Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 22 thaùng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Moät linh muïc thuoäc Giaùo Hoäi thaàm laëng Trung Quoác bò caám khoâng ñöoïc ñeán caàu nguyeän beân moä cuûa moät linh muïc qua ñôøi hoài thaäp nieân 50

Moät linh muïc thuoäc Giaùo Hoäi thaàm laëng Trung Quoác bò caám khoâng ñöoïc ñeán caàu nguyeän beân moä cuûa moät linh muïc qua ñôøi hoài thaäp nieân 50.

Hongkong [Ucan 22/10/98] - Moät linh muïc thuoäc Giaùo Hoäi thaàm laëng ôû tænh Zhejiang, mieàn Ñoâng Trung Quoác, bò caám khoâng ñöôïc ñeán caàu nguyeän beân moä cuûa moät linh muïc qua ñôøi hoài giöõa thaäp nieân 50.

Theo moät nguoàn tin nhaän ñöôïc töø Hongkong thì vò linh muïc naøy laø cha John Wang Zhongfa, thuoäc giaùo phaän Wenzhou. Sau khi ñöôïc taïm tha, cha phaûi ñeán trình dieän vôùi coâng an ñòa phöông vaø ban toân giaùo hoài cuoái thaùng 9/1998 vöøa qua. Hoài thaùng Gieâng 1998 vöøa qua, cha ñaõ bò keát aùn moät naêm lao ñoäng caûi taïo vì toäi goïi laø phaù roái traät töï coâng coäng khi cha cho döïng leân moät taám leàu vaø gaén moät loa phoùng thanh ñeå cuøng vôùi 2,000 tín höõu ñoïc kinh kính Ñöùc Meï trong thaùng maân coâi. Sau khi ñöôïc thaû töï do, cha ñöôïc leänh khoâng ñöôïc ñeán vieáng moä cha Cao Quanji, moät linh muïc ñaõ cheát ruõ tuø trong cuoäc baét giam haøng loaït hoài naêm 1955. Cha Cao vaø nhieàu nguôøi Coâng Giaùo khaùc bò nhaø caàm quyeàn coïng saûn Trung Hoa buoäc phaûi kyù teân vaøo moät tuyeân ngoân choái boû Ñöùc Giaùo Hoaøng vaø nhìn nhaän Giaùo Hoäi Coâng Giaùo töï trò do chính quyeàn döïng leân. Cha vaø nhieàu nguôøi ñaõ khoâng chòu kyù teân cho neân bò baét vaø ñöa vaøo moät traïi lao ñoäng khoå sai. Cha Cao ñaõ qua ñôøi trong traïi giam vaø ñöôïc an taùng taïi moät vuøng ngoaïi oâ tænh Wenzhou.

Hieän nay moä cuûa cha Cao Quanji laø moät nôi haønh höông thu huùt nhieàu tín höõu, nhöùt laø trong thaùng 11 haèng naêm.


Nhöït Baûn möøng kyû nieäm 450 naêm ngaøy thaùnh Phanxicoâ Xavieâ ñaët chaân ñeán ñaát nöôùc

Nhöït Baûn möøng kyû nieäm 450 naêm ngaøy thaùnh Phanxicoâ Xavieâ ñaët chaân ñeán ñaát nöôùc.

Roma [Apic 22/10/98] - Töø ngaøy 15/8/98 vöøa qua cho ñeán 3/12 naêm 1999, Giaùo Hoäi taïi Nhöït Baûn möøng 450 naêm ngaøy thaùnh Phanxicoâ Xavieâ ñaët chaân ñeán ñaây. Vò thaùnh nguôøi Taây Ban Nha thuoäc Doøng Teân naøy ñaõ ñeán ñòa phaän Kagoshima, thuoäc ñaûo Kyushu ôû maïn Nam Nhöït Baûn ngaøy 15/8 naêm 1549.

Naêm thaùnh Phanxicoâ Xavieâ ñaõ ñöôïc ñöùc cha Shinichi Itonga, giaùm muïc Kagoshima, khai maïc ngaøy 15/8/98 vöøa qua taïi Nhaø Thôø Chính Toøa môùi cuûa giaùo phaän. Moät ít di haøi cuûa thaùnh nhaân, hieän ñang ñöôïc caát giöõ taïi Vatican, seõ ñöôïc ñöa ñeán ñaây trong naêm nay.

Theo haõng thoâng taán Fides, khoâng rieâng nguôøi Coâng Giaùo, maø caû Tin Laønh, Phaät Giaùo cuõng nhö caùc giaùo sö vaø doanh nghieäp ñeàu lieân keát ñeå möøng bieán coá naøy töø naêm 1992.

Ngöôøi phaùt ngoân cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nhöït Baûn laø linh muïc Anthony Matsukuma cho bieát sôû dæ nhöõng nguôøi khoâng Coâng Giaùo cuõng quí meán thaùnh Phanxicoâ Xavieâ laø bôûi vì ngaøi ñöôïc xem nhö "moät anh huøng lòch söû cuûa nöôùc Nhöït". Nhieàu nguôøi bieát raèng thaùnh nhaân ñaõ yeâu meán daân toäc Nhöït Baûn vaø raát toân troïng neàn vaên hoùa ñòa phöông.

Ngoaøi ra, vöøa ñaët chaân ñeán ñaát Phuø Tang, thaùnh nhaân ñaõ keát thaân vôùi thieàn sö Ninshitsu, truï trì taïi chuøa Fukushji ôû Kagoshima. Ñaây laø lyù do taïi sao caùc tín höõu Phaät Giaùo cuõng raát quí troïng thaùnh nhaân.

Theo thoáng keâ môùi ñaây cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, soá tín höõu Coâng Giaùo treân toaøn quoác khoaûng treân 400 ngaøn, nghóa laø chæ chieám 0,35 phaàn traêm daân soá.


Ñaïi hoäi coù teân laø "ñoái thoaïi vì nöôùc AÙo"

Ñaïi hoäi coù teân laø "ñoái thoaïi vì nöôùc AÙo".

Vienne [Apic 22/10/98] -Töø ngaøy 23/10/98 vöøa qua cho ñeán 26/10/98 tôùi ñaây, caùc Ñöùc Giaùm Muïc AÙo toå chöùc taïi thaønh phoá Salbourg moät ñaïi hoäi coù teân laø "ñoái thoaïi vì Nöôùc AÙo".

Qui tuï khoaûng 280 ñaïi bieåu, ñaïi hoäi coù muïc ñích xaùc ñònh vai troø cuûa caùc tín höõu Kitoâ trong moät xaõ hoäi vaø moät Giaùo Hoäi ñang thay ñoåi. Taát caû moïi khuynh höôùng trong Giaùo Hoäi Coâng Giaùo AÙo ñeàu coù maët trong 3 ngaøy ñaïi hoäi.

Caùc ñaïi bieåu seõ ñeä trình leân caùc ñöùc giaùm muïc moät loaït ñeà nghò maø caùc ngaøi seõ cöùu xeùt trong phieân hoïp thöôøng nieân töø ngaøy 3 ñeán 5 thaùng 11 tôùi ñaây. Taát caû caùc Ñöùc Giaùm Muïc AÙo ñeàu coù maët taïi Ñaïi Hoäi vaø chia nhau höôùng daãn 12 nhoùm thaûo luaän. Ngoaøi nhöõng ñeà taøi chính nhö vaán ñeà Thieân Chuùa, nhöõng caûi toå trong Giaùo Hoäi vaø cuoäc khuûng hoaûng cuûa xaõ hoäi, caùc tham döï vieân ñaïi hoäi coøn thaûo luaän veà nhöõng ñieåm soâi boûng trong noäi boä Giaùo Hoäi nhö vaán ñeà ñoäc thaân linh muïc, vieäc phong chöùc linh muïc cho phuï nöõ, vieäc boå nhieäm giaùm muïc vaø vaán ñeà nhöõng nguôøi ly dò taùi hoân. Ñaïi hoäi "ñoái thoaïi vì nöôùc AÙo" naåy sinh töø côn khuûng hoaûng veà loøng tín nhieäm tieáp theo vuï tai tieáng cuûa Ñöùc Hoàng Y Hans Hermann Groer, nguyeân toång giaùm muïc Vieânne. Ñöùc Hoàng Y Groer bò toá caùo laø ñaõ coù nhöõng haønh ñoäng laïm duïng tình duïc luùc coøn laøm beà treân tu vieän.

Caùc Ñöùc Giaùm Muïc AÙo cho toå chöùc ñaïi hoäi vôùi muïc ñích taïo cô hoäi cho moïi thaønh phaàn Daân Chuùa ñeàu coù theå noùi leân tieáng noùi cuûa mình vaø cuøng nhau tìm nhöõng giaûi phaùp chung.


Ñöùc Cha cöïu chuû tòch cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Taây Ban Nha taùn thaønh vieäc baét giöõ töôùng Pinochet

Ñöùc Cha cöïu chuû tòch cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Taây Ban Nha taùn thaønh vieäc baét giöõ töôùng Pinochet.

Madrid [Apic 22/10/98] - Ñöùc Cha Gabino Diaz Merchaùn, cöïu chuû tòch cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Taây Ban Nha, goïi vieäc baét giöõ töôùng Pinochet laø moät tin vui.

Ñöôïc hoûi veà vieäc töôùng Pinochet bò baét giöõ taïi London, Anh Quoác, Ñöùc Cha Merchaùn khaúng ñònh nhö sau: "Taát caû nhöõng ai ñaõ phaïm toäi choáng laïi nhaân loaïi, chöù khoâng phaûi choáng laïi moät yù thöùc heä, nghóa laø vi phaïm quyeàn con nguôøi ñeán ñoä coù theå goïi laø dieät chuûng: nhöõng ngöôøi ñoù khoâng theå khoâng bò tröøng phaït".

Rieâng Ñöùc Cha Carlos Amigo, Toång Giaùm Muïc Sevilla, chæ tuyeân boá raèng coâng lyù caàn phaûi ñöôïc thöïc thi.

Nhöõng yù kieán treân ñaõ ñöôïc ñöa ra taïi phieân hoïp cuûa uûy ban thöôøng tröïc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Taây Ban Nha trong nhöõng ngaøy vöøa qua.


Back to Radio Veritas Asia Home Page