Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 15 thaùng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Nhaân daân Cuba hy voïng raèng Leã Giaùng Sinh seõ laø ngaøy leã nghæ

Nhaân daân Cuba hy voïng raèng Leã Giaùng Sinh seõ laø ngaøy leã nghæ.

La Habana - Cuba [Zenit 15/11/98] - Trong moät cuoäc hoïp baùo ñeå giôùi thieäu Taân UÛy Ban thöôøng tröïc cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, Ñöùc Cha Adolfa Rodriguez Herrera, taân chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Cuba noùi raèng, nhaân daân nöôùc naøy hy voïng raèng chính phuû seõ tuyeân boá Leã Giaùng Sinh laø leã nghæ nhö naêm vöøa qua tröôùc khi Ñöùc Thaùnh Cha ñeán vieáng thaêm.

Keå töø naêm 1970, chính phuû Cuba khoâng coøn nhìn nhaän Leã Giaùng Sinh laø leã nghæ nöõa. Nhöng naêm vöøa qua, moät thaùng tröôùc khi Ñöùc Thaùnh Cha ñeán vieáng thaêm nöôùc naøy, vì yeâu caàu cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, chuû tòch Fidel Castro ñaõ coâng boá raèng leã Giaùng Sinh laø leã nghæ trong naêm ñoù maø thoâi.

Theo Ñöùc Cha chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Cuba, chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Thaùnh Cha töø ngaøy 21 ñeán 25 thaùng Gieâng 1998 vöøa qua töông ñoái ñaõ caûi thieän moái quan heä giöõa Nhaø Nöôùc vaø Giaùo Hoäi. Tuy nhieân, ngaøi xaùc nhaän raèng trong ñôøi soáng saâu xa cuûa Giaùo Hoäi, vaãn coøn coù nhieàu vaán ñeà chöa giaûi quyeát.

Trong cuoäc hoïp baùo, Ñöùc Cha Herrera cuõng cho bieát veà tình hình Giaùo Hoäi. Hieän nay moãi linh muïc Cuba phaûi saên soùc muïc vuï cho 56 ngaøn tín höõu. 250 linh muïc treân toaøn quoác laø moät con soá quaù ít so vôùi nhu caàu cuûa daân soá Coâng Giaùo.

Ñöùc Cha chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Cuba cuõng cho bieát raèng töø ngaøy 14 ñeán 17 thaùng 2/1999 naêm tôùi, lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Myõ Chaâu seõ nhoùm taïi La Habana, Cuba.


Chính phuû Thoå Nhæ Kyø bò toá caùo ñang môû "chieán tranh taâm lyù" choáng laïi toøa thöôïng phuï ñaïi keát cuûa Giaùo Hoäi Chính Thoáng

Chính phuû Thoå Nhæ Kyø bò toá caùo ñang môû "chieán tranh taâm lyù" choáng laïi toøa thöôïng phuï ñaïi keát cuûa Giaùo Hoäi Chính Thoáng.

Istanbul - Thoå Nhæ Kyø [Apic 15/11/98] - Ñaïi dieän cuûa Toøa Thöôïng Phuï ñaïi keát coù truï sôû taïi Istanbul ñaõ leân tieáng toá caùo chính phuû Thoå Nhæ Kyø ñang môû "chieán tranh taâm lyù" choáng laïi Toøa Thöôïng Phuï.

Giaùo Hoäi Chính Thoáng ñaõ coù maët taïi Istanbul töø theá kyû thöù 7. Tröôùc kia ñöôïc goïi laø Constantinople, thaønh phoá naøy ñaõ töøng laø moät trung taâm vaên hoùa Kitoâ giaùo. Ngaøy nay, treân toaøn laõnh thoå Thoå Nhæ Kyø, chæ coøn khoaûng vaøo chuïc ngaøn tín höõu Kitoâ, nhöng Toøa Thöôïng Phuï ñaïi keát coù quyeàn taøi phaùn treân khoaûng 3 trieäu röôûi tín höõu Chính Thoáng ñang sinh soáng taïi Crete, caùc vuøng ñaûo trong bieån Egeùe, nuùi Athos vaø nguôøi Hy Laïp soáng ôû haûi ngoaïi.

Ñöùc Thöôïng Phuï Bartholomeâoâ ñeä nhöùt, ñöôïc meänh danh laø thöôïng phuï ñaïi keát, laø thuû laõnh tinh thaàn cuûa 15 Giaùo Hoäi Chính Thoáng töï trò. Rieâng ngaøi vaø Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc ñeàu laø coâng daân Thoå Nhæ Kyø, goác Hy Laïp.

Taïi moät hoäi nghò veà nhöõng vaán ñeà nhaân ñaïo qui tuï ñaïi dieän cuûa 54 nöôùc trong Toå Chöùc veà an ninh vaø hôïp taùc AÂu Chaâu nhoùm taïi Varsava hoài ñaàu thaùng 11/1998 vöøa qua, Hoäi Constantinople ñaõ toá caùo raèng chính phuû Thoå Nhæ Kyø haïn cheá töï do toân giaùo cuûa coäng ñoàng Hy Laïp taïi Istanbul vaø khoâng nhìn nhaän tính caùch ñaïi keát cuûa Toøa thöôïng phuï Constantinople. Hoäi Constantinople coøn noùi raèng naêm 1971, chính phuû Thoå Nhæ Kyø ñaõ ñoùng cöûa thaàn hoïc vieän taïi ñaûo Halki, gaàn Istanbul cuõng nhö truïc xuaát caùc linh muïc Chính Thoáng taïi caùc tröôøng thieåu soá.


Back to Radio Veritas Asia Home Page