Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 27 thaùng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Hoa Kyø leân aùn vieäc saùt haïi moät baùc só chuyeân phaù thai

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Hoa Kyø leân aùn vieäc saùt haïi moät baùc só chuyeân phaù thai.

Buffalo - Hoa Kyø [Apic 27/10/98] - Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Hoa Kyø ñaõ maïnh meõ leân aùn vieäc saùt haïi moät vieân baùc só chuyeân phaù thai.

Hoâm thöù Saùu [23/10/98] vöøa qua, baùc só Barnett Slepian ñaõ bò nhöõng nguôøi thuoäc phong traøo choáng phaù thai taïi Buffalo thuoäc bang New York saùt haïi taïi tö gia cuûa oâng. Ñöùc Cha Henry Mansell, giaùm muïc Buffalo, ñaõ goïi haønh ñoäng naøy laø moät toäi aùc heøn nhaùt vaø daõ man. Ngaøi noùi nhö sau: "Nhöõng ngöôøi daán thaân trong phong traøo baûo veä söï soáng phaûi toân troïng söï soáng trong moïi tröôøng hôïp. Haønh hung laø moät haønh ñoäng hoaøn toaøn maâu thuaån vôùi chuû ñích cuûa phong traøo". UÛy Ban toaøn quoác caùc phong traøo baûo veä söï soáng cuõng goïi vieäc saùt haïi baùc só Slepian laø moät haønh ñoäng ngu xuaån. Nhöõng keû saùt nhaân phaûi ñöôïc truy naû vaø tröøng phaït. Tuy nhieân cuoäc chieán choáng laïi vieäc phaù thai khoâng vì theá maø maát yù nghóa cuûa noù.


Hoäi nghò quoác teá veà ngöôøi giaø

Hoäi nghò quoác teá veà ngöôøi giaø.

Roma [Apic 27/10/98] - Lieân Hieäp Quoác vöøa tuyeân boá: naêm 1999 laø naêm nguôøi giaø. Trong chieàu höôùng aáy, töø ngaøy 29 ñeán 31/10/98 tôùi ñaây, Toøa Thaùnh cuõng seõ toå chöùc moät hoäi nghò quoác teá vôùi chuû ñeà "Giaùo Hoäi vaø ngöôøi giaø". Ñaây laø hoäi nghò laàn thöù 13 do Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà muïc vuï y teá toå chöùc.

Ñöùc cha Barragan, chuû tòch cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà muïc vuï y teá xaùc ñònh raèng hoäi nghò naøy chæ laø moät giaùo ñaàu cho caùc sinh hoaït seõ dieãn ra trong naêm tôùi. Trong baøi thuyeát trình khai maïc hoäi nghò, Ñöùc Hoàng Y Paul Poupard seõ trình baøy maãu ngöôøi giaø döôùi aùnh saùng Tin Möøng. Ngaøy ñaàu tieân cuûa hoäi nghò seõ ñöôïc taäp truù vaøo caùc khía caïnh khaùc nhau cuûa tuoåi giaø nhö sinh lyù, beänh taät, taâm lyù, xaõ hoäi cuõng nhö vaên hoùa, chính trò, kinh teá. Trong caùc ngaøy hoäi nghò, caùc tham döï vieân seõ thaûo luaän veà vai troø cuûa ngöôøi giaø trong Giaùo Hoäi vaø trong caùc toân giaùo khaùc. Trong ngaøy beá maïc, hoäi nghò seõ coá gaéng ñeà ra moät ñeà nghò cuï theå ñeå ñöông ñaàu vôùi söï thay ñoåi vaên hoùa gaén lieán vôùi con soá ngöôøi giaø ngaøy caøng gia taêng.

Ngoaøi ra, nhieàu vaán ñeà khaùc nhö tuoåi veà höu vaø vieäc laøm cho cheát eâm dòu cuõng seõ ñöôïc ñöa ra thaûo luaän.

Trong soá caùc tham döï vieân cuûa hoäi nghò, ngoaøi 7 vò Hoàng Y vaø nhieàu Giaùm Muïc, coøn coù boä tröôûng y teá YÙ laø baø Rosy Bindi vaø khoaûng hai möôi giaùo sö chuyeân veà y teá.


Ñöùc Thaùnh Cha baøy toû vui möøng vì thoûa öôùc giöõa Ecuador vaø Peru

Ñöùc Thaùnh Cha baøy toû vui möøng vì thoûa öôùc giöõa Ecuador vaø Peru.

Roma [Apic 27/10/98] - Qua ñaëc söù cuûa ngaøi laø Ñöùc Hoàng Y Dario Castrillon Hoyos, toång tröôûng boä giaùo só, Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ gôûi söù ñieäp chuùc möøng veà vieäc Ecuador vaø Peru ñaõ kyù thoûa öôùc chaám döùt caùc cuoäc tranh chaáp ranh giôùi giöõa hai nöôùc.

Hoâm thöù Hai [26/10/98] vöøa qua, tröôùc söï hieän dieän cuûa toång thoáng Brasil, oâng Henrique Cardoso, hai vò nguyeân thuû quoác gia cuûa Ecuador vaø Peru ñaõ kyù thoûa öôùc toaøn dieän vaø döùt khoaùt sau moät quaù trình ñaøm phaùn khôûi söï töø thaùng hai naêm ngoaùi. Cuoäc tranh chaáp ranh giôùi giöõa hai nöôùc ñaõ keùo daøi töø 40 naêm nay.

Trong söù ñieäp ñöôïc Ñöùc Hoàng Y Castrillon Hoyos ñoïc, Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ vieát nhö sau: "Toâi raát vui möøng ñöôïc lieân keát moät caùch thieâng lieâng vôùi quí vò trong giaây phuùt troïng ñaïi cuûa vieäc kyù keát thoûa öôùc naøy. Toâi vui möøng cuøng vôùi hai daân toäc maø toâi haèng yeâu meán. Hoâm nay hai daân toäc naøy chöùng kieán moät trang söû ñau thöông ñöôïc ñoùng laïi vaø nhöõng vieãn aûnh hoøa bình laâu daøi ñöôïc môû ra".

Ngoaøi caùc nöôùc ñaõ ñöùng ra laøm trung gian hoøa giaûi, Ñöùc Thaùnh Cha cuõng nhìn nhaän saùng kieán cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Ecuador vaø Peru, nhöùt laø nhöõng ngaøy caàu nguyeän cho hoøa bình vaø neàn giaùo duïc veà hoøa bình. Theo Ñöùc Thaùnh Cha, ñaây laø yeáu toá ñaõ ñoùng goùp vaøo vieäc giaûi quyeát cuoäc tranh chaáp ranh giôùi giöõa hai nöôùc.


Ñöùc Thöôïng Phuï ñaïi keát Bartholomeâoâ I vieáng thaêm Ba Lan

Ñöùc Thöôïng Phuï ñaïi keát Bartholomeâoâ I vieáng thaêm Ba Lan.

Varsava [Apic 27/10/98] - Ñöùc Thöôïng Phuï ñaïi keát Bartholomeâoâ ñeä I ñaõ ca ngôïi söï ñoùng goùp cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II cho söï hieäp nhöùt Kitoâ giaùo.

Phaùt bieåu taïi Ba Lan veà vieäc kyû nieäm 20 naêm giaùo hoaøng cuûa Ñöùc Thaùnh Cha, Ñöùc thöôïng phuï Bartholomeâoâ I noùi raèng "ñaây laø moät nieân bieåu quan troïng khoâng nhöõng cho Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, maø coøn ñoái vôùi toaøn theå Kitoâ giaùo nöõa". Ngoaøi ra Ñöùc Thöôïng Phuï Bartholomeâoâ coøn baøy toû vui möøng vì moät uûy ban quoác teá goàm caùc nhaø thaàn hoïc Chính Thoáng vaø Coâng Giaùo ñaõ thoûa thuaän taùi tuïc nhöõng cuoäc thaûo luaän chính thöùc taïi Baltimore, Hoa Kyø vaøo thaùng 6/1999 naêm tôùi. Ngaøi noùi nhö sau: "Nhö Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñaõ noùi, chuùng ta phaûi hieäp nhöùt vôùi nhau vaøo giöõa luùc vöôït qua ngöôõng cöûa cuûa thieân nieân kyû thöù ba. Cho daãu con ñöôøng coøn daøi, hai beân vaãn cöông quyeát ñi tôùi".

Ñöùc Thuôïng phuï Bartholomeâoâ I vieáng tham Ba Lan nhaân dòp Ñöùc Thöôïng Phuï Sawa ñöôïc boå nhieäm coi soùc 570 ngaøn tín höõu Chính Thoáng taïi Ba Lan. Ngaøi laø vò laõnh ñaïo Giaùo Hoäi Chính Thoáng ñaàu tieân ñaõ ñeán caàu nguyeän tröôùc aûnh Ñöùc Meï ñen taïi Jasna Gora. Ngaøi ñaõ laøm pheùp vieân ñaù ñaàu tieân cuûa moät nhaø thôø Chính Thoáng ñöôïc daâng hieán cho Ñöùc Meï Jasna Gora.

Linh muïc Henryk Paprocki, phaùt ngoân vieân cuûa Giaùo Hoäi Chính Thoáng taïi Ba Lan noùi raèng haäu quaû chính cuûa chuyeán vieáng thaêm naøy laø haâm noùng laïi cuoäc ñoái thoaïi chính thöùc giöõa Giaùo Hoäi Chính Thoáng vaø Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Ba Lan. Chuyeán vieáng thaêm naøy dieãn ra sau moät loaït nhöõng caûi thieän trong moái quan heä giöõa Chính Thoáng vaø Coâng Giaùo trong thôøi gian gaàn ñaây. Ñang keå hôn caû laø chuyeán vieáng thaêm Istanbul cuûa Ñöùc Hoàng Y Moloslav Vlk, chuû tòch Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu hoài giöõa thaùng 10/1998 vöøa qua.


Back to Radio Veritas Asia Home Page