Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 07 thaùng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Congo keâu goïi toång thoáng Kabila ñoái thoaïi vôùi phe ñoái laäp

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Congo keâu goïi toång thoáng Kabila ñoái thoaïi vôùi phe ñoái laäp.

(Reuters 7/11/98) - Coäng Hoøa Daân Chuû Congo (Kinshasa) - Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Congo vöøa leân tieáng keâu goïi toång thoáng Laurent Kabila môû cuoäc ñoái thoaïi vôùi phe ñoái laäp trong nöôùc haàu möu tìm con ñöôøng chaám döùt cuoäc tranh chaáp ñang xaâu xeù Congo.

Caùc nhaät baùo cuûa Congo soá ra thöù Baûy 7/11/98 ñaõ ñaêng troïn laù thö cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Congo bao goàm taùm ñieåm ñeà nghò môû ñoái thoaïi giöõa toång thoáng Kabila vôùi caùc ñoái thuû cuûa oâng trong nöôùc. Laù thö naøy ñöôïc trao caùc Giaùm Muïc Congo trao tôùi tay toång thoáng Kabila trong cuoäc hoäi kieán giöõa oâng vôùi caùc Giaùm Muïc hoâm thöù saùu 6/11/98. Chieán tranh giöõa caùc phieán quaân Congo vaø quaân ñoäi cuûa toång thoáng Kabila ñöôïc haäu thuaãn bôûi caùc nöôùc ñoàng minh nhö Zimbabwe, Angola, Namibia vaø Chad, ñang keùo daøi töø 3 thaùng qua. Cuoäc chieán ñang coù nguy cô lan roäng sang caùc nöôùc laùng gieàng trong mieàn Trung Phi. Caùc noã löïc ñoái thoaïi qua caùc nöôùc trung gian trong vuøng khoâng mang laïi keát quaû naøo giöõa khi toång thoáng Kabila nhaát möïc giaûi quyeát cuoäc tranh chaáp baèng bieän phaùp quaân söï. Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Congo ñaõ trieäu taäp moät khoùa hoïp ñaëc bieät ñeå thaûo luaän veà tình hình. Trong laù thö göûi toång thoáng Kabila, caùc Giaùm Muïc Congo tha thieát keâu goïi môû moät cuoäc ñoái thoaïi giöõa nhöõng ngöôøi con cuûa Congo hôn laø chòu leä thuoäc vaøo trung gian cuûa caùc theá löïc beân ngoaøi, ñoàng thôøi nhaán maïnh raèng, giaûi phaùp cho cuoäc khuûng hoaûng taïi Congo hieän nay tuøy thuoäc vaán ñeà phaân chia quyeàn haønh cai trò. Laù thö coù ñoaïn ghi nhö sau: "Chuùng ta phaûi traùnh vieäc chieám ñoaït quyeàn haønh bôûi chæ moät soá ít ngöôøi. Chính phuû Congo phaûi daán thaân xaây döïng tình ñoaøn keát quoác gia, toå chöùc baàu cöû töï do vaø trong saïch, ñoàng thôøi thaønh laäp moät quaân ñoäi coù kyû luaät vaø ñöôïc huaán luyeän ñaày ñuû. Nhö theá, chuû quyeàn laõnh thoå vaø cuûa quoác gia Congo môùi ñöôïc ñaûm baûo vaø qua ñoù neàn kinh teá cuûa ñaát nöôùc môùi coù cô hoäi phaùt trieån.

Keå töø khi ñaùnh baïi quaân ñoäi cuûa cöïu toång thoáng Mobutu Sese Seko daïo thaùng 5 naêm 1997, oâng Laurent Kabila leân naém quyeàn vaø cai trò baèng saéc leänh. Phe ñoái laäp daân söï choáng chính quyeàn Mobutu tröôùc ñaây ñaõ bò oâng Laurent Kabila ñaøn aùp, moät soá laõnh tuï ñoái laäp bò baét giam. Tuy oâng Kabila cam keát seõ toå chöùc baàu cöû töï do vaøo naêm tôùi, nhöng caùc binh só trong quaân ñoäi ñaõ töøng uûng hoä oâng tröôùc ñaây khoâng tin töôûng lôøi höùa naøy. Hoï cho oâng laø moät nhaø ñoäc taøi muoán chieám ñoaït quyeàn haønh cho neân hoï ñaõ noåi daäy choáng laïi oâng, daãn ñeán cuoäc tranh chaáp hieän giôø.


Back to Radio Veritas Asia Home Page