Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 18 thaùng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Moät phaùi ñoaøn phuï nöõ Kurd xin Ñöùc Thaùnh Cha laøm trung gian

Moät phaùi ñoaøn phuï nöõ Kurd xin Ñöùc Thaùnh Cha laøm trung gian.

Roma [Zenit 18/11/98] - Hoâm thöù Tö [18/11/98], moät phaùi ñoaøn phuï nöõ Kurd ñaõ xin Ñöùc Thaùnh Cha can thieäp vôùi chính phuû YÙ ñeå traû töï do cho moät thuû laõnh cuûa hoï, bò caùo buoäc coù haønh ñoäng khuûng boá.

Taát caû nhöõng ngöôøi phuï nöõ trong phaùi ñoaøn ñeàu coù moät ngöôøi con trai thieät maïng trong chieán tranh. Cuøng vôùi khoaûng 4 ngaøn ngöôøi Kurd khaùc ñeán töø nhieàu nöôùc AÂu Chaâu, nhoùm phuï nöõ naøy bieåu tình ñeå yeâu caàu traû töï do cho oâng Abdullah Ocalan, laõnh tuï cuûa ñaûng lao ñoäng Kurdistan, hieän ñang bò caàm giöõ taïi Phi Tröôøng Fiumicino vì bò caùo buoäc coù haønh ñoäng khuûng boá.

Ngaøy 11 thaùng Gieâng 1998 vöøa qua, trong baøi dieãn vaên ñaàu naêm ñoïc tröôùc ngoaïi giao ñoaøn beân caïnh Toøa Thaùnh, Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ nhaéc ñeán thaûm traïng cuûa daân toäc naøy. Vì cuoäc ñaøn aùp cuûa chính phuû Thoå Nhæ Kyø, nhieàu nguôøi Kurd ñaõ ñeán goõ cöûa caùc nöôùc AÂu Chaâu ñeå xin tî naïn. Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ xin caùc nöôùc Taây Phöông baøy toû xöï caûm thoâng vôùi nhöõng nguôøi tî naïn vaø tìm kieám moät giaûi phaùp cho haèng trieäu ngöôøi anh em ñang ñi tìm kieám nhöõng ñieàu kieän soáng baûo ñaûm vaø xöùng vôùi phaåm giaù con ngöôøi hôn.

Toøa Thaùnh leân aùn moïi haønh ñoäng khuûng boá, nhöng ñoàng thôøi cuõng yeâu caàu toân troïng quyeàn cuûa daân toäc naøy.


Seõ coù khoaûng 10 trieäu nguôøi haønh höông ñeán Santiago de Compostella vaøo naêm tôùi 1999

Seõ coù khoaûng 10 trieäu nguôøi haønh höông ñeán Santiago de Compostella vaøo naêm tôùi 1999.

Madrid - Taây Ban Nha [Zenit 18/11/98] - Hoâm thöù Ba [17/11/98] vöøa qua, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Taây Ban Nha ñaõ coâng boá lòch trình caùc sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi trong naêm tôùi.

Ngoaøi vieäc hoïc hoûi veà Chuùa Cha, naêm 1999 coøn laø naêm cuûa Thaùnh Giacoâbeâ thaønh Compostella vaølaø naêm cuûa cuoäc gaëp gôõ giôùi treû AÂu Chaâu taïi Santiago de Compostella.

Ñöùc Cha Julian Barrio, Toång Giaùm Muïc Santiago de Compostella, neâu baät taàm quan troïng cuûa naêm thaùnh Giacoâbeâ thaønh Compostella ñoái vôùi Giaùo Hoäi taïi Taây Ban Nha. Ñaây laø moät naêm tha thöù, hy voïng vaø soáng laïi truyeàn thoáng toâng ñoà. Naêm thaùnh Giacoâbeâ thaønh Compostella laàn cuoái cuøng ñaõ dieãn ra hoài naêm 1993. Ñaõ coù haèng traêm ngaøn ngöôøi ñi boä ñeán ñeàn thaùnh Giacoâbeâ vaø coù ñeán 4 trieäu ngöôøi, maø phaàn ñoâng laø giôùi treû döôùi 30 tuoåi, tham gia vaøo cuoäc haønh höông truyeàn thoáng aáy. Ngöôøi ta öôùc ñoaùn seõ coù khoaûng 10 trieäu ngöôøi haønh höông ñeán ñaây trong naêm tôùi. Cao ñieåm cuûa cuoäc haønh höông seõ laø cuoäc gaëp gôõ cuûa giôùi treû AÂu Chaâu. Töø ngaøy 4 ñeán 8/08/1999 naêm tôùi, seõ coù khoaûng 100 ngaøn baïn treû AÂu Chaâu tuï taäp taïi thaønh phoá cuûa thaùnh Giacoâbeâ.

Veà chöông trình cuûa naêm thöù ba chuaån bò naêm thaùnh 2000, ñaïi hoäi Thaùnh Theå toaøn quoác seõ dieãn ra töø ngaøy 26 ñeán 29 thaùng 5. Trong ñaïi hoäi Thaùnh Theå naøy, caùc Ñöùc Giaùm Muïc Taây Ban Nha seõ nhoùm phieân hoïp baát thöôøng vaø coâng boá moät söù ñieäp veà Thaùnh Theå.

Cuoái cuøng, ngaøy 29/11/98, seõ coù moät Ñeâm Canh Thöùc caàu nguyeän ñaëc bieät ñeå chuaån bò möøng Naêm Thaùnh 2000.


Taân Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø

Taân Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø.

Washington [Apic 18/11/98] - Ñöùc Cha Joseph Fiorenza, 67 tuoåi, Giaùm Muïc Galveston - Houston, bang Texas, vöøa ñöôïc baàu vaøo chöùc vuï chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø.

Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Hoa Kyø cuõng baàu Ñöùc Cha Wilton Gregory, Giaùm Muïc Belleville, bang Illinois, vaøo chöùc vuï phoù chuû tòch.

Ñaây laø laàn ñaàu tieân moät vò giaùm muïc mieàn Nam Hoa Kyø ñöôïc baàu vaøo chöùc vuï chuû tòch cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc. Vaø vôùi vieäc choïn Ñöùc Cha Gregory vaøo chöùc vuï phoù chuû tòch, ñaây cuõng laàn ñaàu tieân moät vò giaùm muïc da ñen ñöôïc baàu vaøo chöùc vuï then choát trong Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc. Ñöôïc bieát trong 269 giaùm muïc , chæ coù 14 vò laø ngöôøi da ñen vaø treân toång soá 61 trieäu ngöôøi Coâng Giaùo, chæ coù töø 3 ñeán 4 trieäu ngöôøi da ñen.

Ngoaøi vieäc baàu ban thöôøng vuï, trong phieân khoaùng ñaïi muøa thu vöøa qua, caùc Ñöùc Giaùm Muïc Hoa Kyø coøn trình baøy moät taøi lieäu veà xaõ hoäi vaø vaán ñeà ôn goïi trong Giaùo Hoäi.


Ñöùc Thaùnh Cha coù theå vieáng thaêm Irak vaøo naêm tôùi, 1999

Ñöùc Thaùnh Cha coù theå vieáng thaêm Irak vaøo naêm tôùi, 1999.

Roma [Apic 18/11/98]- Ñöùc Thaùnh Cha coù theå vieáng thaêm Irak vaøo thaùng 11/1999 naêm tôùi.

Treân ñaây laø khaúng ñònh cuûa Ñöùc Cha Bidawid, Thöôïng Phuï Giaùo Chuû Coâng Giaùo thuoäc nghi leã Calñeâ.

Trong moät cuoäc phoûng vaán daønh cho haûng thoâng taán Fides, Ñöùc Cha Bidawid cho bieát raèng nhaân dòp Ngaøi vieáng thaêm Roma, Ñöùc Thaùnh Cha laïi moät laàn nöõa, baøy toû mong öôùc ñöôïc ñi theo daáu chaân cuûa toå phuï Abraham ñeán Irak. Theo Ñöùc Cha Bidawid, Phuû Quoác Khanh Toøa Thaùnh ñang nghieân cöùu xem moät chuyeán vieáng thaêm Irak cuûa Ñöùc Thaùnh Cha coù theå ñöôïc thöïc hieän vaøo thaùng 11/1999 naêm tôùi khoâng. Ñöùc Thöôïng Phuï Bidawid cho bieát ngaøi ñang vaän ñoäng ñeå chính phuû Irak chính thöùc môøi Ñöùc Thaùnh Cha vieáng thaêm xöù sôû.

Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh khoâng phuû nhaän, nhöng cuõng khoâng xaùc nhaän nguoàn tin naøy.

Vôùi daân soá 20 trieäu ngöôøi, Irak chæ coù khoaûng moät trieäu tín höõu Kitoâ maø 80 phaàn traêm laø ngöôøi Coâng Giaùo, phaàn ñoâng thuoäc nghi leã Calñeâ.


Cuba chaáp thuaän cho 19 linh muïc nuôùc ngoaøi vaøo laøm vieäc

Cuba chaáp thuaän cho 19 linh muïc nuôùc ngoaøi vaøo laøm vieäc.

(Reuters 18/11/98) - Cuba (Havana) - Thöù Tö 18/11/98, giaùo hoäi Coâng Giaùo Cuba loan baùo raèng chính phuû ñaõ ñoàng yù caáp chieáu khaùn nhaäp caûnh cho 19 linh muïc vaøo laøm vieäc taïi Cuba. Ñaây laø laàn ñaàu tieân trong voøng 1 naêm Cuba môùi cho pheùp theâm linh muïc nöôùc ngoaøi vaøo laøm vieäc. Ngoaøi 19 linh muïc, chính phuû cuõng ñoàng yù caáp chieáu khaùn nhaäp caûnh cho 21 ngöôøi khaùc goàm caùc nöõ tu vaø giaùo daân.

Orlando Marquez, phaùt ngoân vieân cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Cuba cho bieát, trong soá 19 linh muïc, coù 8 vò ngöôøi Colombia, 3 ngöôøi Taây Ban Nha, hai ngöôøi YÙ, hai linh muïc goác Cuba ñang soáng ôû nöôùc ngoaøi, 4 vò coøn laïi goàm caùc quoác tòch: Meâhicoâ, Malta, Argentina vaø Canada. Thoâng caùo cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Cuba ghi nhaän vieäc chính phuû Cuba cho pheùp theâm linh muïc nöôùc ngoaøi vaøo laøm vieäc laø ñieàu quan troïng vaø khích leä ñoái vôùi Giaùo Hoäi, xeùt vì Cuba ñang bò thieáu linh muïc traàm troïng. Trong chuyeán vieáng thaêm 5 ngaøy taïi Cuba daïo thaùng cuoái thaùng Gieâng 1998 naêm nay, ÑTC Gioan Phaoloâ II keâu goïi chính quyeàn Cuba toân troïng töï do toân giaùo, luoân caû trong vaán ñeà cho pheùp linh muïc ngoaïi quoác vaøo Cuba laøm vieäc. Quyeát ñònh môùi naøy cuûa chính quyeàn Cuba cho thaáy quan heä giöõa giaùo hoäi vaø nhaø nöôùc ñang caûi tieán daàn. Tuy nhieân chöa coù lôøi pheâ bình naøo töø chính phuû Cuba sau khi giaùo hoäi Coâng Giaùo Cuba loan tin noùi treân.


Moät gia ñình 9 ngöôøi theo Kitoâ giaùo bò saùt haïi taïi Pakistan

Moät gia ñình 9 ngöôøi theo Kitoâ giaùo bò saùt haïi taïi Pakistan.

(EWTN 18/11/98) - Pakistan (Peshawar) - Thöù Tö 18/11/98, caûnh saùt Pakistan loan tin, moät gia ñình Kitoâ giaùo goàm 9 ngöôøi ñaõ bò keû laï maët saùt haïi taïi tö gia cuûa hoï, vaø thuû phaïm ñaõ ñeå laïi moät khaåu hieäu baèng maùu cuûa caùc naïn nhaân treân töôøng. Trong soá 9 ngöôøi naøy coù 2 treû em.

Khaåu hieäu ghi raèng "Khoâng coøn phuø pheùp taïi Nowshera nöõa". Nowshera laø teân cuûa thò traán nôi xaûy ra vuï aùn. Ñöôïc bieát tröôûng gia laø oâng John Bhatti, laøm vieäc trong quaân ñoäi Pakistan vaø hoï bò gieát ngay taïi trong chung cö daønh cho caùc nhaân vieân quaân ñoäi. Caûnh saùt chöa tìm ra thuû phaïm. Trong nhöõng thaùng gaàn ñaây, ngöôøi Kitoâ thuoäc nhoùm thieåu soá taïi Pakistan ñaõ maïnh meõ phaûn ñoái caùch haønh xöû cuûa ngöôøi Hoài Giaùo ña soá nhaém vaøo ngöôøi Kitoâ giaùo. Ngöôøi Kitoâ giaùo trôû thaønh muïc tieâu cuûa nhöõng vuï haønh hung, saùt haïi vaø bò caùo gian veà toäi phaïm thöôïng, laø moät toäi bò töû hình chieáu theo luaät Hoài Giaùo taïi Pakistan. Chính phuû Pakistan cuõng ñang tìm caùch tu chính hieán phaùp quoác gia chính thöùc ñaët Pakistan döôùi quyeàn cai trò theo luaät Hoài Giaùo.


Ngöôøi Kurd ly khai laùnh naïn taïi moät nhaø thôø Coâng Giaùo

Ngöôøi Kurd ly khai laùnh naïn taïi moät nhaø thôø Coâng Giaùo.

(EWTN 18/11/98) - Thoå Nhó Kyø (Istanbul) - Thöù Ba vöøa qua (17/11/98), moät nhoùm ngöôøi Kurd ly khai ñaõ tìm laùnh naïn taïi moät nhaø thôø coâng giaùo ôû thuû ñoâ Istanbul cuûa Thoå Nhó Kyø, sau khi hoï bò daân chuùng qua laïi ñe doïa tôùi taùnh maïng.

Ñöôïc bieát nhöõng ngöôøi Kurd ly khai ñaõ toå chöùc moät cuoäc bieåu tình ñeå phaûn ñoái vieäc baét giöõ moät laõnh tuï cuûa hoï taïi Italy, laø oâng Abdullah Ocalan. Tuy nhieân sau khi laùnh naïn taïi nhaø thôø Thaùnh Anthony Padua, nhöõng ngöôøi bieåu tình ñaõ ra ñaàu thuù vôùi caûnh saùt Thoå Nhó Kyø.

Ngöôøi daân Thoå Nhó Kyø ñang truùt söï giaän döõ leân nhoùm khaùng chieán quaân ngöôøi Kurd ñoøi quyeàn töï trò, ñaëc bieät sau khi baùo chí taïi Thoå Nhó Kyø loan tin raèng chính phuû Italia ñang cöùu xeùt tôùi chuyeän cho oâng Abdullah Ocalan quyeàn tò naïn. Thoå Nhó Kyø caùo buoäc oâng Ocalan laø ngöôøi chòu traùch nhieäm veà caùi cheát cuûa hôn 29 ngaøn ngöôøi trong cuoäc chieán keùo daøi 14 naêm qua giöõa caùc löïc löôïng an ninh cuûa Thoå Nhó Kyø vaø caùc phieán quaân ngöôøi Kurd.


Thöôïng Vieän Chileâ ñeà nghò thaønh laäp moät UÛy Ban Söï Thaät vaø Hoøa Giaûi

Thöôïng Vieän Chileâ ñeà nghò thaønh laäp moät UÛy Ban Söï Thaät vaø Hoøa Giaûi.

(EWTN 18/11/98) - Chileâ (Santiago de Chile) - Chuû Tòch Thöôïng Vieän Chileâ, oâng Andres Zaldivar vaø nhieàu chính trò gia khaùc vöøa ñeà nghò thaønh laäp moät UÛy Ban Söï Thaät vaø Hoøa Giaûi, do giaùo hoäi Coâng Giaùo caàm ñaàu. UÛy Ban naøy seõ ñaëc traùch coâng taùc môû laïi caùc cuoäc ñieàu tra veà nhöõng vuï vi phaïm nhaân quyeàn döôùi thôøi cai trò cuûa töôùng Augusto Pinochet.

Vai troø cuûa UÛy Ban naøy cuõng töông töï nhö vai troø cuûa UÛy Ban Rettig ñöôïc thaønh laäp daïo naêm 1991 ñeå ñieàu tra veà naïn vi phaïm nhaân quyeàn taïi Chileâ. Muïc tieâu maø caùc chính trò gia nhaém tôùi laø ñeå chaám döùt söï chia reõ traàm troïng trong xaõ hoäi Chileâ keå töø sau khi töôùng Augusto Pinochet bò baét giöõ taïi Anh Quoác theo lôøi yeâu caàu cuûa moät vò thaåm phaùn Taây Ban Nha. Hoâm thöù Hai (16/11/98) vöøa qua, vò chuû tòch thöôïng vieän Chileâ ñaõ ñeán gaëp Ñöùc Cha Francisco Javier Errazuriz, Toång Giaùm Muïc Santiago de Chile, ñeå thaûo luaän veà nhöõng vaán ñeà nhaân quyeàn. OÂng Zaldivar cuõng tieát loä raèng oâng ñaõ ñeà nghò Ñöùc Toång Giaùm Muïc Errazuriz laøm chuû tòch uûy ban naøy, nhöng hai beân vaãn chöa coù quyeát ñònh döùt khoaùt.

Theo Ñöùc Cha Javier Cox, Giaùm Muïc La Serena, giaùo hoäi Coâng Giaùo luoân saün saøng phuïc vuï cho söï thaät, hoøa bình vaø hoøa giaûi. Neáu nhö uûy ban saép ñöôïc thaønh laäp nhaém tôùi muïc tieâu naøy thì giaùo hoäi Coâng Giaùo Chileâ saün saøng ñoùng goùp, vaø Ñöùc Toång Giaùm Muïc Errazuriz laø nhaân vaät thích hôïp nhaát ñeå ñaûm nhaän chöùc vuï chuû tòch uûy ban. Veà phaàn mình, oâng Jose Antonio Gomez, boä tröôûng tö phaùp Chileâ, ñaõ toû ra thaän troïng vôùi ñeà nghò noùi treân. Tuy thöøa nhaän nhu caàu möu tìm coâng lyù, nhöng oâng cuõng nhaán maïnh baát cöù cuoäc ñieàu tra môùi naøo lieân quan tôùi naïn vi phaïm nhaân quyeàn döôùi thôøi töôùng Augusto Pinochet, ñeàu phaûi phuø hôïp vôùi heä thoáng tö phaùp cuûa quoác gia. Theo oâng Gomez, vieäc thaønh laäp moät uûy ban ñieàu tra môùi seõ khoâng traùnh khoûi ñuïng chaïm vôùi caùc vuï kieän ñang naèm chôø ñöôïc giaûi quyeát. OÂng Gomez cho bieát hieän coù khoaûng 300 ñôn kieän tröôùc toøa aùn daân söï lieân quan tôùi vaán ñeà vi phaïm nhaân quyeàn döôùi thôøi töôùng Pinochet, trong khi nhieàu ñôn kieän khaùc cuõng ñang chôø ñöôïc toøa aùn quaân söï giaûi quyeát.


Moät linh muïc Coâng Giaùo ngöôøi YÙ bò baét coùc taïi Sierra Leone

Moät linh muïc Coâng Giaùo ngöôøi YÙ bò baét coùc taïi Sierra Leone.

(EWTN 18/11/98) - Sierra Leone (Freetown) - Thöù Ba 10/11/98 vöøa qua, Ñöùc Cha George Biguzzi cuûa Sierra Leone cho bieát, coù moät linh muïc ngöôøi YÙ ñaõ bò caùc phieán quaân baét coùc.

Cha Mario Cuerro, 64 tuoåi, ñaõ bò baét coùc hoâm Chuùa Nhaät 8/11/98 vöøa qua taïi moät truï sôû truyeàn giaùo ôû Kamalo, naèm veà phía Baéc cuûa Sierra Leone. Moät em trai cuøng bò baét vôùi cha ñaõ ñöôïc traû töï do ñeå em thoâng baùo cho löïc löôïng gìn giöõ Hoøa Bình cuûa mieàn Taây Chaâu Phi, raèng cha Cuerro vaãn an toaøn. Trong cuoäc hoïp baùo ñeå loan tin naøy, Ñöùc Cha Biguzzi cho bieát giaùo hoäi chöa baét lieân laïc vôùi nhöõng ngöôøi baét coùc cha Cuerro. Ñöùc Cha keâu goïi caùc phieán quaân haõy laäp töùc traû töï do cho cha Cuerro.


Back to Radio Veritas Asia Home Page