Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 16 thaùng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñöùc Hoàng Y Vidal cuûa Philippines khuyeán khích caùc linh muïc caäp nhaät hoùa veà kyõ thuaät thoâng tin

Ñöùc Hoàng Y Vidal cuûa Philippines khuyeán khích caùc linh muïc caäp nhaät hoùa veà kyõ thuaät thoâng tin.

(UCAN PV1385.1002 17/11/98) - Philippines (TP Cebu) - Ñöùc Hoàng Y Ricardo Vidal, Toång Giaùm Muïc Cebu beân Philippines, khuyeán khích caùc linh muïc trieàu trong Toång Giaùo Phaän naøy haõy ñoïc saùch vaø hoïc hoûi ñeå hoï khoâng bò boû laïi ñaèng sau trong thôøi ñaïi thoâng tin ngaøy nay.

Leân tieáng trong buoåi hoïp maët cuûa Hieäp Hoäi Caùc Linh Muïc theo hoïc ôû caùc chuûng vieän trong Toång Giaùo Phaän Cebu hoài ñaàu thaùng 11/1998 naøy, Ñöùc Hoàng Y Vidal ghi nhaän raèng, giöõa luùc caùc giaùo daân ñang thi ñua hoïc hoûi kieán thöùc veà thoâng tin, phaàn mình, caùc linh muïc cuõng caàn phaûi phaán ñaáu ñeå theo kòp hoaëc vöôït qua caùc giaùo daân trong laõnh vöïc naøy, nhö vaäy caùc linh muïc môùi coù theå hoaøn thaønh vai troø laø cuûa moät nhaø giaùo duïc. Ngaøi khuyeán khích caùc linh muïc haõy laøm quen vôùi caùc kyõ thuaät thoâng tin hieän ñaïi vaø nhöõng tieán boä kyõ thuaät khaùc treân theá giôùi, cuõng gioáng nhö hoï caäp nhaät hoùa kieán thöùc thaàn hoïc cuûa mình vaäy.

Toång Giaùo Phaän Cebu cuõng ñaõ thieát laäp ñöôïc moät heä thoáng xöû duïng maïng löôùi Internet vaø Ñöùc Hoàng Y Vidal khuyeán khích caùc linh muïc neân hoïc hoûi vaø bieát caùch xöû duïng thoâng thaïo phöông tieän thoâng tin raát phoå bieán naøy.


Toång giaùo phaän Habana, Cuba ñoäng vieân moïi ngöôøi baûo veä söï soáng

Toång giaùo phaän Habana, Cuba ñoäng vieân moïi ngöôøi baûo veä söï soáng.

La Habana - Cuba [Zenit 16/11/98] - Toång giaùo phaän La Habana,Cuba, hoâ haøo caùc tín höõu tham gia phong traøo baûo veä söï soáng.

Trong nhöõng thaäp nieân vöøa qua, taïi Cuba ñaõ coù khoaûng 3 trieäu vuï phaù thai. Bình quaân moãi naêm coù khoaûng 100 ngaøn vuï vaø moãi ngaøy 273 vuï. Trong moät ñaát nöôùc chæ coù khoaûng 12 trieäu daân nhö Cuba, treân ñaây quaû laø nhöõng con soá ñaùng buoàn cuûa neàn vaên hoùa söï cheát. Ñaây cuõng laø nhöõng con soá maâu thuaån vôùi söï côûi môû noøng nhieät cuûa nguôøi daân vuøng Ñaûo Caribeâ ñoái vôùi cuoäc soáng.

Ñeå chaän ñöùng teä naïn noùi treân, Toång giaùo phaän la Habana , do Ñöùc Hoàng Y Jaime Ortega laõnh ñaïo, ñaõ ñöa ra nhieàu saùng kieán nhaèm ñaùnh thöùc löông taâm ngaùi nguû cuûa daân chuùng. Moät trong nhöõng saùng kieán ñoù laø phoå bieán taøi lieäu veà vieäc ñieàu hoøa sinh saûn theo tieát duïc ñònh kyø. Ñaây laø moät coá gaéng ñaøy yù nghóa ñoái vôùi moät Giaùo Hoäi voán chöa coù ñuû phöông tieän vaø nhaân vieân muïc vuï.


Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Uruguay toá caùo naïn phaù thai vaø choáng laïi heä thoáng giaùo duïc phaûn daân chuû

Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Uruguay toá caùo naïn phaù thai vaø choáng laïi heä thoáng giaùo duïc phaûn daân chuû.

Montevideo - Uruguay [Zenit 16/11/98] - Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Uruguay leân tieáng beânh vöïc quyeàn ñöôïc sinh ra cuûa thai nhi vaø toá caùo heä thoáng giaùo duïc phaûn daân chuû. Keát thuùc phieân hoïp thöôøng nieân, trong söù ñieäp kyû nieäm 50 naêm coâng boá baûn tuyeân ngoân quoác teá nhaân quyeàn, caùc Ñöùc Giaùm Muïc Uruguay noùi ñeán quyeàn cuûa treû em ñöôïc cöu mang vaø sinh ra trong moät gia ñình.

Vôùi moät daân soá chæ coù 3 trieäu 2, moãi naêm taïi Uruguay coù töø 100 ñeán 300 ngaøn vuï phaù thai leùn luùt. Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Uruguay baøy toû söï caûm thoâng vôùi nhöõng phuï nöõ phaûi laâm vaøo hoaøn caûnh khoù khaên. Nhöng caùc ngaøi keâu goïi taát caû moïi toå chöùc, coâng quyeàn cuõng nhö tö nhaân, haõy laøm moïi coá gaéng ñeå baûo veä vaø giuùp ñôõ nhöõng nguôøi phuï nöõ ñang gaëp hoaøn caûnh khoù khaên, ñeå hoï khoâng saùt haïi ñöùa con coøn trong loøng meï. Theo caùc Ñöùc Giaùm Mïc Uruguay, phaù thai laø moät toäi aùc gheâ tôûm phaù vôû neàn taûng cuûa moïi thöù quyeàn cô baûn khaùc cuûa con nguôøi.

Cuõng trong söù ñieäp nhaân dòp kyû nieäm 50 naêm coâng boá baûn tuyeân ngoân quoác teá nhaân quyeàn, caùc ñöùc giaùm muïc Uruguay leân tieáng toá caùo tính caùch phaûn daân chuû cuûa heä thoáng giaùo duïc trong nöôùc. Caùc ngaøi noùi raèng vì chæ taøi trôï cho tröôøng coâng laäp, chính phuû khoâng nhìn nhaän quyeàn cuûa cha meï ñöôïc löïa choïn cho con caùi moät neàn giaùo duïc phuø hôïp vôùi nieàm tin vaø xaùc tín rieâng cuûa mình.


Chuyeán vieáng thaêm Thaùnh Ñòa cuûa Ñöùc Thaùnh Cha khoâng ñöôïc baûo ñaûm

Chuyeán vieáng thaêm Thaùnh Ñòa cuûa Ñöùc Thaùnh Cha khoâng ñöôïc baûo ñaûm.

Gierusalem [Apic 16/11/98] - Ñöùc Thöôïng Phuï Coâng Giaùo La Tinh taïi Gieârusalem cho bieát moät chuyeán vieáng thaêm Thaùnh Ñòa cuûa Ñöùc Thaùnh Cha dòp Naêm Thaùnh 2000 khoâng ñöôïc baûo ñaûm.

Phaùt bieåu hoâm thöù Hai 16/11/98, Ñöùc Cha Michel Sabbah noùi raèng tình hình chính trò baát oån maø Israel vaø Palestine ñang traûi qua laø lyù do khieán cho chuyeán vieáng thaêm khoù coù theå thöïc hieän.

Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ nhieàu laàn baøy toû mong öôùc ñöôïc vieáng thaêm Thaùnh Ñòa. Ñöùc Thöôïng Phuï Michel Sabbah cuõng cho bieát chöông trình caùc cuoäc cöû haønh döï truø cho naêm thaùnh 2000 taïi Gieârusalem. Caùc cuoäc leã seõ ñöôïc khai maïc vaøo dòp Leã Noel saép tôùi taïi nhaø thôø Giaùng Sinh ôû Beâlem vaø keát thuùc cuõng taïi ñaây vaøo dòp leã Hieån Linh , 6/1 naêm 2001. 6 coäng ñoàng Coâng Giaùo, khaùc bieät trong nghi leã, nhöng hieäp nhöùt trong ñöùc tin, seõ toå chöùc caùc cuoäc leã theo caùch thöùc rieâng cuûa mình taïi nhöõng nôi Chuùa Kitoâ ñaõ toû hieän. Nhöõng nguôøi Coâng Giaùo taïi Thaùnh Ñòa cho bieát hoï vaãn giöõ hy voïng raèng nhöõng nguôøi Do Thaùi vaø Hoài Giaùo seõ tham döï vaøo moät soá leã nghi ñeå cuøng nhau xin ôn hoøa bình vaø hoøa giaûi trong vuøng.


Caùc Giaùm Muïc Indonesia leân aùn baïo ñoäng

Caùc Giaùm Muïc Indonesia leân aùn baïo ñoäng.

(UCAN IN1397.1002 16/11/98) - Indonesia (Jakarta) - Caùc Giaùm Muïc Coâng Giaùo Indonesia vöøa leân aùn naïn baïo ñoäng ñaõ gaây neân caùi cheát cuûa caùc sinh vieân bieåu tình taïi Jakarta.

Thöù Saùu vöøa qua (13/11/98), caùc sinh vieân Jakarta ñaõ toå chöùc moät cuoäc bieåu tình nhaân phieân hoïp ñaëc bieät cuûa Hoäi Ñoàng Coá Vaán Nhaân Daân ñeå baøn veà caùc döï luaät caûi toå chính trò vaø baàu cöû. Töø tröôøng ñaïi hoïc Coâng Giaùo Atma Jaya, caùc sinh vieân ñaõ keùo veà toøa nhaø quoác hoäi nôi dieãn ra phieân hoïp, ñeå ñoøi caùc nhaø laøm luaät cuûa Indonesia mang cöïu toång thoáng Soeharto ra xeùt xöû, ñoàng thôøi ban haønh ñaïo luaät xoùa boû söï tham gia cuûa quaân ñoäi trong chính trò. Quaân ñoäi Indonesia vaø caùc löïc löôïng an ninh tö nhaân ñöôïc chính phuû möôùn ñaõ duøng voõ löïc ñeå ñoái phoù vôùi caùc sinh vieân bieåu tình. Toång coäng coù 16 ngöôøi bò thieät maïng vaø 200 ngöôøi bò thöông trong vuï baïo ñoäng naøy, trong soá ñoù coù 6 sinh vieân, 5 thöôøng daân vaø 4 nhaân vieân an ninh. Ña soá nhöõng ngöôøi cheát do bò ñaùnh hoaëc truùng ñaïn töø phía quaân ñoäi. Ñöùc Cha Josephus Suwatan, Giaùm Muïc Manado vaø laø chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Indonesia ñaõ thay maët cho taát caû caùc Giaùm Muïc Indonesia, baøy toû moái quan taâm saâu xa vì söï naëng tay cuûa quaân ñoäi ñoái vôùi caùc sinh vieân bieåu tình. Trong thoâng caùo mang töïa ñeà "Haõy chaám döùt haønh vi ñoäc aùc nhaém vaøo giôùi treû, ñöôïc coâng boá vaøo hoâm thöù Baûy (14/11/98), Ñöùc Cha Suwatan ñaët caâu hoûi nhö sau: "Taïi sao nhöõng ngöôøi con öu tuù nhaát cuûa quoác gia, nhöõng ngöôøi tranh ñaáu cho chính nghóa cuûa caûi toå maø taát caû chuùng ta ñeàu mong muoán, laïi bò ñaùnh ñaäp vaø bò baén cheát nhö vaäy? Chuùng toâi baùc boû vaø maïnh meõ leân aùn nhöõng haønh vi ñoäc aùc vaø baïo ñoäng naøy. Chuùng toâi keâu goïi chính phuû vaø quaân ñoäi haõy chaám döùt tình traïng baïo ñoäng naøy".

Thoâng caùo cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Indonesia baøy toû hoái tieác laø quaân ñoäi ñaõ xöû duïng tôùi voõ löïc ñoàng thôøi nhaéc nhôû caùc nhaân vieân an ninh raèng nhieäm vuï cuûa hoï laø baûo veä an ninh chöù khoâng phaûi ñeå gieo raéc sôï haõi. Trong lôøi nhaén göûi tôùi caùc sinh vieân, maø caùc Giaùm Muïc goïi laø nhöõng ngöôøi thöøa keá yù thöùc heä quoác gia, thoâng caùo keâu goïi hoï haõy tieáp tuïc cuoäc ñaáu tranh cho chaùnh nghóa cuûa söï thaät vaø coâng lyù. Cuõng trong ngaøy thöù baûy, Ñöùc Hoàng Y Julius Darmaatmadja, Toång Giaùm Muïc Jakarta vaø laõnh tuï ngöôøi Hoài Giaùo laø oâng Abdurrachman Wahid ñaõ coâng boá moät thoâng caùo chung baøy toû moái quan taâm veà naïn baïo ñoäng ñang gia taêng taïi Indonesia. Thoâng caùo coù ñoaïn ghi raèng: "Töø laâu, chuùng toâi caûm thaáy ñaát nöôùc cuûa chuùng ta ñang soáng trong tình traïng beänh hoaïn. Ñeâm ngaøy 13/11/98, caûm nghó naøy laïi caøng maïnh hôn ñöùng tröôùc tình hình ngaøy moät trôû neân teä hôn. Chuùng toâi kinh hoaøng vaø töï hoûi nhöõng gì xaûy ra taïi caùc khuoân vieân ñaïi hoïc vaø treân ñöôøng phoá coù yù nghóa gì. Nhieàu ngöôøi cuõng seõ töï hoûi, lieäu coøn coù bao nhieâu ngöôøi thieän chí taïi Indonesia naøy khi maø coù quaù nhieàu ngöôøi trôû thaønh naïn nhaân cuûa baïo ñoäng."


Back to Radio Veritas Asia Home Page