Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 15 thaùng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Phaùi ñoaøn cuûa toå chöùc CIDSE vieáng thaêm Vieät Nam

Phaùi ñoaøn cuûa toå chöùc CIDSE vieáng thaêm Vieät Nam.

(UCAN VT1166.0997 15/10/98) - Vieät Nam (Haø Noäi) - Ñaùnh daáu kyû nieäm 20 naêm chöông trình hoã trôï cho Vieät Nam, moät phaùi ñoaøn cuûa toå chöùc Hôïp Taùc Quoác Teá cho Phaùt Trieån vaø Ñoaøn Keát, goïi taét laø CIDSE ñaõ vieáng thaêm Vieät Nam töø ngaøy 5-12/10/98 vöøa qua.

OÂng Nguyeãn Vaên Ngoïc, phoù chuû tòch Ban Toân Giaùo cuûa Vieät Nam ñaõ daønh cho phaùi ñoaøn moät buoåi tieáp kieán. Leân tieáng trong buoåi gaëp gôõ naøy, oâng Ngoïc ghi nhaän laø toân giaùo coù theå giuùp ngaên ngöøa nhöõng teä naïn xaõ hoäi, vaø ñieàu naøy ñöôïc chöùng minh trong quaù khöù cuõng nhö hieän taïi. Ñeà caäp tôùi töï do toân giaùo taïi Vieät Nam vaø tình ñoaøn keát quoác gia, oâng Nguyeãn Vaên Ngoïc nhaán maïnh ñaây laø hai laõnh vöïc ñeàu coù taàm quan troïng nhö nhau, tuy nhieân seõ coù nhöõng vaán ñeàu neáu mang caû hai ra aùp duïng cuøng moät luùc. OÂng noùi nhö sau: "Trong moät luùc, khoâng phaûi chæ coù rieâng moät caù nhaân phaùt trieån nhöng maø laø toaøn xaõ hoäi, vaø chuùng toâi caàn söï ñoùng goùp cuûa nhieàu ngöôøi ñeå ñaït tôùi muïc tieâu phaùt trieån."

Phaùi ñoaøn CIDSE do chuû tòch laø oâng Justin Kilcullen caàm ñaàu. Trong thôøi gian löu laïi Haø Noäi, phaùi ñoaøn ñaõ ñeán thaêm Ñöùc Hoàng Y Phaoloâ Phaïm Ñình Tuïng, Toång Giaùm Muïc Haø Noäi vaø chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam; Ñöùc Cha Bartolomeâso Nguyeãn Sôn Laâm, Giaùm Muïc Thaùnh Hoùa vaø laø toång thö kyù Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam. Caùc nhaø laõnh ñaïo Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ baøy toû loøng bieát ôn veà söï hieän dieän cuûa CIDSE taïi Vieät Nam, ñaõ trôï giuùp ngaân khoaûn leân tôùi 50 trieäu Myõ Kim cho caùc chöông trình phaùt trieån noâng nghieäp, y teá vaø cho caùc phuï nöõ ngheøo ôû mieàn queâ vay nôï. Beân caïnh ñoù, giaùo hoäi cuõng baøy toû moái quan taâm tröôùc hoá chia caùch ngaøy moät roäng theâm giöõa ngöôøi giaøu vaø ngheøo taïi Vieät Nam. Taïi thaønh phoá Saigon, phaùi ñoaøn CIDSE ñaõ ñeán thaêm Ñöùc Toång Giaùm Muïc Gioan Baotixita Phaïm Minh Maãn.


Ñöùc Cha Belo keâu goïi Indonesia ngöng hoaït ñoäng quaân söï taïi Ñoâng Timor

Ñöùc Cha Belo keâu goïi Indonesia ngöng hoaït ñoäng quaân söï taïi Ñoâng Timor.

(Reuters 15/10/98) - Ñoâng Timor (Dili) - Thöù Naêm 15/10/98, Ñöùc Cha Carlos Ximenes Belo, giaùm quaûn toâng toøa Dili, keâu goïi chaám döùt caùc hoaït ñoäng quaân söï cuûa Indonesia trong vuøng laõnh thoå naøy, giöõa luùc coù tin noùi laïi coù nhöõng cuoäc ñuïng ñoä môùi giöõa caùc binh só Indonesia vaø phieán quaân thuoäc Maët Traän Fritilin cuûa ngöôøi Ñoâng Timor.

Ñoâng Timor laø cöïu thuoäc ñòa cuûa Boà Ñaøo Nha vaø trong nhöõng ngaøy vöøa qua, coù nhöõng lôøi ñoàn ñoaùn laø Indonesia ñang gia taêng söï hieän dieän cuûa quaân ñoäi vaø ñaõ coù giao tranh xaûy ra. Ñöôïc hoûi veà vaán ñeà naøy, Ñöùc Cha Belo ñaõ traû lôøi haõng thoâng taán Reuters nhö sau: "Neáu chuùng ta muoán ñoái thoaïi vaø coù giaûi phaùp hoøa bình thöïc söï, thì caàn phaûi giaûm bôùt söï hieän dieän cuûa quaân ñoäi Indonesia ñeå ngöôøi daân Ñoâng Timor ñöôïc töï do di chuyeån. Thaät laø ñieàu khoâng toát, neáu chuùng ta noùi tôùi caûi toå vaø ñoái thoaïi, khi maø caùc hoaït ñoäng quaân söï vaãn tieáp dieãn". Ñöùc Cha Belo cuõng cho bieát ngaøi coù nghe baùo caùo veà nhöõng vuï chaïm suùng ôû phía ñoâng cuûa laõnh thoå naøy nhöng ngaøi khoâng tieát loä theâm chi tieát.

Vò giaùm quaûn toâng toøa Dili cuõng hoan ngheânh lôøi keâu goïi cuûa toång thö kyù Lieân Hieäp Quoác, oâng Kofi Annan. Quan taâm veà tình hình caêng thaúng ñang gia taêng taïi Ñoâng Timor, moät phaùt ngoân vieân cuûa Lieân Hieäp Quoác ñaõ ra moät thoâng caùo trong ñoù oâng Annan keâu goïi ngöng taát caû caùc hoaït ñoäng quaân söï taïi ñaây vaø giaûm bôùt toái ña söï hieän dieän cuûa caùc binh só ngöôøi Ñoâng Timor. Trong tuaàn qua, daân chuùng taïi Dili ñaõ toå chöùc nhieàu cuoäc bieåu tình ñoøi vò thoáng ñoác do Indonesia boå nhieäm phaûi töø chöùc. Trong khi ñoù, taïi Bali thuoäc Indonesia, ngoaïi tröôûng Ali Alatas ñaõ hoäi kieán vôùi khoaûng 50 laõnh tuï ngöôøi Ñoâng Timor ñeå baøn thaûo veà töông lai cuûa vuøng laõnh thoå naøy. Moät vieân chöùc Indonesia cho bieát muïc ñích cuoäc gaëp gôõ naøy laø ñeå giaûi thích yù ñònh cuûa Indonesia trong vaán ñeà nôùi roäng quyeàn töï trò cuûa ngöôøi Ñoâng Timor. Tuaàn tröôùc, ñaïi dieän cuûa Indonesia vaø Boà Ñaøo Nha ñaõ nhoùm hoïp taïi truï sôû Lieân Hieäp Quoác ñeå baøn veà qui cheá cuûa Ñoâng Timor nhöng caû hai beân khoâng ñaït ñöôïc moät söï thoûa thuaän naøo ñeå giaûi quyeát cuoäc tranh chaáp. Voøng baøn thaûo keá tieáp döï truø seõ dieãn ra vaøo thaùng 11/1998 tôùi ñaây.


Caùc nhaø laõnh ñaïo Giaùo Hoäi Nam Haøn quan taâm veà tæ leä ly dò gia taêng

Caùc nhaø laõnh ñaïo Giaùo Hoäi Nam Haøn quan taâm veà tæ leä ly dò gia taêng.

(UCAN KO1132.0997 15/10/98) - Nam Haøn (Seoul) - Caùc nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi Coâng Giaùo Nam Haøn ñaõ baøy toû quan taâm saâu xa veà taùc ñoäng cuûa cuoäc khuûng hoaûng kinh teá ñoái vôùi caùc gia ñình taïi Nam Haøn, giöõa luùc con soá nhöõng vuï ly dò vaø soáng ly thaân giöõa caùc ñoâi vôï choàng ñang ngaøy moät gia taêng.

Trong cuoäc phoûng vaán vôùi nhaät baùo "Chosun Ilbo" xuaát baûn taïi Nam Haøn ngaøy 25/9/98 vöøa qua, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Nicolas Cheong Jin Suk cuûa Seoul ghi nhaän raèng naïn ly dò ñang gia taêng coù theå daãn tôùi söï phaù huûy caùc coäng ñoaøn xaõ hoäi. Ngaøi noùi nhö sau: "Gia ñình laø ñôn vò quan troïng nhaát laäp thaønh xaõ hoäi. Neáu caùc cha meï ly dò hay soáng ly thaân, thì con caùi seõ trôû thaønh naïn nhaân cuûa söï huûy haïi trong gia ñình. Caùc cha meï ñöøng bao giôø giaûi quyeát cuoäc khuûng hoaûng cuûa hoân nhaân baèng ly dò, bôûi vì ñieàu naøy lieân quan tôùi vieäc boû beâ nhaân phaåm cuûa con caùi cuûa hoï. Haønh ñoäng voâ traùch nhieäm naøy laø ñaùng coù toäi".

Veà phaàn mình, linh muïc Anthony Seong Wan Hai, thö kyù UÛy Ban ñaëc traùch veà Muïc Vuï Gia Ñình cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nam Haøn, cuõng ñoàng yù raèng, naïn ly dò taïi Nam Haøn ñang gia taêng trong nhöõng thaùng gaàn ñaây, laø moät vaán ñeà heát söùc nghieâm troïng vaø laø haäu quaû cuûa cuoäc khuûng hoaûng kinh teá. Cha Seong Wan Hai noùi nhö sau: "Khi gia ñình phaûi gaùnh chòu nhöõng khoù khaên veà maët kinh teá, taát caû nhöõng ngöôøi trong gia ñình caàn phaûi khích leä laãn nhau qua moái daây lieân laïc chaân thaønh. Chæ qua nhöõng tieáp xuùc vaø lieân laïc thöôøng xueân nhö theá môùi traùnh cho ñoâi vôï choàng nghó ñeán chuyeän ly dò hay soáng ly thaân". Keát quaû moät cuoäc thaêm doø veà hoaøn caûnh soáng cuûa nhöõng ngöôøi bò thaát nghieäp taïi Seoul vaø Pusan cho thaáy, 7,7% ñaøn oâng coù gia ñình vaø vöøa bò thaát nghieäp keå töø thaùng 12 vöøa qua, ñaõ ly dò vôùi vôï, trong khi 10,35 cho bieát laø hoï ñang ôû trong tình traïng saép söûa ly dò hay ly thaân vôùi vôï mình. Cuoäc thaêm doø dö luaän naøy do UÛy Ban ñaëc traùch veà phuï nöõ cuûa phuû toång thoáng Nam Haøn thöïc hieän.


Moät giaùn ñieäp cuûa cöïu Ñoâng Ñöùc ñöôïc ñaët taïi Toøa Thaùnh

Moät giaùn ñieäp cuûa cöïu Ñoâng Ñöùc ñöôïc ñaët taïi Toøa Thaùnh.

(CWTN 15/10/98) - Roma - Cöïu truøm cô quan giaùn ñieäp Stasi cuûa Ñöùc, oâng Markus Wolf vöøa tieát loä laø trong nhöõng naêm cuûa thaäp nieân 80 cô quan naøy ñaõ gaøi moät giaùn ñieäp vaøo laøm vieäc taïi Toøa Thaùnh.

Xuaát hieän treân ñaøi truyeàn hình RAI cuûa YÙ trong buoåi phaùt ñaëc bieät kyû nieäm 20 naêm trieàu Giaùo Hoaøng cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II, oâng Markus Wolf cho bieát, vieân giaùn ñieäp naøy laø moät giaùo só thuoäc doøng Benedictine ñeán töø Ñöùc ñöôïc göûi vaøo laøm vieäc trong caùc vaên phoøng khoa hoïc cuûa Toøa Thaùnh. Theo oâng Markus Wolf vò giaùo só naøy ñaõ cung caáp nhieàu tin töùc lieân quan tôùi chính saùch ngoaïi giao cuûa Toøa Thaùnh vaø ñaëc bieät caùc chi tieát veà chính saùch ñoái ngoaïi cuûa Ñöùc coá Hoàng Y Agostino Casoroli, luùc ñoù giöõ chöùc quoác vuï khanh Toøa Thaùnh.

Cuøng xuaát hieän trong buoåi phaùt thanh ngaøy thöù Ba 13/10/98 coù cöïu toång thoáng Mikhail Gorbachev cuûa cöïu Lieân Xoâ. Caû oâng Gorbachev vaø oâng Wolf ñeàu baùc boû nhöõng phaân tích cho raèng khoái cöïu Lieân Xoâ coù dính líu tôùi vuï möu saùt ÑTC Gioan Phaoloâ II daïo naêm 1981. Thuû phaïm möu saùt ÑTC, Ali Agca sau khi bò baét ñaõ khai raèng cô quan maät vuï Bulgari vaø KGB cuûa Nga ñaõ hoã trôï oâng trong vuï möu saùt ÑTC. Tuy nhieân oâng Agca ñaõ ruùt laïi lôøi khai naøy. Toøa aùn ñieàu tra cuûa chính phuû YÙ cuõng khoâng tìm ra ñuû baèng côù ñeå chöùng minh lôøi caùo buoäc nhaém vaøo caùc cô quan maät vuï vöøa noùi.


Sudan ñöa caùc bò caùo ngöôøi Kitoâ ra xöû

Sudan ñöa caùc bò caùo ngöôøi Kitoâ ra xöû.

(EWTN 15/10/98) - Sudan (Khartoum) - Trong tuaàn naøy, toøa aùn quaân söï Hoài Giaùo cuûa chính quyeàn Sudan tieáp tuïc vuï xöû 28 ngöôøi Kitoâ giaùo, trong soá naøy coù hai linh muïc Coâng Giaùo, bò caùo buoäc coù dính líu tôùi nhöõng vuï ñaët bom vaø caùc hoaït ñoäng choáng chính phuû.

Tuy caùc luaät sö cuûa nhöõng ngöôøi bò caùo ñaõ ñaët nghi vaán veà vieäc duøng toøa aùn quaân söï xeùt xöû caùc daân söï, nhöng phieân toøa vaãn tieán haønh. Taát caû caùc bò caùo ñöôïc ñöa ra xöû veà toäi hoaïch ñònh aâm möu ñaët bom taïi Sudan daïo thaùng 6/1998 vöøa qua ñeå haäu thuaãn coù caùc hoaït ñoäng quaân söï cuûa caùc phieán quaân coù caên cöù ôû mieàn Nam Sudan choáng laïi chính phuû. Moät trong hai vò linh muïc Coâng Giaùo, cha Hillary Boma bò caùo laø ngöôøi taøi trôï cho aâm möu naøy vôùi caùc khoaûn taøi chaùnh cung caáp töø YÙ. Cha Boma vaø vò linh muïc thöù hai laø cha Lino Sebit ñeàu bò caùo laø ñaõ nhaän caùc duïng cuï laøm bom töø caùc phieán quaân thuoäc Quaân Ñoäi Giaûi Phoùng Nhaân Daân Sudan.

Neáu xeùt coù toäi, taát caû caùc bò caùo coù theå bò töû hình. Toøa Toång Giaùm Muïc taïi thuû ñoâ Khartoum ñaõ leân aùn vuï xeùt xöû naøy vaø xaùc quyeát veà söï voâ toäi cuûa hai linh muïc noùi treân.


Toøa Thaùnh keâu goïi chaám döùt leänh caám vaän kinh teá Iraq

Toøa Thaùnh keâu goïi chaám döùt leänh caám vaän kinh teá Iraq.

(EWTN 15/10/98) - Vatican - Toøa Thaùnh vöøa laäp laïi lôøi keâu goïi Lieân Hieäp Quoác baõi boû leänh caám vaän kinh teá Iraq.

Leân tieáng taïi khoùa hoïp khoaùng ñaïi cuûa Ñaïi Hoäi Ñoàng Lieân Hieäp Quoác taïi New York, Ñöùc OÂng James Reinert, thuoäc phaùi ñoaøn Toøa Thaùnh khaúng ñònh moät laàn nöõa laø Toøa Thaùnh luoân luoân choáng laïi vieäc xöû duïng caùc bieän phaùp tröøng phaït kinh teá eùp buoäc, coù tính caùch kyø thò. Ñöùc oâng James Reinert giaûi thích raèng, sôû dó Toøa Thaùnh coù laäp tröôøng choáng ñoái laø vì nhöõng haäu quaû tai haïi cuûa bieän phaùp caám vaän kinh teá treân ñôøi soáng cuûa caùc thöôøng daân ngheøo cuûa quoác gia bò tröøng phaït. Bieän phaùp caám vaän thöôøng khi khoâng mang laïi thay ñoåi naøo veà nhöõng haønh vi chính trò cuûa nhaø caàm quyeàn taïi quoác gia ñoù. Thöïc söï thì coäng ñoàng quoác teá, ñoâi khi, coù theå duøng nhöõng bieän phaùp caám vaän kinh teá nhö bieän phaùp taïm thôøi ñeå gaây aùp löïc treân caùc chính phuû coù khaû naêng ñe doïa hoøa bình theá giôùi, tuy nhieân nhöõng bieän phaùp ñoù neân ñöôïc xöû duïng vôùi moät söï nhaän thöùc xaâu sa vaø döïa treân caùc tieâu chuaån ñaïo ñöùc vaø phaùp lyù chaët cheõ.

Ñöùc oâng James Reinert cuõng khoâng queân nhaéc laïi laø ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ khoâng bieát bao laàn leân tieáng keâu goïi baõi boû leänh caám vaän Iraq, cuï theå trong söù ñieäp Giaùng Sinh cuûa ngaøi naêm 1995 vaø trong buoåi ñoïc Kinh Truyeàn Tin ngaøy 16/11/1997. Veà phaàn mình, trong chuyeán vieáng thaêm thuû ñoâ Baghdad daïo thaùng 6/1998 vöøa qua, Ñöùc Hoàng Y Roger Etchagaray, cöïu chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Coâng Lyù vaø Hoøa Bình, ñaõ maïnh meõ leân aùn nhöõng haäu quaû tai öông vöôït ngoaøi taàm kieåm soaùt cuûa leänh caám vaän treân daân chuùng Iraq, nhöõng haäu quaû maø Ñöùc Hoàng Y Etchagaray cho laø ñang huûy dieät tinh thaàn cuûa hoï.


Tieåu bang Alabama beân Hoa Kyø chuaån bò tu chính hieán phaùp

Tieåu bang Alabama beân Hoa Kyø chuaån bò tu chính hieán phaùp.

(EWTN 15/10/98) - Hoa Kyø (Alabama) - Caùc cöû tri taïi tieåu bang Alabama beân Hoa Kyø ñang chuaån bò tham gia cuoäc tröng caàu daân yù vaøo ngaøy 3/11/98 tôùi ñaây lieân quan tôùi moät ñieàu khoaûn tu chính hieán phaùp ñaûm baûo quyeàn töï do cuûa caùc giaùo hoäi khoûi söï can thieäp töø chính quyeàn.

Ñieàu khoaûn naøy ñöôïc döïa treân moät ñaïo luaät vaõn hoài quyeàn töï do toân giaùo cuûa chính phuû lieân bang Hoa Kyø ban haønh daïo naêm 1993 ñaõ bò Toái Cao Phaùp Vieän baùc boû, bôûi leõ noù töôùc ñoaït quyeàn cuûa chính phuû. Ñieàu khoaûn tu chính cuûa bang Alabama seõ nghieâm caám chính quyeàn bang can döï vaøo quyeàn töï do cuûa toân giaùo, tröø khi chính quyeàn chöùng minh ñöôïc hoï coù ñuû lyù leõ ñeå laøm nhö theá, vaø neáu phaûi can thieäp vì quyeàn lôïi cuûa chính quyeàn thì söï can thieäp naøy phaûi ñöôïc haïn cheá ôû möùc toái ña. Thí duï nhö, chính quyeàn bang khoâng theå can döï vaøo chuyeän giaùo hoäi cho treû em döôùi vò thaønh nieân duøng röôïu cuûa thaùnh leã, hay nghieâm caám caùc hoïc sinh ôû tröôøng coâng ñoïc kinh thaùnh trong phoøng ñoïc saùch.

Caùc tieåu bang khaùc cuûa Hoa Kyø nhö California, Florida vaø Illinoies ñaõ thoâng qua moät ñaïo luaät töông töï, nhöng thoáng ñoác cuûa bang California laø oâng Pete Wilson ñaõ phuû quyeát luaät naøy, trong khi thoáng ñoác bang Illinois thì yeâu caàu caùc nhaø laøm luaät soaïn ra moät ñieàu khoaûn tu chính môùi.


Hoäi thaûo beá maïc naêm kyû nieäm 400 naêm Doøng Ñöùc Baø taïi Phaùp

Hoäi thaûo beá maïc naêm kyû nieäm 400 naêm Doøng Ñöùc Baø taïi Phaùp.

Paris [Apic 15/10/98] - Vaøo ngaøy17/10/98,Doøng Ñöùc Baø beá maïc naêm möøng kyû nieäm 400 naêm thaønh laäp. Ñeå ñaùnh daáu bieán coá naøy, Hoäi doøng toå chöùc moät cuoäc hoäi thaûo taïi Reuilly, thuoäc quaän 13, Paris. Cao ñieåm cuûa bieán coá laø thaùnh leã do Ñöùc Cha Eric Aumonier, giaùm muïc phuï taù Paris chuû toïa taïi Nhaø thôø Ñöùc Baø vaøo ngaøy Chuùa Nhöït 18/10/98.

Thuyeát trình vieân trong cuoäc hoäi thaûo laø oâng Jacques Delors, cöïu chuû tòch cuûa UÛy Ban AÂu Chaâu vaø Ñöùc Cha Albert Rouet, giaùm muïc Poitiers, cöïu chuû tòch uûy ban xaõ hoäi cuûa hoäi ñoàng gíam muïc Phaùp. Ngoaøi ra coøn coù baø Mijo Beccaria, chuû tòch cuûa Vaên Phoøng Thieáu Nhi Coâng Giaùo quoác teá. Taát caû caùc ñeà taøi thuyeát trình ñeàu taäp trung vaøo ñeà chuû ñeà giaùo duïc.

Doøng Ñöùc Baø ñöôïc baø Alix le Clerc thaønh laäp caùch ñaây 400 naêm. Hieän nay hoäi doøng coù taát caû 761 nöõ tu chuyeân veà coâng taùc giaùo duïc raûi raùc taïi Chaâu Phi, Myõ Chaâu, AÙ Chaâu vaø AÂu Chaâu.


Phong traøo Thanh Lao Coâng möøng 70 naêm thaønh laäp

Phong traøo Thanh Lao Coâng möøng 70 naêm thaønh laäp.

Paris [Apic 15/10/98] - Naêm nay, Thanh Lao Coâng möøng kyû nieäm 70 naêm thaønh laäp. Ñeå möøng bieán coá, trong nhöõng ngaøy naøy, Phong traøo cho toå chöùc taïi Paris moät cuoäc gaëp gôõ toaøn quoác qui tuï khoaûng 5,000 ngöôøi vaø moät cuoäc hoäi thaûo veà töông quan cuûa phong traøo vôùi xaõ hoäi.

Vôùi chuû ñeà "70 naêm Thanh Lao Coâng, quaù khöù vaø vieãn töôïng", cuoäc hoäi thaûo ñöôïc ñaët döôùi söï baûo trôï cuûa Ñöùc Cha Olivier Berranger, giaùm muïc Saint Denis, kieâm chuû tòch uûy ban xaõ hoäi cuûa hoäi ñoàng giaùm muïc Phaùp.Tham döï cuoäc hoäi thaûo, ngoaøi thaønh vieân cuûa phong traøo, coøn coù nhieàu söû gia, nhaø xaõ hoäi hoïc cuõng nhö nhöõng ngöôøi hoaït ñoäng trong caùc phong traøo xaõ hoäi, chính trò vaø giaùo hoäi.

Cuoäc gaëp gôõ dieãn ra ngaøy 17/10/98 taïi Saint Ouen, ngoaïi oâ Paris vôùi chuû ñeà: "70 naêm Thanh Lao Coâng, töông lai vaãn coøn ñoù".

Phong Traøo Thanh Lao Coâng ñöôïc linh muïc Cardijin thaønh laäp taïi Bæ hoài naêm 1926. Naêm sau, Phong traøo ñöôïc linh muïc Gueùrin ñöa vaøo Phaùp. Hieän nay taïi Phaùp, caû hai ngaønh nam nöõ cuûa Phong Traøo coù khoaûng 12 ngaøn thaønh vieân.


ÑTC tieáp Ban Laõnh Ñaïo Hoäi Hieäp Só Colombus

ÑTC tieáp Ban Laõnh Ñaïo Hoäi Hieäp Só Colombus.

Vatican - 15.10.98 - Saùng thöù Naêm 15/10/98, trong Ñeàn Vatican, ÑTC tieáp Ban Laõnh Ñaïo Hoäi Hieäp Só Colombus (Hoa Kyø), töø nhieàu naêm qua vaø vôùi loøng quaûng ñaïi vaãn giuùp ñôõ taøi chaùnh cho caùc hoaït ñoäng cuûa ÑTC vaø cuûa Toøa Thaùnh.

Trong dieãn vaên ngaén ñoïc cho caùc Hieäp Só, ÑTC ca ngôïi chöùùng taù ñöùc tin Kitoâ, tinh thaàn lieân ñôùi huynh ñeä vaø söï daán thaân haêng say trong söù meänh toâng ñoà cuûa Giaùo Hoäi. ÑTC caûm ôn caùch rieâng Hoäi Hieäp Só Colombus Hoa Kyø ñaõ daâng cuùng tieàn ñeå xaây caát taïi New York moät truï sôû xöùng ñaùng cho Phaùi Boä Quan Saùt thöôøng tröïc cuûa Toøa Thaùnh beân caïnh Lieân Hieäp Quoác.

Sau cuøng ÑTC khuyeán khích caùc thaønh vieân cuûa Hoäi Hieäp Só Colombus tieáp tuïc "traän chieán baûo veä söï soáng" vôùi nhöõng chöông trình vaø saùng kieán môùi trong moïi laõnh vöïc: vaên hoùa, kinh teá, chính trò vaø luaät phaùp. ÑTC keát thuùc: "Öôùc gì nhöõng coá gaéng cuûa caùc Hieäp Só Colombus ñem laïi nhieàu hoa traùi toát laønh".


Back to Radio Veritas Asia Home Page