Phieán Quaân Hoå Tamil ñaáu tranh ly khai, cuøng noã löïc tìm ra moät giaûi phaùp chính trò, ñeå cho neàn hoøa bình quoác gia ñöôïc vaõn hoài. Ñöùng tröôùc hoaøn caûnh ñôøi soáng ngaøy moät trôû neân khoù khaên hôn, noã löïc chung cuûa taát caû caùc coäng ñoaøn toân giaùo vaø saéc toäc vaø tieáng noùi roõ raøng cuûa ngöôøi daân, laïi caøng trôû neân caáp baùch hôn bao giôø heát.


Back to Radio Veritas Asia Home Page