Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 14 thaùng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp kieán OÂng Jacques Diouf, Toång Giaùm Ñoác FAO

ÑTC tieáp kieán OÂng Jacques Diouf, Toång Giaùm Ñoác FAO.

Vatican - 14.10.98 - Luùc 11 giôø thöù Naêm15.10.98, trong Ñeàn Vatican, ÑTC tieáp kieán oâng jacques Diouf, Toång Giaùm Ñoác FAO, coù truï sôû ôû Roma; FAO laø cô quan Lieân Hieäp Quoác lo veà thöïc phaåm vaø canh noâng, cuøng vôùi caùc vò traùch nhieäm caùc nhoùm töøng mieàn cuûa caùc quoác gia hoäi vieân thuoäc toå chöùc quoác teá naøy.

Trong buoåi tieáp kieán, OÂng Toång Giaùm Ñoác trao cho Ñöùc Thaùnh Cha "Huy chöông quoác teá veà canh noâng" ñeå bieåu loä söï toân troïng vaø bieát ôn ñoái vôùi söï chuù yù lieân læ cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, cuûa Phong Traøo Tình Nguyeâïn Coâng Giaùo vaø cuûa chính Ñöùc Gioan Phaoloâ II, ñoái vôùi caùc hoaït ñoäng vaø daán thaân cuûa toå chöùc quoác teá choáng naïn ñoùi vaø thieáu aên treân theá giôùi.

Treân Huy Chöông ñöôïc trao cho ÑTC coù ghi nhöõng haøng chöõ naøy: "Côm baùnh haèng ngaøy laø ñieàu kieän cuûa hoøa bình theá giôùi" ("Daily bread is a condition of the world’s peace"). Caâu naøy trích töø dieãn vaên Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñoïc trong dòp kyû nieäm 50 thaønh laäp FAO (Food Agriculture Organisation).


Ngaøy theá giôùi khöôùc töø khoán khoå

Ngaøy theá giôùi khöôùc töø khoán khoå.

Fribourg - Thuïy Só [Apic 14/10/98] - Ngaøy theá giôùi khöôùc töø khoán khoå seõ ñöôïc cöû haønh vaøo ngaøy 17/10/98. Ñaây laø moät trong nhöõng cao ñieåm cuûa nhöõng cuoäc cöû haønh ñaùnh daáu 50 naêm ngaøy coâng boá baûn tuyeân ngoân quoác teá nhaân quyeàn. Taïi khaép AÂu Chaâu, bieán coá ñöôïc neâu baät vôùi khaåu hieåu: "khoán khoå laø moät vi phaïm nhaân quyeàn. Khöôùc töø khoán khoå laø xaây döïng töông lai cho taát caû moïi ngöôøi".

Nguôøi ñeà xöôùng ra ngaøy theá giôùi khöôùc töø khoán khoå laø linh muïc Joseph Wresinski, saùng laäp vieân cuûa phong traøo quoác teá trôï giuùp theá giôùi thöù tö. Naêm 1987, tröôùc moät ñaùm ñoâng, moät taám bia töôûng nieäm caùc naïn nhaân cuûa söï khoán khoå ñaõ ñöôïc ñaët treân væa heø cuûa phoá Trocadero ôû Paris, nôi maø baûn tuyeân ngoân quoác teá nhaân quyeàn ñaõ ñöôïc kyù keát. Taám bia naøy nhaéc laïi raèng "nôi naøo con nguôøi bò keát aùn phaûi soáng trong khoán khoå, thì nôi ñoù quyeàn con nguôøi bò vi phaïm. Ñoaøn keát ñeå ñoøi hoûi cho nhaân quyeàn ñöôïc toân troïng laø moät nghóa vuï thaùnh thieâng."


Haønh höông ñaïi keát vaøo naêm 2000 taïi Australia

Haønh höông ñaïi keát vaøo naêm 2000 taïi Australia.

Sydney [Apic 14/10/98] - Vaøo naêm 2000, caùc Giaùo Hoäi taïi Australia seõ toå chöùc moät cuoäc haønh höông ñaïi keát ñeán Uluru, naèm ôû trung taâm luïa ñòa. Uluru hay coøn goïi laø Ayers Rock, laø moät phieán ñaù khoång loà ñöôïc xem nhö bieåu töôïng troïng taâm cuûa nguôøi thoå daân.

Theo döï truø, caùc tín höõu cuûa khoaûng 12 Giaùo Hoäi taïi Australia seõ leân ñöôøng ñi Uluru vaøo khoaûng thaùng 6 naêm 2000, trong tuaàn leã caàu cho hieäp nhöùt Kitoâ giaùo. Phieán ñaù khoång loà naøy cao 427 thöôùc, daøi treân 3 caây soá, ñöôïc xem laø phieán ñaù lôùn nhöùt theá giôùi. Treân ñöôøng haønh höông, caùc tín höõu Kitoâ seõ gaëp gôõ vôùi daân cö cuûa nhöõng nôi maø hoï ñi qua, nhöùt laø caùc thoå daân.

Taïi Uluru, seõ dieãn ra moät cuoäc cöû haønh phuïng vuï khôûi ñaàu moät naêm hoøa giaûi cho toaøn quoác. Nhöõng nguôøi thoå daân ñaõ phaûi ñau khoå nhieàu vì söï thoáng trò cuûa nguôøi da traéng caùch ñaây 210 naêm. Nhöng chæ môùi caùch ñaây 30 naêm, nguôøi Australia môùi nhaän ra nhöõng sai laàm trong quaù khöù cuõng nhö hieän taïi vaø khôûi ñaàu moät tieán trình hoøa giaûi.

Hieän nay moãi ngaøy vaãn coù haøng traêm ngaøn nguôøi ñeán vieáng thaêm Uluru. YÙ nghóa töôïng tröng cuûa phieán ñaù væ ñaïi naøy ñaõ ñöôïc nhaéc laïi hoâm 11/10/98 vöøa qua khi ban toå chöùc theá vaän hoäi naêm 2000 taïi Sydney ñaõ loan baùo raèng phieán ñaù naøy seõ laø khôûi ñieåm töø ñoù phaùt xuaát ngoïn ñuoát theá vaän hoäi.


Cuoäc gaëp gôõ caáp cao cuûa ñaïi dieän ñaïo ñôøi taïi Toøa Thöôïng Phuï Chính Thoáng Mascova

Cuoäc gaëp gôõ caáp cao cuûa ñaïi dieän ñaïo ñôøi taïi Toøa Thöôïng Phuï Chính Thoáng Mascova.

Mascova [Apic 14/10/98] - Moät cuoäc gaëp gôõ caáp cao qui tuï ñaïi dieän ñaïo ñôøi ñaõ dieãn ra taïi Toøa Thöôïng Phuï Chính Thoáng Mascova, Nga hoâm 9/10/98 vöøa qua.

Theo moät baûn tin cuûa Toøa Thöôïng phuï Mascova, Ñöùc thöôïng phuï Alexis II cho bieát Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga khoâng coù yù ñöa ra nhöõng chæ daãn chính trò cho chính phuû, nhöng khoâng theå laøm ngô tröôùc côn khuûng hoaûng chính trò vaø kinh teá ñang lay ñoäng ñaát nöôùc. Ñoù laø lyù do khieán Ñöùc Thöôïng Phuï Alexis II ñaõ toå chöùc moät cuoäc gaëp gôõ qui tuï caùc chính trò gia vaø ñaïi dieän cuûa Giaùo Hoäi.

Vôùi chuû ñeà "Nöôùc Nga: con ñöôøng daãn ñeán ôn cöùu roãi", cuoäc gaëp gôõ ñaõ ñöôïc toå chöùc nhaèm thaûo luaän veà nhöõng phöông theá giuùp chaám döùt côn khuûng hoaûng. Hieän dieän trong cuoäc gaëp gôõ coù caùc chính trò gia thuoäc ñuû moïi khuynh höôùng. Ngoaøi ra coøn coù söï hieän dieän cuûa ñaïi dieän quaân ñoäi, caûnh saùt, vaên ngheä só vaø caùc nhaø laõnh ñaïo cuûa caùc Giaùo Hoäi Hoài Giaùo, Do Thaùi Giaùo vaø Phaät Giaùo. Khoâng coù daáu hieäu naøo cho thaáy coù söï hieän dieän cuûa ñaïi dieän Coâng Giaùo vaø Tin Laønh.

Cuoäc gaëp gôõ ñaõ dieãn ra hai ngaøy sau khi haøng chuïc trieäu nguôøi nga treân toaøn quoác ñaõ toå chöùc ñình coâng vaø yeâu caàu toång thoáng Boris Yelsin töø chöùc. Ñöùc Thöôïng Phuï Alexis II cho bieát sôû dó ngaøi trieäu taäp cuoäc gaëp gôõ naøy laø bôûi vì söù meänh cuûa ngaøi laø xaây döïng hoøa bình trong moät xaõ hoäi bò chia reõ traàm troïng vì caùc khuynh höôùng chính trò khaùc nhau.


Moät linh muïc thuoäc giaùo hoäi thaàm laëng beân Trung Quoác bò giam hai thaùng

Moät linh muïc thuoäc giaùo hoäi thaàm laëng beân Trung Quoác bò giam hai thaùng.

(AFP 14/10/98) - Trung Quoác (Baéc Kinh) - Hieäp Hoäi Cung Phaàn Mai, truï sôû taïi Hoa Kyø vöøa cho bieát, coù moät linh muïc thuoäc giaùo hoäi thaàm laëng beân Trung Quoác bò giam tuø töø hai thaùng qua.

Baûn thoâng caùo cuûa Hoäi Cung Phaàn Mai noùi raèng, cha Wei Jingkum ñaõ bò caûnh saùt baét ñi giöõa luùc cha ñang cöû haønh thaùnh leã vaøo ngaøy 15/08/98 taïi Nansong, naèm caùch thuû ñoâ Baéc Kinh khoaûng 100 caây soá veà höôùng Taây Nam. Hieän cha Wei Jingkum ñang bò giam taïi nhaø tuø gaàn Qingyuan. Tuy nhieân giôùi chöùc ñòa phöông ñaõ baùc boû tin naøy cuûa Hoäi Cung Phaàn Mai.

Thöù Tö 14/10/98, moät vieân chöùc coi tuø taïi Qingyuan cho bieát khoâng coù tuø nhaân naøo teân laø Wei Jingkum ñang bò giam taïi ñaây. Trong khi vaên phoøng ban toân giaùo taïi tænh Baûo Ñònh noùi laø hoï khoâng bieát gì veà vuï baét giöõ naøy. Baûn tin cuûa hoäi Cung Phaàn Mai cuõng cho bieát theâm laø sau khi cha Wei Jingkum bò baét, coù saùu linh muïc khaùc ñaõ ñöôïc goïi leân sôû coâng an ñeå hoûi cung vaø caùc cha bò buoäc noäp tieàn phaït. Cuøng ngaøy cha Wei Jingkum bò baét, moät nhoùm khoaûng 100 tín höõu Coâng Giaùo taïi laøng Quankun, ña soá laø phuï nöõ, ñaõ bò coâng an chaän laïi trong luùc hoï ñang treân ñöôøng ñeán döï moät thaùnh leã do moät linh muïc thuoäc giaùo hoäi thaàm laëng cöû haønh. 11 ngöôøi trong soá naøy bò giam 15 ngaøy vaø noäp tieàn phaït leân tôùi khoaûng hôn 100 Myõ kim. Ngoaøi ra, moät nöõ tu khaùc laø chò Zhang Yanzhi ñaõ bò baét giam 15 ngaøy veà toäi daïy giaùo lyù cho caùc em thieáu nhi. Ngöôøi chuû caên hoä ñöôïc duøng laøm nôi daïy giaùo lyù cuõng bò baét giam vaø cho tôùi nay vaãn chöa ñöôïc traû töï do.


Back to Radio Veritas Asia Home Page