Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 17 thaùng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Thaûm saùt trong moät buoåi leã ñaïi keát taïi Congo -Brazzavile

Thaûm saùt trong moät buoåi leã ñaïi keát taïi Congo -Brazzavile.

Brazzaville - Congo [Apic 17/11/98] - 45 ngöôøi, trong ñoù coù 12 phuï nöõ vaø 6 nhaân vaät caáp cao trong caùc toân giaùo, ñaõ bò saùt haïi trong moät buoåi cöû haønh ñaïi keát taïi Congo Brazzaville.

Theo tin cuûa haõng thoâng taán Misna, cuoäc thaûm saùt ñaõ dieãn ra hoâm thöù Baûy tuaàn qua (14/11/98) taïi thò traán Mindouli, caùch thuû ñoâ Brazzaville khoaûng 100 caây soá veà höôùng Taây.

Theo tin cuûa haõng thoâng taán Fides, caùc naïn nhaân ñang tham döï vaøo moät cuoäc cöû haønh ñaïi keát taïi giaùo xöù Coâng Giaùo Thaùnh Barbara. Thuû phaïm cuûa vuï thaûm saùt naøy laø nhoùm voõ trang ñöôïc meänh danh laø "ninja", thuoäc haï cuûa oâng Bernard Kolelas, thuû töôùng trong chính phuû bò giaûi taùn cuûa cöïu toång thoáng Pascal Lissouba.

Nhöõng nhaân vaät toân giaùo bò saùt haïi laø thaønh vieân cuûa moät uûy ban ñang thöông löôïng vôùi nhoùm Ninja ñeå taùi laäp an ninh cho xöù sôû. UÛy Ban naøy goàm 9 thaønh vieân maø 6 ngöôøi thuoäc haøng giaùo só ñòa phöông.

Theo lôøi töôøng thuaät cuûa linh muïc Chính Thoáng Bernard Diafouka, chuû tòch cuûa uûy ban trung gian noùi treân, nhöõng ngöôøi thanh nieân voõ trang ñaõ ñoät nhaäp vaøo nhaø thôø vaø baét caùc chöùc saéc toân giaùo ra khoûi nhaø thôø, roài naû suùng vaøo hoï.

Theo tin cuûa haõng thoâng taán Fides, tieáp theo cuoäc thaûm saùt, quaân ñoäi ñaõ môû cuoäc haønh quaân vaø gieát cheát khoaûng 20 phieán quaân trong vuøng.


Hoäi Ñoàng Lieân Bang Thuïy Só vaãn tieáp tuïc duy trì ñieàu khoaûn coù lieân quan ñeán vieäc thieát laäp caùc Toøa Giaùm Muïc Coâng Giaùo

Hoäi Ñoàng Lieân Bang Thuïy Só vaãn tieáp tuïc duy trì ñieàu khoaûn coù lieân quan ñeán vieäc thieát laäp caùc Toøa Giaùm Muïc Coâng Giaùo.

Berne - Thuïy Só [Apic 17/11/98] - Hoäi Ñoàng Lieân Bang Thuïy Só vaãn tieáp tuïc duy trì moät ñieàu khoaûn trong Hieán Phaùp theo ñoù vieäc thieát laäp caùc Toøa Giaùm Muïc Coâng Giaùo phaûi coù söï pheâ chuaån cuûa chính quyeàn lieân bang.

Theo khoaûn 50 cuûa hieán phaùp hieän haønh, ñeå thieát laäp caùc Toøa Giaùm Muïc Coâng Giaùo treân laõnh thoå Thuïy Só , Giaùo Hoäi Coâng Giaùo caàn phaûi ñöôïc söï chuaån y cuûa chính phuû lieân bang. Ñieàu khoaûn naøy laø moät taøn dö cuûa chính saùch thöôøng ñöôïc meänh danh laø "kulturkampf", nghóa laø chieán ñaáu cho neàn vaên minh, döôùi thôøi thuû töôùng Bismack hoài thaäp nieân 70 cuûa theá kyû thöù 19. Chính saùch naøy nhaèm laøm suy yeáu aûnh höôûng cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo.

Ngaøy 22/09/98 vöøa qua, vôùi 20 phieáu thuaän vaø 19 phieáu choáng, Hoäi Ñoàng Lieân Bang Thuïy Só ñaõ quyeát ñònh duy trì ñieàu khoaûn naøy. Ñöùc Cha Ameùdeùe Grab, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Thuïy Só ñaõ yeâu caàu baõi boû ñieàu khoaûn naøy. Ngaøi noùi raèng moät qui ñònh nhö theá khoâng xöùng vôùi moät Hieán Phaùp hieän ñaïi vaø daân chuû.

Ñieàu ñaùng buoàn laø lieân ñoaøn caùc Giaùo Hoäi Tin Laønh taïi Thuïy Só laïi yeâu caàu quoác hoäi duy trì ñieàu khoaûn naøy.


Quan heä giöõa Coâng Giaùo - Chính Thoáng Giaùo AÁn Ñoä môû roäng tuy vaãn coøn nhöõng khaùc bieät

Quan heä giöõa Coâng Giaùo - Chính Thoáng Giaùo AÁn Ñoä môû roäng tuy vaãn coøn nhöõng khaùc bieät.

(UCAN IB1381.1002 17/11/98) - AÁn Ñoä (Kottayam) - Trong khoùa hoïp thöù 10 töø ngaøy 26-30 thaùng 10/1998 vöøa qua taïi Kottayam, thuoäc bang Kerala mieàn Nam AÁn, uûy ban hoãn hôïp Coâng Giaùo-Chính Thoáng Giaùo AÁn Ñoä ñaõ thoûa thuaän môû roäng quan heä hôïp taùc tuy söï khaùc bieät giöõa hai giaùo hoäi vaãn coøn keùo daøi.

UÛy Ban naøy ñöôïc thaønh laäp daïo naêm 1988. Thaønh vieân cuûa uûy ban bao goàm caùc söû gia vaø thaàn hoïc gia, do ÑTC Gioan Phaoloâ II vaø giaùo chuû Basilius Mar Thoma Matthews II cuûa Chính Thoáng Giaùo Malankara, boå nhieäm. Muïc tieâu cuûa uûy ban laø möu tìm nhöõng ñöôøng höôùng ñeå caû hai giaùo hoäi trôû thaønh chöùng nhaân theâm nöõa cuûa Tin Möøng. Ngöôøi caàm ñaàu phaùi ñoaøn Coâng Giaùo ñeán döï khoùa hoïp laàn naøy laø Ñöùc Toång Giaùm Muïc Pierre Duprey, thö kyù Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh ñaëc traùch thaêng tieán tình hieäp nhaát Kitoâ, veà phía phaùi ñoaøn chính thoáng coù Ñöùc Toång Giaùm Muïc Philippose Mar Eusebius, Giaùm Muïc Pathanamthitta. Sau caùc buoåi thaûo luaän uûy ban ñoàng yù raèng truyeàn thoâng vaø huaán luyeän giôùi treû laø hai laõnh vöïc coù theå coäng taùc ñöôïc giöõa Coâng Giaùo vaø Chính Thoáng. Caùc tham döï vieân cuõng ñeà nghò coù söï lieân laïc maät thieát hôn giöõa caùc chuûng sinh cuûa hai giaùo hoäi, vaø coäng taùc trong noã löïc baûo toàn caùc nôi choán vaø ñoà vaät coù giaù trò khaûo coå. Ngoaøi ra caùc tham döï vieân coøn thaûo luaän veà caùc vaán ñeà thaàn hoïc, cuï theå laø vieäc keát hoân giöõa tín höõu cuûa hai giaùo hoäi (inter-church marriage).

Cô caáu quyeàn löïc trong giaùo hoäi cuõng ñöôïc caùc tham döï vieân mang ra thaûo luaän, tuy nhieân phía Chính Thoáng Giaùo baùc boû laäp tröôøng cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo veà quyeàn cuûa vò Giaùm Muïc ñöôïc thi haønh trong söï hieäp thoâng vôùi vò Giaùm Muïc Roma, töùc laø Ñöùc Giaùo Hoaøng. (episcopal authority is exercised in collegiality with bishop of Rome). Ñöùc oâng Vellanickal, ñaïi dieän giaùo hoäi Coâng Giaùo trong uûy ban cho raèng ñaây laø moät vaán ñeà caàn phaûi tôùi lôøi caàu nguyeän vaø thaûo luaän theâm nöõa giöõa hai giaùo hoäi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page