Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 26 thaùng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc ñöùc giaùm muïc Chile xin traû töï do cho oâng Pinochet

Caùc ñöùc giaùm muïc Chile xin traû töï do cho oâng Pinochet.

Santiago - Chile [Apic 26/10/98] - UÛy Ban thöôøng tröïc cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chile tha thieát keâu goïi ngöôøi daân Chile haõy toû ra bình tænh tröôùc vieäc oâng Augusto Pinochet bò baét giöõ taïi London, Anh Quoác.

Theo tin cuûa haõng thoâng taán Coâng Giaùo Acia-Prensa, caùc ñöùc giaùm muïc Chile cuõng naïi ñeán lyù do nhaân ñaïo ñeå xin traû töï do cho oâng Pinochet. Veà phaàn mình, toå chöùc thaân höõu cuûa oâng Pinochet cuõng ñaõ chính thöùc loan baùo seõ xin Ñöùc Thaùnh Cha duøng uy tín tinh thaàn cuûa ngaøi ñeå xin can thieäp vôùi chính phuû Anh.

Naêm 1973, töôùng Pinochet ñaõ laøm moät cuoäc ñaûo chaùnh ñeå laät ñoã toång thoáng Salvatore Allende. Trong 17 naêm cai trò vôùi baøn tay saét, oâng ñaõ bò toá caùo vi phaïm nhaân quyeàn, aùm saùt, tra taán vaø thuû tieâu nhöõng nguôøi ñoái laäp.

Vaøo luùc phe uûng hoä laãn phe choáng ñoái töôùng Pinochet ñeàu xuoáng ñuôøng bieåu tình, caùc ñöùc giaùm muïc Chile ñaõ coâng boá moät thoâng caùo trong ñoù caùc ngaøi keâu goïi nguôøi daân Chile haõy thöïc thi hoøa giaûi vôùi nhau.


Ñöùc Giaùm Muïc Bissau gaëp gôõ vôùi giôùi quaân söï ñeå tìm nhöõng giaûi phaùp môùi cho cuoäc xung ñoät

Ñöùc Giaùm Muïc Bissau gaëp gôõ vôùi giôùi quaân söï ñeå tìm nhöõng giaûi phaùp môùi cho cuoäc xung ñoät.

Bissau [Apic 26/10/98] - Ñöùc cha Settimio Arturo Ferrazzetta, giaùm muïc Bissau ñaõ gaëp gôõ vôùi caùc thaønh vieân trong hoäi ñoàng quaân nhaân cuûa töôùng Ansumane Mane, ñeå tìm kieám nhöõng giaûi phaùp môùi cho cuoäc xung ñoät giöõa caùc phieán quaân noåi loaïn vaø toång thoáng Joao Bernado Vieira.

Cuoäc gaëp gôõ ñaõ dieãn ra hoài tuaàn qua taïi Bissau. Taát caû moïi nguôøi tham döï cuoäc gaëp gôõ ñaõ thaáy caàn phaûi tìm ra moät phöông theá ñeå giaûi toûa tình hình roái ren hieän nay cuûa ñaát nöôùc. Trong nhöõng ñeà nghò ñöôïc ñöa ra, nhieàu nguôøi chuù yù ñeán vieäc thieát laäp moät khu phi quaân söï ñeå cho pheùp caùc phe tranh chaáp ñöôïc gaëp nhau hoaëc thaønh laäp moät uûy ban giaùm saùt ñòa phöông coù theå ñöùng ra laøm trung gian trong caùc cuoäc xung ñoät. Khi cuoäc chieán buøng noå trôû laïi, Ñöùc cha Ferrazzetta ñaõ keâu goïi haõy töùc khaéc ngöng chieán. Caùc nhaø truyeàn giaùo taïi nhöõng nôi coù giao tranh keâu goïi söï giuùp ñôõ. Quaân phieán loaïn mong ñöùc cha Ferrazzetta cuõng nhö uûy ban thieän chí goàm caùc vò laõnh ñaïo toân giaùo, moät tuø tröôûng vaø 7 daân bieåu quoác hoäi, tham döï vaøo caùc cuoäc ñaøm phaùn cuûa hai beân.


Toøa Thaùnh muoán ñoùng moät vai troø trong cuoäc ñoái thoaïi veà qui cheá thaønh Jerusalem

Toøa Thaùnh muoán ñoùng moät vai troø trong cuoäc ñoái thoaïi veà qui cheá thaønh Jerusalem.

(AFP, Reuters 26/10/98) - Vatican - Thöù Hai 26/10/98, Toøa Thaùnh ñaõ ngoû yù muoán ñoùng moät vai troø trong cuoäc thöông thuyeát giöõa Israel vaø Palestine, lieân quan tôùi töông lai cuûa Thaønh Jerusalem, ñoàng thôøi keâu goïi daønh moät "qui cheá quoác teá ñaëc bieät" cho caùc ñòa ñieåm thaùnh thieâng trong thaønh Jerusalem.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jean-Louis Tauran, ngoaïi tröôûng cuûa Toøa Thaùnh, ñang coù maët taïi Jerusalem ñeå tham döï moät cuoäc hoäi thaûo keùo daøi trong hai ngaøy, do Toøa Giaùo Chuû Coâng Giaùo thaønh Jerusalem ñöùng ra toå chöùc. Trong baøi thuyeát trình cuûa mình ngaøy hoâm qua, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Tauran ñaõ cho bieát nhö sau: "Toøa Thaùnh tin raèng söï goùp maët cuûa moät vò ñaïi dieän Toøa Thaùnh taïi baøn thöông thuyeát laø ñieàu quan troïng, haàu ñaûm baûo laø cuoäc thöông thuyeát veà töông lai cuûa thaønh Jerusalem seõ coâng baèng vaø khoâng boû xoùt moät vaán ñeà naøo. Giaù trò vaø yù nghóa cuûa thaønh Jerusalem quaû thaät laø lôùn lao vaø coù moät khoâng hai, ñeán ñoãi chuùng vöôït quaù quyeàn lôïi cuûa rieâng moät quoác gia hay luoân caû baát cöù moät thoûa hieäp song phöông naøo giöõa hai quoác gia lieân heä maø thoâi. Ñieàu quan troïng laø moïi phe phaùi tham döï cuoäc thöông thuyeát phaûi coù moät söï ñaùnh giaù coâng baèng vaø hôïp lyù veà baûn chaát thaùnh thieâng vaø hoaøn vuõ cuûa thaønh Jerusalem".

Israel chieám ñoaït laõnh thoå phía Ñoâng thaønh Jerusalem töø Jordan trong traän chieán daïo naêm 1967 vaø lieàn sau ñoù saùt nhaäp Ñoâng Jerusalem vaøo laõnh thoå cuûa Israel. Chính quyeàn Palestine cho bieát seõ tuyeân boá Ñoâng Jerusalem laø thuû ñoâ cuûa nöôùc Palestine trong töông lai, trong khi Israel thì khaúng ñònh laõnh thoå naøy seõ vónh vieãn laø phaàn ñaát khoâng bò chia caét khoûi thuû ñoâ cuûa Israel. Trong baøi thuyeát trình cuûa mình, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Tauran cuõng khoâng queân laäp laïi quan ñieåm cuûa Toøa Thaùnh raèng Israel ñang chieám ñoùng thaønh Jerusalem moät caùch baát hôïp phaùp, vaø ngaøi khaúng ñònh raèng caùc ñòa ñieåm thaùnh thieâng trong laõnh thoå naøy phaûi ñöôïc baûo veä baèng moät qui cheá quoác teá ñaëc bieät. Ngaøi noùi nhö sau: "Khoâng ñieàu gì coù theå ngaên ngöøa moät Jerusalem thoáng nhaát trôû thaønh bieåu töôïng vaø laø trung taâm quoác gia cuûa hai daân toäc, Israel vaø Palestine. Baát cöù moät haønh ñoäng voõ löïc ñôn phöông töø moät phía naøo, ñeàu khoâng theå ñöôïc coi laø giaûi phaùp cho qui cheá cuûa Jerusalem."


Back to Radio Veritas Asia Home Page