Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 03 thaùng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñaëc söù Israel yeâu caàu Toøa Thaùnh ñình hoaõn tieán trình phong thaùnh cho Ñöùc Pio XII

Ñaëc söù Israel yeâu caàu Toøa Thaùnh ñình hoaõn tieán trình phong thaùnh cho Ñöùc Pio XII.

(Reuters 3/11/98) - Roma - Thöù Ba 3/11/98, oâng Aharon Lopez, ñaëc söù cuûa Israel ñaõ yeâu caàu Toøa Thaùnh ñình hoaõn trong voøng 50 naêm tieán trình phong thaùnh cho Ñöùc coá Giaùo Hoaøng Pio XII bôûi vì coøn nhieàu tranh luaän veà vai troø cuûa vò Giaùo Hoaøng naøy lieân quan tôùi cuoäc dieät chuûng ngöôøi Do Thaùi trong thôøi Theá Chieán II.

Leân tieáng vôùi caùc kyù giaû taïi Roma, oâng Aharo Lopez cho raèng lòch söû vaãn coøn nhieàu tranh luaän veà con ngöôøi cuûa Ñöùc Pio XII, nhaân vaät bò caùc ngöôøi Do Thaùi caùo buoäc laø ñaõ giöõ thinh laëng veà cuoäc dieät chuûng ngöôøi Do Thaùi, voäi vaõ trong vieäc phong Thaùnh cho Ñöùc Pio XII coù theå aûnh höôûng tôùi quan heä giöõa Toøa Thaùnh vaø Israel. Vò ñaëc söù cuûa Israel cuõng nhaán maïnh theâm laø nhöõng thaéc maéc veà vai troø cuûa Ñöùc Pio XII trong thôøi Theá Chieán II seõ khoâng theå naøo ñöôïc traû lôøi heát cho ñeán khi toaøn boä taøi lieäu trong vaên khoá cuûa Toøa Thaùnh ñöôïc ñem ra nghieân cöùu kyõ löôõng. OÂng noùi nhö sau: "Toâi nghó laø neân ñình hoaõn vieäc phong thaùnh cho Ñöùc Pio XII trong voøng 50 naêm. Bôûi vì khi ñoù thôøi gian giöõ caùc taøi lieäu maät trong vaên khoá cuûa Toøa Thaùnh seõ maõn haïn."

Tieán trình phong thaùnh cho Ñöùc Pio XII vaãn coøn ñang trong giai ñoaïn chuaån bò khôûi söï, tröôùc heát baèng aùn phong Chaân Phöôùc. Gaàn ñaây, baùo chí taïi Italia noùi raèng Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñaõ ngoû yù muoán phong Chaân Phöôùc cho ba vò tieàn nhieäm cuûa ngaøi laø Ñöùc Pio XII, Ñöùc Gioan XXIII vaøo Ñöùc Phaoloâ VI.


Caùc Giaùo Hoäi Chaâu Myõ La Tinh keâu goïi trôï giuùp caùc naïn nhaân traän baõo Mitch

Caùc Giaùo Hoäi Chaâu Myõ La Tinh keâu goïi trôï giuùp caùc naïn nhaân traän baõo Mitch.

(EWTN 3/11/98) - Nicaragua (Managua)-Giaùo hoäi coâng giaùo taïi Nicaragua vaø Honduras vöøa leân tieáng keâu goïi coäng ñoàng quoác teá khaån thieát trôï giuùp caùc naïn nhaân traän baõo Mitch. Nicaragua vaø Honduras laø hai quoác gia vuøng Chaâu Myõ La Tinh bò thieät haïi nhaân maïng vaø vaät chaát naëng neà nhaát do traän baõo gaây ra. ÑHY Miguel Obando y Bravo, TGM thuû ñoâ Managua ñaõ cöû haønh thaùnh leã töôûng nhôù 2000 ngöôøi Nicaragua bò thieät maïng trong traän baõo. Trong baøi giaûng, ngaøi noùi raèng: “Traän baõo Mitch ñaõ bieán Nicaragua thaønh moät nôi vôùi bieát bao nhieâu vaán ñeà ñang caàn ñeán söï trôï giuùp töø beân ngoaøi. Tuy nhieân chuùng ta phaûi tieán tôùi vaø vöôït qua söï tröøng phaït naøy cuûa thieân nhieân nhö chuùng ta ñaõ töøng laøm trong thôøi kyø coù chieán tranh, baõo luït vaø ñoäng ñaát. Nicaragua ñaõ ñöôïc theá giôùi chuù yù tôùi do traän baõo, giôø ñaây chuùng ta hy voïng laø Nicaragua cuõng seõ chieám ñöôïc söï chuù yù tôùi bôûi söï trôï giuùp cuûa quoác teá”. Traän baõo Mitch ñaõ aûnh höôûng tôùi khoaûng 700 ngaøn daân cö trong toång soá 4 trieäu daân cuûa nöôùc naøy, ñoàng thôøi phaù huûy khoaûng 70 % heä thoáng ñöôøng xaù. Ñaây laø thieân tai teä haïi nhaát taïi Nicaragua sau traän ñoäng ñaát daïo naêm 1986. Trong khi ñoù taïi Honduras, nôi traän baõo Mitch ñöôïc ghi nhaän laø thieân tai teä haïi nhaát trong lòch söû cuûa nöôùc naøy. ÑTGM Oscar Rodriguez Madriaga cuûa Tegucigalpa ñaõ keâu goïi daân chuùng giöõ vöõng ñöùc tin nôi Thieân Chuùa bôûi vì Ngaøi laø Ñaáng khoâng bao giôø boû queân caùc con caùi caû Ngaøi. Theo vò TGM thuû ñoâ, ñaây laø luùc ñeå moïi ngöôøi baøy toû loøng tin caäy nôi Thieân Chuùa vaø mang nieàm ai uûi ñeán cho nhöõng ai ñang chòu ñau khoå do traän baõo gaây ra. ÑTGM Madriaga noùi nhö sau: “Hôn khi naøo heát, chuùng ta caàn ñeán söï trôï giuùp, caàn ñeán caùnh tay thaân thieän cuûa coäng ñoàng quoác teá, ñaëc bieät töø nhöõng quoác gia phaùt trieån, ñeå ñöôïc qua thaûm kòch hieän nay”. ÑTGM Madriaga cho bieát laø nhieàu nhoùm thieän nguyeän taïi Honduras ñang hôïp taùc vôùi Caritas cuûa giaùo hoäi coâng giaùo Honduras trong chieán dòch cöùu trôï caùc naïn nhaân cuûa traän baõo, tuy nhieân nhu caàu thöïc phaåm, thuoác men vaø nöôùc uoáng an toaøn vöôït quaù khaû naêng cung caáp cuûa caùc toå chöùc cöùu trôï ñòa phöông.


Caùc Giaùm Muïc Nam Haøn khai maïc chieán dòch möøng Ñaïi Naêm Thaùnh 2000

Caùc Giaùm Muïc Nam Haøn khai maïc chieán dòch möøng Ñaïi Naêm Thaùnh 2000.

(UCAN KO1248.1000 3/11/98) - Nam Haøn (Seoul) - Trong laù thö muïc vuï coâng boá daïo trung tuaàn thaùng 10/1998 vöøa qua, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nam Haøn tuyeân boá khai maïc chieán dòch coù chuû ñeà "Moät Ngaøy Môùi, Moät Söï Soáng Môùi", ñeå chuaån bò möøng Ñaïi Naêm Thaùnh 2000. Chieán dòch naøy keâu goïi caùc tín höõu Coâng Giaùo trong nöôùc laøm moät cuoäc canh taân trong gia ñình, trong xaõ hoäi vaø taïi nôi laøm vieäc, döïa theo caùc giaù trò cuûa Phuùc AÂm.

Thö muïc vuï noùi veà chieán dòch naøy nhö sau: "Chuùng ta caàn phaûi canh taân chính chuùng ta, qua cuoäc soáng haèng ngaøy, chuùng ta rao giaûng vaø trôû thaønh chöùng nhaân cho chaân lyù cuûa Phuùc AÂm ñeán theá giôùi. Khi chuùng ta hoaøn thaønh traùch nhieäm ñöôïc trao phoù trong tö caùch laø ngöôøi Coâng Giaùo, Phuùc AÂm cuûa Chuùa Gieâsu seõ trôû thaønh Tin Möøng cho loaøi ngöôøi". Thö muïc vuï keâu goïi taát caû caùc tín höõu Coâng Giaùo Nam Haøn haõy tích cöïc tham gia vaøo chieán dòch naøy, ñöôïc aùp duïng qua boán giai ñoaïn nhö sau: tröôùc keát canh taân chính baûn thaân, thöù hai bieán gia ñình trôû thaønh toå aám, thöù ba trôû neân moät ngöôøi laùng gieàng toát vaø sau cuøng haõy baét tay cuøng tham gia chieán dòch.

Veà vieäc canh taân baûn thaân, thö muïc vuï ñeà nghò caùc tín höõu caàu nguyeän, hoïc hoûi kinh thaùnh vaø caùc giaùo huaán cuûa hoäi thaùnh, vaø quan saùt qua con maét cuûa ngöôøi khaùc. Caàu nguyeän vaø ñoái thoaïi vôùi nhöõng ngöôøi trong gia ñình, toân troïng baûn chaát thaùnh thieâng cuûa söï soáng vaø giuùp ñôõ nhau ñeå bieán gia ñình thaønh moät toå aám. Ñeå trôû thaønh moät ngöôøi laùng gieàng toát, caùc Giaùm Muïc Nam Haøn khuyeân caùc tín höõu xin tha thöù töø nhöõng ngöôøi maø hoï ñaõ xuùc phaïm vaø ngöôïc laïi cuõng tha thöù cho nhöõng ai ñaõ xuùc phaïm ñeán mình, chia seû vaø giuùp ñôõ anh chò em, daán thaân cho chính nghóa cuûa coâng lyù vaø hoøa bình. Caùc Giaùm Muïc cuõng ñeà nghò ngöôøi Coâng Giaùo hôïp taùc vôùi nhöõng tín höõu khaùc, caàu nguyeän vaø giuùp thaêng tieán tình hieäp nhaát Kitoâ giaùo, cuõng nhö hoøa giaûi giöõa ngöôøi Nam Haøn vôùi nhau, bieát toân troïng caùc toân giaùo khaùc, toân troïng vaø baûo veä moâi sinh. Cuõng trong thö muïc vuï, caùc Giaùm Muïc Nam Haøn noùi seõ göûi thö môøi ÑTC Gioan Phaoloâ II ñeán vieáng thaêm Seoul trong dòp ngaøi vieáng thaêm AÙ Chaâu vaøo naêm tôùi ñeå coâng boá keát quaû Khoùa hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu AÙ, dieãn ra taïi Vatican töø ngaøy 19/04-14/05/1998. Sau cuøng thö muïc vuï cuõng xaùc nhaän laø caùc Giaùm Muïc Nam Haøn seõ gaëp gôõ caùc Giaùm Muïc Nhaät Baûn töø ngaøy 9-12 thaùng 11/1998 naøy taïi Seoul, vôùi muïc ñích giuùp thaêng tieán quan heä hoøa hôïp giöõa hai nöôùc Nhaät vaø Nam Haøn.


Moái baên khoaên cuûa caùc tín höõu New Delhi veà ñeà nghò laäp moät giaùo phaän môùi

Moái baên khoaên cuûa caùc tín höõu New Delhi veà ñeà nghò laäp moät giaùo phaän môùi.

(UCAN IA1309.1000 3/11/98) - AÁn Ñoä (New Delhi) - Gôïi yù veà vieäc thaønh laäp moät giaùo phaän môùi cho giaùo hoäi Syro-Malabar, naèm trong laõnh thoå Toång Giaùo Phaän New Delhi do giaùo hoäi theo nghi leã La Tinh coi soùc, ñang gaây nhieàu baên khoaên cho caùc tín höõu Coâng Giaùo trong Toång Giaùo Phaän thuû ñoâ.

Caùc nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi Coâng Giaùo Syro Malabar ôû AÁn Ñoä ñaõ bieän minh cho vieäc thaønh laäp moät giaùo phaän môùi vieän leõ raèng hôn phaân nöûa trong toång soá 800 ngaøn ngöôøi Coâng Giaùo cuûa New Delhi, laø tín höõu theo nghi leã Ñoâng Phöông. Phía giaùo hoäi theo nghi leã La Tinh ñaõ baùc boû lyù luaän naøy ñoàng thôøi caûnh caùo raèng vieäc thieát laäp moät giaùo phaän môùi cho rieâng giaùo hoäi theo nghi leã Ñoâng Phöông seõ gaây chia reõ giöõa ngöôøi Kitoâ giaùo, voán ñang phaûi ñoái phoù vôùi naïn baïo ñoäng töø caùc nhoùm uûng hoä AÁn Giaùo. Ngaøy 25/10/98 vöøa qua, trong hoäi nghò ñaàu tieân toå chöùc taïi New Delhi, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Varkey Vithayathil, thuoäc doøng Chuùa Cöùu Theá vaø laø giaùm quaûn toâng toøa giaùo hoäi Syro Malabar, noùi ngaøi caûm thaáy caàn coù moät cô caáu thích hôïp ñeå lo vieäc muïc vuï cho caùc tín höõu Coâng Giaùo Syro Malabar soáng taïi New Delhi. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Vithayathil ca ngôïi tình hieäp nhaát trong söï ña daïng vaø cho raèng caùc nghi leã khaùc nhau ñang mang laïi veû ñeïp cho söï phaùt trieån cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo taïi AÁn Ñoä.

Veà phaàn mình, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Alan de Lastic cuûa Toång Giaùo Phaän New Delhi noùi raèng ngaøi khoâng hay bieát gì veà vieäc thaønh laäp moät giaùo phaän môùi, tuy nhieân, ñeà nghò naøy cuõng phaûi laø ñieàu gì môùi meû. Ñöùc Toång Giaùm Muïc cuûa New Delhi noùi vôùi haõng thoâng taán UCAN ngaøy 29/10/98 vöøa qua nhö sau: "Trong voøng 20 naêm qua, ñaõ coù nhieàu lôøi yeâu caàu xin thieát laäp giaùo phaän rieâng reõ cho giaùo hoäi theo nghi leã khaùc nhau taïi nhöõng thaønh phoá lôùi nhö Delhi, Madras nay ñöôïc goïi laø Chennai, Bangalore, Bombay nay ñöôïc goïi laø Mumbai, vaø taïi Calcutta." Ngöôøi ta coøn nhôù laø naêm 1987, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ thaønh laäp giaùo phaän môùi cho giaùo hoäi Syro Malabar, laø giaùo phaän Kalyan naèm trong giaùo phaän Bombay theo nghi leã La Tinh. Trong toång soá 138 giaùo phaän cuûa AÁn Ñoä hieän nay, coù 112 giaùo phaän theo nghi leã La Tinh, 22 giaùo phaän theo giaùo hoäi Syro Malabar vaø 4 thuoäc giaùo hoäi Ñoâng Phöông khaùc laø Syro Malabar.

Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÁn Ñoä ñang phaûn öùng moät caùch thaän troïng tröôùc yeâu caàu cuûa giaùo hoäi Syro Malabar, ñoàng thôøi xaùc ñònh raèng vieäc thaønh laäp moät giaùo phaän môùi tuøy thuoäc thaåm quyeàn cuûa Toøa Thaùnh. Ñaây laø moät vaán ñeà heát söùc phöùc taïp vaø Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÁn Ñoä ñang nghieân cöùu vaø theo doõi kyõ caøng nhöõng lôøi yeâu caàu cho thieát laäp caùc giaùo phaän cho giaùo hoäi Syro-Malabar taïi nhöõng thaønh phoá khaùc nhau treân AÁn Ñoä.


Back to Radio Veritas Asia Home Page