Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 19 thaùng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp Toång Thoáng Coäng Hoøa Honduras

ÑTC tieáp Toång Thoáng Coäng Hoøa Honduras.

Vatican - 19.10.98 - Sau thaùnh leã troïng theå Chuùa nhaät 18.10.98 vöøa qua, ñeå möøng kyû nieäm 20 naêm Trieàu Giaùo Hoaøng vaø 40 naêm Chöùc Giaùm Muïc, hoâm thöù Hai 19.10.98, ÑTC trôû laïi vôùi caùc sinh hoaït bình thöôøng . Ban saùng, luùc 11 giôø, trong Ñeàn Vatican, ÑTC tieáp kieán Toång Thoáng coäng hoøa Honduras, oâng Carlos Roberto Flores Facussee, phu nhaân vaø ñoaøn tuøy tuøng. Giaùm ñoác Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh, Tieán Só Navarro Walls cho bieát: Trong cuoäc gaëp gôõ vôùi ÑTC vaø sau ñoù vôùi Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh, caùc vaán ñeà lieân heä ñeán Giaùo Hoäi vaø Nhaø Nöôùc Honduras, caùch rieâng vaán ñeà huaán luyeän thanh nieân vaø vaán ñeà xaõ hoäi trong luùc naøy, ñaõ ñöôïc thaûo luaän.

Phaùt ngoân vieân Toøa Thaùnh noùi theâm: Caùc vaàn ñeà cuûa vieäc hoøa hôïp giöõa caùc quoác gia vuøng Trung Myõ Chaâu cuõng ñöôïc nhaéc tôùi. Caùch ñaây 15 naêm, töùc ngaøy 18.3.1983, ÑTC ñaõ vieáng thaêm muïc vuï Coäng Hoøa Honduras: taïi thuû ñoâ Tegucigalpa vaø thaønh phoá San Pedro Sula. Luùc ñoù, chuyeán vieáng thaêm Honduras naèm trong boái caûnh chung roäng hôn laø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi baåy quoác gia Trung Myõ Chaâu: Costa Rica, Nicaragua, Panama, El Salvador, Guatemala, Belize vaø Haiti. Chính taïi Ñeàn Thaùnh Quoác Gia kính Ñöùc Maria "Nuestra Senora de Suyapa", maø ÑTC ñaõ phuù thaùc cho Ñöùc Trinh Nöõ taát caû caùc quoác gia mieàn Trung Myõ, vöøa khaån xin hoøa bình cho caû mieàn, chaám döùt caùc baát coâng xaõ hoäi, daán thaân giuùp ñôõ caùc ngöôøi ñau khoå vaø toân troïng phaåm giaù con ngöôøi. Taïi San Pedro Sula, Honduras, trong leã nghi cöû haønh Lôøi Chuùa, ÑTC trao cho moät phaùi ñoaøn ñaïi dieän cho giôùi thôï thuyeàn cuûa toaøn vuøng Trung Myõ Chaâu, moät söù ñieäp veà vaán ñeà Lao Ñoäng vaø veà phaåm giaù ngöôøi lao ñoäng.


ÑTC tieáp theâm nhoùm caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina)

ÑTC tieáp theâm nhoùm caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina).

Vatican - 19.10.98 - Saùng thöù Hai, töø luùc 11:30, trong Ñeàn Vatican, ÑTC tieáp rieâng 13 giaùm muïc Hoa Kyø ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh, do Ñöùc Hoàng Y Bernard Francis Law, Toång Giaùm Muïc Boston, höôùng daãn. Moãi vò ñöôïc gaëp rieâng ÑTC töø 10 ñeán 15 phuùt. Ñaây laø nhoùm khaùc vôùi nhoùm ñaõ ñöôïc ÑTC tieáp vaøo saùng thöù Baûy 17 thaùng 10/1998.

Trong dieãn vaên ñoïc cho nhoùm ñöôïc tieáp kieán saùng Thöù Hai 19/10/98, ÑTC ñaõ löu yù caùc vò chuû chaên veà vaán ñeà tuyeân boá "söï baát thaønh cuûa Hoân nhaân". Ñaây khoâng phaûi laø moät hình thöùc khaùc cuûa söï li ñò. "Söï baát thaønh ñaây" phaûi hieåu laø: "Hoân nhaân giöõa hai ngöôøi nam nöõ ñaõ cöû haønh , theo luaät töï nhieân, luaät Thieân Chuùa vaø luaät Giaùo Hoäi, (hoân nhaân ñoù) khoâng bao giôø coù, nghóa laø thieáu haún nhöõng ñieàu kieän thieát yeáu cuûa Hoân Nhaân thaønh söï. ÑTC cuõng caên daën caùc vò giaùm muïc canh phoøng, ñeå traùnh nhöõng vuï "tuyeân boá baát thaønh" caùch quaù deã daøng. Ngaøi caên daën phaûi löu yù luoân luoân ñeán tính caùch baát khaû li cuûa Hoân Nhaân Coâng Giaùo.


Toøa thaùnh keâu goïi thaêng tieán phuï nöõ

Toøa thaùnh keâu goïi thaêng tieán phuï nöõ.

Roma [Apic 19/10/98] - Phaùt bieåu taïi truï sôû cuûa Lieân Hieäp Quoác, ñaïi dieän cuûa Toøa Thaùnh ñaõ keâu goïi thaêng tieán nguôøi phuï nöõ.

Leân tieáng hoâm 14/10/98 vöøa qua trong moät cuoäc hoäi thaûo tieáp noái Hoäi Nghò laàn thöù 4 veà phuï nöõ ñöôïc toå chöùc ôû Baéc Kinh hoài thaùng 9/1995, baø Heleøne Lukas, thaønh vieân cuûa phaùi ñoaøn Toøa Thaùnh, ñaõ nhaéc laïi vieäc Toøa Thaùnh ñaõ kyù teân vaøo baûn Chöông trình Haønh Ñoäng, ñöôïc ñöa ra taïi Baéc Kinh. Ñoái vôùi Toøa Thaùnh, Chöông trình haønh ñoäng naøy phuø hôïp vôùi giaùo huaán xaõ hoäi cuûa Giaùo Hoäi, ñaëc bieät laø trong nhöõng chöông baøn veà nhu caàu cuûa caùc phuï nöõ ngheøo, veà vieäc chaám döùt baïo ñoäng choáng laïi phuï nöõ, veà vieäc phuï nöõ coù theå coù coâng aên vieäc laøm, veà caùc chieán thuaät thaêng tieán phuï nöõ v.v.

Baø Heleøne Lukas ghi nhaän raèng hieän nay treân theá giôùi vaãn coøn 538 trieäu ngöôøi phuï nöõ muø chöõ.

Veà phöông dieän y teá, phaùi ñoaøn Toøa Thaùnh nhìn nhaän raèng trong 30 naêm qua vieäc saên soùc söùc khoûe cho phuï nöõ ñaõ ñaït ñöôïc nhieàu tieán boä khaû quan. Tuy nhieân, phaùi ñoaøn Toøa Thaùnh cuõng neâu leân söï kieän laø con soá phuï nöõ qua ñôøi trong luùc mang thai hay khi sinh nôû vaãn coøn gia taêng. Beänh lieät khaùng cuõng coøn laø moät côn beänh taùc haïi phuï nöõ moät caùch ñaëc bieät: naêm vöøa qua ñaõ coù khoaûng moät trieäu phuï nöõ maéc beänh lieät khaùng. Con soá caùc treû em moà coâi döôùi 15 tuoåi ñang mang virut hieän nay laø 8 trieäu.

Ñöùng tröôùc nhöõng baát coâng aáy, Toøa Thaùnh khoâng ngöøng coå voõ moïi haønh ñoäng nhaèm thaêng tieán qui cheá cuûa nguôøi phuï nöõ. Toøa Thaùnh ñaëc bieät khuyeán khích caùc cô sôû giaùo duïc, caùc doøng tu chuyeân giaùo duïc vaø caùc cô sôû y teá cuûa Giaùo Hoäi quan taâm ñeán caùc thieáu nöõ vaø phuï nöõ, nhöùt laø caùc phuï nöõ ngheøo vaø bò ñaåy ra beân leà xaõ hoäi.


Hoäi thaûo do saùng kieán cuûa Hoäi Ñoàng theá giôùi caùc Toân Giaùo vì Hoøa Bình

Hoäi thaûo do saùng kieán cuûa Hoäi Ñoàng theá giôùi caùc Toân Giaùo vì Hoøa Bình.

Bruxelles - Bæ [Apic 19/10/98] - Hoâm thöù Baûy [19/10/98], moät buoåi cöû haønh lieân toân ñaõ beá maïc moät cuoäc gaëp gôõ keùo daøi ba ngaøy taïi Bruxelles do vaên phoøng toång thö kyù cuûa Hoäi Ñoàng theá giôùi caùc Toân Giaùo vì Hoøa Bình toå chöùc. Cuoäc gaëp gôõ qui tuï ñaïi dieän ñaïo ñôøi taïi AÂu Chaâu ñaõ xoay quanh chuû ñeà: "Tu ñöùc, toân giaùo vaø kinh teá: nhöõng lieân minh môùi".

Ngaøy thöù nhöùt cuûa cuoäc gaëp gôõ qui tuï ñaïi dieän caùc toân giaùo, caùc nhaø chuyeân moân vaø giôùi höõu traùch cuûa UÛy Ban AÂu Chaâu ñeå thaûo luaän veà nhöõng traùch nhieäm ñaïo ñöùc trong vieäc xaây döïng hoøa bình. Caùc tham döï vieân ñaõ ñeà caäp ñeán vaán ñeà ñöôïc ñaët ra do moät heä thoáng kinh teá maø theo caùc vò ñaïi dieän toân giaùo, khieán cho nhieàu nguôøi bò loaïi tröø. Buoåi toái cuøng ngaøy, moät ban ñaïi dieän caùc chính trò gia ngoõ lôøi vôùi giôùi treû veà vieäc xaây döïng AÂu Chaâu.

Sang ngaøy thöù hai cuûa cuoäc gaëp gôõ, ñaïi dieän caùc toân giaùo ñaõ ñeán trao ñoåi vôùi caùc nghò vieân AÂu Chaâu. Sau ñoù laø cuoäc gaëp gôõ cuûa ñaïi dieän caùc toân giaùo AÂu Chaâu vôùi oân g Bill Vendley, toång thö kyù cuûa Hoäi Ñoàng theá giôùi caùc Toân Giaùo vì Hoøa Bình. Ngaøy thöù ba cuûa cuoäc gaëp gôõ truøng vôùi ngaøy theá giôùi khöôùc töø söï ngheo khoå. Taïi nhaø ga trung taâm ôû Bruxelles, nhieàu nguôøi ñaõ tham döï cuoäc mitting ñeå toû tình lieân ñôùi vôùi nhöõng nguôøi baàn cuøng vaø khoâng nhaø khoâng cöûa.


Caùc Giaùo Hoäi Tin Laønh choáng laïi hieán phaùp vaø Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Bolivia

Caùc Giaùo Hoäi Tin Laønh choáng laïi hieán phaùp vaø Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Bolivia.

La Paz - Bolivia [Apic 19/10/98] - Hieäp hoäi Tin Laønh toaøn quoác Bolivia vaø Hoäi Ñoàng caùc Giaùo Hoäi Chaâu Myõ Latinh seõ lieân keát ñeå taïo aùp löïc treân chính phuû vaø quoác hoäi nöôùc naøy.

Hai toå chöùc naøy yeâu caàu quoác hoäi söûa ñoåi Hieán Phaùp vaø chaám döùt vieäc nhìn nhaän Giaùo Hoäi Coâng Giaùo nhö laø Quoác Giaùo.

Trong moät baûn tuyeân ngoân ñöôïc ñöa ra taïi thuû ñoâ La Paz, muïc söï Zacarias Salas, chuû tòch cuûa Hieäp Hoäi Tin Laønh toaøn quoác xaùc nhaän raèng Giaùo Hoäi cuûa oâng ñang ñaåy maïnh moät döï thaûo luaät môùi vaø ñeà nghò moät qui ñònh môùi cho caùc toå chöùc toân giaùo. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vôùi soá tín höõu chieám ñeán 85 phaàn traêm daân soá Bolivia, ñaõ maïnh meõ pheâ bình vieäc hai toå chöùc Tin Laønh treân ñaây yeâu caàu söûa ñoåi hieán phaùp. Töø hai naêm nay, Hieán Phaùp Bolivia ñaõ xoùa boû ñieàu khoaûn theo ñoù Giaùo Hoäi Coâng Giaùo laø quoác giaùo. Nhö vaäy, theo caùc ñöùc giaùm muïc Bolivia, vieäc söûa ñoåi hieán phaùp seõ khoâng coù giaù trò nöõa.


Phieán quaân Hoài Giaùo cöïc ñoan ñe doïa baét coùc caùc linh muïc Coâng Giaùo

Phieán quaân Hoài Giaùo cöïc ñoan ñe doïa baét coùc caùc linh muïc Coâng Giaùo.

(AFP 19/10/98) - Philippines (Isabela) - Caùc phieán quaân Hoài Giaùo cöïc ñoan vöøa leân tieáng ñe doïa laø hoï seõ baét coùc caùc linh muïc Coâng Giaùo taïi tænh Basilan thuoäc mieàn Nam Philippines. Ñaây laø nhöõng phieán quaân chuû möu nhieàu vuï baét coùc toáng tieàn trong nhöõng thaùng gaàn ñaây.

OÂng Abduhadi Muallam, tö leänh caûnh saùt tænh Basilan cho bieát caùc bieän phaùp an ninh ñang ñöôïc ban haønh taïi taát caû caùc nhaø thôø Coâng Giaùo trong tænh, sau khi tin tình baùo thu thaäp ñöôïc cho thaáy caùc phieán quaân Hoài Giaùo thuoäc nhoùm Abu Sayyaf ñang coù döï tính baét coùc caùc linh muïc Coâng Giaùo. Caûnh saùt ñaõ ñöôïc göûi tôùi ñeå baûo veä caùc linh muïc. Basila laø tænh coù ña soá ngöôøi Hoài Giaùo sinh soáng. Naêm 1993, nhoùm Abu Sayyaf ñaõ baét coùc moät linh muïc ngöôøi Taây Ban Nha laø cha Bernado Blanco. Cha Blanco ñaõ troán thoaùt sau 48 ngaøy bò giam giöõ trong röøng. Thaùng tröôùc, caùc phieán quaân cuûa nhoùm naøy ñaõ baét coùc hai thöông gia ngöôøi Hoàng Koâng vaø moät thöông gia ngöôøi Malaysia.

Moät nhoùm phieán quaân Hoài Giaùo khaùc hieän cuõng ñang baét giöõ moät linh muïc Coâng Giaùo ngöôøi YÙ laø cha Luciano Benedetti, thuoäc Hoäi Thöøa Sai Ngoaïi Quoác, truï sôû taïi Milano. Cha Benedetti bò baét coùc ñaõ hôn moät thaùng nay vaø nhöõng ngöôøi baét coùc cha ñoøi 2 trieäu Myõ Kim tieàn chuoäc maïng. Maëc duø quaân ñoäi Philippines ñaõ môû nhieàu cuoäc haønh quaân ñeå giaûi cöùu cha vaø caùc con tin khaùc, nhöng ñeàu bò thaát baïi, bôûi vì caùc phieán quaân thöôøng xuyeân di chuyeån caùc con tin khieán cho vieäc giaûi cöùu hoï caøng trôû neân khoù khaên. Nhöõng vuï baét coùc toáng tieàn do caùc phieán quaân Hoài Giaùo chuû möu ñang laø moät vaán ñeà nan giaûi cho chính phuû Philippines. Phuû toång thoáng Philippines ñeà nghò thaønh laäp moät nhoùm thöông thuyeát gia ñaëc bieät ñeå môû caùc cuoäc thöông löôïng vôùi caùc phieán quaân ñang caàm giöõ con tin.


Caùc Giaùm Muïc Indonesia leân aùn vieäc saùt haïi nhöõng ngöôøi xöû duïng phuø pheùp

Caùc Giaùm Muïc Indonesia leân aùn vieäc saùt haïi nhöõng ngöôøi xöû duïng phuø pheùp.

(UCAN IJ1175.0998 19/10/98) - Indonesia (Malang) - Hai vò Giaùm Muïc Indonesia vöøa leân aùn vuï saùt haïi haøng traêm ngöôøi bò caùo buoäc xöû duïng phuø pheùp.

Cuoäc saùt haïi xaûy ra taïi quaän Banyuwangi thuoäc ñaûo Ñoâng Java beân Indonesia, baét ñaàu töø thaùng 5/1998 vaø ñaït tôùi cao ñieåm trong thaùng 9/1998. Caùc naïn nhaân bò caùo buoäc ñaõ duøng caùc pheùp thuaät phuø thuûy. Ñöùc Cha Johanes Hadiwikarta, Giaùm Muïc Surabaya vaø laø toång thö kyù Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Indonesia cho bieát ña soá nhöõng ngöôøi bò gieát thuoäc moät toå chöùc Hoài Giaùo meänh danh laø "Cuoäc Thöùc Tænh cuûa Nhöõng ngöôøi Trí Thöùc Hoài Giaùo" (The Awakening of Islamic Scholars). Ñaây laø toå chöùc toân giaùo-xaõ hoäi cuûa Hoài Giaùo lôùn nhaát taïi Indonesia. Qua cuoäc phoûng vaán vôùi haõng thoâng taán UCAN, Ñöùc Cha Hadiwikarta cho bieát giaùo hoäi Coâng Giaùo Indonesia heát söùc quan ngaïi veà nhöõng vuï gieát ngöôøi haøng loaït taïi Banyuwangi. Tuy caùc giôùi chöùc an ninh ñaõ baét giöõ nhieàu thuû phaïm chuû möu cuoäc saùt haïi, trong soá naøy coù moät soá binh só quaân ñoäi, cho ñeán naøy nhaø chöùc traùch Indonesia vaãn chöa tìm ra ñöôïc nguyeân nhaân naøo daãn tôùi nhöõng vuï saùt haïi naøy. Tuy nhieân oâng Abdurrachman Wahid, laõnh tuï cuûa toå chöùc 32 trieäu thaønh vieân noùi treân ñaõ baùc boû caùo buoäc cuûa giôùi chöùc an ninh raèng thuû phaïm laø nhöõng ngöôøi thuoäc ñaûng coäng saûn ñang hoaït ñoäng taïi Banyuwangi.

Moät vò Giaùm Muïc Indonesia khaùc laø Ñöùc Cha Yoseph S. Pandoyoputra, Giaùm Muïc Malang, ñaõ ra moät thoâng caùo trong ñoù ngaøi vieát nhö sau: "Löông taâm cuûa chuùng ta bò thöông toån naëng neà khi chuùng ta nghe noùi nhieàu naïn nhaân bò thaûm saùt laø nhöõng nhaø giaùo duïc vaø truyeàn ñaïo cuûa Hoài Giaùo. Chuùng toâi heát söùc quan taâm veà vieäc xöû duïng baïo ñoäng choáng laïi söï soáng con ngöôøi, ñang trôû thaønh phoå bieán trong cuoäc soáng, nhö theå laø con ngöôøi coù theå bò laïm duïng vì moät muïc tieâu naøo ñoù". Trong moät cuoäc bieåu tình toå chöùc ngaøy 11/10/98 vöøa qua, thaønh vieân cuûa toå chöùc noùi treân ñoøi buoäc quaân ñoäi Indonesia môû cuoäc ñieàu tra veà nhöõng baùo caùo noùi raèng, moät nhoùm saùt thuû bòt maët ñaõ ñoät nhaäp vaøo nhaø caùc naïn nhaân, loâi hoï ra ngoaøi vaø gieát cheát ngay ngoaøi saân. Nhöõng ngöôøi chöùng kieán noùi raèng caùc saùt thuû bòt maët naøy, xem ra ñöôïc huaán luyeän ñaëc bieät bôûi vì hoï coù theå xaâm nhaäp vaøo caùc caên hoä ñöôïc canh phoøng caån maät vaø taåu thoaùt eâm thaém ngay sau vuï saùt haïi.


Hoäi nghò kyø II cuûa toå chöùc Caùc Toâng Ñoà Giaùo Daân Phuï Nöõ

Hoäi nghò kyø II cuûa toå chöùc Caùc Toâng Ñoà Giaùo Daân Phuï Nöõ.

(UCAN AS1180.0998 19/10/98) - Thaùi Lan (Pattaya) - Vaên Phoøng Giaùm Muïc ñaëc traùch veà Toâng Ñoà Giaùo Daân cuûa Phuï Nöõ, goïi taét laø BILA (Bishop’s Institute for Lay Apostolate on Women) ñaõ nhoùm ñaïi hoäi kyø II töø ngaøy 10-13/10/98 vöøa qua taïi Pattaya beân Thaùi Lan. Hoäi nghò naøy, do Vaên Phoøng Giaùo Daân cuûa Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu ñöùng ra baûo trôï, coù chuû ñeà "Baûn Chaát Toâng Ñoà cuûa Phuï Nöõ: Phuïc vuï cho Söï Soáng".

Tham döï Hoäi Nghò coù khoaûng 70 tham döï vieân, ña soá laø phuï nöõ, ñeán töø caùc giaùo hoäi ñòa phöông ôû AÙ Chaâu vaø caùc toå chöùc cuûa Giaùo Hoäi. Beân caïnh caùc ñeà taøi thaûo luaän lieân quan tôùi vai troø cuûa phuï nöõ trong giaùo hoäi vaø xaõ hoäi, caùc tham döï vieân cuõng ñöôïc hoûi veà nhöõng thaønh quaû ñaït ñöôïc sau kyø hoäi nghò thöù nhaát. Ñöùc Cha Lawrence Tienchai Samanchit, Giaùm Muïc Chataburi, chuû tòch UÛy Ban Xaõ Hoäi cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Thaùi Lan ñaõ khai maïc hoäi nghò vôùi baøi thuyeát trình veà ñeà taøi phaåm giaù cuûa phuï nöõ vaø söï ñoàng quyeàn vôùi nam giôùi. Moät tham döï vieân ngöôøi AÁn Ñoä ñaõ ñaët caâu hoûi veà nhöõng gì trong soá caùc ñeà nghò sau hoäi nghò kyø I daïo naêm 1995 ñaõ ñöôïc mang ra aùp duïng, nhaát laø trong vai troø truyeàn giaùo cuûa phuï nöõ taïi AÙ Chaâu. BILA I ñaõ ñöa ra 5 ñeà nghò, cuï theå laø ñeå cho caùc phuï nöõ ñöôïc hieän dieän nhieàu hôn trong caùc toå chöùc vaø hoäi ñoàng cuûa giaùo hoäi; moãi giaùo phaän ñeàu thaønh laäp moät uûy ban ñeå ñoái phoù vôùi nhöõng tình traïng baát coâng nhaém vaøo caùc phuï nöõ vaø treû em; phuï nöõ, luoân caû caùc nöõ tu trong caùc nhaø doøng, caàn ñöôïc traû löông xöùng ñaùng vôùi vieäc laøm cuûa hoï; môû caùc moân thaàn hoïc trong caùc chuûng vieän vaø trung taâm huaán luyeän cho phuï nöõ; uûng hoä vaø taïo ñieàu kieän cho phuï nöõ theo hoïc caùc moân thaàn hoïc naøy.

Caùc tham döï vieân xem ra chöa chuaån bò ñaày ñuû ñeå traû caùc lôøi caâu hoûi neâu leân ôû treân; vaø theo Ñöùc Cha Angel Lagdameo, Giaùm Muïc Dumaguete beân Philippines, ñieàu naøy chöùng toû raèng, hôn luùc naøo heát caàn phaûi coù moät neàn vaên hoùa veà söï ñoàng quyeàn. Ñöùc Cha Lagdameo cuõng laø chuû tòch vaên phoøng ñaëc traùch veà giaùo daân vaø ngaøi ghi nhaän tình traïng baïo ñoäng nhaém vaøo caùc phuï nöõ ñang gia taêng hieän nay; ngaøi ñeà nghò duøng thaùnh Edith Stein nhö moät maãu möïc veà baûn chaát toâng ñoà cuûa phuï nöõ ngaøy nay.


Back to Radio Veritas Asia Home Page