Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 30 thaùng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hieäp öôùc baát töông haán giöõa Coâng Giaùo vaø Chính Thoáng Giaùo taïi Rumani

Hieäp öôùc baát töông haán giöõa Coâng Giaùo vaø Chính Thoáng Giaùo taïi Rumani.

Bucarest - Rumani [Apic 30/10/98] -Hoâm thöù Saùu 30/10/98, Chính Thoáng vaø Coâng Giaùo thuoäc nghi leã Hy Laïp taïi Rumani ñaõ kyù moät hieäp öôùc baát töông haán. Hieäp öôùc buoäc hai beân töø boû moïi söï chieám giöõ nhaø thôø cuûa nhau cuõng nhö moïi haønh ñoäng kieän caùo.

Hai beân cuõng ñaõ thoûa thuaän veà vieäc coù theå xöû duïng nhaø thôø cuûa nhau hoaëc xöû dung chung cuøng moät nhaø thôø. Trong caùc cuoäc thaûo luaän keùo daøi trong nhieàu tuaàn leã qua, beân Chính Thoáng cuõng ñaõ ñoàng yù treân nguyeân taéc veà vieäc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II vieáng thaêm Rumani vaøo naêm tôùi 1999.

Giaùo hoäi Coâng Giaùo thuoäc nghi leã Hy Laïp ñaõ bò giaûi theå döôùi thôøi coïng saûn. Caùc nhaø thôø bò tòch thu vaø caùc tín höõu bò cöôõng baùch gia nhaäp vaøo caùc coäng ñoàng Chính Thoáng. Naêm 1990, Giaùo hoäi Coâng Giaùo ñöôïc hoài sinh, nhieàu cuoäc xung ñoät ñaõ dieãn ra giöõa Coâng Giaùo vaø Chính Thoáng, nhöùt laø lieân quan ñeán vieäc hoaøn traû caùc taøi saûn cuûa Giaùo hoäi ñaõ bò cheá ñoä coïng saûn tòch thu.

Hieän nay taïi Rumani coù 20 trieäu tín höõu Chính Thoáng, trong khi chæ coù khoaûng 225 ngaøn tín höõu Coâng Giaùo thuoäc nghi leã Hy Laïp.


Phieân khoaùng ñaïi cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp

Phieân khoaùng ñaïi cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp.

Paris [Apic 30/10/98] - Caùc ñöùc giaùm muïc Phaùp seõ nhoùm phieân khoaùng ñaïi töø ngaøy 4 ñeán 10/11/98 tôùi ñaây taïi Loä Ñöùc. Ngoaøi 110 vò giaùm muïc vaø giaùm quaûn ñang taïi chöùc, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp coøn môøi theâm 90 vò khaùc goàm coù 11 vò giaùm muïc veà höu, 16 vò giaùm muïc ngoaïi quoác vaø 4 quan saùt vieân khoâng Coâng Giaùo. Ngoaøi vieäc baàu ban thöôøng tröïc, caùc ñöùc giaùm muïc Phaùp coøn thaûo luaän veà cuoäc ñoái thoaïi vôùi nguôøi Hoài Giaùo, vieäc toâng ñoà giaùo daân, nhöõng vaán ñeà kinh teá cuõng nhö chöông trình Naêm Thaùnh 2000.

Moät trong nhöõng cao ñieåm cuûa hoäi nghò haún phaûi laø chöùng töø cuûa caùc ñöùc giaùm muïc haûi ngoaïi nhaân dòp kyû nieäm 150 naêm ngaøy giaûi phoùng noâ leä. Ñaây laø moät vaán ñeà quan troïng bôûi vì hieän nay coù nhieàu nguôøi Antille, Guyane hay Reunion ñang sinh soáng taïi Phaùp.


Giaùo hoäi Coâng Giaùo Brasil pheâ bình keá hoaïch môùi veà kinh teá cuûa chính phuû

Giaùo hoäi Coâng Giaùo Brasil pheâ bình keá hoaïch môùi veà kinh teá cuûa chính phuû.

Brasillia [Apic 30/10/98] - Ñöùc Cha Jayme Chemello, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Brasil, ñaõ leân tieáng pheâ bình chöông trình kinh teá vöøa ñöôïc chính phuû ñeà ra. Theo ñöùc cha Chemello, caùc bieän phaùp thueá maù seõ laøm thöông toån chuû quyeàn quoác gia vaø gia taêng naïn thaát nghieäp.

Trong moät cuoäc phoûng vaán hoâm thöù Saùu [30/10/98] vöøa qua, vò chuû tòch cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Brasil cho raèng nhöõng bieän phaùp môùi veà kinh teá seõ laøm cho xöù sôû maát töï do vaø nhöùt laø gaây thieät haïi cho nhöõng ngöôøi ngheøo nhöùt. Ngaøi noùi raèng neáu toång thoáng Fernando Henrique Cardoso ñöa ra nhöõng bieän phaùp naøy tröôùc ngaøy baàu cöû toång thoáng ngaøy 4/10/98 vöøa qua, coù leõ oâng khoù coù theå ñöôïc taùi cöû.

Ñöùc Cha Chemello cuõng pheâ bình chính phuû vì khoâng coù bieän phaùp ñeå chaän ñöùng naïn tieàn cuûa chaïy ra nöôùc ngoaøi cuõng nhö hy sinh daân chuùng vì chöông trình do quæ tieàn teä quoác teá aùp ñaët.

Ngaøi cho bieát neáu caùc bieän phaùp noùi treân khoâng ñöôïc quoác hoäi caûi toå, ngaøi seõ gaëp gôõ toång thoáng vaø trình baøy thaúng nhöõng lôøi pheâ bình cuûa ngaøi.


Quyeàn toái thöôïng cuûa ngöôøi keá vò thaùnh Pheâroâ khoâng phaûi laø quyeàn cuûa moät quaân vöông

Quyeàn toái thöôïng cuûa ngöôøi keá vò thaùnh Pheâroâ khoâng phaûi laø quyeàn cuûa moät quaân vöông.

Roma [Apic 30/10/98] - Ñöùc Hoàng Y Josef Ratzinger, toång tröôûng boä giaùo lyù ñöùc tin, taùi khaúng ñònh raèng quyeàn toái thöôïng cuûa ngöôøi keá vò thaùnh Pheâroâ khoâng phaûi laø quyeàn cuûa moät quaân vöông.

Trong moät vaên kieän ñöôïc coâng boá hoâm thöù Saùu 30/10/98, Ñöùc Hoàng Y toång tröôûng boä giaùo lyù ñöùc tin noùi raèng quyeàn toái thöôïng cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng, trong baûn chaát cuõng nhö caùch haønh xöû, khaùc vôùi caùc chöùc vuï coâng quyeàn trong caùc xaõ hoäi traàn theá. Ngaøi khaúng ñònh nhö sau: "Quyeàn toái thöôïng cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng khoâng phaûi laø moät chöùc vuï phoái trí hay chuû toïa. Quyeàn naøy cuõng khoâng phaûi laø moät quyeàn danh döï vaø khoâng theå ñöôïc xem nhö quyeàn cuûa moät quaân vöông".

Taøi lieäu coù töïa ñeà "quyeàn toái thöôïng cuûa nguôøi keá vò thaùnh Pheâroâ trong maàu nhieäm Giaùo Hoäi" vaø mang chöõ kyù cuûa vò toång tröôûng boä giaùo lyù ñöùc tin, trình baøy quyeàn toái thöôïng cuûa ngöôøi keá vò thaùnh Pheâroâ nhö laø moät baûo ñaûm choáng laïi chuyeân cheá vaø thaùi ñoä theo thôøi trong Giaùo Hoäi.

Theo Ñöùc Hoàng Y Ratzinger, ñeà taøi naøy ñaõ ñöôïc ñem ra thaûo luaän trong moät hoäi nghò thaàn hoïc hoài thaùng 12 naêm 1996. Ñaây laø moät ñeà taøi quan troïng trong giai ñoaïn hieän nay, nhöùt laø veà phöông dieän ñaïi keát. Trong thoâng ñieäp "xin cho chuùng neân moät" ban haønh hoài thaùng 5 naêm 1995, chính Ñöùc Thaùnh Cha cuõng ñaõ môøi goïi caùc nhaø chuyeân moân haõy tìm ra moät hình thöùc thöïc thi quyeàn toái thöôïng phuø hôïp vôùi hoaøn caûnh môùi.


Moät linh muïc Coâng Giaùo beân Sicily bò keát aùn 28 thaùng tuø

Moät linh muïc Coâng Giaùo beân Sicily bò keát aùn 28 thaùng tuø.

(Reuters 30/10/98) - Italia (Sicily) - Thöù Saùu vöøa qua, toøa aùn taïi Sicily beân Italia ñaõ keát aùn moät vò linh muïc 28 thaùng tuø veà toäi lieân heä vaø che chôû cho moät tay truøm mafia ôû Sicily.

Toøa aùn taïi thaønh phoá Palermo thuoäc Sicily noùi raèng cha Mario Frittitta, 59 tuoåi thuoäc doøng Carmelite ñaõ vieáng thaêm truøm mafia laø oâng Pietro Aglieri nhieàu laàn trong khoaûng thôøi gian 6 thaùng töø naêm 1996 -1997. Ngoaøi ra cha Mario Frittitta coøn cöû haønh thaùnh leã cho tay truøm naøy trong hai dòp Giaùng Sinh vaø leã Phuïc Sinh taïi nôi truù aån cuûa oâng. Caùc nhaø ñieàu tra cho bieát theâm laø cha Frittitta cuõng cöû haønh leã cöôùi bí maät cho moät tay truøm mafia khaùc cuûa Palermo laø oâng Giovanni Garafolo daïo thaùng 12 naêm 1996. Trong caùc phieân toøa xöû, cha Frittitta thöøa nhaän laø cha ñaõ coù gaëp tay truøm Pietro Aglieri, tuy nhieân ñoù laø nhöõng dòp cha ñang coá gaéng thuyeát phuïc oâng ra ñaàu thuù caûnh saùt. Chính oâng Aglieri ñaõ yeâu caàu ñöôïc gaëp cha ñeå daøn xeáp cuoäc ñaàu thuù sau khi oâng bò caûnh saùt truy naõ veà toäi coù dính líu tôùi vuï ñaët bom saùt haïi thaåm phaùn choáng mafia laø oâng Paolo Borsellino.

Caùc luaät sö cuûa cha Frittitta noùi laø hoï seõ khaùng aùn. Vuï baét giöõ cha Frittitta vaøo ngaøy 4/11/1997 ñaõ gaây hoang mang cho giaùo hoäi taïi Sicily vaø ñaëc bieät taïi Kalsa nôi laø cha Frittitta laø cha xöù. Sau ñoù giaùo hoäi Italia ñaõ ban haønh moät qui taéc ñöôïc aùp duïng trong moái quan heä giöõa caùc linh muïc vaø nhöõng tay truøm mafia. Qui taéc naøy cho pheùp caùc linh muïc gaëp caùc tay truøm mafia neáu ñöôïc yeâu caàu vaø chæ moät laàn maø thoâi, nhöng tröôùc ñoù phaûi coù pheùp cuûa vò Giaùm Muïc vaø muïc ñích cuûa cuoäc gaëp gôõ phaûi laø ñeå thuyeát phuïc caùc tay truøm mafia töø boû con ñöôøng toäi aùc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page