Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 02 thaùng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Chính phuû Ba Lan muoán giaûi quyeát mau choùng vaán ñeà caùc caây Thaùnh Giaù taïi Auschwitz

Chính phuû Ba Lan muoán giaûi quyeát mau choùng vaán ñeà caùc caây Thaùnh Giaù taïi Auschwitz.

(Reuters 2/11/98) - Ba Lan (Warsaw) - Chính phuû Ba Lan muoán coù moät giaûi phaùp mau choùng cho cuoäc tranh chaáp lieân quan tôùi caùc caây Thaùnh Giaù ñöôïc ngöôøi Coâng Giaùo döïng leân taïi traïi taäp trung Auschwitz, thuoäc mieàn Nam Ba Lan. Trong cuoäc hoïp baùo vaøo hoâm thöù Hai 2/11/98, oâng Jaroslaw Sellin, phaùt ngoân vieân cuûa chính phuû Ba Lan ghi nhaän raèng cuoäc tranh chaáp veà caùc caây Thaùnh Giaù taïi Auschwitz ñang laøm hö haïi hình aûnh cuûa Coäng Hoøa Ba Lan.

Ñeå cöùu vaõn caây Thaùnh Giaù lôùn baèng goã khoûi bò thaùo gôõ khoûi choã maø ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ ñeán caàu nguyeän nhaân chuyeán vieáng thaêm cuûa ngaøi taïi Auschwitz daïo naêm 1979, caùc tín höõu Coâng Giaùo baûo thuû cuûa Ba Lan ñaõ döïng leân nhieàu caây thaùnh giaù nhoû xung quanh caây thaùnh giaù lôùn naøy. Caùc toå chöùc Do Thaùi Giaùo ñaõ maïnh meõ phaûn ñoái vieäc tröng baøy baát cöù bieåu töôïng toân giaùo naøo taïi traïi taäp trung Auschwitz nôi coù 1 trieäu röôõi ngöôøi, ña soá goác Do Thaùi, bò Ñöùc Quoác Xaõ saùt haïi. Ñaàu naêm nay, moät vieân chöùc cuûa Boä Ngoaïi Giao Ba Lan ñaõ ngoû yù laø caây Thaùnh Giaù lôùn baèng goã phaûi ñöôïc thaùo gôõ khoûi Auschwitz chieáu theo thoûa thuaän giöõa chính phuû Ba Lan vaø caùc toå chöùc Do Thaùi Giaùo.

Phaùt bieåu naøy ñaõ khieán khôûi maøn moät cuoäc döïng caây Thaùnh Giaù nhoû beân caïnh caây Thaùnh Giaù lôùn ñaùnh daáu chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC. Thaùng tröôùc, chính quyeàn ñòa phöông ñaõ huûy boû kheá öôùc nhöôïng ñaát trong khu vöïc cuûa Auschwitz cho Hieäp Hoäi Töôûng Nhôù caùc Naïn Nhaân Chieán Tranh cuûa Ba Lan, tuy nhieân quyeát ñònh naøy ñaõ bò moät toøa aùn ôû Oswiecim baùc boû. Cuoái tuaàn qua, ñaõ coù theâm nhieàu caây thaùnh giaù khaùc ñöôïc döïng leân taïi Auschwitz, naâng soá toång coäng leân khoaûng 240 caây, trong soá naøy coù khoaûng 100 caây cao hôn boán meùt.


Caùc Giaùo Hoäi AÙ Chaâu caàn phaûi hôïp taùc ñeå coù theå taïo neân taùc ñoäng hieäu quaû

Caùc Giaùo Hoäi AÙ Chaâu caàn phaûi hôïp taùc ñeå coù theå taïo neân taùc ñoäng hieäu quaû.

(UCAN AS1283.1000 2/11/98) - Thaùi Lan (Chiang Mai) - Ñeå coù theå trôû thaønh moät tieáng noùi hieäu quaû ñoái phoù vôùi nhöõng moái quan taâm chung, caùc giaùo hoäi ôû AÙ Chaâu phaûi laøm vieäc chung vôùi nhau.

Treân ñaây laø xaùc tín cuûa caùc tham döï vieân taïi khoùa hoïc hoûi thöôøng nieân veà ñaïi keát, Hoäi Ñoàng Kitoâ Giaùo AÙ Chaâu ñöùng ra toå chöùc. Khoaûng 30 ngöôøi ñaõ ñeán döï trong soá naøy coù 7 ñaïi dieän cuûa Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu. Khoùa hoïc hoûi naøy do Hoäi Ñoàng Kitoâ giaùo ñöùng ra toå chöùc taïi Chiang Mai beân Thaùi Lan töø ngaøy 4-30 thaùng 10/1998 vöøa qua. Muïc ñích cuûa khoùa hoïp laø ñeå giuùp chuaån bò caùc nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi AÙ Chaâu laõnh nhaän traùch nhieäm thaùng tieán tình hieäp nhaát Kitoâ giaùo. Ñeà taøi cuûa khoùa hoïp naêm nay laø "Tieán Ñeán Moät Coäng Ñoaøn Bao Goàm". Trong baûn nhaän ñònh chung keát, caùc tham döï vieân cho raèng vieäc ñoái phoù vôùi nhöõng vaán ñeà nhö quan heä lieân toân, caùc giaù trò luaân lyù, phaåm giaù vaø quyeàn cuûa ngöôøi tò naïn, phuï nöõ vaø nhöõng ngöôøi bò gaït ra ngoaøi xaõ hoäi, seõ coù taùc ñoäng hieäu quaû hôn neáu caùc giaùo hoäi ôû AÙ Chaâu cuøng hôïp taùc vôùi nhau.

Baûn nhaän ñònh cuõng ñeà nghò theâm laø caùc khoùa hoïc hoûi veà ñaïi keát trong töông lai ñöôïc luaân phieân toå chöùc taïi taát caû caùc nöôùc ôû AÙ Chaâu, vaø chuû ñeà cuûa caùc khoùa hoïc hoûi naøy phaûi ñöôïc höôùng tôùi nhöõng thaùch ñoá maø giaùo hoäi ñang gaëp phaûi taïi quoác gia ñoù.


Chính phuû Chile nhôø Toøa Thaùnh can thieäp ñeå traû töï do cho töôùng Pinochet

Chính phuû Chile nhôø Toøa Thaùnh can thieäp ñeå traû töï do cho töôùng Pinochet.

Roma [Apic 2/11/98] - Chính phuû Chile nhôø Toøa Thaùnh can thieäp ñeå traû töï do cho töôùng Pinochet.

Chieàu Chuùa Nhöït [1/11/98] vöøa qua, Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh Toøa Thaùnh, ñaõ tieáp thöù tröôûng ngoaïi giao Chile, oâng Mariano Fernandez taïi Castelgandolfo. Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh chæ noùi moät caùch vaén taét raèng thöù tröôûng ngoaïi giao cuûa Chile, treân chuyeán coâng du sang AÂu Chaâu, ñaõ xin ñöôïc thoâng baùo cho Toøa Thaùnh bieát veà vuï vieäc xaûy ra coù lieân quan ñeán töôùng Pinochet.

Veà phaàn mình, sau moät giôø hoäi kieán vôùi Ñöùc Hoàng Y Sodano, oâng Mariano Fernandez cuõng xaùc minh raèng cuoäc gaëp gôõ chæ nhaèm muïc ñích thoâng tin cho Toøa Thaùnh veà vuï vieäc. Tuy nhieân, thöù tröôûng ngoaïi giao Chile cuõng noùi raèng Ñöùc Hoàng Y ñaõ höùa seõ trình baøy noäi dung cuoäc gaëp gôõ vôùi Ñöùc Thaùnh Cha.

OÂng Mariano Fernadez cuõng xaùc nhaän raèng Toå Chöùc mang teân töôùng Pinochet ñang thu thaäp chöõ kyù taïi Chile ñeå xin Toøa Thaùnh can thieäp vì "lyù do nhaân ñaïo" cho töôùng Pinochet.

Ngoaøi ra, thöù tröôûng ngoaïi giao Chile cuõng baùc boû nguyeân taéc theo ñoù töôùng Pinochet coù theå ñöôïc xeùt xöû ngoaøi laõnh thoå Chile, vì nhöõng toäi maø oâng ñaõ phaïm taïi Chile.


Giaùo Hoäi taïi Cuba thaønh laäp Hoïc Vieän Thaàn Hoïc ñaàu tieân cho giaùo daân

Giaùo Hoäi taïi Cuba thaønh laäp Hoïc Vieän Thaàn Hoïc ñaàu tieân cho giaùo daân.

Havana - Cuba [CWN 2/11/98] - Trong tuaàn naøy, toång giaùo phaän Havana, Cuba seõ khaùnh thaønh hoïc vieän thaàn hoïc vaø muïc vuï daønh cho vieäc ñaøo taïo giaùo daân. Ñaây laø laàn ñaàu tieân moät hoïc vieän nhö theá ñöôïc thaønh laäp keå töø khi cheá ñoä coïng saûn ñaõ ñoùng cöûa moïi trung taâm giaùo duïc cuûa Giaùo Hoäi hoài ñaàu thaäp nieân 60.

Toøa Toång Giaùm Muïc Havana cho bieát hoïc vieän naøy laø moät aùp duïng cuûa chöông trình muïc vuï toøan quoác, ñöôïc ñeà ra sau chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Thaùnh Cha hoài thaùng Gieâng naêm 1997. Theo chöông trình, vieäc ñaøo taïo nhaân vieân muïc vuï giaùo daân ñöôïc xem nhö laø öu tieân haøng ñaàu trong vieäc rao giaûng Tin Möøng taïi Cuba.

Ngoaøi thaàn hoïc cô baûn, hoïc vieän coøn coù caùc ngaønh chuyeân moân veà muïc vuï keùo daøi ba naêm.

Naêm hoïc ñaàu tieân seõ taäp truù veà caùc khaùi nieäm cô baûn cuûa thaàn hoïc Coâng Giaùo. Chöông trình naêm thöù hai goàm coù caùc moân Kitoâ hoïc, Giaùo Hoäi hoïc, luaân lyù, bí tích vaø hoïc thuyeát xaõ hoäi cuûa Giaùo Hoäi. Cuõng trong naêm thöù Hai, caùc sinh vieân coù theå ñi chuyeân veà muïc vuï: huaán giaùo, muïc vuï giôùi treû, muïc vuï y teá vaø phuïng vuï. Naêm cuoái ñöôïc daønh cho vieäc ñaøo saâu huaán luyeän thaàn hoïc vaø thöïc haønh muïc vuï.


ÑTC cöû haønh thaùnh leã cho caùc Vò Tieàn Nhieäm cuûa ngaøi

ÑTC cöû haønh thaùnh leã cho caùc Vò Tieàn Nhieäm cuûa ngaøi.

Vatican - 02.11.98 - Chieàu leã Caùc Thaùnh, muøng 1 thaùng 11/1998, ÑTC cöû haønh thaùnh leã trong Haám Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, ñeå caàu cho caùc Vò Tieàn Nhieäm cuûa ngaøi. Sau thaùnh leã, ÑTC ñaõ ñeán caàu nguyeäïn beân moä caùc Vò Tieàn Nhieäm cuûa ngaøi trong theá kyû 20 naày. Khoâng keå Ñöùc Pio X (1903-1914) ñaõ ñöôïc phong Hieån Thaùnh naêm Thaùnh 1950, chuùng ta coù theå keå caùc vò Giaùo Hoaøng sau ñaây: Ñöùc Benedicto XV (1914-1922), Ñöùc Pio XI (1922-1939), Ñöùc Pio XII (1939-1958), Ñöùc Gioan XXIII (1958-1963), Ñöùc Phaoloâ VI (1963-1978) vaø Ñöùc Gioan Phaoloâ I (26.8 - 28.9.1978: 33 ngaøy).

Nhaân dòp naáy, ÑTC ñaõ noùi nhö sau: "Trong Haàm Ñeàn Thôø Vatican naøy, chuùng ta haõy phuù thaùc cho loøng thöông xoùt cuûa Chuùa Cha taát caùc vò coù moä ôû ñaây vaø ñang chôø ñôïi ngaøy soáng laïi cuûa theå xaùc, caùch rieâng saùu Vò Giaùo Hoaøng ñaõ thi haønh taùc vuïï chuû chaên Giaùo Hoäi hoaøn caàu gaàn ñaây, trong theá kyû naøy, ñeå caùc ngaøi ñöôïc tham döï Phuïng Vuï ñôøi ñôøi treân Trôøi".

ÑTC cuõng xin caàu nguyeän cho taát caû nhöõng ai ñaõ boû theá gian naøy, ñeå Chuùa môû roäng caùnh tay cuûa loøng thöông xoùt vaø ñeå taát caû ñöôïc ñoùn nhaän trong Coäng Ñoàng vinh quang cuûa Thaønh Thaùnh Gieârusalem. Sau thaønh leã, moïi ngöôøi cuøng vôùi ÑTC haùt Kinh Laïy Nöõ vöông Meï nhaân laønh (Salve Regina, Mater misericordiae).


Ñöùc Hoàng Y Camillo Ruini, Toång Ñaïi Dieän, nhaân danh ÑTC cöû haønh thaùnh leã taïi Nghóa Ñòa Roma

Ñöùc Hoàng Y Camillo Ruini, Toång Ñaïi Dieän, nhaân danh ÑTC cöû haønh thaùnh leã taïi Nghóa Ñòa Roma.

Roma - 02.11.98 - Cuõng chieàu Leã Caùc Thaùnh, Ñöùc Hoàng Y Camillo Ruini, Toång Ñaïi Dieän, nhaân danh ÑTC, ñaõ cöû haønh thaùnh leã taïi Nghóa Ñòa cuûa Thaønh Phoá Roma, ñeå caàu nguyeän cho taåt caû caùc tín höõu cuûa giaùo phaän ñaõ qua ñôøi.

Giaûng trong thaùnh leã, Ñöùc Hoàng Y noùi: "Trong khi caàu nguyeän cho caùc ngöôøi qua ñôøi cuûa chuùng ta, chuùng ta cuõng ñöôïc môøi goïi suy ngaém veà maàu nhieäm söï cheát vaø do ñoù veà maàu nhieäm söï soáng vaø maàu nhieäm veà Thieân Chuùa, Chuû Söï Soáng vaø Söï Cheát".

Ñöùc Hoàng Y khuyeân caùc tín höõu ñöøng ñeå mình bò löôøng gaït bôûi nhöõng hình thöùc beân ngoaøi, hoaëc coù tính caùch dò ñoan, khoâng phuø hôïp vôùi ñöùc tin Coâng Giaùo trong dòp Leã Caùc Thaùnh vaø Caùc Linh Hoàn. Ngaøi noùi: "YÙ nghóa cuûa leã nghi nhöõng ngaøy naøy thöïc söï laø vieäc caàu nguyeän cho caùc ngöôøi ñaõ qua ñôøi, cho nhöõng ngöôøi thaân yeâu ñaõ cheát ñi, trong ñöùc tin vaø trong hy voïng soáng laïi. ÔÛ ñaây, chuùng ta ñi vaøo trung taâm söï soáng vaø söï cheát vaø laø moät söï kieän caàn phaûi suy tö caùch nghieâm chænh. Trong nhöõng ngaøy naøy, taïi YÙ cuõng nhö treân caû theá giôùi, bieát bao ngöôøi vieáng Nghóa Ñòa ñeå caàu nguyeän, ñeå cuûng coá ñöùc tin vaø ñeå gia taêng ñöùc caäy".


Hoäi thaûo veà vai troø cuûa caùc toân giaùo trong vieäc tìm kieám hoaø bình vaø coâng baèng xaõ hoäi

Hoäi thaûo veà vai troø cuûa caùc toân giaùo trong vieäc tìm kieám hoaø bình vaø coâng baèng xaõ hoäi.

Maryland - 02.11.98 - Haõng thoâng taán quoác teá Fides loan tin: Vai troø cuûa caùc toân giaùo trong vieäc tìm kieám hoøa bình vaø coâng baèng xaõ hoäi laø trung taâm cuûa moät cuoäc Hoäi Thaûo, ñöôïc Hieäp Hoäi caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc mieàn Taây Chaâu Phi noùi tieáng Anh (AECAWA) toå chöùc trong nhöõng ngaøy vöøa qua taïi Maryland, beân Nigeria. Tham döï cuoäc Hoäi Thaûo coù caû caùc chuyeân vieân Hoài Giaùo vaø caùc toân giaùo truyeàn thoáng cuûa caùc nöôùc trong mieàn: Gambia, Ghana, Liberia, Nigeria, Sierra Leone.

Sau cuoäc Hoäi Thaûo, moät vaên kieän ñaõ ñöôïc coâng boá trong ñoù caùc vò tham döï xaùc nhaän raèng: ba truyeàn thoáng toân giaùo (Kitoâ giaùo, Hoài Giaùo, Do Thaùi Giaùo) coâng nhaän raèng: nhaân loaïi coù moät nguoàn goác chung laø Ñaáng Toái Cao, Allah hay Thieân Chuùa vaø vieäc laøm con caùi chung naøy phaûi höôùng daãn ñeán vieäc toân troïng söï soáng, phaåm giaù con ngöôøi vaø söï bình ñaúng giöõa con ngöôøi vôùi nhau. Trong vaên kieän caùc vò tham döï coøn xaùc nhaän raèng: moät soá giaù trò toát laønh cuûa Chaâu Phi ñaõ bò maát ñi vaø ngöôøi daân Chaâu Phi caàn taùi khaùm phaù vaø xöû duïng nhöõng truyeàn thoáng toát laønh, nhöõng giaù trò gia ñình vaø nhöõng giaù trò chung, cho coâng vieäc phaùt trieån. Hôn nöõa caùc vò tham döï coøn coâng nhaän raèng: trong vieäc thöïc haønh ba toân giaùo cuõng coù nhöõng ñieåm tieâu cöïc khoâng phuø hôïp vôùi vieäc coå voõ hoøa bình vaø coâng lyù xaõ hoäi. Trong caùc thöïc haønh naøy coù chính saùch baát khoan dung veà chuûng toäc, veà toân giaùo, coù cheá ñoä thaàn quyeàn toân giaùo, nhöõng baát coâng xaõ hoäi vaø vieäc kyø thò ñoái vôùi phuï nöõ. Theo vaên kieän, coøn coù nhieàu laõnh vöïc khaùc, trong ñoù ba toân giaùo coù theå hoaït ñoäng chung vôùi nhau: vieäc thaêng tieán phaåm giaù con ngöôøi, coâng baèng xaõ hoäi vaø hoøa bình, vieäc loaïi boû nhöõng caên côù gaây neân caùc vuï tranh chaáp vuõ trang.


Back to Radio Veritas Asia Home Page