Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 09 thaùng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Toøa Thaùnh thieát laäp moät ñoâ thò cho treû em moà coâi taïi Rwanda

Toøa Thaùnh thieát laäp moät ñoâ thò cho treû em moà coâi taïi Rwanda.

Vatican [Zenit 9/11/98] - Toøa Thaùnh vöøa thieát laäp moät ñoâ thò cho treû em moà coâi taïi Rwanda.

Sau cuoäc noäi chieán taïi Rwanda hoài naêm 1994, Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ keâu goïi moïi ngöôøi Coâng Giaùo haõy laøm nhöõng cöû chæ cuï theå ñeå coå voõ söï hoøa giaûi vaø taùi thieát ñaát nöôùc. Ñaùp laïi lôøi keâu goïi cuûa Ñöùc Thaùnh Cha, Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà gia ñình, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Rwanda vaø Toøa Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi ñaây ñaõ keát hôïp vôùi nhau ñeå thieát laäp moät ñoâ thò cho treû em taïi giaùo phaän Kabgayi.

Ñöôïc ñaët teân laø "Ñoâ Thò Nazareth", ñoâ thò naøy hieän ñang ñoùn tieáp 50 em moà coâi vì chieán tranh.

Trong söù ñieäp gôûi cho Ñöùc Hoàng Y Alfonso Lopez Trujillo, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà gia ñình, nhaân dòp khaùnh thaønh ñoâ thò Nazareth, Ñöùc Thaùnh Cha baøy toû hy voïng raèng caùc treû em ñöôïc ñoùn tieáp vaøo ñaây seõ gaëp ñöôïc moät coäng ñoàng yeâu thöông ñích thöïc ñeå coù theå ñöôïc tröôûng thaønh ñaøy ñuû.


Caùc toå chöùc töø thieän Ñöùc giuùp taùi thieát Trung Myõ

Caùc toå chöùc töø thieän Ñöùc giuùp taùi thieát Trung Myõ.

Bonn - Ñöùc [Apic 9/11/98] - Caùc toå chöùc töø thieän ñang giuùp taùi thieát Trung Myõ. Nhöng theo toå chöùc Misereor, baõo Mitch khoâng phaûi laø nguyeân nhaân duy nhöùt gaây ra thieät haïi. Phaùt bieåu hoâm thöù hai vöøa qua taïi Bonn, oâng Bernd Bornhost, giaùm ñoác phaân boä Trung Myõ cuûa Misereor, ñaõ noùi raèng vieäc truïc xuaát caùc tieåu noâng, söï ngheøo khoå, naïn phaù röøng vaø neàn kinh teá taäp trung vaøo tay caùc ñòa chuû, cuõng laø nhöõng nguyeân nhaân taïo ra bao noãi khoán khoå vöøa qua.

Ngoaøi con soá 10 ngaøn ngöôøi thieät maïng vì traän baõo, söï ngheøo khoå, huûy hoaïi moâi sinh vaø baát coâng taïi Trung Myõ cuõng laø moät tai hoïa tröôøng kyø.

Theo öôùc tính cuûa toå chöùc Misereor, phaàn lôùn caùc haï taàng cô sôû chính cuûa cuoäc soáng ngöôøi daân taïi caùc nöôùc bò thieân tai, ñeàu bò phaù huûy.

Ñöùc Cha Franz Grave, chuû tòch uyû ban Adveniat cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ñöùc, giaûi thích raèng dòch teå hieän cuõng ñang laø moät moái ñe doïa ngaøy caøng gia taêng. Nguoàn nöôùc uoáng cuõng ñang thieáu thoán. Caàn phaûi coù nhöõng bieän phaùp taùi thieát laâu daøi.


Tranh luaän giöõa hai phe caáp tieán vaø baûo thuû trong Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Brasil

Tranh luaän giöõa hai phe caáp tieán vaø baûo thuû trong Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Brasil.

Sao Paolo - Brasil [Apic 9/11/98] - Vieäc Ñöùc Hoàng Y Eugenio Sales, Toång Giaùm Muïc Rio, ñöôïc choïn laøm vò chuû teá trong thaùnh leã toân vinh Chaân Phöôùc Frei Galvao taïi nhaø thôø chính toøa Sao Paolo, ñaõ taïo ra moät cuoäc tranh luaän giöõa hai phe caáp tieán vaø baûo thuû trong noäi boä Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Brasil.

Ñaïi dieän cuûa caùc coäng ñoàng giaùo hoäi cô baûn vaø caùc phong traøo muïc vuï chính cuûa giaùo phaän Sao Paolo ñaõ gôûi ñeán vò chuû tòch cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Brasil moät laù thö ngoû trong ñoù hoï baøy toû söï ngaïc nhieân veà vieäc Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Rio ñöôïc choïn ñeå chuû toïa moät nghi leã nhö theá. Nhöõng nguôøi kyù teân vaøo laù thö ngoû khaúng ñònh raèng coù söï khaùc bieät veà ñöôøng höôùng muïc vuï giöõa hai giaùo phaän Rio vaø Sao Paolo. Ñaây laø moät thöïc teá lòch söû khoâng theå choái caûi ñöôïc. Do ñoù, taùc giaû cuûa laù thö ngoû neâu leân caâu hoûi: taïi sao khoâng môøi cöïu Toång Giaùm Muïc Sao Paolo laø Ñöùc Hoàng Y Paolo Evaristo Arns, cuõng thuoäc doøng Phanxicoâ nhö Chaân Phöôùc Frei Galvao, ñeán chuû toïa buoåi leã?

Töø laâu nay, Ñöùc Hoàng Y Sales bò xem laø moät vò Giaùm Muïc baûo thuû vaø laø keû thuø soá moät cuûa neàn thaàn hoïc giaûi phoùng. Coù dö luaän coøn cho raèng baát cöù moät cuoäc boå nhieäm giaùm muïc naøo cuõng ñeàu phaûi coù yù kieán cuûa vò Hoàng Y naøy.

Cha Antonio de San’Ana Galvao, thöôøng ñöôïc bieát ñeán vôùi teân Frei Galvao, laø moät tu só doøng Phanxicoâ thuoäc bang Sao Paolo soáng giöõa nhöõng naêm 1739 vaø 1822. Ngaøi vöøa ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II toân phong Chaân Phöôùc hoâm 25/10/98 vöøa qua. Coù theå, ngaøi seõ laø vò thaùnh nguôøi Brasil ñaàu tieân.


Beà treân vò linh muïc bò baét coùc döï tính gaây aùp löïc quoác teá

Beà treân vò linh muïc bò baét coùc döï tính gaây aùp löïc quoác teá.

(AFP 9/11/98) - Philippines (Manila) - Thöù Hai 9/11/98, linh muïc Guilio Mariani, giaùm tænh doøng Caùc Nhaø Thöøa Sai Ngoaïi Quoác Milano, ngoû yù môû moät chieán dòch coå voõ gaây aùp löïc quoác teá leân chính phuû Philippines ñeå ñaûm baûo vieäc traû töï do cho cha Luciano Benedetti, bò caùc phieán quaân Hoài Giaùo ôû mieàn Nam Philippines baét coùc töø hai thaùng qua.

Trong cuoäc phoûng vaán treân ñaøi phaùt thanh taïi Manila, aùm chæ tôùi lôøi tuyeân boá cuûa toång thoáng Philippines, oâng Joseph Estrada, raèng cha Benedetti seõ ñöôïc traû töï do trong voøng 2 tuaàn leã nöõa, cha Mariani hy voïng laø seõ coù gì ñoù tích cöïc xaûy ra trong voøng 10 ngaøy tôùi ñaây. Trong tröôøng hôïp cha Benedetti vaãn chöa ñöôïc traû töï do, cha noùi nhö sau: "Toâi nghó chuùng ta caàn baét ñaàu taïo chuùt aùp löïc quoác teá. Coù leõ chuùng toâi seõ göûi ñaïi dieän tôùi Toøa Ñaïi Söù Philippines ôû Roma, Hoàng Koâng vaø nhöõng nôi khaùc ñeå trình baøy vaán ñeà cuûa chuùng toâi. Cho tôùi nay thì chuùng toâi haøi loøng vôùi caùc noã löïc cuûa chính phuû Philippines trong vieäc giaûi cöùu cha Benedetti."

Vò giaùm tænh doøng Caùc Thöøa Sai Milano cuõng baùc boû vieäc noäp tieàn chuoäc maïng cha Benedetti vì cha cho raèng laøm nhö theá seõ gaây nguy hieåm theâm cho tính maïng cuûa caùc linh muïc cuûa doøng cuõng nhö caùc nhaø truyeàn giaùo ngoaïi quoác khaùc ñang hoaït ñoäng taïi mieàn Nam Philippines. Caùc phieán quaân Hoài Giaùo ñoøi soá tieàn khoaûng 180 ngaøn Myõ Kim ñeå chuoäc maïng cha Benedetti tuy nhieân caùc nhaø thöông thuyeát cuûa chính phuû cho bieát trong luùc naøy caùc phieán quaân ngoû yù laø hoï saün saøng nhaän moät soá tieàn ít hôn, goïi laø tieàn trang traûi caùc chi phí trong luùc caàm giöõ cha Benedetti, ñoàng thôøi chính phuû phaûi aân xaù cho hoï. Khoaûn tieàn goïi laø ñeå trang traûi naøy thöôøng ñöôïc coi nhö laø haønh ñoäng nhöôïng boä cuûa caùc phieán quaân Hoài Giaùo khi hoï xeùt thaáy laø seõ khoâng ñoøi ñöôïc nguyeân soá tieàn chuoäc maïng vaø hoï cuõng khoâng muoán gieát con tin ñang bò caàm giöõ.


Ñöùc Toång Giaùm Muïc thuû ñoâ Guatemala vieát thö leân toång thoáng

Ñöùc Toång Giaùm Muïc thuû ñoâ Guatemala vieát thö leân toång thoáng.

(EWTN 9/11/98) - Guatemala (Thuû Ñoâ Guatemala) - Ñöùc Toång Giaùm Muïc Prospero Penados del Barrio cuûa Guatemala vöøa vieát thö leân toång thoáng Alvaro Arzu, yeâu caàu ñöôïc thoâng baùo veà tieán trieån cuoäc ñieàu tra lieân quan tôùi caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Juan Gerardi, Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùo Phaän thuû ñoâ. Laù thö cuõng keâu goïi toång thoáng Arzu can thieäp ñeå vuï aùn naøy ñöôïc mau choùng ñöa ra aùnh saùng.

Trong cuoäc hoïp baùo hoâm thöù Hai 9/11/98, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Del Barrio noùi raèng ngaøi ñaõ yeâu caàu toång thoáng Guatemala cho coâng boá nhöõng baèng chöùng maø caùc nhaø ñieàu tra ñaõ thu thaäp ñöôïc lieân quan tôùi vuï aùn. Cuõng trong cuoäc hoïp baùo, vò Toång Giaùm Muïc thuû ñoâ Guatemala chính thöùc loan baùo vieäc oâng Acislo Valladares Molina, cöïu chöôûng lyù vieân Guatemala, seõ caàm ñaàu moät nhoùm ñieàu tra khaùc ñeå xem xeùt caùch laøm vieäc cuûa uûy ban coâng toá vieân chính phuû lieân quan tôùi vuï aùn cuûa Ñöùc Cha Juan Gerardi.


Caùc tín höõu Nigeria phaûi trình giaáy chöùng nhaän khoâng coù nhieãm HIV tröôùc khi chòu pheùp cöôùi

Caùc tín höõu Nigeria phaûi trình giaáy chöùng nhaän khoâng coù nhieãm HIV tröôùc khi chòu pheùp cöôùi.

(EWTN 9/11/98) - Nigeria (Lagos) - Baét ñaàu töø nay, tröôùc khi ñöôïc laõnh nhaän bí tích hoân phoái, caùc caëp nam nöõ ngöôøi Coâng Giaùo Nigeria phaûi trình giaáy chöùng nhaän hoï khoâng coù nhieãm viruùt HIV cuûa beänh lieät khaùng.

Linh Muïc Emmanuel Badejo, phaùt ngoân vieân cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nigeria cho bieát, muïc ñích cuûa qui leä môùi do Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc ñöa ra laø nhaém giuùp cho caùc ñoâi nam nöõ saép laøm ñaùm cöôùi hieåu roõ veà tình traïng söùc khoûe, tín ngöôõng vaø ñôøi soáng cuûa ñoái töôïng mình saép söûa keát hoân. Nhôø ñoù traùnh ñöôïc nhöõng nguyeân nhaân veà sau coù theå gaây chia reõ giöõa hai ngöôøi. Neáu moät trong hai ngöôøi coù nhieãm HIV thì hoï seõ ñöôïc linh muïc laøm pheùp cöôùi coá vaán veà haäu quaû cuûa vaán ñeà ñoái vôùi ñôøi soáng vôï choàng cuûa hoï trong töông lai. Cha Badejo giaûi thích theâm raèng, trong tröôøng hôïp moät trong hai ngöôøi coù nhieãm viruùt HIV, ñieàu ñoù khoâng coù nghóa laø hoï khoâng hoäi ñuû ñieàu kieän ñeå chòu pheùp cöôùi, nhöng muïc ñích laø giuùp cho caû hai hieåu roõ veà hoaøn caûnh soáng cuûa hoï trong töông lai tröôùc khi quaù treã.

Keå töø khi naïn nhaân ñaàu tieân cuûa beänh lieät khaùng ñöôïc khaùm phaù ra taïi Nigeria daïo naêm 1986, tæ leä ngöôøi bò nhieãm HIV taïi Nigeria taêng töø 1.75% trong naêm 1991 leân tôùi 4.5% daïo naêm 1995. Theo linh muïc phaùt ngoân vieân cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nigeria thì ngoaøi cuoäc thöû nghieäm xem coù bò nhieãm HIV hay khoâng, tröôùc khi keát hoân caùc ñoâi nam nöõ ñöôïc khuyeán khích neân löu yù tôùi caùc yeáu toá theå lyù, tinh thaàn vaø luoân caû vaán ñeà taøi chaùnh tröôùc khi quyeát ñònh cöôùi nhau.


Back to Radio Veritas Asia Home Page