Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 04 thaùng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Vieät Nam leân aùn Hoa Kyø veà luaät môùi cuûa Hoa Kyø lieân quan tôùi baùch haïi toân giaùo

Vieät Nam leân aùn Hoa Kyø veà luaät môùi cuûa Hoa Kyø lieân quan tôùi baùch haïi toân giaùo.

(AFP 4/11/98) - Tin Vieät Nam (Haø Noäi) - Thöù Tö 4/11/09, Vieät Nam ñaõ leân tieáng pheâ bình Hoa Kyø veà moät ñaïo luaät môùi ñöôïc ban haønh buoäc toång thoáng Hoa Kyø phaûi ban haønh bieän phaùp tröøng phaït caùc quoác gia naøo khoâng hoäi ñuû tieâu chuaån cuûa Hoa Kyø veà quyeàn töï do toân giaùo.

Tôø Quaân Ñoäi Nhaân Daân, cô quan ngoân luaän chính thöùc cuûa Vieät Nam noùi nhö sau: "Vôùi luaät môùi veà toân giaùo naøy, ngöôøi ta coù caûm töôûng nhö caùc nhaø laøm luaät Hoa Kyø muoán ban haønh moät ñaïo luaät cho caû theá giôùi. Chính hoï ban haønh nhöõng luaät leä, nhöõng tieâu chuaån veà töï do vaø aùp duïng caùc bieän phaùp tröøng phaït (treân nhöõng quoác gia khoâng hoäi ñuû tieâu chuaån toân giaùo cuûa Hoa Kyø). Ngöôøi ta chæ coù theå noùi moät caâu duy nhöùt veà moät luaät leä nhö theá, laø noù chöôùng heát söùc". Tôø Quaân Ñoäi Nhaân Daân cho raèng toång thoáng Bill Clinton cuûa Hoa Kyø kyù ñaïo luaät naøy vì oâng bò aùp löïc phaùt sinh töø vuï tai tieáng tình duïc cuûa oâng, vaø oâng ñaõ phaûi nhöôïng boä do vaän ñoäng raùo rieát töø caùc toå chöùc toân giaùo ôû Hoa Kyø.

Lôøi pheâ bình treân ñaây cuûa tôø Quaân Ñoäi Nhaân Daân ñöôïc ñöa ra moät tuaàn sau ngaøy oâng Abdelfattah Amor, baùo caùo vieân cuûa Lieân Hieäp Quoác veà khoan nhöôïng toân giaùo keát thuùc chuyeán thaêm 10 ngaøy taïi Vieät Nam trong ñoù oâng ñaõ gaëp nhieàu trôû ngaïi ñeán töø phía chính quyeàn Vieät Nam. OÂng Amor ñaõ baøy toû söï thaát voïng cuûa oâng vì söï can thieäp töø phía chính quyeàn Vieät Nam khoâng ñeå cho oâng ñöôïc töï do gaëp gôõ caùc laõnh tuï toân giaùo cuûa Vieät Nam maø oâng muoán gaëp. Trong khi phía chính phuû Vieät Nam thì laïi reâu rao raèng chuyeán vieáng thaêm cuûa oâng Amor laø moät thaønh coâng vaø oâng ñaõ ñöôïc taän maét chöùng kieán quyeàn töï do thöïc haønh tín ngöôõng cuûa ngöôøi daân Vieät Nam.

Thaùng 10/1998 vöøa qua, quoác hoäi Hoa Kyø ñaõ thoâng qua döï luaät veà Töï Do Toân Giaùo Quoác Teá trong ñoù coù ñieàu khoaûn buoäc toång thoáng Hoa Kyø phaûi aùp duïng haøng loaït caùc bieän phaùp tröøng phaït ngoaïi giao vaø kinh teá treân caùc quoác gia naøo vi phaïm quyeàn töï do toân giaùo, vaø döï luaät naøy ñaõ ñöôïc toång thoáng Bill Clinton kyù thaønh luaät chính thöùc. Luaät môùi naøy coù theå gia taêng söï caêng thaúng giöõa Haø Noäi vaø Washington, bôûi vì Hoa Kyø thöôøng xuyeân caùo buoäc vaø leân aùn caùch ñoái xöû cuûa caùc cheá ñoä coäng saûn ñoái vôùi nhöõng nhaø baát ñoàng chính kieán veà chính trò cuõng nhö toân giaùo, nhöõng ngöôøi maø ña soá bò chính quyeàn coäng saûn baét giam hay quaûn thuùc taïi gia.


Linh Muïc ngöôøi YÙ coù theå ñöôïc traû töï do trong voøng hai tuaàn

Linh Muïc ngöôøi YÙ coù theå ñöôïc traû töï do trong voøng hai tuaàn.

(AFP 4/11/98) - Philippines (Manila) - Toång thoáng Philippines, oâng Joseph Estrada vöøa tuyeân boá, linh muïc Luciano Benedetti thuoäc Hoäi Thöøa Sai Ngoaïi Quoác Milano, coù theå seõ ñöôïc traû töï do trong voøng hai tuaàn leã.

Trong cuoäc phoûng vaán vôùi caùc kyù giaû, oâng Estrada ñaõ noùi nhö sau: "Vuï baét coùc seõ khoâng keùo daøi laâu hôn nöõa. Coù leõ trong voøng töø moät ñeán hai tuaàn, chuùng toâi seõ cöùu ñöôïc linh muïc naøy veà". OÂng Estrada khoâng ñöa ra theâm chi tieát naøo. Thöù Ba 3/11/98 vöøa qua, caùc vieân chöùc chính phuû Philippines tieát loä raèng moät löïc löôïng choáng toäi aùc ñaëc bieät cuûa phuû toång thoáng ñang laøm vieäc raùo rieát ñeå giaûi cöùu cha Benedetti vaø khoâng bao laâu nöõa thì vuï baét coùc naøy seõ keát thuùc. Cha Benedetti bò caùc phieán quaân Hoài Giaùo baét coùc ngaøy 8/09/98 vöøa qua, hoï ñoøi 7 trieäu Pesos tieàn chuoäc maïng, töông ñöông khoaûng 175 ngaøn Myõ Kim.


Canh thöùc caàu nguyeän ñaïi keát taïi Nhaø thôø Ñöùc Baø Paris

Canh thöùc caàu nguyeän ñaïi keát taïi Nhaø thôø Ñöùc Baø Paris.

Paris [Apic 4/11/98] - Hoäi Ñoàng caùc Giaùo Hoäi Kitoâ taïi Phaùp môøi taát caû caùc tín höõu Kitoâ tham döï moät buoåi canh thöùc caàu nguyeän ñaïi keát seõ dieãn ra taïi nhaø thôø Ñöùc Baø Paris vaøo toái thöù Baûy 14/11/98 tôùi ñaây.

Vôùi buoåi canh thöùc naøy, caùc Ñöùc Giaùm Muïc Phaùp, hieän ñang nhoùm phieân khoaùng ñaïi taïi Loä Ñöùc, muoán ñaùnh daáu 150 naêm ngaøy Coïng Hoøa Phaùp baõi boû cheá ñoä noâ leä cuõng nhö kyû nieäm 50 naêm coâng boá baûn tuyeân ngoân quoác teá nhaân quyeàn.

Ñöùc Cha Louis Marie Billeù, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp, muïc sö Jean Tardier, chuû tòch lieân ñoøan Tin Laønh Phaùp vaø Ñöùc Cha Jereùmie, chuû tòch coâng nghò caùc Giaùm Muïc Chính Thoáng taïi Phaùp seõ laø nhöõng dieãn giaû chính trong buoåi canh thöùc caàu nguyeän ñaïi keát noùi treân.


Bang Michigan Hoa Kyø choáng laïi vieäc laøm cho cheát eâm dòu

Bang Michigan Hoa Kyø choáng laïi vieäc laøm cho cheát eâm dòu.

Detroit - Hoa Kyø [Apic 4/11/98] - Hoâm thöù Ba vöøa qua 3/11/98, nguôøi daân thuoäc bang Michigan Hoa Kyø, ñaõ boû phieáu choáng laïi vieäc laøm cho cheát eâm dòu. Trong cuøng moät cuoäc boû phieáu baàu quoác hoäi, caùc cöû tri thuoäc bang Michigan ñaõ baøy toû yù kieán choáng laïi vieäc töï töû vôùi söï trôï giuùp cuûa baùc só.

Vôùi cuoäc boû phieáu naøy, nguôøi daân Michigan ñaõ cuûng coá luaät choáng laïi vieäc laøm cho cheát eâm dòu voán ñaõ coù hieäu löïc töø thaùng 9/1998 vöøa qua. Luaät naøy phaït 5 naêm tuø vaø moät soá tieàn boài thöôøng nhöõng ai thöïc haønh vieäc laøm cho cheát eâm dòu. Luaät naøy nhaém thaúng vaøo caùc hoaït ñoäng cuûa baùc só Jack Kervokian, nguôøi thöôøng ñöôïc meänh danh laø "baùc só töï töû". OÂng naøy thuù nhaän raèng töø naêm 1990 ñeán nay, oâng ñaõ tích cöïc trôï giuùp cho 100 ngöôøi töï töû. Hieän nay, taïi Hoa Kyø, Oregon laø tieåu bang duy nhöùt cho pheùp laøm cho cheát eâm dòu, nhöng vôùi moät soá ñieàu kieän.


Kyû nieäm 500 naêm ngaøy sinh cuûa baø Katarina von Bora, vôï cuûa nhaø caûi caùch Luther

Kyû nieäm 500 naêm ngaøy sinh cuûa baø Katarina von Bora, vôï cuûa nhaø caûi caùch Luther.

Wittenberg - Ñöùc [Apic 4/11/98] - Giaùo Hoäi Tin Laønh taïi Ñöùc seõ möøng kyû nieäm 500 naêm ngaøy sinh cuûa baø Katarina von Bora, vôï cuûa nhaø caûi caùch Tin Laønh Martin Luther.

Baø Katarina von Bora sinh taïi Lippendorf, maïn Nam Leipzig, ngaøy 29/1/1499 trong moät gia ñình quí toäc, nhöng ngheøo. Naêm 1505, baø ñöôïc gôûi vaøo hoïc trong moät tu vieän. Naêm 1515, baø trôû thaønh moät nöõ tu doøng Cistercien.

Chòu aûnh höôûng cuûa nhöõng nhaø caûi caùch Tin Laønh, naêm 1523, baø cuøng vôùi 11 nöõ tu khaùc troán khoûi tu vieän. Cuøng vôùi 8 trong soá 11 nöõ tu ñaõ troán khoûi tu vieän, baø tìm ñeán Wittenberg, trung taâm cuûa Phong Traøo Caûi Caùch. Naêm 1525, baø laäp gia ñình vôùi nhaø caûi caùch Martin Luther vaø sinh ra cho oâng 6 ngöôøi con. Ñöôïc giao traùch nhieäm quaûn lyù tu vieän thaùnh Augustinoâ nôi oâng Luther ñang soáng, baø Katarina von Bora ñaõ ñoùn tieáp caùc sinh vieân, caùc treû em moà coâi cuõng nhö khaùch qua ñöôøng. Sau khi oâng Luther qua ñôøi, baø nhieàu laàn bò ñuoåi khoûi Wittenberg. Baø qua ñôøi naêm 1552.

Nhöõng ngöôøi toå chöùc möøng 500 naêm ngaøy sinh cuûa baø noùi raèng baø khoâng chæ laø vôï cuûa nhaø caûi caùch Martin Luther, maø coøn laø moät nguôøi "ñaøn baø danh giaù" vì ñaõ ñoùng moät vai troø quan troïng trong cuoäc caûi caùch.


Caùc Giaùm Muïc Brazil ñaåy maïnh luaät caám thao tuùng caùc kyõ thuaät di truyeàn hoïc

Caùc Giaùm Muïc Brazil ñaåy maïnh luaät caám thao tuùng caùc kyõ thuaät di truyeàn hoïc.

(EWTN 4/11/98) - Brazil (Brazilia) - Trong tuaàn naøy, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Brazil ñeà nghò ban haønh moät ñaïo luaät môùi caám baát cöù thao tuùng naøo lieân quan tôùi kyõ thuaät di truyeàn hoïc, bao goàm caû vieäc thuï thai nhaân taïo.

Trong cuoäc gaëp tuaàn naøy giöõa phaùi ñoaøn ñaïi dieän caùc Giaùm Muïc vaø oâng Renan Cahheiros, boä tröôûng tö phaùp Brazil, caùc Giaùm Muïc ñöa ra yù kieán noùi treân vaø moät uûy ban duyeät xeùt boä luaät cuûa Brazil seõ nghieân cöùu ñeà nghò naøy. Boä luaät cuûa Brazil ñöôïc coi laø loãi thôøi vaø coù nhieàu ñieàu khoaûn caàn ñöôïc söûa ñoåi vaø keøm theo nhöõng ñaïo luaät môùi khaùc. Theo ñeà nghò cuûa caùc Giaùm Muïc, baát cöù ai laïm duïng kyõ thuaät di truyeàn coù nguy cô aûnh höôûng tôùi baøo thai seõ bò phaït saùu thaùng tuø,vaø neáu vieäc aùp duïng caùc phöông phaùp di truyeàn daãn tôùi saùt haïi moät baøo thai seõ ñöôïc coi laø phaù thai, chieáu theo luaät hieän haønh cuûa Brazil thì ngöôøi vi phaïm seõ bò phaït töø moät ñeán boán naêm tuø.

OÂng Ives Gandre Filho, moät luaät sö coá vaán cho Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Brazil trong caùc vaán ñeà lieân quan ñeán söï soáng giaûi thích raèng, ñeà nghò cuûa caùc Giaùm Muïc neáu ñöôïc mang ra aùp duïng seõ ñöa tôùi vieäc ngaên caám thuï thai trong oáng nghieäm.


Tình caûnh cuûa treû em ñöôøng phoá beân Ecuador

Tình caûnh cuûa treû em ñöôøng phoá beân Ecuador.

(EWTN 4/11/98) - Ecuador (Quito) - Doøng Salesien beân Ecuador vöøa hoaøn taát moät cuoäc nghieân cöùu moâ taû nhöõng hoaøn caûnh khoå cöïc cuûa caùc treû em soáng treân ñöôøng phoá vaø keâu goïi caùc giôùi chöùc chính phuû haõy coù bieän phaùp ñoái phoù vaán naïn treû em ñöôøng phoá ñang gia taêng taïi thuû ñoâ Quito cuûa Ecuador.

Baûn baùo caùo cuûa cuoäc nghieân cöùu naøy keát luaän laø ña soá caùc treû em soáng treân ñöôøng phoá ôû thuû ñoâ ñeán töø caùc vuøng queâ ngheøo ñang laâm vaøo caûnh ñoùi keùm. Caùc em di chuyeån leân thaønh thò ñeå möu tìm moät cuoäc soáng toát ñeïp hôn. Baûn baùo caùo ghi nhaän hai loaïi treû em ñöôøng phoá, moät nhoùm goàm nhöõng em boû hoïc vaø soáng treân ñöôøng phoá nhieàu thaùng trôøi vaø thöôøng caùc em naøy ñeàu coù dính líu tôùi nhöõng toäi aùc vaø xöû duïng ma tuùy. Giôùi treû ñöôøng phoá naøy thöôøng haønh hung caùc haønh khaùch ñeå ñoøi tieàn, coù voõ trang vaø uoáng röôïu coâng khai. Caùc em thöôøng di chuyeån theo töøng baêng vaø ñöôïc coi laø moái ñe doïa cho an ninh xaõ hoäi.

Nhoùm treû thöù hai goàm nhöõng em ít xuaát hieän beân ngoaøi vaø laøm vieäc baát hôïp phaùp taïi caùc cöûa tieäm nhoû. Nhoùm naøy traùnh ñoái ñaàu vôùi nhöõng ngöôøi treû thuoäc nhoùm thöù nhaát, vaø caùc em vaãn coù yù muoán gia nhaäp caùc chöông trình xaõ hoäi ñöôïc doøng Salesien môû ra taïi caùc trung taâm ñoâ thò. OÂng Ivan Troya, ngöôøi caàm ñaàu nhoùm nghieân cöùu cho raèng, moâi tröôøng soáng xung quanh laø vaán ñeà nghieâm troïng cuûa treû em ñöôøng phoá taïi Quito, trong ñoù caùc em thöôøng xuyeân ñöông ñaàu vôùi naïn baïo ñoäng giöõa caùc baêng ñaûng treû, naïn ma tuùy vaø vi phaïm luaät phaùp. Caùc treû em baùn hoa treân væa heø cho ngöôøi qua laïi thöôøng xöû duïng ngheà naøy ñeå traù hình cho nhöõng hoaït ñoäng phaïm phaùp khaùc chaúng haïn nhö moùc tuùi. Tuy nhieân coù nhieàu tröôøng hôïp caùc em laø naïn nhaân cuûa nhöõng tay du ñaõng coù kinh nghieäm vaø lôùn tuoåi hôn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page