Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 12 thaùng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp Taân Ñaïi Söù Brazil trình thö uûy nhieäm

ÑTC tieáp Taân Ñaïi Söù Brazil trình thö uûy nhieäm.

Vatican - 12.11.98 - Saùng thöù Naêm 12/11/98, luùc 11 giôø, trong Ñeàn Vatican, ÑTC tieáp Taân Ñaïi Söù Coäng Hoøa Brazil, oâng Marco Cesar Meira Naslausky. Trong dieãn vaên chaøo möøng Taân Ñaïi Söù, ÑTC noùi: "Côn khuûng hoaûng theá giôùi ñang traûi qua khoâng phaûi chæ vì lyù do taøi chaùnh, kinh teá, nhöng vì lyù do coù cuoäc khuûng hoaûng veà caùc giaù trò, caùc lyù töôûng vaø khuûng hoaûng veà neàn taûng luaân lyù, hieän ñeø naëng caùch rieâng treân gia ñình". ÑTC nhaéc laïi chuyeán vieáng thaêm cuûa ngaøi naêm vöøa qua taïi Rio de Janeiro, nhaân dòp cöû haønh Ngaøy Theá Giôùi laàn thöù hai veà Gia Ñình. ÑTC nhaéc laïi raèng: "Qua trung gian gia ñình, taát caû cuoäc soáng con ngöôøi ñöôïc höôùng veà töông lai".

ÑTC baøy toû söï haøi loøng cuûa ngaøi veà söï daán thaân cuûa Chính Phuû Brazil trong nhöõng caûi caùch xaõ hoäi trôû neân raát caàn thieát, ñeå thoaùt ra khoûi nhöõng khai thaùc vaø nhöõng baát coâng choàng chaát trong nhieàu naêm baát oån veà chính trò vaø kinh teá. Veà nhöõng caûi caùch xaõ hoäi, ÑTC noùi raèng: ngaøi ñang chuù yù theo doõi vieäc aùp duïng nhöõng bieän phaùp nhaèm ñi ñeán vieäc phaân phoái coâng bình taøi saûn trong nöôùc, nhaèm thaêng tieán coâng vieäc giaùo huaán vaø giaùo duïc treân caùc caáp baäc vaø nhaèm vöôït qua vaán ñeà gai goùc cuûa caùc moùn nôï ngoaïi quoác vaø thaûm caûnh cuûa naïn thaát nghieäp trong nhieàu laõnh vöïc cuûa neàn kinh teá quoác gia. ÑTC haøi loøng caùch rieâng veà daán thaân cuûa chính phuû daønh quyeàn öu tieân cho laõnh vöïc xaõ hoäi, trong vieäc beânh vöïc caùc quyeàn con ngöôøi, caùch rieâng quyeàn cuûa caùc treû nhoû, cuõng nhö daønh öu tieân cho vieäc caûi caùch ñieàn ñòa. ÑTC noùi: "Ñaây laø nhöõng thaùch ñoá cho hoøa bình vaø cho tieán boä ñieàu hoøa xaõ hoäi". Cuoái cuøng, ÑTC nhaän ñònh raèng: "Vieäc phaùt trieån cuûa Brazil, ñaõ ghi nhaän ñöôïc trong nhöõng naêm vöøa qua, seõ beàn bæ, neáu ñöôïc keøm theo bôûi moät söï gia taêng caùc giaù trò luaân lyù: caùc giaù trò naøy laøm cho tình lieân ñôùi trôû neân trung taâm cuûa caùc quyeát ñònh quan troïng hôn, caùch rieâng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ít may maén hôn."


Caùc Giaùm Muïc Meâhicoâ khoâng muoán Ñöùc Cha Ruiz tham döï thöông thuyeát lieân quan tôùi bang Chiapas

Caùc Giaùm Muïc Meâhicoâ khoâng muoán Ñöùc Cha Ruiz tham döï thöông thuyeát lieân quan tôùi bang Chiapas.

(EWTN 12/11/98) - Meâhicoâ (Thuû ñoâ Meâhicoâ) - Trong tuaàn naøy, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Meâhicoâ nhoùm khoùa hoïp thöôøng nieân thöù 65. Moät Giaùm Muïc Meâhicoâ ñaõ gôïi yù raèng Ñöùc Cha Samuel Ruiz Garcia, Giaùm Muïc San Cristobal de las Casas seõ khoâng coøn tham gia vaøo cuoäc thöông thuyeát hoøa bình taïi bang Chiapas.

Trong cuoäc hoïp baùo taïi thuû ñoâ Meâhicoâ hoâm thöù Tö vöøa qua (11/11/98), Ñöùc Cha Ricardo Watty, Giaùm Muïc Nuevo Laredo, phoái hôïp vieân khoùa hoïp thöôøng nieân, cho caùc kyù giaû bieát laø söï coù maët cuûa Ñöùc Cha Samuel Ruiz trong caùc voøng thöông thuyeát giöõa chính phuû Meâhicoâ vaø löïc löôïng Zapatista khoâng neân ñöôïc coi nhö laø noã löïc cuûa haøng laõnh ñaïo Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Meâhicoâ, bôûi vì ñaây laø haønh ñoäng ñôn phöông cuûa rieâng Ñöùc Cha Ruiz maø thoâi. Ñöùc Cha Watty baøy toû moät caùch bi quan raèng söï hieän dieän cuûa Ñöùc Cha Ruiz taïi baøn thöông thuyeát chæ coù theå laøm chaäm laïi tieán trình thöông thuyeát maø thoâi. Ñöùc Cha Watty cuõng tieát loä theâm raèng Ñöùc Cha Javier Navarro, Giaùm Muïc phuï taù Guadalajara ñaàu tieân ñeà nghò Ñöùc Cha Ruiz ruùt lui khoûi baøn thöông thuyeát, tuy nhieân neáu Ñöùc Cha Ruiz vaãn tieáp tuïc muoán döï phaàn vaøo cuoäc thöông thuyeát thì Ñöùc Cha phaûi noùi roõ laø ngaøi khoâng ñaïi dieän cho Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Meâhicoâ.

Chöa coù phaûn öùng naøo töø phía Ñöùc Cha Samuel Ruiz, vaø trong tö caùch laø moät vò Giaùm Muïc giaùo phaän, Ñöùc Cha Ruiz khoâng leä thuoäc quyeàn haïn cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Meâhicoâ.


1/3 gaùi maõi daâm taïi AÁn Ñoä laø treû em

1/3 gaùi maõi daâm taïi AÁn Ñoä laø treû em.

(EWTN 12/11/98) - AÁn Ñoä (New Delhi) - 1/3 trong soá 900 ngaøn gaùi maõi daâm taïi AÁn Ñoä laø treû nöõ döôùi 14 tuoåi.

Treân ñaây laø keát quaû cuoäc thaêm doø treân toaøn quoác do moät trung taâm chuyeân veà caùc vaán ñeà treû em lao ñoäng taïi AÁn Ñoä, thöïc hieän. Trung taâm naøy do moät nhaø hoaït ñoäng xaõ hoäi ngöôøi Coâng Giaùo ñieàu khieån. Trong cuoán saùch mang töïa ñeà "Treû em Maõi Daâm taïi AÁn Ñoä", ra maét ñoäc giaû taïi New Delhi vaøo hoâm thöù Ba (10/11/98), baø Joseph Gathia ghi nhaän hai ñieåm noåi baät ñöôïc khaùm phaù trong cuoäc thaêm doø, ñoù laø con soá treû em haønh ngheà maõi daâm vaø löùa tuoåi cuûa caùc em. Cuõng theo baøo Joseph Gathia, caùch ñaây moät thaäp nieân, caùc tay moâi giôùi gaùi maõi daâm thöôøng choïn treû nöõ ôû löùa tuoåi 13 hay 14, nhöng nay thì giaûm xuoáng coøn töø 11 ñeán 12.

Trung taâm chuyeân veà caùc vaán ñeà lao ñoäng treû em baét ñaàu cuoäc nghieân cöùu veà naïn treû em haønh ngheà maõi daâm sau khi baûn qui öôùc môùi cuûa Toå Chöùc Lao Ñoäng Quoác Teá lieät keâ ñaây laø moät hình thöùc boùc loät söùc lao ñoäng cuûa treû em. Keát quaû cuoäc nghieân cöùu keùo daøi hai naêm naøy ñöôïc coi laø moät lôøi baùo ñoäng cho giôùi höõu traùch tröôùc vaán naïn treû em haønh ngheà maõi daâm.


An ninh cuûa Israel ñi lieàn vôùi quyeàn cuûa ngöôøi Palestine

An ninh cuûa Israel ñi lieàn vôùi quyeàn cuûa ngöôøi Palestine.

(EWTN 12/11/98) - Vatican - An ninh cuûa Israel tuøy thuoäc phaàn lôùn vaøo vieäc thöøa nhaän quyeàn cuûa ngöôøi Palestine.

Treân ñaây laø laäp tröôøng cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Renato Martino, ñaïi dieän thöôøng tröïc cuûa Toøa Thaùnh taïi Lieân Hieäp Quoác, trong baøi thuyeát trình tröôùc Ñaïi Hoäi Ñoàng Lieân Hieäp Quoác. Vaán ñeà göûi ñoà cöùu trôï cho ngöôøi tò naïn Palestine ñaõ ñöôïc mang ra thaûo luaän trong khoùa hoïp vaø nhaân dòp naøy, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Martino ñaõ nhaán maïnh tôùi taàm quan troïng cuûa vieäc ñaûm baûo quyeàn cuûa ngöôøi Palestine veà töï do toân giaùo, vaø ñöôïc höôûng caùc ñieàu kieän giaùo duïc, y teá vaø coâng aên vieäc laøm. Tuy löu yù tôùi moái ñe doïa cuûa khuûng boá ñoái vôùi thoûa öôùc Wye River vöøa ñöôïc kyù keát giöõa Israel vaø Palestine, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Martino keâu goïi hai phía neân mau choùng thi haønh caùc ñieàu khoaûn trong thoûa öôùc naøy. Ñoàng thôøi, phaùi ñoaøn Toøa Thaùnh taïi Lieân Hieäp Quoác cuõng xaùc tín raèng an ninh cuûa Israel chæ coù theå ñöôïc ñaûm baûo khi naøo quyeàn cuûa ngöôøi Palestine cuõng ñöôïc toân troïng. Chieáu theo thoûa öôùc Wye River, Israel ñoàng yù trao traû theâm 13% laõnh thoå vuøng Taây Ngaïn cho ngöôøi Palestine vaø ñoåi laïi chính quyeàn Palestine phaûi coù haønh ñoäng döùt khoaùt ñoái vôùi caùc toå chöùc khuûng boá, ñöôïc coi laø moái ñe doïa tröïc tieáp cho neàn an ninh cuûa Israel.

Cuõng trong baøi dieãn vaên, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Martino laäp laïi moái quan taâm cuûa Toøa Thaùnh lieân quan tôùi qui cheá cuûa thaønh Jerusalem. Ngaøi khaúng ñònh laø Thaønh Thaùnh phaûi ñöôïc ñaët döôùi söï ñaûm baûo cuûa quoác teá ñeå baûo veä tính caùch ñaëc bieät coù moät khoâng hai cuûa vuøng ñaát naøy. Vò ñaïi dieän cuûa Toøa Thaùnh taïi Lieân Hieäp Quoác cuõng baùc boû moïi toan tính muoán taùch bieät giöõa caùc ñòa ñieåm thaùnh thieâng taïi Jerusalem vôùi chính thaønh phoá naøy. Bôûi vì theo ngaøi, Jerusalem coù moät vai troø ñaëc bieät trong di saûn vaên hoùa cuûa theá giôùi, vì vaäy, ngöôøi ta khoâng theå taùch bieät nhöõng ñòa ñieåm thaùnh thieâng cuûa caùc toân giaùo ñoäc thaàn vôùi toaøn laõnh thoå thaønh Jerusalem noùi chung.


Ñöùc tin cuûa nhöõng nguôøi Myõ goác La Tinh taïi Hoa Kyø

Ñöùc tin cuûa nhöõng nguôøi Myõ goác La Tinh taïi Hoa Kyø.

New York [Zenit 12/11/98] - Moät cuoäc nghieân cöùu xaõ hoäi hoïc do Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo Hoa Kyø thöïc hieän cho thaáy nhöõng nguôøi Myõ goác Latinh coù moät ñôøi soáng ñöùc tin soáng ñoäng vaø laõnh nhaän caùc bí tích nhieàu hôn caùc nhoùm saéc toäc khaùc taïi Hoa Kyø.

Cuoäc nghieân cöùu, do nhaø xaõ hoäi hoïc Dean Hoge thöïc hieän, ñaõ phoûng vaán caùc tín höõu Coâng Giaùo ñaõ laõnh nhaän bí tích theâm söùc taïi 44 mieàn khaùc nhau taïi Hoa Kyø. Cuoäc ñieàu tra ñaõ hoûi yù kieán cuûa 427 nguôøi goác AÂu Chaâu vaø 421 nguôøi goác La Tinh vaø caùc nhoùm saéc toäc hay vaên hoùa khaùc.

Keát quaû cuoäc thaêm doø cho thaáy 90 phaàn traêm nhöõng ngöôøi Coâng Giaùo tuoåi töø 20 ñeán 39 ñeàu cho bieát hoï tin coù Chuùa vaø ñaõ hoïc giaùo lyù luùc coøn nhoû. Nhöõng nguôøi thöïc hieän cuoäc thaêm doø cuõng ghi nhaän raèng 95 phaàn traêm nhöõng ngöôøi goác La Tinh tin ôû söï hieän dieän cuûa Chuùa Gieâsu trong Pheùp Thaùnh Theå. 83 phaàn traêm nhöõng ngöôøi goác La Tinh ñeàu coù tröng baøy aûnh toân giaùo trong nhaø vaø 70 phaàn traêm coù ñeo aûnh töôïng trong ngöôøi.

Hôn nöõa, 42 phaàn traêm nhöõng ngöôøi Coâng Giaùo goác La Tinh coøn cho bieát hoï coù ñi xöng toäi haèng naêm. Ngoaøi ra, cöù naêm ngöôøi Myõ goác La Tinh thì coù moät ngöôøi coù baøn thôø trong nhaø, cöù 4 ngöôøi thì coù moät ngöôøi khaán höùa vôùi Chuùa vaø cöù ba ngöôøi thì moät ngöôøi xin laøm pheùp xe.


Toøa Thaùnh Vatican toå chöùc lieân hoan Phim "Ngaøn Naêm thöù ba"

Toøa Thaùnh Vatican toå chöùc lieân hoan Phim "Ngaøn Naêm thöù ba".

Vatican [Zenit 12/11/98] - Cuoäc ñoái thoaïi giöõa Giaùo Hoäi vaø theá giôùi ñieän aûnh ñang coù nhöõng thöû nghieäm coù theå môû ra nhöõng chaân trôøi môùi cho vieäc chuyeån taûi nhöõng giaù trò saâu xa cuûa con ngöôøi.

Treân ñaây laø nieàm xaùc tín cuûa Hoäi Ñoàng veà Vaên Hoùa vaø Hoäi Ñoàng veà truyeàn thoâng xaõ hoäi cuûa Toøa Thaùnh khi keát hôïp vôùi Vaên Phoøng ñieän aûnh cuûa Coâng Giaùo YÙ ñeå toå chöùc lieân hoan phim "ngaøn naêm thöù ba".

Saùng kieán nhaèm thuùc ñaåy caùc nhaø saûn xuaát phim cuûa thôøi ñaïi phaûi ñaët ra nhöõng caâu hoûi quan troïng nhö nguoàn goác vaø ñònh meänh cuûa con ngöôøi, söï sieâu vieät vaø phaåm giaù cuûa con ngöôøi.

Theo Ñöùc Toång Giaùm Muïc John Foley, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa thaùnh veà truyeàn thoâng xaõ hoäi, muïc ñích cuûa lieân hoan phim "Ngaøn Naêm thöù ba" laø ñeå nhaán maïnh veà vai troø cuûa ñieän aûnh: ñieän aûnh khoâng chæ coù muïc ñích giaûi trí maø coøn laø moät coâng taùc ngheä thuaät coù khaû naêng khôi daäy vaø nuoâi döôõng tính sieâu vieät cuûa con ngöôøi.

Veà phaàn mình, Ñöùc Hoàng Y Paul Poupard, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà vaên hoùa, trích lôøi Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ ñeå ñònh nghóa ñieän aûnh nhö laø moät khí cuï coù theå taïo ra nhöõng giaây phuùt cöïc kyø saâu saéc, giuùp con ngöôøi ñi vaøo theá giôùi noäi taâm cuûa mình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page