Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 17 thaùng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp chung caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina)

ÑTC tieáp chung caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina).

Vatican - 17.10.98 - Saùng thöù Baåy 17.10.98, ÑTC ñaõ tieáp nhoùm caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø thuoäc caùc Bang Colorado, Wyoming, Utah, Arizona vaø New Mexico, ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh theo luaät ñònh (Ad Limina).

Trong dieãn vaên ñoïc cho caùc vò chuû chaên caùc mieàn treân ñaây, ÑTC löu yù caùch rieâng ñeán vieäc tuyeân boá söï baát thaønh cuûa Hoân Nhaân do caùc Toøa AÙn Giaùo Hoäi. Ngaøi caên daën: Khoâng ñöôïc laãn loän vieäc tuyeân boá Hoân Nhaân baát thaønh vôùi vieäc li dò. Vieäc tuyeân boá naøy khoâng phaûi laø moät vieäc li dò döôùi nhöõng hình thöùc khaùc. Traùi laïi ñaây laø moät vieäc xaùc nhaän traùch nhieäm roõ raøng raèng: moät Hoân Nhaân ñaõ khoâng bao giôø coù theo luaät töï nhieân, luaät Thieân Chuùa vaø luaät Giaùo Hoäi, vì hoân nhaân ñoù thieáu nhöõng ñieàu kieän thieát yeáu ñoøi phaûi coù. ÑTC nhaéc laïi raèng: Luaät Giaùo hoäi nhaèm beânh vöïc vaø coå voõ söï töï do cuûa con caùi Chuùa vaø khoâng nhaèm haïn cheá hay goø boù söï töï do naøy. Luaät Giaùo Hoäi coù tính caùch muïc vuï, tính caùch "phöông döôïc" (chöõa trò) vaø khoâng coù tính caùch baùo oaùn baèng nhöõng tröøng phaït , bôûi vì "moïi leà luaät cuûa Giaùo Hoäi ñeàu coù chaân lyù vaø ñöùc aùi nhö laø nhöõng yeáu toá taïo thaønh, nhö laø nhöõng nguyeân taéc, nhöõng lyù do thieát yeáu ñeå bieän minh cho luaät ñoù."

ÑTC nhaán maïnh raèng: veà vaán ñeà tuyeân boá hoân nhaân baát thaønh, caùc vuï xeùt xöû cuûa Toøa AÙn theo Giaùo Luaät, phaûi minh chöùng roõ raøng hai khía caïnh naøy: söù vuï muïc vuï cuûa Giaùo Hoäi phaûi trung thaønh vôùi giaùo huaán cuûa Phuùc AÂm veà tính caùch baát khaû li khai cuûa Hoân Phoái ñöôïc cöû haønh theo Bí Tích Coâng Giaùo, vaø khía caïnh thöù hai laø söï chaêm soùc muïc vuï ñích thöïc ñoái vôùi nhöõng ngöôøi chaïy ñeán Toøa AÙn Giaùo Hoäi, ñeå xin xaùc ñònh veà tình traïng cuûa hoï trong Giaùo Hoäi. ÑTC ñaõ xin caùc giaùm muïc haõy laøm sao ñeå Toøa AÙn Giaùo Phaän thi haønh caùch trung thaønh thöøa taùc vuï cuûa chaân lyù vaø coâng bình".

Sau cuøng , ÑTC caûm ôn caùc Giaùm Muïc, vì söï coäng taùc vôùi caùc coäng söï vieân cuûa ngaøi, taïi caùc Toøa AÙn khaùc nhau cuûa Toøa Thaùnh ôû Roma. Ñaây laø nhöõng cô quan giuùp ngaøi trong vieäc thi haønh thöøa taùc vuï cuûa ñöùc coâng bình.


ÑTC tieáp caùc Hieäp Só Moà Thaùnh

ÑTC tieáp caùc Hieäp Só Moà Thaùnh.

Vatican - 17.10.98 - Saùng thöù Baåy 17/10/98, trong Ñeàn Vatican, ÑTC ñaõ tieáp Ban laõnh ñaïo caùc Hieäp Só Moà Thaùnh, ñang hoïp taïi Roma, döôùi quyeàn chuû toïa cuûa Ñöùc Hoàng Y Carlo Furno, Toång Tuyeân UÙy cuûa Hieäp Hoäi.

Trong dieãn vaên ngaén, ÑTC caûm ôn veà söï giuùp ñôõ quaûng ñaïi cuûa Hoäi Hieäp Só Moà Thaùnh cho Giaùo Hoäi taïi Thaùnh Ñòa. Ngaøi ñeà cao söù meänh quan troïng vaø yù nghóa cuûa Hieäp Hoäi giaùo daân naøy. Hoäi ñöôïc thaønh laäp vôùi muïc ñích giuùp ñôõ Giaùo Hoäi taïi Thaùnh Ñòa vaø caùch rieâng Toøa Giaùo Chuû Latinh ôû Gieârusalem. ÑTC nhaéc: ñaây laø moät ñaëc suûng rieâng, caùc Hieäp Só ñöôïc goïi - trong caùch naøo ñoù - trôû neân nhöõng ngöôøi baét chöôùc loøng nhieät thaønh ñöùc aùi cuûa Thaùnh Toâng Ñoà Phaoloâ: Thaùnh Toâng Ñoà ñi caùc nôi tìm caùch "giuùp ñôõ caùc thaùnh" ôû Gierusalem, baèng vieäc khuyeân caùc Giaùo Hoäi khaùc nhau haõy roäng raõi boá thí ñeå giuùp ñôõ caùc anh chò em taïi Gieârusalem. ÑTC cuõng nhaéc laïi vieäc phuïc vuï quí baùu cuûa Hoäi Hieäp Só Moà Thaùnh cho söï hieäp nhaát caùc tín höõu Kitoâ vaø ngaøi khuyeán khích caùc Hieäp Só trôû neân nhöõng ngöôøi uûng hoä xaùc tín cuûa Phong Traøo ñaïi keát, baèng caùch ñöa ra nhöõng saùng kieán ñeå coäng taùc vôùi caùc giaùo hoäi Kitoâ khaùc. Coâng vieäc Phuïc Vuï naøy bao goàm caû söï caàn thieát lo laéng ñoái thoaïi vôùi caùc tín höõu thuoäc caùc toân giaùo khaùc nöõa, döôùi söï höôùng daãn cuûa caùc giaùm muïc. Trong phaàn keát thuùc ÑTC noùi: "Ñoái vôùi caùc tín höõu Kitoâ cö nguï taïi Thaùnh Ñòa, hieän ñang phaûi traûi qua nhieàu khoù khaên, anh em haõy lo laéng laøm cho hoï caûm thaáy söï giuùp ñôõ huynh ñeä cuûa anh em vôùi loøng quaûng ñaïi ñaùng ca ngôïi vaãn coù töø tröôùc tôùi giôø cuûa Hieäp Hoäi. Xin Thieân Chuùa traû coâng vaø chuùc laønh cho noã löïc cuûa anh em".


Back to Radio Veritas Asia Home Page