Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 19 thaùng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc Giaùm Muïc Nam Haøn vaø Nhaät Baûn cam keát taêng cöôøng quan heä hôïp taùc

Caùc Giaùm Muïc Nam Haøn vaø Nhaät Baûn cam keát taêng cöôøng quan heä hôïp taùc.

(UCAN AS1402.1002 19/11/98) - Nam Haøn (Seoul) - Caùc Giaùm Muïc Nam Haøn vaø Nhaät Baûn cam keát taêng cöôøng quan heä hôïp taùc muïc vuï nhaém xaây döïng söï phaùt trieån cho giaùo hoäi töông lai.

Cam keát naøy ñöôïc ñaït tôùi trong khoùa hoïp taïi Seoul. Ñaây laø khoùa hoïp thöù tö keå töø naêm 1996 sau khi Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nam Haøn vaø Nhaät Baûn quyeát ñònh toå chöùc nhöõng khoùa hoïp thöôøng xuyeân vôùi muïc ñích xaây döïng tình hieäp nhaát vaø quan heä hôïp taùc giöõa hai giaùo hoäi, tieán tôùi vieäc xoùa boû nhöõng moái tranh chaáp giöõa Nam Haøn vaø Nhaät Baûn, ñoàng thôøi hoã trôï laãn nhau trong coâng taùc rao giaûng Tin Möøng taïi Trung Quoác. Trong buoåi hoïp dieãn ra taïi thuû ñoâ Seoul ngaøy 11/11/98 vöøa qua, 13 Giaùm Muïc Nam Haøn vaø 8 Giaùm Muïc Nhaät Baûn môû roäng caùc cuoäc trao ñoåi song phöông trong laõnh vöïc thoâng tin muïc vuï vaø giôùi treû, höôùng tôùi coâng cuoäc truyeàn giaùo taïi mieàn Ñoâng Baéc AÙ Chaâu. Ngoaøi ra caùc Giaùm Muïc cuõng quyeát ñònh gia toác vieäc trao ñoåi nhöõng ngöôøi treû Coâng Giaùo sang laøm vieäc taïi moãi nöôùc tröôùc naêm Thaùnh 2000. Ñaây laø chöông trình ñaõ vaø coøn ñang ñöôïc xuùc tieán.

Tröôùc khi nhoùm hoïp, oâng Lee Won-Soon, chuû tòch UÛy Ban Quoác Gia ñaëc traùch thu thaäp caùc söû lieäu cuûa Nam Haøn, ñaõ thuyeát trình veà lòch söû cuûa Nam Haøn veà ñeà taøi "Nhöõng gì giôùi treû Nhaät Baûn caàn bieát", keá ñeán moät nöõ tu Nhaät Baûn, laø chò Chiharu Miyoshi ñaõ noùi veà ñeà taøi "Nhöõng gì giôùi treû Nam Haøn caàn hoïc hoûi". Ñaây laø cuoäc gaëp gôõ thu huùt söï soá tham döï vieân ñoâng ñaûo nhaát keå töø naêm 1996.


ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc AÙo Quoác ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh

ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc AÙo Quoác ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh.

Vatican - 19.11.98 - Ngoaøi caùc hoïc giaû vaø ngheä só tham döï Hoäi Nghò quoác teá veà ñieän aûnh, saùng thöù Naêm, 19/11/98, ÑTC tieáp naêm giaùm muïc thuoäc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙo Quoác ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina ) vaø sau ñoù, tieáp Ñöùc Toång Giaùm Muïc Pier Luigi Celata, söù thaàn Toøa Thaùnh taïi Thoå Nhó Kyø.


Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Coâng Lyù vaø Hoøa Bình keâu goïi tha nôï cho caùc nöôùc bò traän baõo "Mitch"

Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Coâng Lyù vaø Hoøa Bình keâu goïi tha nôï cho caùc nöôùc bò traän baõo "Mitch".

Vatican - 19.11.98 - Vôùi thoâng caùo ñöôïc phoå bieán thöù naêm 19.11.98, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn Vaên Thuaän, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Coâng Lyù vaø Hoøa Bình, baøy toû söï haøi loøng veà ñeà nghò cuûa moät soá chính phuû vaø toå chöùc taøi chaùnh quoác teá tha caùc moùn nôï cho caùc nöôùc taïi Trung Myõ Chaâu bò traän baõo Mitch vöøa qua. Thoâng caùo nhaán maïnh raèng: thieân tai khuûng khieáp trong nhöõng ngaøy vöøa qua ñaët laïi hoaøn toaøn vaán ñeà khaû naêng hieän nay cuûa caùc quoác gia naøy, nhöõng quoáùc gia trong soá caùc quoác gia ngheøo hôn caû treân theá giôùi, veà vieäc traû caùc moùn nôï ngoaïi quoác ñang maéc.

Vì theá, Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh keâu goïi taát caû caùc quoác gia chuû nôï, haõy aùp duïng khaån caáp nhöõng bieän phaùp cuï theå veà vieäc tha nôï töùc khaéc vaø döùt khoaùt cho caùc quoác gia naøy. Taát caû söï löu yù caàn ñöôïc höôùng ñeán nhöõng chöông trình daøi haïn cuûa vieäc taùi thieát caùc côû sôû vaø neàn kinh teá.

Ñoàng thôøi, Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh keâu goïi taát caû: caùc vò traùch nhieäm caùc quoác gia bò naïn cuõng nhö caùc vò traùch nhieäm caùc quoác gia trao taëng, haõy daán thaân khoâng nhöõng chæ taùi thieát tình hình vöøa xaåy ra, nhöng coøn hôn nöõa daán thaân trong vieäc xaây döïng moät xaõ hoäi coâng bình hôn vaø tham döï hôn, vôùi nhöõng döï aùn veà canh noâng vaø haï taàng cô sôû xaõ hoäi coù khaû naêng ñaùp laïi nhöõng öôùc voïng chính ñaùng cuûa caùc daân toäc mieàn naøy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page