Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 14 thaùng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc Giaùm Muïc Cuba hy voïng Giaùng Sinh naêm nay seõ laø ngaøy leã nghæ

Caùc Giaùm Muïc Cuba hy voïng Giaùng Sinh naêm nay seõ laø ngaøy leã nghæ.

(EWTN 14/11/98) - Cuba (Havana) - Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Cuba baøy toû hy voïng laø chính quyeàn coäng saûn seõ cho pheùp daân chuùng ñöôïc nghæ vaøo ngaøy leã Giaùng Sinh naêm nay, neáu ñöôïc nhö vaäy thì ñaây laø 2 naêm lieàn leã Giaùng Sinh laø ngaøy leã nghæ taïi Cuba.

Naêm 1969, chính quyeàn Coäng Saûn Cuba huûy boû leã nghæ Giaùng Sinh. Naêm ngoaùi 1997, trong moät cöû chæ toân troïng ÑTC Gioan Phaoloâ II ñeán vieáng thaêm Cuba laàn ñaàu tieân vaøo thaùng 1/98, chính phuû Cuba cho pheùp ngöôøi daân ñöôïc nghæ leã Giaùng Sinh. Leân tieáng trong cuoäc hoïp baùo sau khi ñöôïc baàu laøm chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Cuba thay theá Ñöùc Hoàng Y Jaime Ortega, Ñöùc Cha Adolfo Rodriguez Herrera baøy toû caûm nghó nhö sau: "Ñaây laø moät vaán ñeà quan taâm cuûa Giaùo Hoäi. Vieäc coâng nhaän leã Giaùng Sinh laø ngaøy leã nghæ xem ra hôïp lyù vaø coù theå xaûy ra. Chuùng toâi ñaõ nghe nhöõng lôøi ñoàn ñoaùn raèng chính quyeàn Cuba seõ coâng nhaän Giaùng Sinh laø ngaøy leã nghæ. Ñaây laø ñieàu chuùng toâi hy voïng, tin töôûng vaø mong muoán seõ xaûy ra."

Gaàn ñaây, caùc vieân chöùc chính phuû Cuba noùi laø chöa coù quyeát ñònh chính thöùc lieân quan tôùi vaán ñeà nghæ leã Giaùng Sinh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page