Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 28 thaùng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Saùu trieäu ngöôøi treân khaép theá giôùi tham gia chieán dòch ñoïc kinh maân coâi

Saùu trieäu ngöôøi treân khaép theá giôùi tham gia chieán dòch ñoïc kinh maân coâi.

Mehico [Zenit 28/10/98] - Vaøo ngaøy 31/10/98, ngaøy cuoái thaùng maân coâi, vaøo luùc 19 giôø giôø Meâhicoâ, seõ coù khoaûng 6 trieäu ngöôøi treân khaép theá giôùi tham gia chieán dòch laàn chuoåi maân coâi.

Vaøo giôø noùi treân, taïi quaûng tröôøng ñaáu boø ôû thuû ñoâ Mehicoâ, Ñöùc Hoàng Y Norberto Rivera Carrera, toång giaùm muïc Mehicoâ seõ chuû söï buoåi ñoïc kinh maân coâi. Ñaây laøNgaøy theá giôùi Kinh Maân Coâi. Ban toå chöùc ñaõ môøi taát caû caùc phong traøo tu só vaø giaùo daân treân khaép theá giôùi hieäp yù caàu nguyeän moät caùch ñaëc bieät cho caùc linh muïc. Buoåi ñoïc kinh maân coâi naøy seõ ñöôïc truyeàn hình ñi khaép nôi ñeå nhieàu ngöôøi ñöôïc tham döï.

Ngaøy theá giôùi Kinh Maân Coâi ñaõ ñöôïc toå chöùc laàn ñaàu tieân hoài naêm 1996 nhaân dòp möøng 50 naêm thuï phong linh muïc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II. Ñaõ coù khoaûng 20 nöôùc tham döï vaøo buoåi ñoïc kinh maân coâi chung naøy. Rieâng taïi Mehicoâ coù tôùi 2,600 coäng ñoàng.

Naêm vöøa qua, con soá caùc nöôùc tham döï ngaøy theá giôùi kinh maân coâi ñaõ leân ñeán 40. Ban toå chöùc hy voïng raèng ngaøy theá giôùi kinh maân coâi naêm 2000 seõ do chính Ñöùc Thaùnh Cha chuû söï vaø treân maøn aûnh truyeàn hình, nguôøi ta seõ theo doõi ñöôïc sinh hoaït taïi caùc trung taâm thaùnh maãu nhö Fatima, Loä Ñöùc, Czestochowa vaø Guadalupe.


Caùc coâ gaùi ñieám vaø caùc beänh nhaân lieät khaùng ñoïc Kinh Thaùnh

Caùc coâ gaùi ñieám vaø caùc beänh nhaân lieät khaùng ñoïc Kinh Thaùnh.

Lusaka - Zambia [Zenit 28/10/98] - Toå chöùc ñaïi keát taïi Zambia coù teân laø "Chuùa Gieâsu quan taâm" hieän ñang giuùp cho caùc coâ gaùi ñieám vaø caùc beänh nhaân lieät khaùng ñoùn nhaän söù ñieäp Tin Möøng.

Trong moät cuoäc phoûng vaán daønh cho haõng tin "taøi lieäu vaø thoâng tin Phi Chaâu", baø Godfreda Sumaili ñaõ chia seû nhö sau: "moät coâ gaùi ñieám giaø noùi vôùi toâi raèng laàn ñaàu tieân coâ coù ñöôïc moät quyeån Kinh Thaùnh treân tay". Vôùi söï höôùng daãn tinh thaàn döïa treân Kinh Thaùnh, toå chöùc "Chuùa Gieâsu quan taâm" giuùp cho caùc coâ gaùi ñieám khaùm phaù ra raèng Thieân Chuùa yeâu thöông hoï voâ ñieàu kieän.

Moät nhaân vieân laøm vieäc taïi moät trung taâm ñoùn tieáp nhöõng nguôøi mang virut HIV cho bieát: nhieàu ngöôøi, khi vöøa bieát mình coù mang virut, ñeàu thaát voïng; hoï chæ muoán tìm ñeán vôùi caùi cheát hoaëc bò roái loaïn tinh thaàn. Nhöng sau moät thôøi gian ñöôïc ñoïc Kinh Thaùnh, nhieàu ngöôøi ñaõ tìm laïi ñöôïc yù nghóa cuûa cuoäc soáng. Moät soá hoïp laïi thaønh moät nhoùm coù teân laø "Ñoäi caùc tín höõu Kitoâ mang virut HIV choáng laïi söï döõ. Sau moät thôøi gian ñöôïc huaán luyeän veà Kinh Thaùnh, hoï ñeán caùc beänh vieän thaêm vieáng vaø ñoïc kinh thaùnh cho caùc beänh nhaân lieät khaùng.


Thaønh phoá Bad Sackingen taëng ÑTC moät caây Noel

Thaønh phoá Bad Sackingen taëng ÑTC moät caây Noel.

Bad Sackingen - Ñöùc [Apic 28/10/98] - Caây thoâng ñöôïc ñaët giöõa Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ trong muøa Giaùng Sinh naêm nay seõ laø quaø taëng cuûa nöôùc Ñöùc.

Thaønh phoá Bad Sackingen thuoäc bang Bade cuûa Nöôùc Ñöùc seõ ñöôïc vinh döï trao taëng caây thoâng Noel cho Ñöùc Thaùnh Cha vaø nhaân daân Roma.

Caây thoâng cao 26 thöôùc naøy laø caây ñeïp nhöùt trong caùc khu röøng cuûa thaønh phoá Bad Sackingen. OÂng thò tröôûng thaønh phoá cho bieát caây thoâng naøy seõ ñöôïc haï xuoáng ngaøy 9/12/98 tôùi ñaây vaø ñöôïc moät phaùi ñoaøn chính thöùc thaùp tuøng veà Roma. Ñaây laø moät vinh döï maø thaønh phoá naøy ñaõ noäp ñôn xin vaø chôø ñôïi töø naêm naêm nay.


UÛy Ban Thaàn Hoïc hoäi thaûo veà Toøa Ñieàu Tra thôøi Trung Coå

UÛy Ban Thaàn Hoïc hoäi thaûo veà Toøa Ñieàu Tra thôøi Trung Coå.

Roma [Apic 28/10/98] - Moät cuoäc hoäi thaûo quoác teá veà Toøa Ñieàu Tra do UÛy Ban thaàn hoïc vaø lòch söû cuûa Ñaïi Naêm Thaùnh 2000 toå chöùc khai dieãn vaøo ngaøy 29/10/98 vaø keùo daøi cho ñeán ngaøy 31/10/98 tôùi ñaây.

Toøa ñieàu tra thôøi trung coå haún phaûi laø moät trong nhöõng trang ñen toái nhöùt trong lòch söû Giaùo Hoäi. Tröôùc ngöôõng cöûa ngaøn naêm thöù ba, Ñöùc Thaùnh Cha mong muoán raèng Giaùo Hoäi phaûi töï xeùt mình vaø xin tha thöù vì nhöõng laàm loãi cuûa mình. Trong toâng thö ngaøn naêm thöù ba ñang ñeán, Ñöùc Thaùnh Cha vieát nhö sau: "Coù moät trang söû ñau thöông maø con caùi Giaùo Hoäi khoâng theå khoâng nhìn laïi vôùi loøng saùm hoái: ñoù laø trong moät vaøi theá kyû ñaõ öng thuaän vôùi nhöõng phöông phaùp baát khoan nhöôïng vaø ngay caû baïo ñoäng ñeå phuïc vuï chaân lyù".

Theo nhaø thaàn hoïc cuûa phuû giaùo hoaøng laø cha Georges Marie Cottier, muïc ñích ñaàu tieân cuûa cuoäc hoäi thaûo laø thieát laäp nhöõng söï kieän lòch söû chöù khoâng phaûi nhöõng tieáng ñoàn ñaõi. Theo cha, Giaùo Hoäi phaûi saùm hoái veà nhöõng söï kieän coù thaät chöù khoâng theå xin tha thöù vì nhöõng laàm loãi khoâng bao giôø xaûy ra.

Cuoäc hoäi thaûo ñaõ ñöôïc môû ñaàu vôùi baøi dieãn vaên khai maïc cuûa Ñöùc Hoàng Y Roger Etchegaray, chuû tòch UÛy Ban Naêm Thaùnh. Tieáp theo ñoù laø moät baøi thuyeát trình cuûa linh muïc Cottier veà ñeà taøi "nhöõng vaán ñeà thaàn hoïc cuûa Toøa Ñieàu Tra trong vieãn töôïng Ñaïi Naêm Thaùnh 2000".

Ñaây laø cuoäc hoäi thaûo laàn thöù hai do UÛy Ban Thaàn Hoïc vaø Lòch Söû cuûa Naêm Thaùnh 2000 toå chöùc. Naêm 1997 vöøa qua, UÛy Ban ñaõ toå chöùc moät cuoäc hoäi thaûo veà ñeà taøi "nhöõng caên coäi cuûa oùc baøi Do Thaùi trong moâi tröôøng Kitoâ".


Back to Radio Veritas Asia Home Page