Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 10 thaùng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Thöû nghieäm veà beänh AIDS tröôùc khi keát hoân

Thöû nghieäm veà beänh AIDS tröôùc khi keát hoân.

Lagos - Nigeria [Apic 10/11/98] - Nhöõng ngöôøi Coâng Giaùo Nigeria naøo muoán keát hoân ñeàu buoäc phaûi traûi qua moät cuoäc thöû nghieäm veà beänh AIDS.

Trong moät cuoäc phoûng vaán môùi ñaây, linh muïc Emmanuel Badejo, phaùt ngoân vieân cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nigeria, noùi raèng tröôøng hôïp moät trong hai ngöôøi coù mang virut HIV, ñoâi baïn nam nöõ caàn phaûi gaëp gôõ vôùi moät vò linh muïc ñeå thaûo luaän. Theo nguôøi phaùt ngoân cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nigeria, dó nhieân trong moät tình huoáng nhö theá, khoâng theå hoaøn toaøn ngaên caám vieäc keát hoân, nhöng nhöõng ngöôøi muoán keát hoân caàn phaûi tuyeät ñoái bieát roõ nhöõng nguy hieåm maø hoï seõ phaûi ñöông ñaàu.


Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Phaùp beá maïc phieân hoïp khoaùng ñaïi

Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Phaùp beá maïc phieân hoïp khoaùng ñaïi.

Loä Ñöùc - Phaùp [Apic 10/11/98] - Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp vöøa beá maïc phieân hoïp khoaùng ñaïi taïi Loä Ñöùc hoâm thöù Tö, 10/11/98 vöøa qua.

Trong baøi dieãn vaên beá maïc khoùa hoïp, Ñöùc Cha Louis Marie Billeù, Toång Giaùm Muïc Lyon, kieâm chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp, ñaõ ñieåm qua caùc vaán ñeà ñaõ ñöôïc baøn thaûo trong suoát khoùa hoïp vaø ñaëc bieät ñeà caäp ñeán moái quan heä giöõa Giaùo Hoäi vaø caùc phöông tieän truyeàn thoâng.

Vò chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp than phieàn: "döôøng nhö toân giaùo ñaõ daàn daàn trôû thaønh ngöôøi baø con ngheøo nhöùt cuûa thoâng tin taïi Phaùp". Ngaøi keâu goïi nhöõng ngöôøi Coâng Giaùo Phaùp haõy coù thaùi ñoä pheâ phaùn ñoái vôùi caùc phöông tieän truyeàn thoâng ñeå giöõ laïi vaø coå voõ moïi söù ñieäp coù theå laøm cho con ngöôøi tröôûng thaønh vaø laøm cho theá giôùi theâm lieân ñôùi, nhöng ñoàng thôøi cuõng phaûi xem caùc phöông tieän truyeàn thoâng nhö moät phöông theá thích hôïp ñeå thoâng truyeàn kinh nghieäm Kitoâ giaùo.

Ñöùc Cha Billeù nhìn nhaän raèng hieän nay caùc phöông tieän truyeàn thoâng taïi Phaùp vaãn coøn coù nhieàu ngoä nhaän ñoái vôùi Giaùo Hoäi, do ñoù caàn phaûi coù ñoái thoaïi lieân tuïc giöõa hai beân.

Cuõng trong baøi dieãn vaên beá maïc ñaïi hoäi, vò chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp noùi ñeán vai troø ñaëc bieät cuûa toå chöùc Secours Catholique, töùc toå chöùc töø thieän cuûa Giaùo Hoäi Phaùp. Sau 50 naêm toå chöùc naøy ñöôïc thaønh laäp, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp tieáp tuïc baøy toû söï tín nhieäm ñoái vôùi toå chöùc, nhöng ñoàng thôøi cuõng nhaéc laïi nhöõng ñöôøng höôùng caên baûn maø toå chöùc naøy phaûi tuaân thuû. Moät trong nhöõng ñöôøng höôùng cô baûn ñoù laø phuïc vuï ngöôøi ngheøo, chöù khoâng nhaèm xaây döïng hay ñeo ñuoåi baát cöù yù thöùc heä naøo.

Ngoaøi ra, coù hai ñeà taøi thôøi söï ñöôïc Ñöùc Cha Billeù ñeà caäp ñeán trong baøi dieãn vaên cuûa ngaøi: ñoù laø vieäc kyû nieäm 150 naêm ngaøy nöôùc Phaùp tuyeân boá baõi boû cheá ñoä noâ leä vaø keá ñoù vieäc kyû nieäm 50 naêm coâng boá baûn tuyeân ngoân quoác teá nhaân quyeàn, seõ ñöôïc cöû haønh vaøo ngaøy 10/12/98 tôùi ñaây.

Vò chuû tòch cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp khaúng ñònh nhö sau: "Ngaøy nay, döôùi aùnh saùng cuûa lòch söû Daân Chuùa, Giaùo Hoäi coù ñöôïc moät quan nieäm lieân ñôùi veà quyeàn con ngöôøi. Nhöõng quyeàn con nguôøi khoâng theå laø chuyeän cuûa caùc caù nhaân töï khaúng ñònh moät caùch rieâng leõ hay taùch bieät vôùi nguôøi khaùc. Quyeàn con nguôøi chæ coù theå ñöôïc nhìn nhaän vaø toân troïng trong lieân heä hoå töông giöõa quyeàn lôïi vaø boån phaän maø thoâi".


Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Thaùi Lan chuaån bò Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Toaøn Quoác

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Thaùi Lan chuaån bò Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Toaøn Quoác.

(UCAN TH1321.1001 10/11/98) - Thaùi Lan (Bangkok)-Ñeå chuaån bò ñoùn möøng Ñaïi Naêm Thaùnh 2000, Giaùo hoäi coâng giaùo Thaùi Lan seõ cöû haønh Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Toaøn Quoác vaøo naêm tôùi ñaây 1999. Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Toaøn Quoác seõ dieãn ra taïi chuûng vieän Thaùnh Giuse ôû Sam Phran, naèm veà phía Taây thuû ñoâ Bangkok. Trong buoåi noùi chuyeän vôùi 20 thaønh vieân cuûa UÛy Ban Chaáp Haønh thuoäc Hieäp Hoäi Giaùo Daân Thaùi Lan, ÑHY Michael Michai Kitbunchu, TGM Bangkok, keâu goïi ngöôøi coâng giaùo trong nöôùc neân löu taâm tôùi söù maïng cuûa ngöôøi giaùo daân. Ngaøi noùi nhö sau: “Chuùng ta ñang ñöông ñaàu vôùi moät theá giôùi vaät chaát, tieâu thuï vaø truïc lôïi. Taát caû caùc hoaït ñoäng cuûa Hieäp Hoäi Giaùo Daân phaûi höôùng tôùi muïc tieâu hoã trôï cho giaùo hoäi coâng giaùo. Toâi yeâu caàu taát caû quí vò haõy taän duïng nhöõng hoàng aân Thieân Chuùa ban ñeå quí vò coù theå tieáp tuïc daán thaân trong coâng taùc phaùt trieån xaõ hoäi”. ÑHY Kitbunchu cuõng cho bieát theâm, ngoaøi vieäc toå chöùc Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå toaøn quoác, giaùo hoäi coâng giaùo Thaùi Lan cuõng seõ toå chöùc nhieàu sinh hoaït khaùc treân toaøn nöôùc ñeå möøng sinh nhaät thöù 72 cuûa quoác vöông Bhumibol Adulyadej vaøo thaùng 12 naêm 1999.


Back to Radio Veritas Asia Home Page