Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 18 thaùng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Nhieàu tín höõu Coâng Giaùo goác Boà Ñaøo Nha rôøi boû Ma Cao

Nhieàu tín höõu Coâng Giaùo goác Boà Ñaøo Nha rôøi boû Ma Cao.

Macao [Apic 18/10/98] - Tröôùc vieãn töôïng vieäc Macao ñöôïc trao traû laïi cho chuû quyeàn Trung Quoác vaøo ngaøy 20/12/98 naêm tôùi, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi ñaây ñang lo ngaïi tröôùc laøn soùng ra ñi cuûa caùc tín höõu goác Boà Ñaøo Nha.

Theo thoáng keâ cuûa giaùo phaän naêm vöøa qua, soá giaùo daân Boà Ñaøo Nha sinh taïi Macao hay Boà Ñaøo Nha laø 3,690 nguôøi, nghóa laø 18 phaàn traêm treân toång soá 20,138 ngöôøi Coâng Giaùo treân toaøn Ñaûo. Cho ñeán naêm 1994, soá giaùo daân goác Boà Ñaøo Nha laø 6,695 ngöôøi.

Vôùi moät dieän tích 21 caây soá vuoâng, Macao coù khoaûng 425 ngaøn daân. Ñaûo naøy ñaõ ñöôïc ñaët döôùi söï cai trò cuûa Boà Ñaøo Nha töø naêm 1557. Giaùo phaän Macao ñaõ hieän höõu töø 452 naêm nay, nhöng nhöõng nguôøi Coâng Giaùo Boà Ñaøo Nha vaãn sinh hoaït trong coäng ñoàng rieâng cuûa hoï.


Moät cuoäc thaêm doø cho thaáy caùc linh muïc Anh Giaùo coù nhöõng neùt cuûa ngöôøi khaùc phaùi

Moät cuoäc thaêm doø cho thaáy caùc linh muïc Anh Giaùo coù nhöõng neùt cuûa ngöôøi khaùc phaùi.

London [Apic 18/10/98] - Moät cuoäc thaêm doø taïi Anh Quoác cho thaáy nhieàu linh muïc Anh Giaùo coù nhöõng neùt taâm lyù cuûa ngöôøi khaùc phaùi.

Cuoäc thaêm doø ñaõ ñöôïc ñöôïc thöïc hieän nôi 1,000 linh muïc Anh Giaùo. Keát quaû cho thaáy nhieàu nam linh muïc Anh Giaùo coù moät möùc caûm xuùc cao hôn nhöõng nguôøi ñaøn oâng khaùc. Trong khi ñoù caùc nöõ linh muïc Anh Giaùo laïi chöùng toû moät söï töï tin cao hôn möùc trung bình.

Ngöôøi thöïc hieän cuoäc thaêm doø noùi treân laø linh muïc Anh Giaùo David Muston, 52 tuoåi. Linh muïc Muston cho bieát ñieàu khieán oâng ngaïc nhieân nhieàu nhöùt laø söï caûm thoâng cao ñoä nôi caùc linh muïc nam. Caùc linh muïc nam cho bieát: ñeå quyeát ñònh, hoï khoâng chæ caên cöù vaøo caùc söï kieän, maø coøn döïa vaøo caûm tính. Ñaây laø moät ñöùc tính quí hoùa ñoái vôùi nhöõng nguôøi laøm coá vaán taâm lyù cho ngöôøi khaùc. Tuy nhieân, theo linh muïc Muston, ñieàu naøy khoâng coù nghóa laø caùc linh muïc Anh Giaùo coù nhieàu khuynh höôùng ñoàng tính luyeán aùi hôn ngöôøi khaùc.

Veà neùt töï tin cuûa caùc linh muïc nöõ Anh Giaùo, linh muïc Muston giaûi thích raèng hoï caàn coù nhieàu nam tính hôn ñeå phaán ñaáu trong moät moâi tröôøng tröôùc kia chæ daønh cho phaùi nam. Linh muïc Muston coøn ngaïc nhieân khi khaùm phaù ra raèng caùc giaùo só Anh Giaùo cuõng khoâng coù moät löông taâm beùn nhaäy hôn nhöõng nguôøi khaùc.


Giaùm Muïc Palestine nhaäm chöùc taïi Israel

Giaùm Muïc Palestine nhaäm chöùc taïi Israel.

(AFP 18/10/98) - Israel (Haifa) - Cuoái tuaàn qua, Ñöùc Cha Boutros Muallem ñaõ chính thöùc nhaäm chöùc Giaùm Muïc Acre maëc duø vieäc Toøa Thaùnh boå nhieäm moät vò Giaùm Muïc ngöôøi Palestine ñaõ bò chính quyeàn Israel phaûn ñoái.

Chuùa Nhaät (18/10/98), Ñöùc Cha Boustros Muallem, thuoäc giaùo hoäi Coâng Giaùo Hy Laïp ñaõ cöû haønh thaùnh leã ñaàu tieân taïi nhaø thôø Thaùnh Gioan taïi Acre. Thaùng Taùm 1998 vöøa qua, thuû töôùng Benjamin Netanyahu cuûa Israel ñaõ maïnh meõ phaûn ñoái vieäc Toøa Thaùnh choïn Ñöùc Cha Muallem laøm Giaùm Muïc thay vì choïn moät nhaân vaät ngöôøi Israel goác AÛ Raäp. OÂng Netanyahu caùo buoäc laø Toøa Thaùnh ñaõ bò caùc nhaân vaät baûo thuû trong chính quyeàn Palestine gaây aùp löïc. Söï can thieäp cuûa Israel vaøo vieäc boå nhieäm naøy ñaõ gaây phaûn öùng töø Toøa Thaùnh vaø ñaõ khieán cho quan heä giöõa hai beân trôû neân caêng thaúng. Rabbi David Rosen, nhaø thöông thuyeát trung gian giöõa Toøa Thaùnh vaø Israel moâ taû vuï naøy laø moät söï hieåu laàm ñaùng tieác, ñoàng thôøi oâng thöøa nhaän vieäc moät chính phuû daân chuû laïi muoán can thieäp vaøo vaán ñeà boå nhieäm Giaùm Muïc cuûa Toøa Thaùnh quaû laø ñieàu baát thöôøng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page