Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 13 thaùng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñöùc Toång Giaùm Muïc Desmond Tutu keâu goïi ñaët giaùo duïc leân haøng öu tieân

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Desmond Tutu keâu goïi ñaët giaùo duïc leân haøng öu tieân.

(Reuters 13/11/98) - Hoa Kyø (Columbus) - Ñöùc Toång Giaùm Muïc Desmond Tutu cuûa Anh Giaùo beân Nam Phi keâu goïi chính phuû nöôùc naøy ñaët giaùo duïc leân haøng öu tieân vaø laøm theá naøo ñeå taát caû ngöôøi daân Nam Phi höôûng quyeàn ñöôïc giaùo duïc.

Lôøi keâu goïi treân ñaây ñöôïc Ñöùc Toång Giaùm Muïc Tutu ñöa ra nhaân dòp ngaøi ñöôïc trao taëng giaûi thöôûng vì söï daán thaân cuûa ngaøi trong coâng taùc tranh ñaáu cho coâng lyù xaõ hoäi. Leã trao taëng giaûi thöôûng ñaõ dieãn ra taïi moät hoäi nghò veà gia ñình vaø treû em, ñöôïc toå chöùc taïi thaønh phoá Columbus thuoäc bang Ohio beân Hoa Kyø. Leân tieáng vôùi caùc kyù giaû sau leã taëng giaûi thöôûng Ñöùc Toång Giaùm Muïc Desmond Tutu noùi nhö sau: "Giaùo duïc laø moät laõnh vöïc quan troïng caàn ñöôïc löu yù tröôùc tieân ñeå Nam Phi coù theå bieán ñoåi töø moät xaõ hoäi phaân bieät chuûng toäc. Caàn phaûi giuùp cho ngöôøi daân bieát ñoïc, bieát vieát, bieát ñeám vaø lónh hoäi kieán thöùc kyõ thuaät. Ñaây laø nhöõng vaán ñeà maø Nam Phi caàn phaûi thöïc hieän.

Theo Ñöùc Toång Giaùm Muïc Tutu, Nam Phi caàn phaûi khöû tröø nhöõng haäu quaû cuûa naïn phaân bieät chuûng toäc, maø di saûn chính laø trình ñoä hoïc thöùc thaáp keùm cuûa nhieàu ngöôøi daân treân toaøn nöôùc. Nhöng ñaùng tieác laø quoác gia naøy coøn quaù nhieàu vaán ñeà caàn phaûi xöû duïng tôùi nguoàn taøi nguyeân maø cho ñeán giôø vaãn coøn ôû trong tình traïng haïn heïp. Vò Toång Giaùm Muïc Anh Giaùo cuûa Nam Phi laø ngöôøi ñöôïc giaûi Nobel hoøa bình naêm 1984 vì laäp tröôøng choáng phaân bieät chuûng toäc cuûa ngaøi.


Ñaøi phaùt thanh Vatican ca ngôïi vieäc Phaùp xoùa nôï cho Nicaragua vaø Honduras

Ñaøi phaùt thanh Vatican ca ngôïi vieäc Phaùp xoùa nôï cho Nicaragua vaø Honduras.

(EWTN 13/11/98) - Vatican - Ñaøi Phaùt Thanh Vatican ñaõ leân tieáng ca ngôïi quyeát ñònh cuûa chính phuû Phaùp, xoùa nôï cho Nicaragua vaø Honduras, laø hai quoác gia bò thieät haïi naëng neà nhaát do traän baõo Mitch gaây ra. Ngoaøi Phaùp, thieän chí cuûa chính phuû Cuba cuõng ñöôïc nhaéc ñeán sau khi Cuba quyeát ñònh xoùa moùn nôï gaàn 50 trieäu Myõ Kim cho Nicaragua.

Buoåi phaùt thanh cuûa Ñaøi Vatican cuõng nhaéc laïi lôøi keâu goïi thöôøng xuyeân cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II giaûm bôùt gaùnh naëng nôï naàn cuûa caùc nöôùc ngheøo, cuï theå laø ñình hoaõn vieäc thanh toaùn caùc khoaûn nôï. Ñoái vôùi ÑTC, tha nôï cho caùc nöôùc ngheøo laø haønh ñoäng hôïp lyù ñeå möøng Ñaïi Naêm Thaùnh 2000.


Giaùo Hoäi Chính Thoáng Serbi muoán tham döï vaøo cuoäc thöông thuyeát veà Kosovo

Giaùo Hoäi Chính Thoáng Serbi muoán tham döï vaøo cuoäc thöông thuyeát veà Kosovo.

(AFP 13/11/98) - Serbia (Belgrade) - Thöù Naêm vöøa qua (12/11/98), laàn ñaàu tieân giaùo hoäi Chính Thoáng Serbia leân tieáng yeâu caàu ñöôïc döï phaàn vaøo cuoäc thöông thuyeát veà töông lai cuûa tænh Kosovo.

Haõng thoâng taán Tanjug cuûa Serbia töôøng thuaät, lôøi keâu goïi treân ñaây ñöôïc göûi tôùi chính phuû Serbia vaø Lieân Hieäp Quoác theo sau boán ngaøy hoïp thöôïng hoäi ñoàng cuûa giaùo hoäi Chính Thoáng. Caùc nhaø laõnh ñaïo Chính Thoáng Serbia cuõng keâu goïi ngöôøi goác Serbie vaø Albanie chung soáng vôùi nhau trong tình thaân höõu. Tuy nhieân cuõng trong thoâng caùo, giaùo hoäi Chính Thoáng Serbia cuõng chæ trích caùc phieán quaân Hoài Giaùo Albanie veà cuoäc ñoå maùu taïi Kosovo, ñoàng thôøi caûnh caùo coäng ñoàng quoác teá raèng Kosovo vaãn thuoäc chuû quyeàn laõnh thoå cuûa Serbia.

Thoâng caùo ghi nhaän laø taïi Kosovo coù nhöõng ñòa ñieåm thaùnh thieâng cuûa Chính Thoáng Giaùo, cuøng vôùi hôn 1,300 nhaø thôø vaø tu vieän. Taát caû nhöõng cô sôû naøy ñeàu laø bieåu töôïng mang caên cöôùc cuûa ngöôøi Serbia, toàn taïi döôùi baát cöù cheá ñoä naøo, ngay caû trong luùc Kosovo bò caùc löïc löôïng ngoaïi bang chieám ñoùng. Vì theá giaùo hoäi Chính Thoáng Serbia leân aùn baát cöù moät toan tính naøo nhaém bieán Kosovo thaønh moät vuøng laõnh thoå ñoäc laäp khoûi chuû quyeàn cuûa Serbia.


Back to Radio Veritas Asia Home Page