Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 23 thaùng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hoäi thaûo veà truyeàn giaùo hoïc taïi ñaïi hoïc Fribourg, Thuî Só

Hoäi thaûo veà truyeàn giaùo hoïc taïi ñaïi hoïc Fribourg, Thuî Só.

Fribourg - Thuïy Só [Apic 23/10/98] - Moät cuoäc hoäi thaûo veà truyeàn giaùo hoïc ñaõ dieãn ra taïi ñaïi hoïc Fribourg, Thuïy Só ñeå kyû nieäm 175 naêm thaønh laäp hoäi giaùo hoaøng truyeàn giaùo vaø 50 naêm thaønh laäp Hoïc Vieän Truyeàn Giaùo vaø toân giaùo hoïc.

Ngoaøi caùc baøi thuyeát trình, khoaûng 100 tham döï vieân cuoäc hoäi thaûo, ña phaàn laø caùc nhaø truyeàn giaùo, ñaõ trao ñoåi vôùi nhau veà ñeà taøi "truyeàn giaùo tröôùc ngöôõng cöûa ngaøn naêm thöù ba".

Giaùo sö Anand Nayak, nguôøi AÁn Ñoä, neâu leân söï kieän ngaøy caøng coù ít nhaø thöøa sai leân ñöôøng sang caùc xöù truyeàn giaùo. Taïi caùc quoác gia coù truyeàn thoáng Kitoâ giaùo, con ngöôøi caøng ngaøy caøng xa vôùi giaùo huaán cuûa Tin Möøng, nhöng laïi tieáp thu nhöõng giaù trò xa laï vôùi nieàm tin Kitoâ. Giaùo sö Nayak neâu leân caâu hoûi: phaûi noùi veà Chuùa Gieâsu Kitoâ nhö theá naøo vôùi ngöôøi thôøi ñaïi?

Ñöùc Cha Karl Lehmann, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ñöùc nhaán maïnh raèng truyeàn giaùo baét nguoàn töø chính Taân Öôùc. Vieäc Chuùa Gieâsu sai caùc moân ñeä ñöôïc ghi laïi trong phaàn keát thuùc Tin Möøng theo thaùnh Mattheâo, ñaõ chöùa ñöïng thaàn hoïc veà truyeàn giaùo. Chuùa Gieâsu phuïc sinh môøi goïi caùc moân ñeä vaø Giaùo Hoäi khoâng neân quaán quít beân nhau maø phaûi vuôït qua chính mình. Vieäc truyeàn giaùo cuûa Giaùo Hoäi ngaøy nay cuõng phaûi ñöôïc ñaët treân neàn taûng aáy. Ñöùc cha chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ñöùc nhaán maïnh ñeán söùc maïnh giaûi phoùng cuûa Lôøi Chuùa maø khoâng ai coù theå keøm giöõ ñöôïc. Veà phaàn mình, ñöùc cha Jean Bonfils, giaùm muïc Nice vaø chuû tòch cuûa UÛy Ban coäng taùc truyeàn giaùo cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp, ñeà caäp ñeán khía caïnh giaùo hoäi cuûa vieäc truyeàn giaùo. Ngaøi noùi raèng caùc Giaùo Hoäi ñòa phöông phaûi coù traùch nhieäm lieân ñôùi trong vieäc rao giaûng Lôøi Chuùa. Duø tuoåi taùc vaø taàm voùc coù nhö theá naøo ñi nöõa, moãi moät Giaùo Hoäi ñòa phöông ñeàu tröôûng thaønh. Khoâng moät Giaùo Hoäi naøo coù theå töï xöng laø meï cuûa Giaùo Hoäi khaùc, bôûi vì moãi Giaùo Hoäi ñeàu phaùt sinh töø Chuùa Thaùnh Thaàn.


Ñöùc Hoàng Y Jean Marie Lustiger ñöôïc trao taëng huy chöông "nostra Aetate"

Ñöùc Hoàng Y Jean Marie Lustiger ñöôïc trao taëng huy chöông "nostra Aetate".

New York [Apic 23/10/98] - Ñöùc Hoàng Y Jean Marie Lustiger, Toång Giaùm Muïc Paris ñöôïc trao taëng huy chöông "nostra aetate" taïi hoäi ñöôøng Do Thaùi Giaùo Sutton Place, ôû New York, Hoa Kyø. Cuøng ñöôïc trao taëng huy chöông coøn coù cöïu ñaïi giaùo tröôûng Do Thaùi Phaùp, Samuel Sirat.

Huy chöông "nostra aetate" mang teân cuûa tuyeân ngoân cuûa Coâng Ñoàng Vatican II veà töï do toân giaùo. Trong tuyeân ngoân naøy, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñaëc bieät coå voõ cuoäc ñoái thoaïi vôùi Do Thaùi Giaùo.

Ñöùng ra toå chöùc nghi leã trao taëng huy chöông laø Trung Taâm taïo söï caûm thoâng giöõa Do Thaùi vaø Kitoâ höõu, ñöôïc thaønh laäp caùch ñaây naêm naêm, nhö moät gaïch noái giöõa caùc tín höõu cuûa hai toân giaùo.

Phaùt bieåu trong buoåi leã trao taëng huy chöông, Ñöùc Hoàng Y Jean Marie Lustiger ñaõ khaúng ñònh raèng caàn phaûi caáp thôøi thieát laäp caùc moái quan heä giöõa Kitoâ höõu vaø Do Thaùi ñeå môû ra moät cuoäc ñoái thoaïi môùi nhaèm chaám döùt moïi cuoäc tranh caûi cuûa quaù khöù. Trong tinh thaàn saùm hoái, ngaøi cho bieát seõ keâu goïi toaøn giaùo phaän Paris caàu nguyeän vôùi caùc coäng ñoàng Do Thaùi nhaân ngaøy Shoah, töùc ngaøy töôûng nieäm caùc naïn nhaân bò Ñöùc Quoác Xaõ saùt teá.


Khoaûng 20 ngöôøi khoâng giaáy tôø chieám giöõ moät nhaø thôø taïi Bæ

Khoaûng 20 ngöôøi khoâng giaáy tôø chieám giöõ moät nhaø thôø taïi Bæ.

Lieøge - Bæ [Apic 23/10/98] - Khoaûng 20 ngöôøi cö truù baát hôïp phaùp ñaõ chieám giöõ nhaø thôø thaùnh Phanxicoâ de Sales taïi thaønh phoá Lieøge, Bæ.

Vieäc chieám giöõ nhaø thôø naøy ñöôïc thöïc hieän do quyeát ñònh cuûa moät uûy ban ñòa phöông thuoäc Phong Traøo toaøn quoác ñaáu tranh cho vieäc hôïp thöùc hoùa giaáy tôø cho nhöõng ngöôøi cö truù baát hôïp phaùp vaø tî naïn. Quyeát ñònh ñaõ ñöôïc ñöa ra hoâm 22/10/98 vöøa qua nhaèm khôi daäy cuoäc tranh luaän vaø yeâu caàu chính quyeàn quan taâm ñeán vaán ñeà cuûa nhöõng nguôøi xin cö truù treân ñaát Bæ.

Moät thaùng sau khi moät thieáu nöõ ngöôøi Nigeria laø coâ Semira Adamu bò caûnh saùt haønh hung ñeán cheát, nhieàu ngöôøi cö truù baát hôïp phaùp khoâng theå tieáp tuïc soáng leùn luùt hay cuøng khoå nöõa.

Nhöõng ngöôøi chieám giöõ nhaø thôø thaùnh Phanxicoâ de Sales khoâng muoán ñaët giaùo xöù tröôùc vieäc ñaõ roài. Hoï baùo tröôùc cho hai linh muïc ñang coù traùch nhieäm trong giaùo xöù. Hai vò linh muïc naøy ñaõ ñöa vaán ñeà ra thaûo luaän vôùi uûy ban muïc vuï cuûa giaùo xöù. Sau khi ñaõ baøn baïc vôùi nhau, uûy ban ñaõ keâu goïi toaøn theå giaùo xöù toû tình lieân ñôùi vôùi nhöõng ngöôøi naøy. Do ñoù, hai vò linh muïc coi xöù vaø uûy ban muïc vuï cuûa giaùo xöù ñaõ môû cöûa cho nhöõng nguôøi khoâng giaáy tôø vaøo chieám giöõ nhaø thôø, nhöng vaãn xin hoï nhöôøng moät phaàn nhaø thôø ñeå cöû haønh thaùnh leã vaø caùc bí tích khaùc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page