Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 21 thaùng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hoäi Hieäp Só COLUMBUS taøi trôï döï aùn tu söûa Tieàn Ñöôøng Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ ôû Roma, ñeå kòp khai maïc Naêm Thaùnh 2000

Hoäi Hieäp Só COLUMBUS taøi trôï döï aùn tu söûa Tieàn Ñöôøng Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ ôû Roma, ñeå kòp khai maïc Naêm Thaùnh 2000.

Tin Vatican (VIS 21/10/98): Theo thoâng baùo cuûa phoøng baùo chí Toøa Thaùnh ñöôïc coâng boá hoâm chieàu thöù Tö 21/10, thì Hoäi Hieäp Só COLUMBUS seõ taøi trôï cho döï aùn tu söûa Tieàn Ñöôøng Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, ôû Roma, ñeå kòp luùc ÑTC môû Cöûa Thaùnh vaøo Thaùnh Leã Nöûa Ñeâm Giaùng Sinh toái 24 saùng 25 thaùng 12 naêm 1999, khai maïc Ñaïi Naêm Thaùnh 2000.

Hoäi Hieäp Só Columbus hieän coù 1 trieäu 600 ngaøn thaønh vieân, hoaït ñoäng taïi Hoa Kyø, Canada, Mehicoâ, Philuaättaân vaø moät soá quoác gia khaùc nöõa. Coâng vieäc tu söûa seõ ñöôïc thu hình, ñeå laøm taøi lieäu hoïc hoûi trong töông lai.


Toøa Thaùnh leân tieáng taïi Lieân Hieäp Quoác ñeå beânh vöïc nhöõng quyeàn lôïi cuûa treû em

Toøa Thaùnh leân tieáng taïi Lieân Hieäp Quoác ñeå beânh vöïc nhöõng quyeàn lôïi cuûa treû em.

Tin Vatican (VIS 21/10/98): Hoâm thöù Ba vöøa qua, 20/10/98, leân tieáng tröôùc UÛy Ban thöù ba cuûa Khoùa Hoïp thöù 53 cuûa Phieân Hoïp Khoaùng Ñaïi cuûa Lieân Hieäp Quoác, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Renato Martino, Quan Saùt Vieân Thöôøng Tröïc cuûa Toøa Thaùnh taïi Lieân Hieäp Quoác, ñaõ keâu goïi haõy "coã voõ vaø beânh vöïc nhöõng quyeàn lôïi cuûa Treû Em". Ñöùc Toång Giaùm Muïc Renato Martino nhaéc laïi raèng 40 naêm ñaõ qua roài, keå töø khi Lieân Hieäp Quoác chaáp nhaän baûn Tuyeân Ngoân veà Nhöõng Quyeàn Lôïi cuûa Treû Em, vaø 10 naêm ñaõ qua roài keå töø khi Lieân Hieäp Quoác chaáp nhaän baûn QUY ÖÔÙC veà Nhöõng Quyeàn cuûa Treû Em.

Hai Vaên Kieän quan troïng naày khoâng ngöøng xaùc nhaän raèng Treû Em, xeùt vì yeáu toá theå xaùc vaø tinh thaàn chöa ñöôïc tröôûng thaønh, neân luoân luoân caàn ñöôïc baûo veä vaø chaêm soùc ñaëc bieät, keå caû vieäc baûo veä phaùp lyù tröôùc vaø sau khi sinh.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Martino trích laïi baûng thoáng keâ cuûa Lieân Hieäp Quoác veà nhöõng noåi thoáng khoå cuûa caùc treû em do chieán tranh gaây ra nhö sau: "2 trieäu treû em bò gieát cheát, hôn 1 trieäu treû em moà coâi, 6 trieäu treû em bò thöông tích traàm troïng, 12 trieäu treû em khoâng nôi nöông töïa, 10 trieäu treû em soáng vôùi taâm lyù bò toån thöông traàm troïng, vaø moãi thaùng coù theâm 800 ngaøn treû em naïn nhaân cuûa nhöõng mìn caù nhaân. Nhöõng treû em naày caàn ñöôïc chaêm soùc lieàn ngay, cuï theå, vaø caû baèng chöông trình chung daøi haïn. Neáu khoâng, nhöõng naïn nhaân cuûa ngaøy hoâm nay coù theå trôû thaønh nhöõng con ngöôøi hoáng haùch cuûa ngaøy mai. Neáu chuùng ta xaùc tín raèng neàn an ninh cuûa theá giôùi vaø neàn hoøa bình cuûa ngaøy mai tuøy thuoäc vaøo nhöõng treû em cuûa ngaøy hoâm nay, thì ñaây laø luùc chuùng ta caàn noùi vôùi nhöõng ai phaïm toäi naëng neà ñöa treû em vaøo chieán tranh, raèng hoï ñaõ phaïm toäi aùc traàm troïng choáng laïi nhöõng quyeàn lôïi caên baûn cuûa treû em, vaø raèng coäng ñoàng quoác teá khoâng theå vaø cuõng seõ khoâng dung thöù cho nhöõng toäi aùc nhö vaäy.


Lieân Hieäp Quoác keâu goïi nhìn nhaän vai troø cuûa caùc toân giaùo trong vieäc baûo veä moâi sinh

Lieân Hieäp Quoác keâu goïi nhìn nhaän vai troø cuûa caùc toân giaùo trong vieäc baûo veä moâi sinh.

New York [CWN 21/10/98] - Lieân Hieäp Quoác nhìn nhaän vai troø cuûa caùc toân giaùo trong vieäc baûo veä moâi sinh.

Keát quaû cuûa moät cuoäc nghieân cöùu veà 10 toân giaùo lôùn treân theá giôùi ñöôïc Lieân Hieäp Quoác cho coâng boá hoâm thöù Ba [20/10/98] vöøa qua, cho thaáy raèng caùc toân giaùo coù theå ñoùng moät vai troø quan troïng trong vieäc baûo veä moâi sinh.

Trong ba naêm lieàn, nhoùm thöïc hieän cuoäc nghieân cöùu cuûa tröôøng ñaïi hoïc Havard, Hoa Kyø ñaõ phoûng vaán khoaûng 1,000 nguôøi goàm caùc baäc khoa baûng, nhöõng nguôøi hoaït ñoäng trong caùc phong traøo vaø caùc vò laõnh ñaïo caùc toân giaùo treân khaép theá giôùi ñeå tìm hieåu veà vai troø cuûa toân giaùo ñoái vôùi vieäc baûo veä moâi sinh.

Nguôøi ñieàu phoái cuoäc nghieân cöùu laø baø Mary Evelyn Tucker noùi raèng theá giôùi ngaøy nay ñang gaëp khuûng hoaûng vaø nhaân loaïi ñang bò ñe doïa vì moái quan heä giöõa con ngöôøi vaø traùi ñaát ñaõ bò phaù huûy.


Ñöùc Hoàng Y Ratzinger ñeà nghò moät "tuyeân ngoân boå tuùc" veà vaán ñeà ôn coâng chính hoùa

Ñöùc Hoàng Y Ratzinger ñeà nghò moät "tuyeân ngoân boå tuùc" veà vaán ñeà ôn coâng chính hoùa.

Roma [Apic 21/10/98] - Vôùi muïc ñích vuôït qua nhöõng khaùc bieät vaãn coøn toàn ñoäng giöõa Coâng Giaùo vaø Tin Laønh veà "ôn coâng chính hoùa", Ñöùc Hoàng Y Ratzinger cho bieát Toøa Thaùnh Vatican ñang cöùu xeùt ñeán vieäc coâng boá moät tuyeân ngoân boå tuùc. Ñöùc Hoàng Y toång tröôûng boä giaùo lyù ñöùc tin ñaõ loan baùo nhö treân trong moät cuoäc thaûo luaän ñaïi keát hoâm thöù Hai [19/10/98] vöøa qua do moät coäng ñoaøn Tin Laønh Luther taïi Roma toå chöùc.

Trong cuoäc gaëp gôõ noùi treân, Ñöùc Hoàng Y Ratzinger tuyeân boá raèng Giaùo Hoäi Coâng Giaùo khoâng coøn duøy trì vieäc keát aùn giaùo thuyeát cuûa Luther veà vaán ñeà naøy nöõa. Ngaøi hy voïng raèng hai beân seõ ñaït ñeán moät tuyeân ngoân chung veà ôn coâng chính hoùa. Maëc duø vaãn coøn nhieàu ñieåm caàn phaûi ñöôïc laøm saùng toû, Ñöùc Hoàng Y toång tröôûng boä giaùo lyù ñöùc tin xaùc quyeát raèng Giaùo Hoäi Coâng Giaùo khoâng heà ñaët laïi vaán ñeà veà söï ñoàng thuaän caên baûn ñaõ ñaït ñöôïc trong tuyeân ngoân chung coâng boá hoài thaùng 6/1998 vöøa qua.


Caùc Giaùo Hoäi taïi Ñöùc yeâu caàu tha nôï cho caùc nöôùc ngheøo

Caùc Giaùo Hoäi taïi Ñöùc yeâu caàu tha nôï cho caùc nöôùc ngheøo.

Bonn [Apic 21/10/98] - Hai Giaùo Hoäi chính taïi Ñöùc yeâu caàu xoùa boû nôï naàn cho caùc nöôùc ngheøo.

Trong moät tuyeân ngoân chung ñöôïc coâng boá hoâm thöù Tö [21/10/98] vöøa qua, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Coâng Giaùo vaø Hoäi Ñoàng Giaùo Hoäi Tin Laønh Ñöùc khaúng ñònh raèng nôï naàn caûn trôû vieäc phaùt trieån cuûa nhieàu quoác gia thuoäc Nam Baùn Caàu. Khoâng coù söï trôï giuùp quoác teá, nhieàu quoác gia khoâng theå ra khoûi caùi voøng luaån quaån cuûa söï gia taêng daân soá, tình traïng thieáu huaán luyeän vaø khuûng hoaûng kinh teá. Döôùi maét caùc Giaùo hoäi, vieäc xoùa nôï cuõng giuùp mang laïi nhöõng cuoäc caûi toå veà maët xaõ hoäi vaø moâi sinh, nhöùt laø caûi thieän heä thoáng giaùo duïc vaø y teá, giaûm bôùt naïn tham nhuõng, giôùi haïn vieäc voõ trang, thaêng tieán phaùp quyeàn vaø cuûng coá caùc cô caáu daân chuû.

Caùc Giaùo Hoäi Ñöùc nhaéc laïi raèng vieäc caûi thieän tình traïng caùc nöôùc ngheøo cuõng tuøy thuoäc vaøo nhöõng cuoäc caûi toå taïi caùc nöôùc Taây Phöông. Chaúng haïn nhöõng trôï caáp cho noâng nghieäp trong Lieân Hieäp AÂu Chaâu khoâng neân ñoùng cöûa thò tröôøng ñoái vôùi caùc saûn phaåm cuûa Nam Baùn Caàu.

Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Coâng Giaùo vaø Hoäi Ñoàng Giaùo Hoäi Tin Laønh nhaéc laïi raèng chính nhôø ñöôïc tha nôï sau ñeä nhò theá chieán maø nöôùc Ñöùc môùi coù theå ñaåy maïnh söï phaùt trieån kinh teá.


ÑTC chuû söï leã Phong Chaân Phöôùc cho 4 ñaày tôù Chuùa

ÑTC chuû söï leã Phong Chaân Phöôùc cho 4 ñaày tôù Chuùa.

Vatican - 21.10.98 - Chuùa Nhaät 25.10.98, luùc 10 giôø saùng, taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, ÑTC seõ chuû söï Thaùnh Leã Phong Chaân Phöôùc cho 4 Ñaày Tôù Chuùa:

- Zeferino Agostini (1813-1896), linh muïc, saùng laäp Doøng caùc Nöõ Tu Ursulines, thöôøng ñuôïc goïi laø Nöõ Töû Ñöùc Maria voâ nhieãm.

- Antonio de Sant’Anna Galvao (1739-1822), linh muïc, saùng laäp Ñan Vieän caùc Nöõ Tu Voâ Nhieãm, (Recolhimento de Luz).

- Faustino Miguez (1831-1925), linh muïc, saùng laäp Doøng caùc Nöõ Tu Calasanziane "de la Divina Pastora".

- Theùodore Gueùrin (1798-1856), Nöõ saùng laäp Doøng caùc Nöõ Tu Chuùa Quan Phoøng "Saint Mary of the Woods".

Vôùi 4 Chaân Phöôùc ñöôïc toân phong Chuùa Nhaät 25/10/98 tôùi ñaây, trong 20 naêm Trieàu Giaùo Hoaøng, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ caát nhaéc leân danh döï baøn thôø taát caû laø 805 Vò Ñaày Tôù Chuùa. Söï kieän duy nhaát trong lòch söû Giaùo Hoäi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page