Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 25 thaùng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hoäi thaûo veà truyeàn giaùo hoïc taïi ñaïi hoïc Fribourg, Thuî Só

Quoác Hoäi Ba Lan hoå trôï vieäc xaây döïng moät ngoâi nhaø thôø chính toøa roäng lôùn taïi Varsava.

Varsava [Apic 25/10/98] - Quoác Hoäi Ba Lan hoå trôï vieäc xaây döïng moät ngoâi nhaø thôø chính toøa roäng lôùn taïi thuû ñoâ Varsava.

Vôùi 234 phieáu thuaän, 20 phieáu choáng vaø 72 phieáu traéng, hoâm thöù Saùu [23/10/98] vöøa qua, quoác hoäi Ba Lan ñaõ taùn thaønh döï aùn xaây caát ngoâi nhaø thôø laáy teân laø "Nhaø thôø chính toøa Chuùa Quan Phoøng". Ñaây laø moät coâng trình ñeå baøy toû loøng bieát ôn cuûa nhaân daân Ba Lan vì töï do ñaõ ñöôïc phuïc hoài naêm 1989, cuõng nhö ñeå ñaùnh daáu 20 naêm giaùo hoaøng cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II vaø 2,000 naêm Chuùa Gieâsu sinh ra.

Ngay töø naêm 1996, Ñöùc Hoàng Y Josef Glemp, giaùo chuû Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Ba Lan, ñaõ than phieàn veà ngoâi nhaø thôø chính toøa quaù khieâm toán cuûa Ngaøi vaø xin ñöôïc taùi thieát.

Thaät ra döï aùn xaây caát moät ngoâi nhaø thôø chính toøa roäng lôùn ñaõ coù töø theá kyû thöù 18. Quoác hoäi Ba lan vaøo thôøi kyø naøy ñaõ thoâng qua nghò quyeát xaây caát moät ngoâi nhaø thôø chính toøa roäng lôùn hôn ñeå taï ôn Chuùa vì hieán phaùp daân chuû ñaàu tieân taïi AÂu Chaâu . Nhöng vì tình traïng chia caét Ba Lan thaønh Nga, Phoå vaø AÙo cho neân vieäc xaây caát ñaõ khoâng thöïc hieän ñöôïc. Sau ñeä nhöùt theá chieán, vieäc xaây caát laïi bò ñình hoaûn vì Ba Lan bò Ñöùc Quoác Xaõ xaâm chieám. Keá ñoù, coïng saûn leân naém chính quyeàn cho neân döï aùn ñaõ khoâng ñöôïc thöïc hieän.


Mafia YÙ ñe doïa moät linh muïc

Mafia YÙ ñe doïa moät linh muïc.

Salerne [Apic 25/10/98] - Moät linh muïc choáng Mafia taïi YÙ ñang bò ñe doïa tính maïng. Theo töôøng thuaät cuûa baùo chí YÙ trong soá ra ngaøy Chuùa Nhöït [25/10/98] vöøa qua, linh muïc Luigi Tortora, moät linh muïc choáng toå chöùc Mafia taïi Pagani, ôû maïn ñoâng nam thaønh phoá Napoli, ñaõ bò moät nguôøi ñaøn oâng bòt maët ñi xe moâ toâ taán coâng vaø cho bieát ñaây laø lôøi caûnh caùo cuoái cuøng cuûa toå chöùc naøy.

Töø nhieàu naêm nay, cha Tortora ñaõ tranh ñaáu choáng laïi toå chöùc toäi phaïm coù toå chöùc naøy. Nguôøi ñaøn oâng ñi xe moâ toâ ñaõ chæa suùng vaøo ngöôøi cha vaø yeâu caàu cha "ñöøng noùi moät soá ñieàu vaø ñöøng noùi chuyeän vôùi caûnh saùt nöõa".

Cha Tortora ñaõ nhieàu laàn bò ñe doïa nhö theá cho neân ngaøi ñöôïc caûnh saùt baûo veä moät caùch ñaëc bieät. Ngoaøi nhöõng lôøi ñe doïa treân ñaây, hai laàn cha ñaõ tìm thaáy nhöõng voõ ñaïn treân baøn thôø.


Back to Radio Veritas Asia Home Page