Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 06 thaùng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Moät linh muïc Ba Lan bò saùt haïi taïi Congo - Brazzaville

Moät linh muïc Ba Lan bò saùt haïi taïi Congo - Brazzaville.

Roma [Apic 6/11/98] - Moät linh muïc thöøa sai nguôøi Ba Lan bò saùt haïi taïi Congo - Brazzaville.

Theo Baùo nguôøi Quan saùt Roma trong soá ra ngaøy 6/11/98, linh muïc Jan Czuba, 39 tuoåi ñaõ bò saùt haïi taïi moät ñòa ñieåm truyeàn giaùo caùch Brazzaville, Congo khoaûng 100 caây soá. Baùo Ngöôøi Quan Saùt Roma khoâng xaùc ñònh nhöõng keû saùt haïi vò linh muïc laø ai.

Cha Jan Czuba, thuoäc ñòa phaän Tarnow, Ba Lan, chòu chöùc linh muïc naêm 1984. 4 naêm sau, ngaøi tình nguyeän ñi truyeàn giaùo taïi Congo vaø ñöôïc boå nhieäm laøm quaûn xöù taïi Loulombo, trong mieàn Pool. Ñaây laø vò linh muïc Ba Lan thöù tö thuoäc giaùo phaän naøy bò saùt haïi trong moät xöù truyeàn giaùo.


Moät soá giaùm muïc bò caùc binh só Rwanda taán coâng

Moät soá giaùm muïc bò caùc binh só Rwanda taán coâng.

Kinshasa [Apic 6/11/98] - Theo nhöõng nguoàn tin ñaùng tin caäy ñöôïc haõng thoâng taán Coâng Giaùo Congo Dia trích thuaät, nhieàu vò giaùm muïc ñaõ bò caùc binh só Rwanda taán coâng.

Ñöùc Cha Gapangwa, giaùm muïc Uvira, töø nhieàu tuaàn leã nay laø ñoái töôïng cuûa moät cuoäc truy luøng coù toå chöùc cuûa caùc binh só Rwanda. Sau khi troán khoûi Uvira, Ñöùc Cha ñaõ ñeán Burundi. Taïi ñaây, chính quyeàn laïi uy hieáp vaø tìm caùch trao noäp ngaøi cho nguôøi Rwanda. Nhöng cuoái cuøng, ngaøi ñaõ troán thoaùt. Nhöõng nguôøi Rwanda töùc giaän vì ngaøi ñaõ kyù teân vaøo söù ñieäp cuûa caùc giaùm muïc Kivu vaø nhöùt laø coâng boá moät laù thö muïc vuï trong ñoù ngaøi toá caùo nhöõng haønh ñoäng xaùch nhieãu cuûa nguôøi Rwanda taïi maïn nam Kivu.

Caùch ñaây ba tuaàn, moät vò giaùm muïc khaùc laø ñöùc cha Kanyamachumbi cuõng bò binh só Rwanda taán coâng ngay taïi nhaø cuûa ngaøi. Tuaàn vöøa qua, ngaøi laïi bò nhoùm binh só naøy laøm nhuïc coâng khai. Hoï luïc soaùt moät tu vieän vì nghó ngaøi truù aån taïi ñoù. Hieän nay ngöôøi ta khoâng bieát vò giaùm muïc naøy ñang ôû ñaâu.

Trong baøi giaûng hoâm 1/11/98 vöøa qua, Ñöùc Cha Ngabu, giaùm muïc Goma, ñaõ coâng khai phaûn ñoái haønh vi baïo ñoäng cuûa binh só Rwanda ñoái vôùi Ñöùc Cha Kanyamachumbi. Ngaøi hieän cuõng ñang bò ñe doïa. Moät vò giaùm muïc khaùc laø ñöùc cha Runiga, giaùm muïc Mahagi Nioka, cuõng ñaõ phaûi chòu moät soá phaän khi binh só Rwanda chieám ñoùng nôi ngaøi ñang ôû.

Phaàn ñoâng nhöõng nguôøi Tutsi ñeàu troán khoûi mieàn Baéc Kivu.


Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chileâ khoâng tham gia vuï kieän töôùng Pinochet

Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chileâ khoâng tham gia vuï kieän töôùng Pinochet.

(CWN 6/11/98) - Chileâ (Santiago de Chileâ) - Thöù Naêm vöøa qua (5/11/98), Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chileâ tuyeân boá seõ khoâng tham gia vuï kieän töôùng Augusto Pinochet lieân quan tôùi caùi cheát cuûa Linh Muïc ngöôøi Taây Ban Nha laø cha Antonio Llido. Vuï kieän naøy do caùc thaân nhaân vaø caùc baïn höõu cuûa cha Llido khôûi xöôùng taïi Taây Ban Nha vaø ñaõ daãn tôùi vuï baét giöõ töôùng Pinochet beân thuû ñoâ Luaân Ñoân cuûa Anh Quoác. Vuï ñích cuûa ñôn kieän laø ñeå truy toá töôùng Pinochet veà cuoäc dieät chuûng döôùi thôøi oâng caàm quyeàn taïi Chileâ.

Ñöùc Cha Javier Prado, toång thö kyù Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chile cho bieát, tuy coù nhieàu baèng chöùng cho thaáy cha Antonio Llido ñaõ bò quaân ñoäi döôùi quyeàn cuûa töôùng Pinochet saùt haïi, nhöng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chileâ caûm thaáy laø trong giai ñoaïn coù nhieàu chia reõ vaø tranh chaáp naøy cuûa quoác gia, vieäc môû laïi nhöõng veát thöông cuõ seõ khoâng coù ích lôïi gì. Ñöùc Cha Prado noùi nhö sau: "Hoøa giaûi thöïc söï ñoøi hoûi söï thaät vaø coâng lyù, nhöng ñaây khoâng phaûi laø thôøi ñieåm thuaän tieän ñeå ñöùng veà moät phía naøo trong moät vaán ñeà seõ khoâng mang laïi ñieàu gì toát cho quoác gia."

Moät vò Giaùm Muïc Chileâ khaùc laø Ñöùc Cha Fernando Ariztia, Giaùm Muïc Copiapo tieát loä raèng sau khi vò linh muïc Coâng Giaùo ngöôøi Taây Ban Nha bò maát tích, Ñöùc Cha vaø moät soá nhaø laõnh ñaïo Tin Laønh ñeå ñeán gaëp töôùng Pinochet ñeå baøy toû moái quan taâm cuûa giaùo hoäi veà nhöõng tröôøng hôïp vi phaïm nhaân quyeàn. Trong cuoäc gaëp gôõ naøy, khi teân cuûa cha Antonio Llido ñöôïc nhaéc ñeán thì töôùng Pinochet ñaõ thoát ra nhöõng lôøi nhö sau: "OÂng aáy khoâng phaûi laø moät linh muïc, oâng aáy laø ngöôøi Maùc Xít". Môùi ñaây, caùc kyù giaû ñaõ hoûi Ñöùc Cha Fernando Ariztia raèng neáu ñöôïc môøi ra laøm chöùng tröôùc toøa aùn beân Taây Ban Nha, ngaøi coù saün saøng laäp laïi lôøi noùi ñoù cuûa töôùng Pinochet hay khoâng, Ñöùc Cha Fernando traû lôøi nhö sau: "Toâi chöa ñöôïc môøi, nhöng toâi seõ nhaän lôøi ra laøm chöùng neáu ñieàu ñoù giuùp chuùng ta ñöa chuùng ta tôùi söï thaät vaø hoøa giaûi, ñaây laø hai ñieàu maø Chileâ ñang raát caàn tôùi".


Guatemala kieåm chöùng cuoäc ñieàu tra veà vuï saùt haïi Ñöùc Cha phuï taù Toång Giaùo Phaän thuû ñoâ

Guatemala kieåm chöùng cuoäc ñieàu tra veà vuï saùt haïi Ñöùc Cha phuï taù Toång Giaùo Phaän thuû ñoâ.

(EWTN 6/11/98) - Guatemala (Thuû ñoâ Guatemala) - Vieân chöôûng lyù cuûa Guatemala ñaõ chaáp nhaän lôøi keâu goïi töø phía giaùo hoäi Coâng Giaùo, muoán kieåm chöùng cuoäc ñieàu tra veà vuï saùt haïi Ñöùc Cha Juan Gerardi, Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùo Phaän Guatemala.

OÂng Acislo Valladares Molina, vieân chöôûng lyù coù uy tín cuûa Guatemala seõ caàm ñaàu uûy ban ñeå tìm hieåu cuoäc ñieàu tra do coâng toá vieân Guatemala ñaûm nhieäm. Tuy coâng taùc cuûa uûy ban naøy seõ khoâng tröïc tieáp aûnh höôûng tôùi coâng vieäc cuûa phía coâng toá vieân, nhöng oâng ñöôïc coi nhö laø moät nhaø ñieàu tra ñoäc laäp vaø ñöôïc giaùo hoäi Coâng Giaùo tín nhieäm. Caùc Giaùm Muïc Guatemala ñaõ coâng khai baøy toû söï hoaøi nghi ñoái vôùi uûy ban coâng toá cuûa Guatemala ñoàng thôøi cho raèng caùc coâng toá vieân ñang coá tình boû qua nhöõng ñaàu moái khaû dó coù theå qui traùch nhieäm veà caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Juan Gerardi leân caùc laõnh tuï quaân ñoäi cuûa Guatemala, nhöõng ngöôøi bò tình nghi laø ñaõ chuû möu saùt haïi Ñöùc Cha, vì ngaøi ñaõ cho coâng boá baûn baùo caùo thu thaäp caùc taøi lieäu veà naïn vi phaïm nhaân quyeàn cuûa quaân ñoäi trong thôøi noäi chieán taïi Guatemala.


Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Nicaragua ñöôïc yeâu caàu ñaûm nhieäm coâng taùc phaân phoái ñoà cöùu trôï

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Nicaragua ñöôïc yeâu caàu ñaûm nhieäm coâng taùc phaân phoái ñoà cöùu trôï.

(EWTN 6/11/98) - Nicaragua (Managua) - Toång Thoáng Arnoldo Aleman cuûa Nicaragua vöøa leân tieáng yeâu caàu Giaùo Hoäi Coâng Giaùo nöôùc naøy ñaûm nhieäm coâng taùc phaân phoái ñoà cöùu trôï, ñöôïc göûi tôùi cho caùc naïn nhaân cuûa traän baõo Mitch. Quyeát ñònh naøy laø nhaèm ñaùp öùng moái quan taâm cuûa nhieàu ngöôøi laø moät soá vieân chöùc chính phuû tham nhuõng coù theå seõ giöõ laïi nhöõng ñoà cöùu trôï vì quyeàn lôïi rieâng.

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo laø cô cheá ñöôïc toân troïng vaø coù uy tín baäc nhaát taïi Nicaragua. Chính phuû ñaõ daønh cho giaùo hoäi quyeàn xöû duïng nhieàu tröïc thaêng cuûa quaân ñoäi ñeå chuyeân chôû ñoà cöùu trôï tôùi caùc laøng maïc bò caét ñöùt lieân laïc baèng ñöôøng boä do luõ luït gaây ra. Chính phuû Meâhicoâ vaø Panama cuõng göûi tôùi nhieàu taøu ñeå giuùp vaän chuyeån ñoà cöùu trôï tôùi caùc naïn nhaân. Coâng taùc phaân phoái ñoà cöùu trôï trong hoaøn caûnh hieän nay laø moät thaùch ñoá ñaày khoù khaên cho giaùo hoäi. Haøng chuïc ngaøn ngöôøi daân Nicaragua ñang bò coâ laäp vaø laâm caûnh maøn trôøi chieáu ñaát. Hoï bò thieáu thöïc phaåm vaø nöôùc uoáng trong saïch khieán cho ngöôøi ta lo sôï dòch beänh seõ lan traøn vöôït quaù taàm kieåm soaùt.

Beân caïnh nhöõng thieät haïi nhaân maïng vaø vaät chaát do traän baõo Mitch gaây ra, mieàn Taây Nicaragua ñang phaûi ñöông ñaàu vôùi moät thieân tai khaùc nöõa töø nuùi löûa coù teân laø Cerro Negro. Nuùi löûa naøy ñang coù nhöõng daáu hieäu hoaït ñoäng vaø ngöôøi ta ghi nhaän coù nhöõng traän ñoäng ñaát nheï trong vuøng Chinandega, laø moät trong nhöõng vuøng bò thieät haïi naëng neà nhaát vì traän baõo Mitch. Tröôùc tình caûnh phaûi gaùnh chòu thieân tai lieân tuïc, moät tôø baùo ñòa phöông ñaõ ñöa ra keát luaän nhö sau: "Ngöôøi daân ngheøo khoâng coøn ñieàu gì khaùc ñeå laïc quan hôn laø tình ñoaøn keát vaø ñöùc tin Coâng Giaùo cuûa hoï".


Back to Radio Veritas Asia Home Page