Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 20 thaùng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hoäi Nghò cuûa Caùc Nhaø Chính Trò AÂu Chaâu taïi Vatican veà Nhaân Quyeàn

Hoäi Nghò cuûa Caùc Nhaø Chính Trò AÂu Chaâu taïi Vatican veà Nhaân Quyeàn.

Tin Vatican (VIS 20/10/98): Trong nhöõng ngaøy töø 22 ñeán 24 thaùng 10/1998 naày, caùc Nhaø Chính Trò vaø Laäp Phaùp cuûa AÂu Chaâu seõ hoïp Hoäi Nghò laàn thöù hai, taïi Vatican, ñeå trao ñoåi veà ñeà taøi: "Nhaân Quyeàn vaø nhöõng Quyeàn Lôïi cuûa Gia Ñình". Hoäi Nghò do Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Gia Ñình ñöùng ra toå chöùc.

Theo thoâng baùo cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh, thì Hoäi Nghò quy tuï khoaûng 200 chính trò gia, caùc vò daân bieåu, caùc giaùo sö , caùc vò ñaïi söù cuûa caùc quoác gia AÂu Chaâu caïnh Toøa Thaùnh, vaø ñöôïc ñaët trong khung caûnh cuûa vieäc kyû nieäm 50 naêm coâng boá baûn Tuyeân Ngoân Nhaân Quyeàn. Ñöùc Hoàng Y Alfonso Lopez Trujilo, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Gia Ñình, seõ ñoïc dieãn vaên khai maïc Hoäi Nghò.


Vaøi tin ngaén lieân quan ñeán sinh hoaït cuûa Toøa Thaùnh

Vaøi tin ngaén lieân quan ñeán sinh hoaït cuûa Toøa Thaùnh.

Tin Vatican (Vis 20/10/98): Luùc 5:30 chieàu thöù Saùu 23 thaùng 10/1998, Ñöùc Hoàng Y Pioâ Laghi seõ chuû teá thaùnh leã trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, ñeå khai maïc nieân hoïc môùi daønh cho caùc giaùo sö sinh vieân caùc ñaïi hoïc cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo taïi Roma. ÑTC ñeán tham döï vaø seõ giaûng trong Thaùnh Leã.

Theo nguoàn tin cuûa Toøa Thaùnh (VIS), thì ÑTC Gioan Phaoloâ II cuõng ñaõ choïn chuû ñeà cho Ngaøy Quoác Teá Truyeàn Thoâng Xaõ Hoäi naêm tôùi, 1999. Chuû ñeà höôùng veà Thieân Chuùa Cha vaø raát phuø hôïp vôùi ñeà taøi cuûa Naêm chuaån bò thöù ba cho Naêm Thaùnh 2000, daønh cho Thieân Chuùa Cha. Chuû ñeà ñöôïc dieãn taû nhö sau: "Caùc Phöông Tieän Truyeàn Thoâng Xaõ Hoäi: moät ngöôøi baïn ñoàng haønh cho nhöõng ai ñang tìm veà Thieân Chuùa Cha."


Qui ñònh cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Tieäp Khaéc daønh cho caùc linh muïc ñöôïc thuï phong döôùi thôøi coäng saûn

Qui ñònh cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Tieäp Khaéc daønh cho caùc linh muïc ñöôïc thuï phong döôùi thôøi coäng saûn.

Praha [Apic 20/10/98] - Theo moät qui ñònh vöøa ñöôïc ban haønh, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Tieäp Khaéc cho pheùp moät soá linh muïc ñöôïc cöû haønh phuïng vuï theo nghi thöùc La Tinh laãn Hy Laïp. Bieän phaùp naøy ñöôïc aùp duïng moät caùch ñaëc bieät cho caùc linh muïc chòu chöùc moät caùch leùn luùt döôùi thôøi coïng saûn.

Cho ñeán nay, vì luaät ñoäc thaân linh muïc trong Gíao Hoäi Coâng Giaùo La Tinh, hai giaûi phaùp ñaõ ñöôïc ñeà ra cho caùc linh muïc coù gia ñình: hoaëc laø phuïc vuï vôùi tö caùch laø phoù teá vónh vieãn theo nghi leã Latinh, hoaëc laø gia nhaäp vaøo haøng giaùo só theo nghi leã Hy Laïp. Caùc linh muïc coù gia ñình ñöôïc thuï phong leùn luùt döôùi thôøi coïng saûn muoán phuïc vuï trong Giaùo Hoäi theo nghi leã Hy Laïp, caàn phaûi coù pheùp cuûa Boä caùc Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñoâng phöông ñeå coù theå cöû haønh phuïng vuï theo caû hai nghi leã. Moät khi ñaõ coù pheùp cuûa boä caùc Giaùo Hoäi ñoâng phöông, moãi giaùm muïc giaùo phaän cuõng coù theå cho pheùp nhöng phaûi coù söï thoûa thuaän tröôùc cuûa giaùo phaän thuoäc nghi leã Hy Laïp. Taïi Tieäp Khaéc coù khoaûng 350 linh muïc coù gia ñình ñöôïc thuï phong leùn luùt duôùi thôøi coïng saûn. Thaùng 11 naêm vöøa qua, 18 linh muïc coù gia ñình ñaõ ñöôïc phong chöùc laïi vôùi ñieàu kieän vaø saùp nhaäp vaøo Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Hy Laïp. Cho ñeán naêm 1996, khoaûng 60 vò khaùc ñöôïc pheùp phuïc vuï trong Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Latinh vôùi tö caùch laø phoù teá vónh vieãn.


Caùc tín höõu thuû cöïu haønh höông veà Roma

Caùc tín höõu thuû cöïu haønh höông veà Roma.

Roma [Apic 20/10/98] - Nhaân dòp kyû nieäm 10 naêm Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh töï saéc "Giaùo Hoäi cuûa Chuùa" ñeå giuùp caùc tín höõu trung thaønh vôùi Ñöùc Cha Lefebvre, ñöôïc tieáp tuïc hieäp thoâng vôùi Giaùo Hoäi, caùc coäng ñoàng giaùo xöù vaø huynh ñoaøn ñöôïc thaønh laäp theo tinh thaàn cuûa töï saéc seõ toå chöùc moät cuoäc haønh höông veà Roma töø ngaøy 24 ñeán 26/10/98 tôùi ñaây.

Vôùi cuoäc haønh höông naøy, caùc tín höõu thuû cöïu trung thaønh vôùi Roma muoán "noùi leân söï hieäp nhöùt cuûa hoï vôùi Ñöùc Thaùnh Cha vaø caùm ôn ngaøi" vaø ñoàng thôøi "taùi khaúng ñònh söï gaén boù cuûa hoï vôùi Giaùo Hoäi trong khuoân khoå chuaån bò möøng Naêm Thaùnh 2000."

Töï saéc "Giaùo Hoäi cuûa Chuùa" ñaõ khai sinh moät UÛy Ban mang teân cuûa chính töï saéc vaø ñöôïc ñaët döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñöùc Hoàng Y Angelo Felici. Söù meänh cuûa UÛy Ban naøy laø coäng taùc vôùi caùc giaùm muïc, caùc boä trong giaùo trieàu vaø caùc moâi tröôøng lieân heä ñeå giuùp cho caùc tín höõu thuû cöïu ñöôïc tieáp tuïc hieäp thoâng vôùi Giaùo Hoäi.


Nhaø nguyeän noãi treân doøng soâng Volga

Nhaø nguyeän noãi treân doøng soâng Volga.

Volgograd [Apic 20/10/98] - Töø 6 thaùng nay, moät ngoâi nhaø nguyeän noãi coù teân laø "thaùnh Nicolas" ñaõ reõ soùng treân soâng Volga ñeå loan baùo Tin Möøng nhö thôøi tröôùc cuoäc caùch maïng thaùng 10 Nga. Ñieàu ñaùng ghi nhaän laø chieác taøu ñöôïc bieán thaønh nhaø nguyeän noãi naøy, laø moät moùn quaø maø Toå Chöùc Trôï Giuùp caùc Giaùo Hoäi ñau khoå cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñaõ trao taëng cho Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga.

Vôùi 3,700 caây soá chieàu daøi, soâng Volga ñöôïc xem laø con soâng lôùn nhöùt taïi AÂu Chaâu. Noù baét nguoàn töø nuùi Valdai vaø chaûy ra bieån Caspienne.Vì khoaûng caùch lôùn giöõa caùc ñoâ thò cuõng nhö ñöôøng saù hieám hoi cho neân di chuyeån theo ñöôøng soâng vaãn coøn laø ñieàu raát thuaän tieän cho daân chuùng soáng doïc theo bôø soâng.

Thuûy thuû ñoaøn treân chieác taøu "thaùnh Nicolas" goàm coù moät thuyeàn tröôûng, hai ba thuûy thuû vaø moät ñaàu beáp. Haønh khaùch treân chieác taøu naøy dæ nhieân laø caùc linh muïc, phoù teá vaø chuûng sinh. Khi nhaø nguyeän noãi naøy caäp beán, thuûy thuû ñoaøn vaø caùc nhaân vieân muïc vuï seõ khoâng coøn moät phuùt roãi raõnh. Ngoaøi caùc giôø kinh phuïng vuï, caùc linh muïc phaûi lieân tuïc cöû haønh hoân phoái, röûa toäi vaø leã nghi an taùng . Trong khi moät linh muïc cuøng vôùi daân chuùng ñi ra nghóa ñòa, thì moät linh muïc khaùc ñi laøm pheùp nhaø. Vieäc laøm pheùp nhaø vaãn coøn raát thònh haønh trong Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga.

Töø beán caûng chính laø Volgograd, ñöôïc goïi laø Stalingrad döôùi thôøi coïng saûn, nhaø nguyeän noãi naøy xuoâi ngöôïc treân moät haûi trình daøi ñeán 1,000 caây soá.


Laàn ñaàu tieân, giaùo chuû giaùo hoäi Anh Giaùo gaëp gôõ vôùi nhöõng nguôøi ñoàng tính luyeán aùi

Laàn ñaàu tieân, giaùo chuû giaùo hoäi Anh Giaùo gaëp gôõ vôùi nhöõng nguôøi ñoàng tính luyeán aùi.

London [Apic 20/10/98] - Laàn ñaàu tieân keå töø khi ñöôïc baàu laøm giaùo chuû Giaùo Hoäi Anh Giaùo taïi Anh caùch ñaây 7 naêm, Ñöùc Toång Giaùm Muïc George Carey ñaõ gaëp gôõ vôùi moät phaùi ñoaøn nhöõng nguôøi ñoàng tính luyeán aùi. Chuû tòch cuûa phong traøo nhöõng tín höõu Kitoâ ñoàng tính luyeán aùi laø oâng Dominic Richards ñaõ ñaùnh giaù cuoäc gaëp gôõ laø "xaây döïng vaø tích cöïc".

Theo baùo "daily telegraph", nhaân dòp naøy, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Canterbury ñaõ höùa seõ gaëp gôõ ñeàu ñaën caùc tín höõu Kitoâ ñoàng tính luyeán aùi ñeå hieåu roõ hoï roõ hôn.

Trong Thöôïng Hoäi Ñoàng Anh Giaùo vöøa qua, caùc tham döï vieân ñaõ khoâng coù moät laäp tröôøng thoáng nhöùt veà vaán ñeà nhöõng nguôøi ñoàng tính luyeán aùi. Nhieàu ngöôøi ñeà nghò hôïp thöùc hoùa hoân phoái cuûa nhöõng ngöôøi ñoàng tính luyeán aùi cuõng nhö phong chöùc linh muïc cho caû nhöõng nguôøi ñang coù sinh hoaït ñoàng tính luyeán aùi.


ÑTC tieáp kieán Toång Thoáng Coäng Hoøa El Salvador

ÑTC tieáp kieán Toång Thoáng Coäng Hoøa El Salvador.

Vatican - 20.10.98 - Thöù Naêm 20.10.98, kyû nieäm 20 naêm thaùnh leã khai maïc Thöøa Taùc Vuï Chuû Chaên toaøn theå Giaùo Hoäi, ÑTC laøm vieäc nhö moïi ngaøy.

Sau thaùnh leã taïi nhaø nguyeän rieâng, ÑTC tieáp kieán Toång Thoáng Coäng Hoøa El Salvador, oâng Armando Calderon Sol, phu nhaân vaø ñoaøn tuøy tuøng.

Toång Thoáng Calderon Sol ñöôïc baàu laøm vò laõnh ñaïo quoác gia naêm 1994 vaø theo Hieán Phaùp naêm 1983, Toång Thoáng cuõng laø vò ñöùng ñaàu Hoäi Ñoàng caùc Boâï Tröôûng. Vieäc vieáng thaêm cuûa Toång Thoáng Calderon Sol nhaéc laïi hai chuyeán vieáng thaêm muïc vuï cuûa ÑTC taïi El Salvador: laàn thöù nhaát ngaøy 6 thaùng 3 naêm 1983; laàn thöù hai ngaøy 8.2.1996, sau 13 naêm. Trong dòp naøy ÑTC cuõng vieáng thaêm maáy quoác gia khaùc thuoäc Trung Myõ Chaâu.

Chuyeán vieáng thaêm thöù nhaát ñeán vaøo luùc El Salvador coøn chieán tranh. Cuoäc noäi chieán gaây neân thieät haïi nhieàu veà sinh maïng, töùc khoaûng 80 ngaøn ngöôøi cheát vaø hôn nöûa trieäïu ngöôøi phaûi di taûn. Trong dòp naøy, ÑTC ñem ñeán cho daân toäc El Salvador söù ñieäp veà hoøa bình vaø hoøa giaûi. Nhôø ñoù, sau ít naêm El Salvador thoaùt khoûi cuoäc noäi chieán - Trong chuyeán vieáng thaêm laàn thöù hai, ÑTC ñaõ thaáy El Salvador ñöôïc hoøa bình, nhôøø thoûa öôùc ñaõ ñöôïc kyù keát naêm 1992 giöõa Chính Phuû vaø phe khaùng chieán taïi Thaønh Phoá Mexico, qua trung gian Lieân Hieäp Quoác vaø Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñòa phöông. Thoaùt khoûi chieán tranh, nhöng caùc vaán ñeà xaõ hoäi coøn theâ thaûm. ÑTC keâu goïi tha thöù, coâng bình vaø yeâu thöông. Trong caû hai chuyeán vieáng thaêm, ÑTC söù giaû hoøa bình, ñaõ ñöôïc daân chuùng ñoùn tieáp raát noàng haäu vaø vôùi taâm tình bieát ôn saâu xa. Trong chuyeán vieáng thaêm, ÑTC ñaõ ñeán quì caàu nguyeän beân moä Ñöùc Cha Oscar Arnullo Romero, bò saùt haïi ngaøy 24.3.1980, trong luùc ngaøi ñang cöû haønh thaùnh leã taïi nhaø nguyeän cuûa moät beänh vieän, vì ñaõ can ñaûm leân tieáng beânh vöïc ngöôøi ngheøo, choáng laïi nhöõng baát coâng xaõ hoäi taïi El Salvador. Haèng naêm vaøo ngaøy naøy, taïi nhieàu nôi, caùch rieâng taïi Roma, nhieàu coäng ñoàng Coâng Giaùo cöû haønh thaùnh leã töôûng nieäm caùc nhaø truyeàn giaùo bò saùt haïi treân caû theá giôùi.


ÑTC göûi ñieän vaên chuùc möøng Ñöùc Taân Giaùo Chuû Antiokia

ÑTC göûi ñieän vaên chuùc möøng Ñöùc Taân Giaùo Chuû Antiokia.

Vatican - 20.10.98 - Nhaân dòp Ñöùc Cha Ignace Moussa ñeä nhaát Daoud, ñöôïc Thaùnh Hoäi Nghò caùc Giaùm Muïc thuoäc Giaùo Hoäi Siri-Coâng Giaùo baàu laøm Giaùo Chuû Antiokia cuûa caùc ngöôøi Coâng Giaùo Siri, ÑTC göûi söù ñieäp chuùc möøng, trong ñoù ngaøi vieát: "Toâi tin chaéc raèng, cuøng vôùi anh em chuùng ta, caùc nghò phuï cuûa Toøa Giaùo Chuû Antiokia cuûa caùc ngöôøi Coâng Giaùo Siri, Ñöùc Giaùo Chuû seõ bieát höôùng daãn Giaùo Hoäi ñaõ ñöôïc phuù thaùc cho söï chaêm soùc cuûa Ñöùc Giaùo Chuû, treân con ñöôøng Phuùc AÂm, ñöôïc soáng, ñöôïc cöû haønh vaø ñöôïc rao giaûng vôùi nhieàu can ñaûm".

Ñöùc taân Giaùo Chuû Ignace Moussa ñeä nhaát Daoud naêm nay 68 tuoåi, sinh taïi Meskaneù beân Syrie; ñaäu cöû nhaân Luaät taïi Ñaïi Hoïc Lateranoâ ôû Roma. Tröôùc khi ñöôïc baàu laøm Giaùo Chuû, ngaøi laø giaùm muïc taïi CAIROÂ, thuû doâ Ai Caäp. Thaùng Tö naêm nay 1998 ngaøi ñaõ tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà AÙ Chaâu taïi Vatican.


Back to Radio Veritas Asia Home Page