Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 05 thaùng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc Giaùm Muïc Argentine keâu goïi duy trì töï do trong ngaønh giaùo duïc

Caùc Giaùm Muïc Argentine keâu goïi duy trì töï do trong ngaønh giaùo duïc.

(EWTN 5/11/98) - Argentina (Buenos Aires) - Trong moät söù ñieäp ñöôïc coâng boá sau khoùa hoïp thöôøng nieân laàn thöù 76, caùc Giaùm Muïc Argentina ñaõ nhaán maïnh ñeán söï caàn thieát coù nhöõng ñaïo luaät môùi nhaém duy trì töï do giaùo duïc, vaø chính phuû caàn noã löïc caûi tieán ñieàu kieän kinh teá cuûa caùc giaùo vieân.

Söù ñieäp, do Ñöùc Toång Giaùm Muïc Estanislao Karlic, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Argentina kyù teân, baøy toû hoái tieác laø chính saùch giaùo duïc cuûa Argentina khoâng luoân luoân theå hieän roõ raøng khaû naêng cuûa con ngöôøi muoán tìm hieåu chaân lyù vaø caùc giaù trò thieát yeáu trong gia saûn vaên hoùa cuûa Argentina, cuï theå nhö ñöùc tin nôi Thieân Chuùa vaø phaåm giaù con ngöôøi. Ñaây laø hai giaù trò neàn taûng chaân chính cuûa nhaân quyeàn vaø söï lieân keát xaõ hoäi. Caùc Giaùm Muïc Argentina xaùc quyeát, giaùo duïc laø moät coâng cuï caàn thieát ñeå ñoái phoù vôùi caùc vaán naïn xaõ hoäi cuõng nhö luaân lyù, ñoàng thôøi khaúng ñònh quyeàn cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo, ñöôïc ñaûm baûo qua caùc thoûa öôùc ngoaïi giao giöõa Argentina vaø Toøa Thaùnh, lieân quan tôùi vieäc thieát laäp vaø cai quaûn caùc cô sôû giaùo duïc cuûa rieâng giaùo hoäi. Tuy caùc Giaùm Muïc baøy toû söï haøi loøng bôûi nhöõng ñieàu luaät môùi cuûa chính phuû lieân bang lieân quan tôùi giaùo duïc, nhöng ñoàng thôøi caùc ngaøi cuõng keâu goïi ban haønh nhöõng ñaïo luaät môùi ñaûm baûo hoaøn toaøn quyeàn töï do giaùo duïc, vaø ñaëc bieät ñaûm baûo laø nhöõng sinh vieân toát nghieäp taïi caùc tröôøng Coâng Giaùo seõ khoâng bò kyø thò trong vaán ñeà kieám choã ñeå daïy hoïc.

Söù ñieäp cuõng keâu goïi chính phuû haõy tìm ra nhöõng bieän phaùp nhaém ñaûm baûo cho caùc giaùo vieân ñoàng löông töông xöùng vôùi söï phuïc vuï cuûa hoï, vaø ñoàng thôøi daønh cho giôùi treû nhöõng cô hoäi ñöôïc giaùo duïc ñoàng ñeàu, baát luaän caùc em thuoäc giai caáp xaõ hoäi naøo.


Hoäi hieäp só Malta cam keát trôï giuùp caùc naïn nhaân traän baõo Mitch

Hoäi hieäp só Malta cam keát trôï giuùp caùc naïn nhaân traän baõo Mitch.

(EWTN 5/11/98) - Roma-Hoäi hieäp só Malta coù truï sôû beân Roma vöøa cam keát trôï giuùp ba trieäu Myõ Kim cho caùc naïn nhaân cuûa traän baõo Mitch taïi Nicaragua.

OÂng Edward Artis, chuû tòch cuûa hoäi tuyeân boá, caùc noã löïc cöùu trôï ñöôïc taäp trung vaøo coâng taùc phaân phoái thuoác men vaø nhöõng duïng cuï y teá nhaém ngaên ngöøa söï lan traøn caùc dòch beänh, ñaëc bieät laø nhöõng beänh truyeàn nhieãm coù theå daãn ñeán côn dòch taïi nhöõng vuøng coù tôùi haøng ngaøn ngöôøi laâm caûnh maøn trôøi chieáu ñaát.

Ñaïi dieän Hoäi Hieäp Só Malta ñaõ ñi thaêm nhöõng vuøng chòu aûnh höôûng cuûa traän baõo vaø chöùng kieán möùc ñoä taøn phaù do traän baõo gaây ra. Toå chöùc baùc aùi naøy cuõng keâu goïi caùc aân nhaân ñoùng goùp cho ngaân quyõ cöùu trôï naïn nhaân vaø ñaëc bieät keâu goïi caùc toå chöùc töø thieän khaùc ñoùng goùp thöïc phaåm, meàn chieáu, thuoác men, duïng cuï naáu nöôùng vaø loïc nöôùc uoáng, ñeå göûi cho caùc naïn nhaân.


Caùc Giaùm Muïc Meâhicoâ chuaån bò cho chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC

Caùc Giaùm Muïc Meâhicoâ chuaån bò cho chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC.

(EWTN 5/11/98) - Meâhicoâ (Thuû ñoâ Meâhicoâ) - Tuaàn tôùi ñaây, caùc Giaùm Muïc Meâhicoâ seõ nhoùm khoùa hoïp thöôøng nieân thöù 65, vôùi chuû ñeà "Giaùo Hoäi, trong tö caùch laø daáu chæ vaø bí tích cuûa hoøa giaûi".

Caùc nguoàn tin trong Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Meâhicoâ cho bieát, cuoäc hoïp cuûa caùc Giaùm Muïc seõ chuù troïng tôùi tieán trình hoøa bình taïi bang Chiapas, caùc coâng taùc cöùu trôï naïn nhaân cuûa traän baõo Mitch vaø chöông trình chuaån bò cho chuyeán vieáng thaêm saép tôùi cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II.

Trong cuoäc hoïp baùo ngaén vôùi söï tham döï cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Söù thaàn Toøa Thaùnh, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Justo Mullor vaø Ñöùc Hoàng Y Norberto Rivera, Toång Giaùm Muïc thuû ñoâ Meâhicoâ, caùc Giaùm Muïc Meâhicoâ cho bieát laø giaùo hoäi Meâhicoâ ñang hoaøn taát moät baûn phaân tích ñaày ñuû vaø tæ mæ veà tình hình kinh teá, chính trò, xaõ hoäi vaø vaên hoùa cuûa Meâhicoâ. Baûn phaân tích naøy seõ ñöôïc ñeä trình leân ÑTC khi ngaøi ñeán Meâhicoâ trong chuyeán vieáng thaêm töø ngaøy 22-26 thaùng Gieâng 1999 naêm tôùi.


Toøa Thaùnh khoâng laøm trung gian trong vuï cuûa töôùng Augusto Pinochet

Toøa Thaùnh khoâng laøm trung gian trong vuï cuûa töôùng Augusto Pinochet.

(Reuters 5/11/98) - Roma-Trong luùc naøy, Toøa Thaùnh khoâng coù yù ñònh ñöùng ra laøm trung gian trong vuï tranh caõi lieân quan tôùi vuï töôùng Augusto Pinochet cuûa Chile bò baét giöõ taïi Anh Quoác.

Baùo "Coäng Hoøa", soá ra thöù Naêm 5/11/98, ñaõ trích thuaät nhöõng lôøi treân ñaây cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jean-Louis Tauran, ngoaïi tröôûng Toøa Thaùnh. Nhöõng lôøi ñoàn ñoaùn raèng Toøa Thaùnh coù theå can thieäp vaøo vuï cuûa töôùng Pinochet baát ñaàu xuaát hieän trong nhöõng ngaøy vöøa qua, sau cuoäc hoäi kieán giöõa phoù boä tröôûng ngoaïi giao cuûa Chileâ laø oâng Mariano Fernandez vôùi Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, quoác vuï khanh Toøa Thaùnh. Traû lôøi caâu hoûi lieäu Toøa Thaùnh coù ñöùng ra laøm trung gian trong vuï naøy hay khoâng, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Tauran traû lôøi nhö sau: "Trong luùc naøy, toâi chöa thaáy coù yù ñònh naøo nhö theá töø phía Toøa Thaùnh". Nhaän thöùc roõ söï teá nhò vaø nhöõng tranh caõi xung quanh vuï baét giöõ töôùng Pinochet vaø raát coù theå oâng seõ bò trao noäp cho Taây Ban Nha theo lôøi yeâu caàu cuûa chính phuû nöôùc naøy, Toøa Thaùnh ñaõ ra moät thoâng caùo xaùc ñònh roõ raøng laø chính oâng Fernandez ñaõ yeâu caàu ñöôïc hoäi kieán vôùi Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano.

Tuaàn tröôùc, Toøa Thöôïng Thaåm taïi Luaân Ñoân ñaõ ñöa ra phaùn quyeát raèng töôùng Pinochet ñöôïc quyeàn mieãn bò truy toá bôûi vì oâng laø vò nguyeân thuû quoác gia cuûa Chileâ trong thôøi gian xaûy ra nhöõng toäi aùc nhö dieät chuûng, tra taán vaø khuûng boá, theo nhö lôøi caùo buoäc cuûa vò thaåm phaùn Taây Ban Nha trong thö yeâu caàu Anh Quoác trao noäp töôùng Pinochet. Phaùn quyeát naøy ñang ñöôïc khaùng aùn taïi thöôïng nghò vieän Anh Quoác.


Baùc boû nhöõng lôøi ñoàn ñoaùn noùi raèng ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ can thieäp vaøo cuoäc thöông löôïng lieân quan tôùi vieäc trao noäp töôùng Augusto Pinochet

Baùc boû nhöõng lôøi ñoàn ñoaùn noùi raèng ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ can thieäp vaøo cuoäc thöông löôïng lieân quan tôùi vieäc trao noäp töôùng Augusto Pinochet.

(EWTN 5/11/98) - Chileâ (Santiago de Chileâ) - Phoù boä tröôûng ngoaïi giao Chileâ, oâng Mario Fernandez ñaõ baùc boû nhöõng lôøi ñoàn ñoaùn noùi raèng ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ can thieäp vaøo cuoäc thöông löôïng lieân quan tôùi vieäc trao noäp töôùng Augusto Pinochet.

Pheâ bình veà baûn tin ñöôïc ñaêng treân moät nhaät baùo cuûa YÙ (Corriere della Sera), noùi raèng coù theå ÑTC seõ can thieäp neáu töôùng Pinochet coâng khai xin loãi veà nhöõng vuï nhaân quyeàn bò vi phaïm trong thôøi oâng caàm ñaàu chính phuû quaân ñoäi cai trò Chileâ. OÂng Fernandez xaùc nhaän laø oâng coù ñeà caäp tôùi vuï baét giöõ töôùng Pinochet taïi Anh Quoác vôùi Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, quoác vuï khanh Toøa Thaùnh, tuy nhieân oâng nhaát möïc cho raèng ñaây laø moät ñeà taøi noùi chuyeän toång quaùt, bao goàm nhöõng khía caïnh phaùp lyù vaø ngoaïi giao trong vaán ñeà ñöa töôùng Pinochet xeùt xöû veà toäi hình söï tröôùc toøa aùn cuûa Taây Ban Nha.


Toång thoáng Argentina ñöôïc trao taëng giaûi thöôûng "Con ñöôøng daãn ñeán Hoøa Bình"

Toång thoáng Argentina ñöôïc trao taëng giaûi thöôûng "Con ñöôøng daãn ñeán Hoøa Bình".

Roma [Apic 5/11/98]- Giaûi thöôûng coù teân laø "Con ñöôøng daãn ñeán Hoøa Bình" naêm 1999 seõ ñöôïc trao taëng cho toång thoáng Argentina, oâng Carlos Saul Menem. Toång thoáng Menem ñöôïc trao taëng giaûi thöôûng naøy vì hoaït ñoäng "baûo veä söï soáng con ngöôøi vaø gia ñình, cuõng nhö vì hoøa bình theá giôùi".

Vaøo luùc nhaø cöïu ñoäc taøi Pinochet ñang bò nhieàu nöôùc Taây Phöông truy toá veà nhöõng vi phaïm nhaân quyeàn, thì quyeát ñònh trao taëng giaûi thöôûng "Con ñöôøng daãn ñeán Hoøa Bình" khoâng ñöôïc moïi nguôøi ñoùn nhaän. Toång thoáng Menem ñaõ ra leänh aân xaù cho 213 só quan trong soá ñoù 23 töôùng laõnh bò caùo buoäc ñaõ vi phaïm nhaân quyeàn trong cuoäc chieán tranh thöôøng ñöôïc meänh danh laø cuoäc chieán nhô baån töø naêm 1976 ñeán naêm 1983. Trong giai ñoaïn naøy, nhieàu ngöôøi tranh ñaáu trong caùc phong traøo xaõ hoäi ñaõ bò tra taán vaø haï saùt. Do ñoù, leänh aân xaù cuûa toång thoáng Menem bò nhieàu nguôøi xem nhö moät xuùc phaïm ñeán thaân nhaân cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ bò saùt haïi.

Giaûi thöôûng "Con ñöôøng daãn ñeán Hoøa Bình" seõ ñöôïc trao taëng cho oâng Menem vaøo thaùng 6 naêm tôùi. Ngöôøi ñöùng ra trao giaûi thöôûng naøy cho oâng Menem laø Ñöùc Cha Renato Martino, quan saùt vieân thöôøng tröïc cuûa Toøa Thaùnh taïi Lieân Hieäp Quoác vaø chuû tòch saùng laäp cuûa Toå Chöùc "Con ñöôøng daãn ñeán Hoøa Bình". Toå chöùc naøy ñöôïc thaønh laäp naêm 1991, khoâng nhaèm muïc ñích thöông maïi, nhöng chæ ñeå taøi trôï cho coâng taùc nhaân ñaïo, luaân lyù vaø rao giaûng Tin Möøng cuûa vaên phoøng thöôøng tröïc cuûa Toøa Thaùnh taïi Lieân Hieäp Quoác.

Trong nhöõng naêm vöøa qua, giaûi naøy ñaõ ñöôïc trao taëng cho moät soá nhaân vaät noãi tieáng nhö baø Corazon Aquino cöïu toång thoáng Philuaättaân, oâng Walesa, cöïu toång thoáng Ba Lan.


Ñöùc Thaùnh Cha tieáp moät soá nhaø du haønh vuõ truï cuûa cöïu Lieân Xoâ

Ñöùc Thaùnh Cha tieáp moät soá nhaø du haønh vuõ truï cuûa cöïu Lieân Xoâ.

Roma [Apic 5/11/98] - Trong buoåi tieáp kieán chung haèng tuaàn hoâm thöù Tö [4/11/98] vöøa qua, Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ gaëp gôõ vôùi moät soá nhaø du haønh vuõ truï thuoäc caùc quoác gia ñoäc laäp vöøa taùch khoûi Lieân Xoâ.

Saùu nhaø du haønh vuõ truï thuoäc caùc quoác gia naøy ñaõ ñeán Roma ñeå tham döï moät hoäi nghò veà tuoåi giaø do hoïc vieän da lieãu YÙ toå chöùc, ñoàng thôøi cuõng ñeå ñaùnh daáu 4 naêm ngaøy hoï ñöôïc ñi vaøo khoâng gian.

Khaùc vôùi nhaø du haønh vuõ truï ñaàu tieân cuûa Lieân Xoâ laø oâng Gargarine, oâng Telgaz Mesbaiev, moät trong saùu phi haønh gia ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha tieáp kieán , ñaõ tuyeân boá raèng oâng ñaõ caûm nghieäm ñöôïc "söï hieän dieän cuûa Ñaáng Toái Cao". OÂng cho bieát oâng caûm thaáy gaàn vôùi Thaùnh Thaàn hôn nhöùt laø khi ñi vaøo khoâng gian töø traïm Mir.

Trong buoåi gaëp gôõ, caùc phi haønh gia cuûa cöïu Lieân Xoâ ñaõ trao taëng cho Ñöùc Thaùnh Cha moät boä quaàn aùo phi haønh gia.


Nhaø xuaát baûn Bayard taïi Phaùp baøy toû söï trung thaønh vôùi Giaùo Hoäi

Nhaø xuaát baûn Bayard taïi Phaùp baøy toû söï trung thaønh vôùi Giaùo Hoäi.

Paris [Apic 5/11/98] - Nhaø xuaát baûn Coâng Giaùo Bayard taïi Phaùp baøy toû söï trung thaønh vôùi Giaùo Hoäi.

Trong moät tuyeân ngoân ñöôïc ñaêng treân baùo "La Croix" soá ra ngaøy 5/11/98 vöøa qua, Nhaø Xuaát Baûn Bayard xaùc ñònh vai troø cuûa moät nhaø xuaát baûn Coâng Giaùo trong xaõ hoäi Phaùp tröôùc ngöôõng cöûa ngaøn naêm thöù ba.

"Lieân keát söùc maïnh cuûa nhöõng nieàm xaùc tín, töï do vaø traùch nhieäm trong caùc baøi xaõ luaän, ñaùp öùng nhöõng nhu caàu saâu xa cuûa coâng chuùng", ñoù laø nhöõng truïc chính cuûa baùo La Coix, voán laø tôø baùo chính cuûa nhaø xuaát baûn Bayard.

Theo quan ñieåm cuûa nhaø xuaát baûn Bayard, tieâu chuaån ñeå nhaän ra baùo chí Coâng Giaùo ñoù laø khi tính trung thöïc vaø söï trong saùng cuûa nhöõng baøi xaõ luaän khieán cho ngöôøi khoâng Coâng Giaùo cuõng caûm thaáy thoaõi maùi, bôûi vì hoï ñoïc ñöôïc trong ñoù tình yeâu ñoái vôùi cuoäc soáng vaø theá giôùi, ñoøi hoûi cuûa phaåm chaát.

Nhoùm chuû tröông cuûa nhaø xuaát baûn Bayard cuõng khaúng ñònh raèng ôn goïi rieâng cuûa kyù giaû Coâng Giaùo laø trôû thaønh "moät söï hieän dieän ñi ñeán vôùi ngöôøi khaùc vaø taát caû moïi ngöôøi khaùc khoâng loaïi tröø ai, ñeå gaëp gôõ hoï vaø tìm kieám söï thaät, baèng caùch khoâng chaïy theo naûo traïng xung quanh. Nguôøi kyù giaû Coâng Giaùo phaûi trung thöïc. Ñieàu ñoù coù nghóa laø khi noùi leân hai tieáng söï thaät, hoï khoâng nhaèm aùp ñaët nhöõng xaùc tín cuûa mình, maø chæ muoán khaúng ñònh raèng chính khi côûi môû vôùi ngöôøi khaùc maø con ngöôøi töï toû baøy thöïc söï laø nguôøi.

Ngoaøi nhöït baùo "La Croix", ñöôïc caùc linh muïc doøng Ñöùc Meï Leân Trôøi thaønh laäp vaøo cuoái theá kyû thöù 19, hieän nay nhaø xuaát baûn Bayard coøn chuû tröông nhieàu taäp san Coâng Giaùo noãi tieáng nhö Ngöôøi Löõ haønh, Caàu nguyeän trong Giaùo hoäi, thôøi ñaïi chuùng ta v. v.


Giôùi treû thuoäc Giaùo Phaän Saint Louis, Hoa Kyø chuaån bò ñoùn tieáp Ñöùc Thaùnh Cha

Giôùi treû thuoäc Giaùo Phaän Saint Louis, Hoa Kyø chuaån bò ñoùn tieáp Ñöùc Thaùnh Cha.

Washington [Zenit 5/11/98] - Ngaøy 26/1/1999 naêm tôùi, sau khi vieáng thaêm Mehicoâ ñeå coâng boá toâng thö haäu Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Myõ Chaâu, Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II seõ ñeán thaønh phoá Saint Louis, thuoäc bang Missouri. Taïi ñaây, ngaøi seõ coù moät cuoäc gaëp gôõ vôùi giôùi treû Hoa Kyø.

"AÙnh saùng theá gian": ñoù laø chuû ñeà cuûa cuoäc gaëp gôõ cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi giaùo daân khoâng nhöõng cuûa giaùo phaän Saint Louis, maø coøn cuûa caùc giaùo phaän khaùc thuoäc caùc bang Kansas, Colorado, Illinois vaø Kentucky.

Theo linh muïc Robert Smott, ngöôøi ñieàu phoái cuoäc gaëp gôõ cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi giôùi treû taïi Saint Louis, Cuoäc gaëp gôõ seõ khôûi söï baèng Thaùnh leã vaøo luùc 6 giôø chieàu taïi saân vaän ñoäng Kiel Center.


Giaùo phaän Bologna môû hoà sô xin phong Chaân Phöôùc cho moät thaønh vieân Coâng Giaùo Tieán Haønh bò saùt haïi do leänh cuûa Ñaûng coïng saûn YÙ

Giaùo phaän Bologna môû hoà sô xin phong Chaân Phöôùc cho moät thaønh vieân Coâng Giaùo Tieán Haønh bò saùt haïi do leänh cuûa Ñaûng coïng saûn YÙ.

Roma [Zenit 5/11/98] - Giaùo phaän Bologna tieán haønh hoà sô xin phong chaân phöôùc cho moät thaønh vieân Coâng Giaùo Tieán Haønh bò saùt haïi do leänh cuûa Ñaûng coïng saûn YÙ.

Buoåi toái ngaøy 4/11 naêm 1948, Giuseppe Fanin, moät thaønh vieân treû cuûa Coâng Giaùo Tieán Haønh Lorenzatico, moät ñoâ thò nhoû thuoäc giaùo phaän Bologna, treân ñöôøng trôû veà nhaø baèng xe ñaïp, ñaõ bò ba ngöôøi laï maët taán coâng. Nhöõng keû laï maët cho bieát hoï nhaän ñöôïc leänh cuûa bí thö chi boä cuûa moät thò xaõ gaàn ñoù muoán daïy cho Fanin moät baøi hoïc. Vì bò thöông naëng cho neân Fanin ñaõ qua ñôøi.

Hoà sô xin phong Chaân Phöôùc cho Fanin ñaõ ñöôïc khôûi söï hoâm Chuùa Nhöït 1/11/98 vöøa qua taïi giaùo phaän Bologna. Hoài töôûng laïi cuoäc ñôøi cuûa Fanin, oâng Giuseppe Gervasio, chuû tòch Coâng Giaùo Tieán Haønh YÙ, ñaõ noùi raèng Fanin ñaõ ñeå laïi moât taám göông thaùnh thieän cho thôøi ñaïi chuùng ta, caùch rieâng cho ngöôøi giaùo daân trong gia ñình, trong giaùo xöù, trong ngheà nghieäp.

Giuseppe Fanin sinh naêm 1924. Toát nghieäp ngaønh noâng nghieäp naêm 1948. Ngay töø khi theá chieán thöù hai buøng noå, Fanin ñaõ baét ñaàu hoaït ñoäng trong phong traøo Thanh Lao Coâng vaø lieân ñoaøn Sinh Vieân Coâng Giaùo YÙ. Soáng theo tinh thaàn linh thao cuûa thaùnh Inhaxioâ, Fanin hoaït ñoäng döïa theo giaùo huaán xaõ hoäi cuûa Giaùo Hoäi.


Hieäp hoäi thaàn hoïc gia Indonesia ñöôïc thaønh laäp

Hieäp hoäi thaàn hoïc gia Indonesia ñöôïc thaønh laäp.

(UCAN IN1318.1000 5/11/98) - Indonesia (Yogyakarta) - Caùc thaàn hoïc gia Indonesia vöøa thaønh laäp moät hieäp hoäi ñeå giuùp caùc thaønh vieân phaùt trieån ôn goïi phuïc vuï giaùo hoäi vaø xaõ hoäi.

Hieäp Hoäi Caùc Thaàn Hoïc Gia Indonesia ñöôïc thaønh laäp trong buoåi hoïp ñaàu tieân cuûa caùc nhaø thaàn hoïc Coâng Giaùo, dieãn ra taïi thaønh phoá Yogyakarta thuoäc mieàn Trung Java töø ngaøy 20-22/10/98 vöøa qua. Khoaûng 28 nhaø thaàn hoïc, goàm caùc giaùo sö taïi ñaïi chuûng vieän, caùc hoïc vieän muïc vuï vaø giaùo lyù treân khaép Indonesia, keâu goïi giaùo hoäi ñoïc caùc daáu chæ cuûa thôøi ñaïi, ñaëc bieät taïi Indonesia vaø coù haønh ñoäng ñaùp öùng nhöõng daáu chæ naøy. Linh Muïc Widayat, chuû tòch Hieäp Hoäi cho bieát, muïc tieâu cuûa hieäp hoäi laø giuùp caùc thaønh vieân phaùt trieån nhöõng suy tö veà thaàn hoïc döïa treân boái caûnh cuûa thôøi ñaïi, ñeå phuïc vuï giaùo hoäi vaø xaõ hoäi trong aùnh saùng cuûa Lôøi Chuùa.

Hieäp hoäi seõ möu tìm ñoái thoaïi vôùi caùc nhoùm xaõ hoäi, toân giaùo, kinh teá vaø chính trò trong nöôùc, ñang noã löïc thaêng tieán caùc giaù trò nhaân baûn. Ngoaøi ra hieäp hoäi cuõng nhaém xaây döïng quan heä vôùi caùc hoäi thaàn hoïc gia khaùc cuûa Indonesia vaø ôû nöôùc ngoaøi, xaây döïng quan heä vôùi caùc trung taâm nghieân cöùu, vôùi giaùo hoäi vaø caùc nhaø laõnh ñaïo xaõ hoäi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page