Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 11 thaùng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc Giaùm Muïc Colombia keâu goïi caùc luaät gia ñöøng laøm suy yeáu luaät baûo veä söï soáng

Caùc Giaùm Muïc Colombia keâu goïi caùc luaät gia ñöøng laøm suy yeáu luaät baûo veä söï soáng.

(EWTN 11/11/98) - Colombia (Bogota) - Ñöùc Cha Fernando Sabogal, Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùo Phaän Bogota beân Combia vöøa keâu goïi caùc nhaø laøm luaät coù laäp tröôøng uûng hoä söï soáng ñöøng chaáp nhaän nhöõng ñeà nghò nhaém giaûm bôùt aùn cho nhöõng ngöôøi vi phaïm luaät phaù thai, gieát haïi treû sô sinh hoaëc laø gieát ngöôøi eâm dòu.

Leân tieáng tröôùc moät uûy ban luaät phaùp cuûa quoác hoäi ñang cöùu xeùt vieäc thay ñoåi boä luaät hình söï cuûa Colombia, vò Giaùm Muïc phuï taù Bogota ghi nhaän raèng, nhöõng thay ñoåi ñöôïc ñeà nghò seõ giaûm bôùt aùn phaït cho nhöõng ngöôøi phaïm toäi phaù thai trong caùc tröôøng hôïp nhö haõm hieáp hay baøo thai bò khuyeát taät naëng, cuõng nhö trong caùc tröôøng hôïp gieát ngöôøi eâm dòu vaø laïm duïng caùc kyõ thuaät di truyeàn. Ñöùc Cha Sabogal noùi nhö sau: "Ñoái vôùi giaùo hoäi, gieát ngöôøi eâm dòu cuõng nhö phaù thai trong baát cöù hoaøn caûnh naøo, laø ñieàu khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc. Bôûi vì vaán ñeà maø ngöôøi ta ñang muoán giaûi quyeát ôû ñaây töï noù chính laø söï soáng, vaø ñieàu ñoù ñi ngöôïc laïi vôùi luaät cuûa Thieân Chuùa".

Theo Ñöùc Cha Sabogal, thay vì giaûm bôùt aùn phaït, caùc luaät gia phaûi ban haønh nhöõng ñaïo luaät nghieâm khaéc hôn ñeå ñaûo ngöôïc taâm thöùc coi thöôøng phaåm giaù söï soáng con ngöôøi trong thôøi ñaïi ngaøy nay. Hôn nöõa, caùc nhaø laøm luaät khoâng bò baét buoäc phaûi chaáp thuaän nhöõng ñeà nghò thay ñoåi luaät hình söï, cho neân moãi daân bieåu coù theå xöû duïng oùc phaùn ñoaùn ñoäc laäp cuûa mình ñoàng thôøi löu yù tôùi moái ñe doïa cuûa nhöõng thay ñoåi naøy ñoái vôùi söï soáng con ngöôøi.


Caùc Giaùm Muïc Venezuela ca ngôïi cuoäc baàu cöû vöøa keát thuùc

Caùc Giaùm Muïc Venezuela ca ngôïi cuoäc baàu cöû vöøa keát thuùc.

(CWN 11/11/98) - Venezuela (Caracas) - Chuùng toâi muoán laäp laïi lôøi cam keát daán thaân baûo veä vaø cuûng coá neàn daân chuû cuûa quoác gia, ñaëc bieät trong giôø phuùt quan troïng naøy.

Treân ñaây laø lôøi tuyeân boá cuûa Ñöùc Cha Jose Sanchez Porras, ñaïi dieän cho Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Venezuela noùi veà cuoäc toång tuyeån cöû qua 3 giai ñoaïn taïi Venezuela. Chuùa Nhaät 8/11/98 vöøa qua, caùc cöû tri Venezuela ñaõ boû phieáu ñeå choïn caùc thoáng ñoác bang, vaø cao ñieåm seõ laø cuoäc boû phieáu vaøo ngaøy 6/12/98 tôùi ñaây ñeå baàu toång thoáng vaø quoác hoäi. Keát quaû kyø baàu cöû Chuùa Nhaät 8/11/98 vöøa qua cho thaáy uy tín chính trò cuûa cöïu ñaïi taù Hugo Chavez ñang gia taêng sau khi ñaûng lieân minh cuûa oâng chieám ñöôïc gheá thoáng ñoác taïi 9 bang cuûa Venezuela trong khi phe ñaûng daân chuû xaõ hoäi chæ chieám ñöôïc 8 gheá thoáng ñoác maø thoâi. OÂng Hugo Chavez laø ngöôøi ñaõ caàm ñaàu cuoäc ñaûo chaùnh bò thaát baïi vaøo naêm 1992 vaø ñang laø muïc tieâu bò Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Venezuela pheâ bình, bôûi vì oâng ñaõ leân tieáng chæ trích tieán trình daân chuû cuûa Venezuela. Ñeå giaûm bôùt caêng thaúng vôùi giaùo hoäi, tuaàn tröôùc oâng Hugo Chavez ñaõ hoäi kieán vôùi Ñöùc Cha Ignacio Velazco, Toång Giaùm Muïc thuû ñoâ Caracas.

Moät thoâng caùo cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Venezuela ñöôïc Ñöùc Cha Jose Sanchez Porras, toång thö kyù Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc coâng boá coù ñoaïn ghi nhö sau: "Nhöõng thaønh quaû veà maët chính trò maø Venezuela ñaït ñöôïc trong 4 thaäp nieân qua laø moät ñieàu ñaùng ca ngôïi. Ñaây laø di saûn maø taát caû ngöôøi daân Venezuela caàn phaûi baûo veä vaø laøm cho noù trôû neân phong phuù hôn. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Venezuela luoân gaàn guûi vaø uûng hoä tieán trình daân chuû hoùa ñaát nöôùc. Giaùo Hoäi baùc boû nhöõng toan tính thieát laäp moät chính phuû chuyeân cheá vaø seõ daán thaân cuûng coå neàn daân chuû ñích thöïc, qua söï daán thaân hoaøn taát tieán trình daân chuû hieän nay". Cuõng trong thoâng caùo naøy, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Venezuela baøy toû quan taâm veà nhöõng baùo caùo noùi raèng caùc nhaø laõnh ñaïo quaân ñoäi seõ khoâng chaáp nhaän ñeå cho cöïu ñaïi taù Hugo Chavez leân naém quyeàn taïi Venezuela. Ñieàu naøy coù nghóa laø cho duø oâng coù ñöôïc caùc cöû tri baàu leân, raát coù theå oâng seõ bò quaân ñoäi laät ñoå. Veà ñieåm naøy, caùc Giaùm Muïc Venezuela ñaõ noùi nhö sau: "Chuùng toâi tin töôûng vaøo söï daán thaân xaây döïng neàn daân chuû cuûa quaân ñoäi Venezuela, vaø caùc laõnh tuï quaân ñoäi seõ toân troïng yù muoán cuûa ngöôøi daân vaø seõ cuøng vôùi daân chuùng böôùc ñi treân con ñöôøng tieán tôùi neàn daân chuû cuûa quoác gia.


Back to Radio Veritas Asia Home Page