Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 16 thaùng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc Giaùm Muïc Colombia laïc quan sau thaùnh leã vôùi caùc phieán quaân

Caùc Giaùm Muïc Colombia laïc quan sau thaùnh leã vôùi caùc phieán quaân.

(EWTN 16/10/98) - Colombia (Bogota) - Moät phaùi ñoaøn ñaïi dieän Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Colombia vaø Ñöùc ñaõ nhoùm hoïp vôùi caùc phieán quaân thuoäc Quaân Ñoäi Giaûi Phoùng Quoác Gia ñeå thaûo luaän veà nhöõng ñieàu khoaûn lieân quan tôùi cuoäc ñoái thoaïi hoøa bình saép tôùi.

Cuoäc hoïp keùo daøi 3 ngaøy naøy baét ñaàu töø thöù Baûy (10/10/98) vôùi thaùnh leã ñoàng teá do hai Giaùm Muïc ngöôøi Ñöùc vaø Colombia cuøng ñoàng teá taïi moät caên cöù cuûa quaân khaùng chieán. Trong cuoäc phoûng vaán vaøo hoâm thöù Ba (13/10/98) Ñöùc Cha Flavio Calle, Giaùm Muïc Sonson, ñaïi dieän cho Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Colombia, ñaõ baøy toû caûm nghó nhö sau: "Taát caû moïi ngöôøi, luoân caû caùc phieán quaân ñeàu tham döï thaùnh leã. Chæ coù moät soá ít röôùc leã, nhöng taát caû ñeàu trao ñoåi daáu hieäu bình an cho nhau. Ñaây laø moät daáu hieäu ñaày maâu thuaãn giöõa hai beân ñang giao chieán vôùi nhau. Moät maët noù cho thaáy söï phöùc taïp vaø voâ lyù cuûa cuoäc tranh chaáp, moät maët noù chöùng toû laø moïi ngöôøi vaãn coøn chia seû moät quan ñieåm saâu xa vaø kieân ñònh hôn baát cöù moät cuoäc tranh chaáp naøo. Cuoäc gaëp gôõ vöøa qua quaû laø hôi khaùc thöôøng nhöng noù chöùng minh ñöôïc raèng, cuoái cuøng, chuùng ta vaãn coù ñieåm gioáng nhau: taát caû ñeàu laø nhöõng con ngöôøi tin Thieân Chuùa, cuøng chia seû moät nieàm hy voïng nhöng laïi baát ñoàng yù kieán trong vaán ñeà laøm theá naøo ñeå ñaït tôùi nhöõng hy voïng ñoù".

Trong cuoäc hoïp vöøa qua, hai beân thöông thuyeát ñoàng yù laø cuoäc ñoái thoaïi hoøa bình seõ baét ñaàu vaøo ngaøy 5/2 naêm tôùi 1999 vaø keát thuùc vaøo thaùng 10/1999 cuøng naêm. Sau ñoù, phe phieán quaân vaø caùc nhaø thöông thuyeát cuûa chính phuû Colombia seõ ñeä trình leân toång thoáng vaø quoác hoäi moät thoûa öôùc hoøa bình cuï theå.


Caùc Giaùm Muïc Peru keâu goïi ngöôøi daân hoã trôï cho caùc noã löïc hoøa bình

Caùc Giaùm Muïc Peru keâu goïi ngöôøi daân hoã trôï cho caùc noã löïc hoøa bình.

(EWTN 16/10/98) - Peru (Lima) - Thöù Tö vöøa qua (14/10/98), Hoäi Ñoàng thöôøng tröïc cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Peru vöøa ra moät thoâng caùo keâu goïi daân chuùng hoã trôï, trong tinh thaàn ñoaøn keát, cho caùc noã löïc hoøa bình cuûa chính phuû nhaém ñaït tôùi moät hoøa öôùc giöõa Peru vaø Ecuador.

Cuoäc tranh chaáp vaø chaïy ñua voõ trang giöõa hai nöôùc Peru vaø Ecuador keùo daøi töø 5 thaäp nieân qua. Thöù Saùu 16/10/98, theo chöông trình, quoác hoäi Peru vaø Ecuador cuøng boû phieáu trong moät ngaøy ñeå ñaûm baûo cho caùc quoác gia trung gian goàm Hoa Kyø, Brazil, Argentina vaø Chile, quyeàn soaïn thaûo moät giaûi phaùp chung keát. Giaûi phaùp naøy phaûi ñöôïc caû hai nöôùc Peru vaø Ecuador ñoàng thuaän. Trong khi caùc daân bieåu Ecuador baøy toû söï uûng hoä cho chöông trình naøy, thì caùc daân bieåu Peru xem ra khoâng maáy taùn thaønh. Thoâng caùo cuûa caùc Giaùm Muïc Peru keâu goïi daân chuùng ñoùng goùp caùc noã löïc ñeå xaây döïng hoøa bình, vaø caàu nguyeän lieân læ ñeå xin Thieân Chuùa trôï giuùp cho nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm ñeå hoï ñaït tôùi moät giaûi phaùp hoøa bình döùt khoaùt, vì lôïi ích chung cho söï phaùt trieån cuûa daân chuùng.


Tieán haønh hoà sô phong Chaân Phöôùc cho moät linh muïc doøng Chuùa Cöùu Theá taïi Brasil

Tieán haønh hoà sô phong Chaân Phöôùc cho moät linh muïc doøng Chuùa Cöùu Theá taïi Brasil.

Aparecida do Norte - Brasil [Apic 16/10/98] - Leã Ñöùc Baø Aparecida, boån maïng cuûa Brasil, ñöôïc cöû haønh trong thaùng 10 naøy truøng vôùi vieäc khai môû hoà sô phong chaân phöôùc cho cha Vitor Coelho de Almeida, doøng Chuùa Cöùu Theá, qua ñôøi hoài naêm 1987. Cha Almeida laø nguôøi saùng laäp Ñaøi Phaùt Thanh Aparecida. Sinh taïi Sacramento, thuoäc bang Minas Gerais naêm 1899, luùc nhoû cha Almeida ñaõ töøng laø moät treû em buïi ñôøi.

Hieän nay, coù raát nhieàu nguôøi haønh höông ñeán vieáng moä cha. Theo linh muïc Julio Brustolloni, caùo thænh vieân phuï taù cuûa ñôn xin phong chaân phöôùc cho cha Almeida, raát nhieàu nguôøi cho bieát ñaõ nhaän ñöôïc nhieàu ôn laønh nhôø söï baàu cöû cuûa cha. Ñaõ coù khoaûng 50 ngaøn nguôøi tham döï leã Ñöùc Baø Aparecida. Trong suoát tuaàn leã, ngöôøi ta öôùc tính coù ñeán 330 ngaøn khaùch haønh höông.

Trong thaùnh leã möøng kính Ñöùc Meï, ñöùc hoàng y Aloisio Lorcheider, toång giaùm muïc Aparecida ñaõ yeâu caàu toång thoáng môùi taùi cöû laø oâng Fernando Henrique Cardoso, haõy tìm ra nhöõng bieän phaùp khaån caáp ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà xaõ hoäi cuûa xöù sôû.


Hoäi nghò caùc uûy ban coâng lyù vaø hoøa bình AÂu Chaâu

Hoäi nghò caùc uûy ban coâng lyù vaø hoøa bình AÂu Chaâu.

Soesterberg - Hoøa Lan [Apic 16/10/98] - Caùc uûy ban coâng lyù vaø hoøa bình cuûa caùc hoäi ñoàng giaùm muïc AÂu Chaâu ñaõ nhoùm hoïp töø ngaøy 10 ñeán 14/10/98 vöøa qua taïi Soesterberg, Hoøa Lan ñeå ñaùnh daáu 50 naêm ngaøy coâng boá baûn tuyeân ngoân quoác teá nhaân quyeàn.

Ñaïi dieän cuûa 26 uûy ban coâng lyù vaø hoøa bình AÂu Chaâu yeâu caàu phaûi tröøng trò nhöõng keû phaïm toäi aùc choáng laïi nhaân loaïi vaø sôùm pheâ chuaån thoûa öôùc ñaõ ñuôïc kyù keát hoài thaùng 7/1998 vöøa qua taïi Roma nhaèm thieát laäp moät Toøa AÙn Hình Söï quoác teá.

Theo caùc uûy ban coâng lyù vaø hoøa bình cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi AÂu Chaâu, kyû nieäm 50 naêm coâng boá baûn tuyeân ngoân quoác teá nhaân quyeàn laø dòp ñeå yeâu caàu UÛy Ban Nhaân Quyeàn cuûa Lieân Hieäp Quoác moãi naêm nhìn laïi vieäc thi haønh baûn tuyeân ngoân. Caùc uûy ban coâng lyù vaø hoøa bình AÂu Chaâu baøy toû quan ngaïi laø hieän nay moät soá quoác gia AÂu Chaâu ban haønh nhöõng ñaïo luaät nhaèm haïn cheá vieäc ñoùn tieáp nguôøi tî naïn chính trò.


Back to Radio Veritas Asia Home Page